Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. júl 2015 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší význam informačná architektúra, ktorá ako komplexná vedecká disciplína sa zaoberá okrem iného aj organizáciou informácií v digitálnom priestore tak, aby ľudia dokázali nájsť informácie. V prípade webových sídiel platí, informáciu, ktorú nikto nenájde ani nikto neprečíta. Webové sídla univerzít predstavujú špeciálnu kategóriu, pretože väčšina študentov sa na ne obracia ako na významný zdroj informácií. Efektívne webové sídla zvýšia návštevnosť, vo významnej miere prispievajú k zvýšeniu kredibility a zlepšeniu vnímania značky, zlepšia spokojnosť používateľov a čo je najdôležitejšie, znamenajú významnú úsporu času a peňazí.

Smernice na budovanie univerzitných webových sídiel

Býva zvykom, že pre špecifické webové sídla sa publikujú smernice, ktoré vychádzajú z používateľských výskumov a rešpektujú zásady informačnej architektúry. Preto treba privítať smernice týkajúce sa webových sídiel univerzít, ktoré publikovala Katie Sherwin v januári 2014 v štúdii University Websites: Top 10 Design Guidelines. Smernice vychádzali z používateľského testovania budúcich študentov a ich rodičov. Používatelia mali možnosť výberu z predom definovaných univerzít alebo si zvoliť podľa vlastného výberu. Výsledky používateľského testovania vyústili do nasledovných 10 smerníc na budovanie univerzitných webových sídiel. V júnovom sídle elektronického spravodaja sme sa zaoberali smernicou, ktorá hovorí, že by sme mali sledovať kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle s čím úzko súvisí použiteľnosť webového sídla. V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšej smernici, ktorá hovorí, že webové sídlo by malo zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov.

 1. Jasne identifikujte Vašu univerzitu na každej strane webového sídla.
 2. Používajte obrázky, ktoré reflektujú priority a hodnoty univerzity.
 3. Časť sekcie „O nás“ by mala mať vysokú výpovednú a informačnú hodnotu.
 4. Zvýraznite Vaše silné stránky a úspechy.
 5. Používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkým študijným odborom a programom.
 6. Poskytnite informácie o možnostiach zamestnania po skončení univerzity a prelinkujte to na sekciu absolventov univerzity.
 7. Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku.
 8. Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle.
 9. Obsah webové sídla by malo zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov.
 10. Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach.

Obsah webového sídla by malo zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov

Internet je nepochybne najväčším zdrojom informácií v histórii ľudstva, ktorého význam sa právom prirovnáva k vynálezu kníhtlače Jánom Guttenbergom. Úplne zmenil spôsob informovania spoločnosti. Treba si uvedomiť, že v dnešnej dobe sú ľudia viac vzdelaní, ako boli kedykoľvek predtým a keď robia dôležité rozhodnutie, chcú byť informovaní. Sú však menej závislí na expertoch, získavajú informácie z webu. Podľa mnohých štúdií a výskumov stále viac používateľov internetu ho považuje za veľmi dôležitý zdroj informácií a v tomto zmysle internet predbehol aj iné médiá, ako napr. televíziu, noviny, či rádio.

Aký by mal byť štýl písania pre webové sídlo

V monografii Informačná architektúra sieťových informačných zdrojov a médií (Makulová 2010, s. 91) sa podrobne zaoberáme štýlom písania pre webové sídlo. Treba si uvedomiť, že každá webové sídlo má určitý komunikačný zámer, určitý cieľ a preto treba vždy myslieť na koncových používateľov webového sídla. V našom prípade sú to potenciálni študenti a treba rešpektovať, že web ako nové médium spôsobil, že zákazník už nie je iba pasívnym pozorovateľom, ale práve vďaka interaktivite aktívnym článkom komunikácie.

Na čo mnohí tvorcovia webu zabúdajú, že štýl písania pre webové sídlo by mal byť vždy prispôsobený spôsobu čítania a rešpektovať vekovú hranicu používateľov. Je dokázané, že čítanie tradičných dokumentov sa výrazne líši od čítania textu na internete. Podľa Jakoba Niesena (1997) používatelia len zriedka čítajú text klasicky po slovách od začiatku až na koniec stránky, ale skôr text skenujú, pričom sa snažia zachytiť podstatné slová a vety. V ich výskumoch 79% testovaných používateľov vždy skenovalo text na webovej stránke a iba 16% ho čítalo slovo po slove. Preto sa odporúča aby štýl písania pre webové sídla podporoval skenovanie textu nasledovne:

 • zvýraznením kľúčových slov (prostredníctvom hypertextových spojení),
 • treba využívať zmysluplné záhlavia textov,
 • namiesto dlhých viet a odsekov sa odporúča využívať nečíslovaný zoznam,
 • každý odstavec by mal obsahovať jednu základnú myšlienku,
 • odporúča sa využiť štýl invertovanej pyramídy, to znamená začať so záverom,
 • na webe by mala byť približne polovica slov ako pri konvenčnom písaní.

