Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. máj 2017 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo výsledkoch vyhľadávania na popredných miestach, ideálne na prvej strane. Výsledky výskumov používateľského správania ukazujú, že používatelia málokedy prejdú vo výsledkoch vyhľadávania cez tretiu stranu. Práve kvôli tomu vznikla aj SEO optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje internetu. Cieľom SEO je získať čo najvyššie umiestnenie vo vyhľadávači pre určité kľúčové slovo alebo frázu. SEO charakterizujeme ako vedu a aj umenie, pretože stratégia radenia záznamov vo výsledkov vyhľadávania sa mení časom a preto je neustále potrebné sledovať ako Google interpretuje vyhľadávacie frázy. Vychádzame predovšetkým z článku Aleha Barysevicha (2017) Your Keywords Are Not What You Think They Are. How Google transforms search queries and what it means for SEO. V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu) hovorili o patente, ktorý interpretuje dotazy na základe asociácií a relevancie. V dnešnom čísle si povieme o ďalšom patente Google, ktorý berie do úvahy kontext.

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní

Podľa štatistík vyhľadávač Google ročne zaznamená viac ako 2 trilióny hľadaní a preto je namieste otázka, akým spôsobom sú radené výsledky vo vyhľadávaní. Google si svoje algoritmy vyhľadávania necháva patentovať. Ak by sa nepoužívali sofistikované algoritmy, vyhľadávač by na dotaz neposkytol relevantnú odpoveď, ale milióny stránok. Algoritmy sú počítačové procesy a vzorce, ktoré premenia vaše otázky na odpovede. Algoritmy Google sa spoliehajú na viac ako 200 jedinečných signálov alebo „kľúčov“, ktoré umožňujú uhádnuť čo skutočne hľadáte. Patent Google Machine translation, vyhľadávací stroj založený na kontexte berie do úvahy úlohu kontextu pri zjemňovaní a ladení výsledkov rešerše. Na nasledujúcom obrázku vidíme filozofiu patentu, ktorý zohľadňuje kontext.

Obr. Patent Google zohľadňujúci kontext dokumentu (prevzaté z Machine translation)

Obr. Patent Google zohľadňujúci kontext dokumentu (prevzaté z Machine translation)

Ako vidíme na predchádzajúcom obrázku, kontext je zbierka slov a fráz, ktoré sú spojené s určitou doménou. Podľa patentu je celé univerzum poznania rozdelené do určitých domén, pričom pre každú doménu je vytvorený zoznam jedinečných termínov reprezentujúcich danú doménu. Zoznamy termínov sú vytvorené z veľkého množstva materiálov, ktoré sú neustále zdokonaľované pomocou strojového učenia. Na základe toho Google dokáže lepšie indexovať dokumenty. Jednotlivé domény by sme mohli prirovnať k zhlukom dokumentov, ako tomu bolo v predchádzajúcom článku.

Analýzou webového sídla (kľúčové slová, výrazy a frázy) Google vie určiť kontext webového sídla. Ako sme videli v predchádzajúcom príklade, v prípade, že webové sídlo obsahuje termíny ako " Academy", "Academy Awards" a "best motion picture", atď.  je jasné, že kontext sa týka ocenenia Oscarov.

Kontextové vyhľadávanie chápeme aj ako určitú formu zlepšenia vyhľadávania na základe kontextu poskytnutého používateľom. Zatiaľ čo tradičné vyhľadávanie poskytuje zoznam dokumentov na základe relevancie s požiadavkou, kontextové vyhľadávanie poskytuje zoznam dokumentov na základe kontextu. Kontextové vyhľadávanie sa snaží zlepšiť presnosť vo vyhľadávaní na základe toho, ako sú poskytnuté výsledky užitočné pre konkrétneho používateľa.

Niektoré vyhľadávače, predovšetkým metaprieskumové stroje žiadajú ešte od používateľa dodatočné kontextuálne informácie s cieľom spresnenia dodaných dokumentov. Podobne Google umožňuje spresniť požiadavku podľa typu požadovanej informácie (obrázky, mapy, správy, videá, knihy a pod.), prípadne podľa boolovských operátorov, jazyka, regiónu a pod.

