Text spojenia ako jeden z najdôležitejších faktorov SEO optimalizácie webového sídla

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. január 2010 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V decembrovom čísle elektronického spravodaja sme v článku Prečo pripisujú vyhľadávače veľkú hodnotu spojeniam na stránke hovorili o tom, že stratégia SEO optimalizácia sa mení. V súčasnosti, vzhľadom na mnohé techniky spamu, sa do popredia dostávajú stále viac faktory mimo stránky (off-page faktory), pretože sa nedajú ľahko ovplyvniť tvorcami stránky. Z toho vyplýva, že získať vysoké umiestnenie pre určité kľúčové slovo alebo frázu je stále komplikovanejšie. K významným pozitívnym faktorom mimo stránky patrí predovšetkým počet a kvalita prichádzajúcich spojení, PageRank odkazujúcej stránky, text spojenia, vek spojenia, registrácia webového sídla v adresároch internetu a pod. V nasledujúcich článkoch sa budeme zaoberať stále dôležitejším faktorom a to hodnotou spojenia. Vychádzame predovšetkým z blogu odborníka na SEO optimalizáciu Randa Fishkina (2009) a jeho článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link. V minulom čísle spravodaja sme hovorili o tom, že vyhľadávače berú stále viac do úvahy metriky týkajúce sa celých domén a nie len jednotlivých stránok domény. Tak si môžeme vysvetliť aj skutočnosť, že mnohé relatívne nové stránky sú umiestnené pomerne vysoko, pretože sa nachádzajú na dôležitej, dôveryhodnej doméne, na ktorú vedie vysoký počet spojení. V najnovšom prieskume dôležitosti SEO faktorov sa táto skutočnosť nazýva autorita domény a podľa názorov odborníkov je to piaty najdôležitejší faktor. Aj keď sa berie do úvahy počet spojení, ďaleko väčší dôraz sa kladie na to, či spojenia vedú z externej URL adresy ako spojenia v rámci webového sídla. Externé spojenia majú väčšiu váhu ako spojenia interné. Podobne sa pri hodnotení výkonu publikačnej činnosti nepočítajú autocitácie. 

Význam textu spojenia na stránke z hľadiska SEO optimalizácie

O tom, že textu spojenia sa pripisuje stále väčší dôraz, svedčí aj posledný prieskum Search Engine Ranking Factors 2009, kde sa jednotliví experti vyjadrovali, ktoré faktory pokladajú za najdôležitejšie pri radení záznamov na výstupe. Podľa väčšiny expertov sa na prvom mieste umiestnil text kotvy (anchor text) externého spojenia vedúci na stránku. O význame spojení sme podrobne písali už v článku Prečo sú dôležité spätné spojenia a ich text vedúci na stránku.

Význam spojení je nasledovný (Kent 2004, s. 212):  

  • Spojenia uľahčujú robotom nájsť webové sídlo, pretože roboty sledujú hypertextové spojenia.
  • Prieskumové stroje využívajú počet spojení, ktoré vedie na stránku ako indikátor kvality stránky (Google nazýva túto kvalitu PageRankom). Podľa tvorcov Google predstavuje práve PageRank srdce systému. Patentovaná technológia PageRank bola vyvinutá zakladateľmi Google Larry Pagom a Sergeyom Brinom na univerzite v Stanforde počas ich doktorandského štúdia.
  • Spojenia dávajú informáciu prieskumovému stroju o stránke, na ktorú odkazujú. Text spojenia obsahuje kľúčové slová, ktoré vystihujú obsah webového sídla. Podobne aj téma odkazujúceho sídla býva podobná téme sídla. Ak napríklad  na Vaše webové sídlo vedie množstvo odkazov zo sídiel zaoberajúcich sa kvetmi, je zrejmé, že aj Vaše webové sídlo sa zaoberá kvetmi.

Text kotvy (anchor text, link label alebo link title) je viditeľná časť hypertextového odkazu, na ktorý kliknete a ste presmerovaný na inú stránku. Slová v odkaze ovplyvňujú do veľkej miery umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch. Podľa odporúčaní by nemali mať viac ako 60 znakov.

Google a tiež ďalšie vyhľadávače kladú veľký dôraz na text spojenia, ktorý významovo spájajú so stránkou, na ktoré spojenie vedie. Tzv. Google bomba je typickým príkladom spôsobu zneužitia vyhľadávacieho algoritmu Google, kedy je výsledkom vyhľadávania webová stránka, aj keď táto stránka hľadanú frázu vôbec neobsahuje. Väčšinou sa to robí za účelom pobavenia alebo s kriticko-spoločensko-politickým úmyslom.

Známym príkladom Google bomby je „miserable failure“ (úbohá prehra), ktorú vytvorili ľavicovo orientovaní bloggeri v USA. Keď zadali používatelia túto frázu do vyhľadávača Google, na prvom mieste vo výsledkoch vyhľadávania sa nachádzalo webové sídlo amerického prezidenta G. W. Busha. Podobne na dotaz „more evil than Satan“ sa vo výsledkoch vyhľadávania na prvej pozícii zobrazila domovská stránka spoločnosti Microsoft. Podobne sa aj Robert Fico stal prvou slovenskou obeťou bomby v internetových vyhľadávačoch.

