Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. august 2015 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší význam informačná architektúra, ktorá ako komplexná vedecká disciplína sa zaoberá okrem iného aj organizáciou informácií v digitálnom priestore tak, aby ľudia dokázali nájsť informácie. V prípade webových sídiel platí, informáciu, ktorú nikto nenájde ani nikto neprečíta. Webové sídla univerzít predstavujú špeciálnu kategóriu, pretože väčšina študentov sa na ne obracia ako na významný zdroj informácií. Efektívne webové sídla zvýšia návštevnosť, vo významnej miere prispievajú k zvýšeniu kredibility a zlepšeniu vnímania značky, zlepšia spokojnosť používateľov a čo je najdôležitejšie, znamenajú významnú úsporu času a peňazí.

Smernice na budovanie univerzitných webových sídiel

Býva zvykom, že pre špecifické webové sídla sa publikujú smernice, ktoré vychádzajú z používateľských výskumov a rešpektujú zásady informačnej architektúry. Preto treba privítať smernice týkajúce sa webových sídiel univerzít, ktoré publikovala Katie Sherwin v januári 2014 v štúdii University Websites: Top 10 Design Guidelines. Smernice vychádzali z používateľského testovania budúcich študentov a ich rodičov. Používatelia mali možnosť výberu z predom definovaných univerzít alebo si zvoliť podľa vlastného výberu. Výsledky používateľského testovania vyústili do nasledovných 10 smerníc na budovanie univerzitných webových sídiel. V júlovom sídle elektronického spravodaja sme sa zaoberali smernicou, ktorá hovorí, že obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov. V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšej smernici, ktorá hovorí, že používatelia budú vyhľadávať informácie o univerzite aj na externých webových sídlach.

  1. Jasne identifikujte Vašu univerzitu na každej strane webového sídla.
  2. Používajte obrázky, ktoré reflektujú priority a hodnoty univerzity.
  3. Časť sekcie „O nás“ by mala mať vysokú výpovednú a informačnú hodnotu.
  4. Zvýraznite Vaše silné stránky a úspechy.
  5. Používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkým študijným odborom a programom.
  6. Poskytnite informácie o možnostiach zamestnania po skončení univerzity a prelinkujte to na sekciu absolventov univerzity.
  7. Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku.
  8. Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle.
  9. Obsah webové sídla by malo zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov.
  10. Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach.

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach

V prípade, že Vaše webové sídlo nie je prehľadné a neposkytuje dostatok informácií, používatelia často hľadajú informácie o univerzite aj na externých webových sídlach. K reprezentatívnym miestam patrí Portál vysokých škôl, kde je špeciálna časť pre uchádzačov o štúdium, ktoré poskytuje elektronickú prihlášku na vysoké školy a informácie o vysokých školách podľa miest, fakulty podľa zamerania, sprievodcu vysokými školami a tiež študijné odbory.

Obr. Na portáli môžeme vyhľadávať vysoké školy podľa mesta

Obr. Na portáli môžeme vyhľadávať vysoké školy podľa mesta

Kliknutím na mesto získame prehľad o všetkých vysokých školách, ktoré sa v danom meste nachádzajú s podrobnými informáciami o škole, kontaktnými informáciami a URL adresou webového sídla. K zaujímavej funkcionalite patrí možnosť získať prehľad o fakultách podľa jednotlivého zamerania. Vzhľadom na to, že na portáli sa nachádzajú informácie o všetkých akreditovaných študijných programoch, nájdeme tu informácie aj o súkromných vysokých školách.

Obr. Budúci študenti si môžu nájsť informácie o fakultách podľa jednotlivého zamerania

Obr. Budúci študenti si môžu nájsť informácie o fakultách podľa jednotlivého zamerania

K mimoriadne užitočným patria informácie o jednotlivých študijných odboroch. Ak sa napríklad zaujímame o masmediálne štúdiá, zistíme, že študijný program ponúka až 8 vysokých škôl. V rámci odboru zistíme prehľadné informácie o podobných študijných programoch v zahraničí, príbuzných študijných odboroch, obsahovom zameraní, vedomostiach a znalostiach pre jednotlivé stupne štúdiá. Uvedený portál je nesmierne cenným zdrojom informácií pre budúcich študentov a preto by sa univerzity mali snažiť, aby informácie na ich webových sídlach boli vždy aktuálne.

Obr. Na portáli je veľa cenných informácií podľa jednotlivých študijných odboroch

Obr. Na portáli je veľa cenných informácií podľa jednotlivých študijných odborov

Vzhľadom na to, že mnoho potenciálnych študentov využíva Google, často ešte pred definitívnym rozhodnutím hľadajú potenciálny odbor práve vo vyhľadávači Google. Na nasledujúcom obrázku vidíme výsledok vo vyhľadávači Google pre štúdium informatiky.

Obr. Výsledok vyhľadávania vo vyhľadávači Google pre štúdium informatiky

Obr. Výsledok vyhľadávania vo vyhľadávači Google pre štúdium informatiky

Ako vidíme na obrázku, na portáli Žive.sk sú jednotlivé študijné odbory recenzované. V prípade viacerých študijných odboroch zohráva veľkú úlohu aj SEO optimalizácia, čiže v akom poradí sú jednotlivé študijné programy umiestnené. Výsledky prieskumov ukazujú, že väčšina vysokých škôl si stále viac uvedomuje dôležitosť webovej prezentácie jednotlivých študijných odborov. Počet vysokých škôl a študijných odborov narastá a nezodpovedá demografickému vývoju. Preto by si aj potenciálni študenti mali zvážiť, na ktorú vysokú školu a študijný odbor sa prihlásia.

Záver

Dnešným článkom sme ukončili analýzu smerníc týkajúcich sa webových sídiel univerzít, ktoré publikovala Katie Sherwin v januári 2014 v štúdii University Websites: Top 10 Design Guidelines. Smernice vychádzali z používateľského testovania budúcich študentov a ich rodičov. Používatelia mali možnosť výberu z predom definovaných univerzít alebo si zvoliť podľa vlastného výberu. Výsledky používateľského testovania vyústili do 10 dôležitých smerníc na budovanie univerzitných webových sídiel. Veríme, že pri ich rešpektovanie ich zásad sa preukáže vo zvýšenom záujme o štúdium a pomôže pri rozhodovaní o výbere budúceho študijného programu.


Literatúra


a) Makulová, Soňa: Informačná architektúra sieťových informačných zdrojov a médií [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : ELET, 2010. - 137 s. [cit. 2015-07-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/monografia
b) Nielsen, Jakob. 2002. Web.Design. Praha : SoftPress s.r.o., 2002, 382 s.
c) Sherwin, Katie. 2014. University websites: Top 10 Design Guidelines. In NN/g Nielsen Norman Group. January 19, 2014. [online], [cit. 2015-06-09]. Dostupné na internete:  http://www.nngroup.com/articles/university-sites/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. máj 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.