Prečo sú dôležité spätné spojenia a ich text vedúci na stránku

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. august 2009 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V júlovom čísle elektronického spravodaja sme v článku Najdôležitejšie faktory, ktoré vplývajú na umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch uviedli, ktoré najdôležitejšie faktory berie Google do úvahy pri radení záznamov na výstupe. Na webovom sídle SEOMOZ.org bol uverejnený zaujímavý článok Search Engine Ranking FactorsV2, kde sa analyzujú názory 37 expertov na faktory SEO optimalizácie.

Podľa expertov k top 10 pozitívnym faktorom, ktoré berie Google do úvahy patria nasledovné faktory:

1. kľúčové slová v titule stránky,
2. text spojenia vnútorných liniek,
3. globálna popularita webového sídla,
4. vek webového sídla,
5. popularita spojení v rámci internej štruktúry spojení,
6. relevancia tém vnútorných spojení na stránku,
7. popularita sídla v rámci príbuzných webových sídiel,
8. kľúčové slová v tele textu,
9. globálna popularita spojení odkazujúceho sídla,
10. príbuznosť témy odkazujúceho sídla.

V minulom čísle sme si podrobne rozobrali význam kľúčových slov v titule stránky, ktoré patria k najdôležitejším faktorom pri SEO optimalizácii. V dnešnom čísle sa budeme podrobnejšie zaoberať významom spojení.

Prečo sú spojenia dôležité

Ešte pred pár rokmi stačilo mať webové sídlo, ktoré sa zaregistrovalo v adresároch a prieskumových strojoch internetu. Situácia sa zmenila v roku 1998 nástupom Google, keď sa rozhodlo, že dôležitý faktor, ktorý určuje význam stránky a tiež relevanciu na daný otázku je počet spojení, ktoré vedie na stránku. Každé spojenie znamenalo hlas pre stránku a čím bol ich počet väčší, tým mala stránka v očiach Google väčší rating.

Význam spojení je nasledovný (Kent 2004, s. 212):   

  • Spojenia uľahčujú robotom nájsť webové sídlo, pretože roboty sledujú hypertextové spojenia.
  • Prieskumové stroje využívajú počet spojení, ktoré vedie na stránku ako indikátor kvality stránky (Google nazýva túto kvalitu PageRankom). Podľa tvorcov Google predstavuje práve PageRank srdce systému. Patentovaná technológia PageRank bola vyvinutá zakladateľmi Google Larry Pagom a Sergeyom Brinom na univerzite v Stanforde počas ich doktorandského štúdia.
  • Spojenia dávajú informáciu prieskumovému stroju o stránke, na ktorú odkazujú. Text spojenia obsahuje kľúčové slová, ktoré vystihujú obsah webového sídla. Podobne aj téma odkazujúceho sídla býva podobná téme sídla. Ak napríklad  na Vaše webové sídlo vedie množstvo odkazov zo sídiel zaoberajúcich sa kvetmi, je zrejmé, že aj Vaše webové sídlo sa zaoberá kvetmi.

Na to, aby sme zistili, kto odkazuje na našu stránku môžeme využiť nástroj LinkPopularity.com. Na nasledujúcom obrázku vidíme výsledok zadania pre spoločnosť ELET. Systém monitoruje vyhľadávače Google, MSN a Yahoo.

Obr. Nástroj LinkPopularity.com umožňuje pravidelne dostávať správu o spojeniach, ktoré vedú na Vaše webové sídlo.

Obr. Nástroj LinkPopularity.com umožňuje pravidelne dostávať správu o spojeniach, ktoré vedú na Vaše webové sídlo.

Na nasledujúcich troch obrázkoch vidíme, ktoré stránky zaregistrované v Yahoo, MSN a Google odkazujú na spoločnosť ELET.

Obr. Stránky registrované v Yahoo odkazujúce na spoločnosť ELET.

Obr. Stránky registrované v Yahoo odkazujúce na spoločnosť ELET.

Obr. Stránky registrované v MSN odkazujúce na spoločnosť ELET.

Obr. Stránky registrované v MSN odkazujúce na spoločnosť ELET.

Obr. Stránky registrované v Google odkazujúce na spoločnosť ELET.