Preto je veľmi dôležité, aby text kotvy zodpovedal obsahu stránky, na ktorú spojenie vedie. Veľmi častou chybou, s ktorou sa stretávame na stránkach slovenského internetu, že text kotvy predstavuje nevýznamové kľúčové slovo (kliknite sem, časť A a pod.).

Text kotvy spojenia sa používa v nasledovných prípadoch:

  • Externé spojenia – spojenia vedúce z iných webových sídiel
  • Interné spojenia – spojenia v rámci webového sídla
  • Mapy sídla
  • Spojenia na hlavnej stránke.

Význam textu spojenia je o to väčší, že pri rozšírenom vyhľadávaní v Google môžeme hľadať webové sídla aj podľa textu spojenia. Na nasledujúcom príklade vidíme, že sme hľadali webové sídla s presným textom odkazu „kredibilita“ webového sídla.

Obr. Príklad zadania otázky s presným textom v kotve odkazu

Obr. Príklad zadania otázky s presným textom v kotve odkazu

Ako vidíme na nasledujúcom obrázku, výsledkom hľadania bol iba jeden relevantný dokument.

Obr. Výsledok hľadania na „kredibilita webového sídla“ v odkaze

Obr. Výsledok hľadania na „kredibilita webového sídla“ v odkaze

Týmto spôsobom môžeme významne zúžiť počet nájdených záznamov na výstupe rešerše. Ako vidíme na nasledujúcom obrázku, ak chceme, aby sa výraz kredibilita webových sídiel nachádzal hocikde na stránke, na výstupe získame 55 záznamov.

Obr.  Výsledok hľadania na „kredibilita webového sídla“ hocikde na stránke

Obr. Výsledok hľadania na „kredibilita webového sídla“ hocikde na stránke

Aj keď sú spojenia a ich text veľmi dôležitý, podľa odporúčania Google na webovej stránke by sa nemalo nachádzať viac ako sto hypertextových spojení. Znamená to, že v prípade viac spojení má používateľ sťaženú navigáciu a preto sa odporúča vytvoriť ďalšiu stránku. Súčasné pravidlo pravdepodobne vychádza aj z toho, že stránky s viacerými ako 100 spojeniami sa už v internetovej komunite považujú za „farmy liniek“.

Treba si uvedomiť, že dnes, ako aj dokazujú výsledky mnohých prieskumov, používatelia prichádzajú na internet predovšetkým s cieľom nájsť rýchlo informáciu, ktorú potrebujú. Preto sa odporúča:

  • V prípade, ak máte veľa zdrojov, ktoré pokrývajú jeden predmet, vytvoriť radšej ďalšie stránky pokrývajúce ďalšie tématické oblasti a vytvoriť na ne odkazy. Je to pre používateľov prijateľnejší a jednoduchší spôsob hľadania. Z hľadiska SEO optimalizácie potom môžeme tiež zvolené časti sídla optimalizovať na zvolené kľúčové slová.
  • Čím je viac spojení na stránke, tým sa stránka stáva z hľadiska informačnej architektúry menej prehľadnou. Aj keď je na niektorých sídlach viac spojení, potom musíme venovať dôraz na celkové rozloženie stránky a organizáciu a klasifikáciu informácií tak, aby používatelia dokázali rýchlo nájsť požadované informácie. Pretože informáciu, ktorú nikto nenájde ani nikto neprečíta.

Dnes existujú mnohé automatizované nástroje umožňujúce zistiť, koľko spojení je na stránke. Jeden z nich nájdete aj na adrese http://www.candsdesign.co.uk/tools/site-check/text-links/.
Po zadaní URL adresy zistíme, koľko spojení vedie z našej stránky.

Obr. Stránka ELET spĺňa požiadavky Google

Obr. Stránka ELET spĺňa požiadavky Google

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o význame textu spojenia na webovom sídle. Spojenia predstavujú významný off-page faktor pri SEO optimalizácii webového sídla. Prieskumové stroje pripisujú väčšiu váhu externým spojeniam ako spojeniam interným. Záleží od ich počtu a kvalite. O tom, že pri posudzovaní relevancie stránky stále viac zohráva text spojení sme sa mohli presvedčiť aj pri poslednom prieskume Search Engine Ranking Factors 2009, kde sa jednotliví experti vyjadrovali, ktoré faktory pokladajú za najdôležitejšie pri radení záznamov na výstupe. Na prvom mieste sa podľa názoru 72 expertov z celého sveta umiestnil text kotvy externých spojení.


Literatúra


a) Fishkin, Rand, (2009). 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 10th September 2009. [cit. 2010-01-03]. Dostupné na internete:  http://www.seomoz.org/blog/17-ways-search-engines-judge-the-value-of-a-link

b) Google Ranking Factors - SEO Checklist. [cit. 2010-01-03]. Dostupné na internete: http://www.vaughns-1-pagers.com/internet/google-ranking-factors.htm#positive-on

c) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.

d) MAKULOVÁ, Soňa. 2006. Analýza faktorov vplývajúcich na nájditeľnosť webových sídiel. In: Information Use in Information Society. International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, s. 109 – 118.

e) Search Engine Ranking Factors 2009 [online]. Seattle : SEOmoz. [cit. 2010-01-03]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.