Zakázané techniky SEO optimalizácie, za ktoré je webové sídlo penalizované alebo vylúčené z indexu vyhľadávacieho nástroja

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. október 2010 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V septembrovom čísle elektronického spravodaja  sme v článku Viete, aký význam má pri SEO optimalizácii typ spojenia? hovorili  o význame typu spojení. Z hľadiska prístupnosti a indexovania robotmi sa neodporúča používať typ javascriptového spojenia. Podľa odporúčaní viacerých expertov za najhodnotnejšie sa považujú štandardné HTML spojenia s výstižnou kotvou odkazu a obrázkové spojenia s výstižným alternatívnym textom. Tvorcovia webových sídiel by nemali zabúdať, že kvalitné spojenia sa vo veľkej miere podieľajú na zvyšovaní nájditeľnosti webových sídiel vo vyhľadávačoch a predstavujú významný faktor SEO optimalizácie.

Odborník na SEO optimalizáciu Rand Fishkin (2009) v článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link rozoberá 17 faktorov, ktoré berú vyhľadávače pri hodnotení spojenia.

Patria k nim:

1. Interné verzus externé spojenia
2. Text kotvy odkazu
3. PageRank
4. TrustRank
5. Autorita domény
6. Rôznorodosť zdrojov
7. Jedinečnosť zdrojov
8. Umiestnenie na stránke
9. Tématická relevancia
10. Posúdenie obsahu a kontextu
11. Geografická lokácia
12. Použitie Rel="Nofollow"
13. Typ spojenia
14. Ďalšie ciele spojenia na zdrojovej stránke
15. Pokuty týkajúce sa domény a spojení na stránke
16. Spôsob tvorby obsahu a spojení
17. Historické a dočasné dáta

V dnešnom čísle spravodaja sa budeme bližšie zaoberať zakázanými technikám SEO optimalizácie, za ktoré je webové sídlo penalizované.

Zakázané techniky SEO optimalizácie

Bohužiaľ v praxi sa často stretávame so snahami dostať webovú stránku na popredné priečky využitím nečestných techník na oklamanie prieskumových strojov. Ich cieľom je, aby prieskumový stroj získal dojem, že stránka je kvalitná, hodnotná a relevantná pre určité kľúčové slová alebo frázy. Žiaden prieskumový stroj si neželá, aby mu takéto webové sídla znižovali kvalitu výsledkov vo vyhľadávaní, so spamom bojujú a uplatňujú penalizáciu. V závislosti od druhu použitej zakázanej techniky znižujú ranking danej stránky, v extrémnych prípadoch ju natrvalo vylúčia z indexu.

Je zrejmé, že väčšina vyhľadávacích nástrojov pokutuje webové sídla. Príčiny môžu byť rôzne. Veľa vlastníkov webových sídiel zažilo doslovný šok v novembri 2003, keď Google zmenil svoj algoritmus pod názvom Florida Update. Veľa webových sídiel bolo penalizovaných za klamanie vyhľadávačov a stratilo popredné pozície, prípadne boli vylúčené z indexu.

David Wallace v svojom článku Avoiding Search Engine Penalties or Getting Out From Under Them a Jana Dukátová (2007) uvádzajú najčastejšie príčiny, za ktoré sú webové sídla penalizované. Patria k nim:

 • Cloaking – ide o neetickú metódu SEO optimalizácie. Existujú dve rôzne verzie stránky, pričom je jedna určená pre používateľov a druhá pre roboty prehliadačov. Táto má množstvo kľúčových slov a textu, čím sa dá dosiahnuť lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Doorway pages a presmerovania - ide o vstupnú bránu k webovému sídlu, ktorá je vytvorená výlučne pre prieskumový stroj (určitá forma cloakingu). Je špeciálne optimalizovaná pre konkrétne kľúčové slová, aby zabezpečila dobré umiestnenie. Keďže je určená len pre prieskumový stroj (pre každý prieskumový stroj sa zvykne robiť jedinečná doorway page šitá na mieru), používateľ ju nevidí. Pri vyžiadaní stránky pošle server najprv doorway page, ktorá je však hneď presmerovaná na žiadanú stránku, takže si to používateľ vôbec nevšimne. Presmerovanie môže byť realizované cez refresh meta tag (väčšina robotov neindexuje stránky, na ktoré vedie presmerovanie nastavené na menej ako 10 sekúnd) alebo JavaScript (Kent, 2004).
 • Keyword stuffing (príliš časté opakovanie kľúčových slov). Text na stránke by mal vždy vychádzať z potrieb používateľov a preto by mal byť zrozumiteľný a ľahko čitateľný. Príliš časté opakovanie kľúčových slov znižuje kvalitu textu a po presiahnutí určitej hustoty kľúčového slova sa hodnotenie stránky znižuje.
 • Skrytý text – ide o jednu z najstarších techník spamu. Tento text  tvoria väčšinou dokola sa opakujúce kľúčové slová, ktoré môžu byť skryté na pozadí (farba textu je rovnaká ako pozadie), v tagu <noframes> (používateľ ho nevidí, prieskumový stroj však áno), v skrytých poliach (polia, ktoré majú atribút type = hidden) alebo v skrytých vrstvách (kaskádové štýly umožňujú prekrývať vrstvy cez seba).
 • Príliš malá veľkosť písma – text, ktorý obsahuje kľúčové slová je umiestnený na spodnom okraji stránky a je tak malý, že nie je vôbec čitateľný. Bežný používateľ si ho veľakrát vôbec nevšimne.
 • Nerelevantné kľúčové slová v meta tagu keywords - kľúčové slová, ktoré sa nachádzajú v meta tagu keywords sa musia povinne nachádzať aj v texte na stránke. V prípade, že sa na stránke nenachádzajú je stránka penalizovaná. Ide o jednu z najstarších techník spamu.
 • Farmy odkazov – hneď ako prišiel Google s patentovanou technológiou PageRank, začali vznikať farmy odkazov. Farmy liniek generujú milióny odkazov a smerujú ich na určitú stránku s cieľom umelo zvýšiť jej PageRank. Ak farma odkazuje na našu stránku, nič sa nedeje, problém je ak my odkazujeme na farmu, vtedy nám hrozí penalizácia.
 • Dočasná zámena obsahu stránky - dočasná zámena obsahu stránky (page swapping) spočíva v krátkodobom umiestnení dobre optimalizovanej a obsahovo kvalitnej stránky na sídlo. Po zindexovaní prieskumovým strojom a dobrej pozícii vo výsledkoch vyhľadávania je jej obsah je vymenený. Ešte neetickejšiu zámenu obsahu predstavuje tzv. page jacking. Obsah je dočasne nahradený cudzou stránkou (ukradnutou z iného webu), ktorá je dobre optimalizovaná a má vysoké postavenie u prieskumových strojov.
 • Duplikovaný obsah – niektorí dizajnéri v snahe získať vyššie postavenie vo výsledkoch vyhľadávania duplikujú obsah webu. Buď vytvoria kópie stránok v rámci jedného sídla, prípadne kopírujú celé sídlo a umiestnia ho na ďalšiu doménu. Prieskumové stroje sa takémuto manipulovaniu výsledkov bránia a majú nástroje na detekciu rovnakého alebo veľmi podobného obsahu.

