Viete aký má význam pre Vaše sídlo autorita domény?

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. marec 2010 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Vo februárovom čísle elektronického spravodaja sme v článku TrustRank ako faktor dôveryhodnosti stránky a jeho význam pri hodnotení spojení na stránke z hľadiska SEO otimalizácie hovorili o tom, že mnohí majitelia webových sídiel sa snažia umelo zvyšovať ich hodnotu vzájomným odkazovaním a ďalšími dômyselnými technikami spamu. Jednou z odpovedí na tento problém je tzv. TrustRank, čo môžeme voľne preložiť aj ako meradlo dôveryhodnosti webového sídla. Koncept TrustRanku je založený na predpoklade, že dobré stránky málokedy odkazujú na zlé stránky a zlé stránky často odkazujú na dobré stránky v snahe zvýšiť si svoje skóre v hube.

Odborník na SEO optimalizáciu Rand Fishkin (2009) v článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link rozoberá 17 faktorov, ktoré berú vyhľadávače pri hodnotení spojenia.
Patria k nim:

1. Interné verzus externé spojenia
2. Text kotvy odkazu
3. PageRank
4. TrustRank
5. Autorita domény
6. Rôznorodosť zdrojov
7. Jedinečnosť zdrojov
8. Umiestnenie na stránke
9. Tématická relevancia
10. Posúdenie obsahu a kontextu
11. Geografická lokácia
12. Použitie Rel="Nofollow"
13. Typ spojenia
14. Ďalšie ciele spojenia na zdrojovej stránke
15. Pokuty týkajúce sa domény a spojení na stránke
16. Spôsob tvorby obsahu a spojení
17. Historické a dočasné dáta

V dnešnom čísle spravodaja sa budeme bližšie venovať autorite domény.

Význam autority domény

Ako uvádza aj Rand Fishkin (2009) v článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link aj keď sa o autorite domény často diskutuje medzi SEO špecialistami, neexistuje univerzálna definícia.

Niektorí popisujú autoritu domény ako kombináciu popularity, dôležitosti, veku domény a dôveryhodnosti, ktorú vypočítajú prieskumové stroje, pričom berú do úvahu aj spojenia vedúce na stránku. Nezanedbateľný faktor je aj autorita domény, z ktorých vedú spojenia na stránku.

Treba si uvedomiť, že autoritu domény webového sídla možeme prirovnať aj k autorite experta v reálnom svete. Jediným rozdielom je, že v prípade webového sídla vyhľadávacie nástroje sa dívajú na každú stránku webového sídla ako jedinečné mikrosídlo. Preto má aj každá stránka webového sídla iný PageRank, ktorý záleží od dátumu vytvorenia stránky.

Presvedčíme sa o tom na nasledujúcich troch príkladoch. V prvom príklade vidíme PageRank spoločnosti  ELET (http://www.elet.sk), ktorý má na stupnici od 0 do 10 hodnotu 7, čo sa už považuje za veľmi vysoký PageRank. Pri hodnotení PageRanku sa brali do úvahy dĺžka registrácie domény, počet a kvalita spojení, ktoré vedú na stránku, ako aj ďalšie faktory, ktoré sme bližšie objasnili v článku Význam PageRanku ako patentovanej techniky Google a jeho vplyv pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky.

Obr. PageRank spoločnosti ELET je 7 na stupnici od 0 do 10

Obr. PageRank spoločnosti ELET je 7 na stupnici od 0 do 10

Na druhom obrázku vidíme PageRank elektronického spravodaja ELET (http://www.elet.sk/?newsletter), ktorý vychádza od roku 2006 a preto má takisto pomerne vysoký PageRank 6. Pri hodnotení PageRanku sa brala do úvahy autorita domény ELET, počet návštevníkov a ich správanie na stránke, ktorí navštevujú spravodaj, ako aj vzájomné prepojenie jednotlivých stránok webového sídla na základe relevantného obsahu pri vylúčení akýchkoľvek techník spamu.

Obr. PageRank elektronického spravodaja má hodnotu 6

Obr. PageRank elektronického spravodaja má hodnotu 6

Na treťom obrázku vidíme PageRank článku Prečo pripisujú vyhľadávače veľkú hodnotu spojeniam na stránke, ktorý napriek tomu, že bol publikovaný iba v decembri 2009 má už PageRank 4. Aj keď je článok publikovaný iba 3 mesiace, má už vysoký PageRank vzhľadom na autoritu domény ELET a preto sa aj vo výsledkoch vyhľadávania umiestní vysoko.

Obr.  PageRank článku uverejneného v januári 2009 má hodnotu 4

Obr. PageRank článku uverejneného v januári 2009 má hodnotu 4

Je dôležité si uvedomiť, že jednotlivé stránky webového sídla sú vzájomne prepojené podľa tématicky príbuzných blokov a relevantného obsahu. Ak berieme do úvahy, že robot vyhľadávacieho nástroja prehľadáva hypertextovú štruktúru webu a sleduje spojenia na webovom sídle, potom aj tieto tzv. mikrosídla, ktoré pochádzajú z domény s vysokou autoritou získavajú po čase vysoký PageRank.

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o význame autority domény, ktorú berú vyhľadávače do úvahy pri hodnotení spojení.
Podľa odborníkov patrí z dlhodobého hľadiska tento faktor k dôležitým faktorom SEO optimalizácie. O tom, že pri posudzovaní relevancie stránky stále viac zohráva autorita domény sme sa mohli presvedčiť aj pri poslednom prieskume Search Engine Ranking Factors 2009, kde sa jednotliví experti vyjadrovali, ktoré faktory pokladajú za najdôležitejšie pri radení záznamov na výstupe. Poradie jednotlivých faktorov bolo nasledovné:

1. Kľúčové slová v externých spojeniach na webové sídlo.
2. Externá popularita spojení (kvantita/kvalita externých spojení).
3. Rôznorodosť zdrojov, z ktorých vedú spojenia (spojenia z mnohých jedinečných domén).
4. Kľúčové slovo v Titule webového sídla.
5. Dôveryhodnosť domény založená na vzdialenosti spojenia od dôveryhodných domén (seeds), ako napríklad TrustRank, Domain mozTrust, etď.

Ako vidíme, na piatom mieste sa podľa názoru 72 expertov z celého sveta umiestnila dôveryhodnosť domény založená na vzdialenosti spojenia od dôveryhodných domén (seeds). Dôveryhodnosť domény úzko súvisí aj s jej autoritou.


Literatúra


a) Fishkin, Rand, (2009 a). 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 10th September 2009. [cit. 2010-02-18]. Dostupné na internete:  http://www.seomoz.org/blog/17-ways-search-engines-judge-the-value-of-a-link

b) Fishkin, Rand, (2009 b). How Google's Rankings Algorithm Has Changed Over Time How Google's Rankings Algorithm Has Changed Over Time.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 19th April 2009. [cit. 2010-02-18]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/blog/how-googles-rankings-algorithm-has-changed-over-time

c) Google Ranking Factors - SEO Checklist. [cit. 2010-02-18]. Dostupné na internete: http://www.vaughns-1-pagers.com/internet/google-ranking-factors.htm#positive-on

d) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.

e) MAKULOVÁ, Soňa. 2006. Analýza faktorov vplývajúcich na nájditeľnosť webových sídiel. In: Information Use in Information Society. International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, s. 109 – 118.

f) Search Engine Ranking Factors 2009 [online]. Seattle : SEOmoz. [cit. 2010-02-18]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.