Obr. Google umožňuje dodatočné spresnenie informačnej požiadavky

Obr. Google umožňuje dodatočné spresnenie informačnej požiadavky

Google využíva už roky personalizované vyhľadávanie na základe profilu používatelia, jeho histórie vyhľadávania a sociálnych aktivít. Na nasledujúcom obrázku vidíme, ako mi Google v prípade vyhľadávania na kanáli YouTube na dotaz „ovocné smoothie“ ponúka kontextovú reklamu Joea Crossa, ktorý patrí k najväčším priekopníkom ovocných džúsov.

Obr. Kontextová reklama na kanáli YouTube úzko súvisí so zadaným dotazom

Obr. Kontextová reklama na kanáli YouTube úzko súvisí so zadaným dotazom

Kontextová reklama

Každý, kto propaguje svoje produkty, služby či webové stránky má záujem, aby sa jeho reklamné kampane cielene zobrazovali publiku, ktoré má o propagovaný predmet záujem. Kontextová reklama je  forma cielenej propagácie, pri ktorej sa inzeráty zobrazujú v súlade s obsahom stránok, na ktorých sú publikované. Princíp je veľmi jednoduchý. Systém zabezpečujúci umiestňovanie kontextových inzerátov najprv podrobne preskúma obsah stránky na ktorej sa uverejňujú inzeráty. Potom na nej uverejňuje inzeráty, ktoré sú relevantné. Ak teda stránka, ktorá sa venuje športu publikuje kontextovú reklamu, môžu sa pri článku zobraziť inzeráty propagujúce predaj športovej obuvi a podobne. Aj keď sa kontextová reklama vo väčšine prípadov spája s inzerátmi vloženými vedľa článkov s relevantným obsahom, do kontextovej reklamy patrí aj reklama vo vyhľadávačoch. Na nasledujúcom obrázku vidíme, že na požiadavku vo vyhľadávači Google „dovolenka v Egypte“ mi Google ponúkol prvé štyri záznamy ako kontextovú reklamu týkajúcu sa dovolenky v Egypte.

Obr. Vyhľadávač Google ponúka kontextovú reklamu, ktorá je odlíšená slovom Reklama od ostatných záznamov.

Obr. Vyhľadávač Google ponúka kontextovú reklamu, ktorá je odlíšená slovom Reklama od ostatných záznamov.

Záver

Vyhľadávače neustále menia svoje algoritmy, ktoré vplývajú na umiestnenie webových stránok vo výsledkoch vyhľadávania. Dôležité je, že sa to robí s cieľom čo najviac uspokojiť informačné požiadavky používateľov. Google svoje algoritmy patentuje. V dnešnom čísle sme hovorili o ďalšom patente Google, ktorý sa týka kontextového vyhľadávania a kontextovej reklamy. Pomerne zložité algoritmy vychádzajúce z používateľského správania sú výborným riešením na poskytnutie relevantných informácií na požiadavky používateľov.


Literatúra


a) Barysevich, Aleh. 2017. Your Keywords Are Not What You Think They Are. How Google transforms search queries and what it means for SEO. In SEO Powersuite. 28. 02. 2017 [online], [cit. 2017-04-11]. Dostupné na internete: https://www.link-assistant.com/news/keyword-refinements.html?utm_source=email&utm_medium=broadcast&utm_campaign=query-refinements-28022017
b) Contextual Searching. 2017. In Wikipedia. 15th January 2017. [online], [cit. 2017-04-11]. Dostupné na internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Contextual_searching
c) Kontextová reklama: V správny čas na správnom mieste. In Krea. 2017 [online], [cit. 2017-04-11]. Dostupné na internete: http://marketing.krea.sk/clanky/kontextova-reklama/
d) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2017-04-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Aká by mala byť SEO stratégia pre rok 2017. Časť 2.

1. marec 2017

Úvod Na začiatku každého roka si dávame záväzky a predsavzatia, ktoré by mali ovplyvniť náš život v danom roku. Nie je tomu inakšie ani v oblasti SEO. SEO stratégia záleží od viacerých faktorov. Máloktorá oblasť života sa tak rýchlo mení ako oblasť...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.