Odporúča sa venovať osobitnú pozornosť najmä textu nadpisov a abstraktov a dĺžke vystavovaných dokumentov. V prípade dlhšieho dokumentu je lepšie publikovať jednotlivé časti zvlášť a vytvoriť medzi nimi systém navigácie. V oblasti úpravy textov a použitého štýlu patrí medzi širokú škálu častých chýb napr. vystavovanie rozsiahleho a súvislého bloku textu bez odrážok, paragrafov, odsadení a pod.

Podstatným a určujúcim kritériom je najmä cieľová skupina pre ktorú je daná WWW stránka určená. Použitý jazyk, by teda mal byť podľa možnosti čo najviac identický s danou skupinou, aby ju čo najviac oslovil a prinútil reagovať. Rovnako by aj štýl usporiadania jednotlivých informácií a použité formálne nástroje mali korešpondovať s očakávaniami potenciálnych zákazníkov alebo používateľov, aby už pri prvom pohľade na stránku mohli identifikovať vzájomnú príslušnosť.

Použitý jazykový štýl a forma by sa teda v celom rozsahu webového sídla nemala zásadne meniť, aby sa zachovala estetickosť i spolupatričnosť prezentovaných informácií. Témy stránok, rôznorodosť použitých informácií a ich vzájomné súvislosti pomáhajú charakterizovať, organizovať a interpretovať aj formálne nástroje a semiotické štruktúry ako sú zoznam, paragraf, tabuľka, obrázok, ktoré podobne ako pri tradičnom spracovávaní textov slúžia ako neoddeliteľné nástroje aj v procese tvorby celkového dizajnu stránky.

Dobrá formálna úprava stránok vyúsťuje aj do dôležitej vlastnosti - čitateľnosti. Nemá zmysel dávať akýkoľvek text na internet ak nie je dobre čitateľný. Tu sa treba vyhnúť najmä príliš malým fontom a veľkým písmenám, zlým kombináciám farieb a samozrejme príliš širokým tabuľkám aby používateľ nemusel rolovať aj horizonálne. Významné miesto v súčasnom rozmanitom a multijazykovom svete majú aj jazykové mutácie WWW stránok, minimalizujúce touto formou jazykové a komunikačné bariéry v internete a predstavujúce v podstate formu určitého štandardu.

V súčasnosti je trendom, ktorý pozorujeme na veľa webových sídiel katedier, využívať na propagáciu štúdia a života na katedre aj sociálne siete. Na nasledujúcom obrázku vidíme webové sídlo Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave, z ktorého je možné dostať sa na sociálne siete facebook, LinkedIn a Slideshare. Je to jedna z vynikajúcich možností ako sa je možné neformálnym spôsobom priblížiť vekovej hranici budúcich používateľov.

Obr. Z webového sídla Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK vedie spojenie na sociálne siete

Obr. Z webového sídla Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK vedie spojenie na sociálne siete

Obr. Prostredníctvom sociálnej siete Facebook sú potenciálni záujemcovia informovaní neformálnym spôsobom o živote a dianí na katedre

Obr. Prostredníctvom sociálnej siete Facebook sú potenciálni záujemcovia informovaní neformálnym spôsobom o živote a dianí na katedre

Návod na písanie pre webové sídlo z hľadiska použiteľnosti

Je veľmi dôležité, aby sme pri písaní dodržiavali nasledovné zásady:

 • zvýrazňovať dôležité kľúčové slová (na zvýraznenie sa môže použiť hypertextové spojenie, zvýraznený typ písma, iná farba a pod.),
 • používať zmysluplné nadpisy a podnadpisy, ktoré používajú aj používatelia pri vyhľadávaní informácií,
 • používať číslované a nečíslované zoznamy,
 • každý odstavec by mal obsahovať jednu myšlienku, pričom už prvé slová v odstavci by mali používateľa zaujať,
 • ako štýl písania sa odporúča invertovaná pyramída, kde začneme so závermi, pričom počet slov by mal byť asi polovičný ako pri konvenčnom písaní.

Záver

K veľmi dôležitej smernici pri budovaní webových sídiel patrí zohľadňovať pri písaní textu vekovú hranicu budúcich používateľov. Treba si uvedomiť, že pravidlá písania pre webové sídlo sú iné ako pri tlačených médiách. Stále viac sa stretávame v praxi s pracovnou pozíciou copywritera. Ide o textára, ktorý píše texty pre web a pri ich tvorbe dodržiava zásady SEO a budúcich používateľov. Texty by mali byť pútavé a marketingovo výrazné. Jeho špecializáciou je obsahová časť stránok a spolupráca na vytváraní reklamných kampaní.


Literatúra


a) Makulová, Soňa: Informačná architektúra sieťových informačných zdrojov a médií [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : ELET, 2010. - 137 s. [cit. 2015-06-22]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/monografia.
b) NIELSEN, Jakob. 1997. How Users Read on the Web. In Jakob Nielsen ́s Alertbox October 1, 1997 [cit. 2015-06-03]. Dostupné na internete: 
http://www.useit.com/alertbox/9710a.html 
c) Nielsen, Jakob. 2002. Web.Design. Praha : SoftPress s.r.o., 2002, 382 s.
d) Sherwin, Katie. 2014. University websites: Top 10 Design Guidelines. In NN/g Nielsen Norman Group. January 19, 2014. [online], [cit. 2015-05-09]. Dostupné na internete:  http://www.nngroup.com/articles/university-sites/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. máj 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.