Pri návrhu interfejsu vyhľadávania využívame personalizáciu

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. jún 2011 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

V roku 2010 vyšla publikácia Od Petra Morvilla a Jefferyho Callendera Search Patterns, ktorá vychádza z najnovších poznatkov a výskumov vo vyhľadávaní a pomáha nám lepšie pochopiť správanie používateľov pri vyhľadávaní informácií. Ak chceme navrhnúť úspešné vyhľadávanie, mali by sme vždy pri návrhu interfejsu vyhľadávania vychádzať zo správania používateľov. V publikácii autori rozlišujú 10 vzorov pri návrhu vo vyhľadávaní, ktoré vychádzajú z výskumov správania používateľov.

V májovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Pri návrhu interfejsu vyhľadávania využívame rozšírené vyhľadávanie bližšie zaoberali princípmi a používaním rozšíreného vyhľadávania. Jednou z najčastejších chýb pri návrhu systému vyhľadávania je, že sa úplne zveruje do rúk IT špecialistov a pri implementácii sa nekonzultuje s informačným architektom a neberie sa do úvahy správanie používateľa pri vyhľadávaní informácií. Preto je pri návrhu ideálna spolupráca medzi IT špecialistom a informačným architektom, ktorý lepšie pozná informačné potreby, správanie a očakávania používateľov.

Počas viac ako desaťročnej existencii vyhľadávacích nástrojov sa vytvorili  konvencie rešpektujúce výsledky prieskumov používateľov a odporúčania odborníkov týkajúce sa základného a rozšíreného vyhľadávania.

Bohužiaľ v praxi sa uvedené odporúčania skoro vôbec nerešpektujú a výsledky výskumov ukazujú, že iba málo používateľov využíva zdokonalené vyhľadávanie.

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sa budeme bližšie zaoberať personalizáciou.

Personalizované informačné služby

V prostredí internetu sa už dlhší čas presadzujú personalizované informačné služby, čo znamená dodávanie správnych informácií v správnom čase, mieste a formáte, ktoré sú prispôsobené informačnej potrebe používateľa. Personalizácia zahŕňa proces získavania informácií o používateľovi počas interakcie s ním. Informácie sa použijú na doručenie vhodného informačného obsahu a služieb ušitých na mieru jeho potrebám. Cieľom je zlepšiť skúsenosti používateľa so službou (Makulová 2005).

Podľa Nielsena (1998) je personalizácia počítačom riadený proces, ktorého cieľom je na základe modelu potrieb používateľa poskytovať konkrétne stránky. Vyžaduje implicitné a explicitné zbieranie informácie o používateľovi a využitie tejto poznatkovej bázy na to, aby sme mu dodali správny obsah v správnom tvare a formáte.

Efektívna personalizácia sa porovnáva so skúsenosťou, kedy človek príde do reštaurácie, kde ho oslovia menom, alebo keď mu jeho obľúbený kníhkupec podá knihu, ktorá sa mu určite bude páčiť. Jej najvyšším cieľom je spokojnosť používateľa, ktorá je motivovaná poznaním, že používateľ má potreby a ak mu vyhovieme je pravdepodobné, že tým vytvoríme pozitívny vzťah a používateľ využije naše služby znova.

Hlavne neskúsení používatelia nerozlišujú medzi kastomizáciou a personalizáciou. Kastomizácia nastáva vtedy, keď si používateľ sám môže manuálne nakonfigurovať rozhranie a vytvoriť profil. Kontrola vzhľadu a obsahu je explicitná a riadená používateľom (používateľ mení farbu, vzhľad, odoberanie správ a pod.). K populárnym príkladom patrí My Yahoo! a iGoogle. Znamená to, že používateľ aktívne zasahuje do tohto procesu a má nad ním kontrolu. Na druhej strane, z hľadiska personalizácie je používateľ pasívny alebo má aspoň menšiu kontrolu. Webové sídlo monitoruje, analyzuje a reaguje na správanie používateľa.

Obr. Ukážka kastomizácie v iGoogle

Obr. Ukážka kastomizácie v iGoogle

Personalizovaná služba nemusí byť založená na individuálnom správaní používateľa. Obsah webovej stránky môže byť ušitý na mieru preddefinovanému publiku podľa predchádzajúcich výskumov určenej komunity. Na webovej stránke potom zabezpečíme rôzne oblasti na stránke pre každé identifikované publikum zvlášť. Tento prístup umožní poskytovať primeraný obsah bez explicitného vytvárania osobného vzťahu, ktorý vyžaduje získavanie poznatkov o jednotlivcoch.

Personalizácia vyhľadávacích nástrojov

Pod personalizáciou vyhľadávacích nástrojov rozumieme schopnosť webového sídla zabezpečovať uspokojenie informačnej požiadavky používateľa na základe jeho profilu. Táto schopnosť môže byť jasne vyjadrená používateľom alebo je odvodená od správania sa používateľa pri vyhľadávaní informácií. Je zaujímavé, že ako prvý predstavil personalizované vyhľadávanie začiatkom roku 2004 Eurekster (Sullivan, 2004).

To, že personalizácia vyhľadávacích nástrojov je jedným z budúcich smerov riešenia dodávania kvalitných a relevantných informácií, dnes už nikto nepochybuje. Už v roku 2004, keď najväčšie vyhľadávacie nástroje Google, Yahoo, AskJeeves a Microsoft predstavili beta verzie svojich vyhľadávacích nástrojov.