Pri tvorbe webového sídla by sme sa mali vystríhať používania neetických spôsobov SEO optimalizácie a snažiť sa vytvoriť kvalitný obsah.

Pri tvorbe kvalitného obsahu by sme sa mali zamyslieť nad odpoveďou na nasledovné otázky:

Vytvorili ste sami webové sídlo alebo ste prebrali obsah z iných webových sídiel?

Treba si uvedomiť, že vytvoriť neznamená skopírovať obsah z iných webov. Skopírovanie obsahu z iných webov s vysokým Page Rankom predstavuje spam a je viac menej isté, že Google stránku penalizuje a vylúči ju zo svojho indexu.

Sú informácie alebo služba, ktorú poskytujete aj na iných webových sídlach?

Je väčšinou samozrejmé, že uvedené informácie sa nachádzajú aj na iných webových sídlach, čiže je tu konkurencia. Preto je dôležité, aby stránka bola informačne bohatá, mala vysokú návštevnosť a obsahovala kľúčové slová, ktoré používajú používatelia. V tom prípade bude mať stránka vysoké umiestnenie pre dané kľúčové slová.

Je stránka užitočná? Predstavuje pridanú hodnotu pre používateľa?

Znova si treba uvedomiť, že používatelia internetu prichádzajú na webové sídlo, aby našli informácie. Na stránke, kde sa nič nemení, informácie sú zastaralé a podobné ako na desiatkach iných weboch, je aj nízka návštevnosť. Dnes existujú nástroje, kde môžeme veľmi jednoducho zistiť a analyzovať správanie sa používateľov pri návšteve webového sídla (vzrastajúci počet návštevníkov, kľúčové slová prostredníctvom ktorých nájdu používatelia stránku, čas, ktorý strávia na stránke a pod.).

Treba si vždy uvedomiť, že SEO chápeme ako vedu a umenie zároveň, ktorej cieľom je získať vyššie umiestnenie pre definované kľúčové slová a frázy. Zdôrazňujeme predovšetkým etické princípy SEO optimalizácie, ktoré zdôrazňujú budovanie kvalitného obsahu a dodržiavanie štandardov W3C a zásad informačnej architektúry.

Preto optimalizácia web stránok pre vyhľadávače pozostáva z viacerých pilierov:

 • systematické budovanie hodnotného obsahu,
 • zabezpečenie bezproblémovej prístupnosti obsahu,
 • štruktúrovanie a riadenie obsahu podľa jednotlivých pilierov informačnej architektúry (metadáta, navigácia, klasifikácia, vyhľadávanie a grafický dizajn),
 • dôsledné dodržiavanie webových štandardov.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke.

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o zakázaných technikách SEO optimalizácie, za ktoré je webové sídlo penalizované. Dnes už vyhľadávacie nástroje používajú sofistikované metódy na detekciu spamu a preto sa odporúča používať iba etické spôsoby SEO optimalizácie. Súčasťou optimalizácie webového sídla je predovšetkým striktné dodržiavanie štandardov World Wide Web konzorcia a zásad informačnej architektúry webového sídla. Ak sa pri tvorbe webového sídla dodržiavajú konvencie informačnej architektúry, významne sa zvýši aj nájditeľnosť webových stránok.


Literatúra


a) DUKÁTOVÁ, Jana. 2007. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje internetu. [Diplomová práca]. Bratislava : Filozofická faktulta Univerzity Komenského, 2007. 103 s.

b) FISHKIN, Rand, (2009). 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 10th September 2009. [cit. 2010-09-18]. Dostupné na internete:  http://www.seomoz.org/blog/17-ways-search-engines-judge-the-value-of-a-link

c) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.

d) Search Engine Ranking Factors 2009 [online]. Seattle : SEOmoz. [cit. 2010-09-18]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.