Pri návrhu interfejsu využívame štruktúrované výsledky

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. august 2011 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

V roku 2010 vyšla publikácia Od Petra Morvilla a Jefferyho Callendera Search Patterns, ktorá vychádza z najnovších poznatkov a výskumov vo vyhľadávaní a pomáha nám lepšie pochopiť správanie používateľov pri vyhľadávaní informácií. Ak chceme navrhnúť úspešné vyhľadávanie, mali by sme vždy pri návrhu interfejsu vyhľadávania vychádzať zo správania používateľov. V publikácii autori rozlišujú 10 vzorov pri návrhu vo vyhľadávaní, ktoré vychádzajú z výskumov správania používateľov.

V júlovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Pri návrhu interfejsu dávame pozor na zobrazenie nájdených záznamov zaoberali možnými spôsobmi radenia záznamov na výstupe rešerše. Zdôraznili sme, že podobne ako pri jednoduchom a rozšírenom vyhľadávaní, platia určité konvencie, týkajúce sa zobrazovania výsledkov vyhľadávania (MAKULOVÁ 2010, s. 74), ktoré by sme mali dodržiavať.

Vzhľadom na to, že väčšina používateľov nezjemňuje ďalej svoju rešeršnú požiadavku, výsledkom býva väčšinou veľké množstvo záznamov. Preto je veľmi dôležité, koľko záznamov umiestnime na každú stranu.

Pri návrhu zobrazovania nájdených záznamov musíme dať vždy používateľovi dostatočnú možnosť voľby. Berieme do úvahy typ zariadenia, formát ako aj kontext. Hlavne pri elektronickom obchode využívame výhody fazetovej navigácie. Naším cieľom by malo byť vždy maximálne uspokojenie potrieb používateľa.

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sa budeme bližšie zaoberať návrhom interfejsu, ktorý využíva štruktúrované výsledky.

Využívanie štruktúrovaných výsledkov

Dnešný internet je multimediálny a na určitý dotaz dostaneme množstvo nájdených záznamov. Mnohé vyhľadávače sa snažia prispôsobiť používateľom a preto v rámci nájdených záznamov zobrazujú aj videá, mapy, obrázky, správy a ďalšie informácie. Uvedenú stratégiu má veľmi pekne prepracovanú vyhľadávač Google.

Obr. Vyhľadávač Google ponúka štruktúrované výsledky

Obr. Vyhľadávač Google ponúka štruktúrované výsledky

Ako vidíme na obrázku, na požiadavku Bratislava vyhľadávač Google našiel vyše 33 miliónov záznamov. Výsledky sú pekne štruktúrované podľa typu webového sídla.

K zaujímavým aplikáciám patrí možnosť vybrať si reálny čas, kde sú zo sociálnych sietí Twitter a Facebook uplodované najnovšie aktuality.

Obr. Aplikácia Google Realtime poskytuje aktuálne informácie zo sociálnych sietí

Obr. Aplikácia Google Realtime poskytuje aktuálne informácie zo sociálnych sietí

Prístupy k štruktúrovaným výsledkom sú rozdielne podľa typov vyhľadávačov. Na nasledujúcich dvoch obrázkoch vidíme, ako riešia štruktúrované výsledky na požiadavku „Bratislava“ vyhľadávače Bing a Yahoo!

Obr. Štruktúrované výsledky na požiadavku Bratislava vo vyhľadávači Bing

Obr. Štruktúrované výsledky na požiadavku Bratislava vo vyhľadávači Bing

Obr. Štruktúrované výsledky na požiadavku Bratislava vo vyhľadávači Yahoo!

Obr. Štruktúrované výsledky na požiadavku Bratislava vo vyhľadávači Yahoo!

V súčasnosti, keď vyhľadávače využívajú mnohé vizualizačné techniky, text a data mining, business intelligence, systémy na podporu rozhodovania, majú používatelia prístup k systémom, ktoré im vo veľkej miere uľahčujú nájsť relevantné informácie. K jedným zo zaujímavých riešení patrí aj systém Endeca, ktorý umožňuje fazetovú navigáciu a dynamickú vizualizáciu, pričom sa využíva bohatý dialóg s používateľom. Uvedený prístup umožňuje to, čo nazývajú Morville a Callender riadená sumarizácia (guided summarisation).

Obr. Riadená sumarizácia v systéme Endeca (prevzaté z Morville, Callender 2010, s. 119)

Obr. Riadená sumarizácia v systéme Endeca (prevzaté z Morville, Callender 2010, s. 119)

Záver

Je nespochybniteľným faktom, že štruktúrované výsledky uľahčujú orientáciu používateľa v mori informácií. Ako sme sa mohli aj presvedčiť na niektorých ukážkach, prístupy vyhladávačov sú rozdielne, ale veľmi inšpirujúce. Pri štruktúrovaných výsledkoch sa využíva personalizácia ako aj fazetová navigácia. Obohatenie nájdených záznamov o videá, obrázky, mapy a informácie z ďalších zdrojov (encyklopédie, príručky a pod.) pomáhajú lepšie uspokojovať informačné potreby používateľov.


Literatúra


a) MAKULOVÁ, Soňa. 2010. Informačná architektúra sieťových médií a multimédií.|online|. Bratislava: Elet, 2010. 137 s. ISBN 978-80-88812-21-0. Dostupné na: http://www.elet.sk/monografia/obsah-informacna-architektura.pdf

b) MAKULOVÁ, Soňa. 2011 a. Vzory návrhov interfejsu vyhľadávania, ako jedného z najdôležitejších pilierov informačnej architektúry. In ELET newsletter. 1. január 2011 [online], [cit. 2011-07-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=vzory-navrhov-interfejsu-vyhladavania-ako-jedneho-z-najdolezitejsich-pilierov-informacnej-architektury

c) MAKULOVÁ, Soňa. 2011 b. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme model najlepšie výsledky sú na prvom mieste. In ELET newsletter. 1. február 2011 [online], [cit. 2011-07-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-uplatnime-model-najlepsie-vysledky-su-na-prvom-mieste

d) MAKULOVÁ, Soňa. 2011 c. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme federatívne vyhľadávanie. In ELET newsletter. 1. marec 2011 [online], [cit. 2011-07-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-uplatnime-federativne-vyhladavanie

e) MAKULOVÁ, Soňa. 2011 d. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme fazetovú navigáciu. In ELET newsletter. 1. apríl 2011 [online], [cit. 2011-07-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-uplatnime-fazetovu-navigaciu

f) MAKULOVÁ, Soňa. 2012 e. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania využívame rozšírené vyhľadávanie.  In ELET newsletter. 1. máj 2011 [online], [cit. 2011-07-10]. Dostupné na internete:
http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-vyuzivame-rozsirene-vyhladavanie

g) Morville, P., Callender, J.  2010. Search Patterns. 1. vyd. Sebastopol : O´Reilly Media, 2010, 180 s. ISBN 978-0-596-80227-1

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)  a výskumného projektu VEGA 1/0429/10 Akademické informačné prostredie - modelovanie z hľadiska informačnej ekológie.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.