Podľa Morvilla a Callendera (2010, s. 106) personalizácia je ešte stále v začiatkoch, ale zaslúži si pozornosť a hlbšie štúdium hlavne v súvislosti so sociálnymi sieťami. K pekným príkladom personalizácie patrí samodopĺňanie a samonápoveda na základe opakujúcich sa dotazov v určitom kontexte. Podobne sa často využíva aj nové zoradenie záznamov podľa relevancie na základe správania sa používateľov pri reformulovaní požiadavky.

Google monitoruje správanie svojich návštevníkov pri vyhľadávaní informácií a umožňuje, aby sledovali svoje aktivity.

Obr. iGoogle v rámci personalizácie umožňuje sledovať aktivity správania používateľov na webe

Obr. iGoogle v rámci personalizácie umožňuje sledovať aktivity správania používateľov na webe

K vynikajúcim príkladom personalizácie patrí aj tzv. kolaboratívne filtrovanie. Ako prvý ju predstavilo internetové kníhkupectvo Amazon.com, u nás ju ponúka aj Martinus. Na stránke sú vždy uvedené aj ďalšie tituly kníh, ktoré si kúpili zákazníci okrem spoločného titulu. Predpokladá sa tu určitý spoločný záujem.

Obr. Na stránke Martinusu sa využíva kolaboratívne filtrovanie

Obr. Na stránke Martinusu sa využíva kolaboratívne filtrovanie

Ako vidíme na obrázku, automaticky sa predpokladá, že zákazníci, ktorý si kúpili titul o chudnutí, majú záujem aj od ďalšie tituly súvisiace s podobnou tematikou (detoxikácia organizmu, cvičenie Zumby a pod.).

K veľmi pekným príkladom personalizácie je nájdenie informácie na základe lokácie. Na nasledujúcej ukážke vidíme, že aj keď som do Googlu zadala iba požiadavku na reštaurácie, systém mi automaticky na základe mojich osobných údajov ponúka reštaurácie v Bratislave. Uvedená možnosť sa dá ešte lepšie využiť pri vyhľadávaní na mobilnom telefóne, kde je zrejmé, v ktorej lokácii sa nachádzame.

Obr. Google na základe osobného profilu automaticky ponúka reštaurácie v Bratislave

Obr. Google na základe osobného profilu automaticky ponúka reštaurácie v Bratislave

Záver

Je nepochybné, že personalizácia predstavuje významný nástroj umožňujúci zlepšiť výsledky vo vyhľadávaní. Zbieranie informácií o používateľoch by malo dodržiavať etické zásady a rešpektovať súkromie. Výsledky personalizácie sa využívajú aj pri ďalších návrhoch interfejsu, akými sú napríklad samodopĺňanie, prípadne samonápoveda, zoraďovanie výsledkov podľa relevancie a pod. Zakladateľ Google Sergey Brin napriek tomu nazýva konečným personalizovaným vyhľadávačom knihovníka (Morville, Callender 2010, s. 110).


Literatúra


a) MAKULOVÁ, Soňa. 2010. Informačná architektúra sieťových médií a multimédií.|online|. Bratislava: Elet, 2010. 137 s. ISBN 978-80-88812-21-0. Dostupné na: http://www.elet.sk/monografia/obsah-informacna-architektura.pdf

b) MAKULOVÁ, Soňa. 2011. Vzory návrhov interfejsu vyhľadávania, ako jedného z najdôležitejších pilierov informačnej architektúry. In ELET newsletter. 1. január 2011 [online], [cit. 2011-05-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=vzory-navrhov-interfejsu-vyhladavania-ako-jedneho-z-najdolezitejsich-pilierov-informacnej-architektury

c) MAKULOVÁ, Soňa. 2011. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme federatívne vyhľadávanie. In ELET newsletter. 1. marec 2011 [online], [cit. 2011-05-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-uplatnime-federativne-vyhladavanie

d) MAKULOVÁ, Soňa. 2005. Personalizované vyhľadávanie ako jedno z riešení informačného preťaženia používateľov. In Inforum 2005 : 11. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23.-26. května 2005 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2005.  Dostupné na internete: http://www.inforum.cz/pdf/2005/Makulova_Sona.pdf

e) MAKULOVÁ, Soňa 2003. Informačné správanie používateľov pri vyhľadávaní informácií v internete. In Informačné správanie a digitálne knižnice. Bratislava: CVTI SR, 2003, s. 90–110.

f) Morville, P., Callender, J.  2010. Search Patterns. 1. vyd. Sebastopol : O´Reilly Media, 2010, 180 s. ISBN 978-0-596-80227-1

g) NIELSEN, Jakob. 1998. Personalization is Over-Rated. In Nielsen's Alertbox [online]. October 4, 1998 [cit. 2011-05-10]. Dostupné na internete: http://www.useit.com/alertbox/981004.html.

h) Sullivan, Danny. 2004. Eurekster Launches Personalized Social Search. In Search Engine Watch, January 21, 2004. [cit. 2011-05-07]. Dostupné na internete: http://searchenginewatch.com/searchday/article.php/3301481

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.