Obr. Stránky registrované v Google odkazujúce na spoločnosť ELET.

Ako sa môžete sami presvedčiť, každý vyhľadávač uvádza iný počet stránok, čo samozrejme súvisí aj s veľkosťou databázy, ktorou vyhľadávač disponuje. V nasledujúcej tabuľke uvádzame počet spojení vedúcich na stránku.

Vyhľadávač Počet spojení
Google 1580
Yahoo 465
MSN 190

Pravidelným monitorovaním stránok a textu spojení, ktoré vedú na naše webové sídlo môžeme vo významnej miere ovplyvniť a zvýšiť návštevnosť webového sídla a z toho samozrejme vyplýva aj vyššie umiestnenie vo vyhľadávačoch na nami určené slová alebo frázy.

Ako uvádza aj Peter Kent (2004, s. 213) spätné spojenia, ktoré odkazujú na Vašu webovú stránku bývajú veľmi dôležitou súčasťou SEO optimalizácie webového sídla. Dokonca pôvodné meno Google v januári 1996 pred oficiálnym spustením bolo BackRub, práve kvôli schopnostiam analyzovať spojenia vedúce na webové sídlo. Zatiaľ čo v prvých počiatkoch sa dával veľký dôraz na počet spojení vedúcich na stránku, dnes aj ako odozva na rôzne techniky spamu, sa berie do úvahy predovšetkým, kto odkazuje na Vašu stránku a aký má odkazujúca stránka PageRank. Preto je veľmi dôležité zaregistrovať webové sídlo v relevantných adresároch internetu s vysokým PageRankom a venovať pozornosť textom spojenia v odkazoch. Vzhľadom na význam PageRanku a dôležitosť, aby na Vaše webové sídlo odkazovali stránky s vysokým PageRankom sa mu budeme bližšie venovať v septembrovom čísle elektronického spravodaja.

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme si predstavili význam spojení, ktoré vedú na Vaše webové sídlo ako aj nástroje, ktoré ich môžu monitorovať. Vzhľadom na nové stratégie vyhľadávačov pri radení záznamov sa stále berie viac do úvahy aj text spojení a PageRank odkazujúcej stránky. Môžeme to prirovnať aj k určitej forme citačného indexu v klasickej informačnej vede. Čím je určitá publikácia cennejšia a relevantnejšia, tým viac autorov na ňu odkazuje. Práve preto aj počet citácii autora býva dôležitým kritériom pri posudzovaní jeho kvality práce. Vo svete internetu je to podobné. Čím je stránka kvalitnejšia, tým viac relevantných odkazov na ňu vedie a stránka získava vysoké umiestnenie pri výsledkoch vo vyhľadávaní. Zaujímavé informácie o posudzovaní relevancie v tradičných a elektronických informačných zdrojoch nájdeme v článku Jaroslava Šušola (2007).


Literatúra


a) Google Ranking Factors - SEO Checklist. [cit. 2009-07-10]. Dostupné na internete: http://www.vaughns-1-pagers.com/internet/google-ranking-factors.htm#positive-on

b) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.

c) MAKULOVÁ, Soňa. 2009. Najdôležitejšie faktory, ktoré vplývajú na umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch. In Newsletter. 1. júl 2009 [online],  [cit. 2007-07-13].  Dostupné na internete http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=najdolezitejsie-faktory-ktore-vplyvaju-na-umiestnenie-stranky-vo-vyhladavacoch

d) MAKULOVÁ, Soňa. 2006. Analýza faktorov vplývajúcich na nájditeľnosť webových sídiel. In: Information Use in Information Society. International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, s. 109 – 118

e) MAKULOVÁ, Soňa. 2005. Prečo je potrebné dodržiavať štandardy World Wide Web konzorcia. In  IT lib. roč. 9 (2005), č. 3, s. 54-55. [cit. 2007-07-13].  Dostupné na internete: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib053/makulova.htm

f) MAKULOVÁ, Soňa. 2007. Analýza a návrh odporúčaní na zlepšenie nájditeľnosti webových sídiel v internete [elektronický optický disk (CD ROM)]. In: INFOS 2007 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2007. - S. 1-19. - ISBN 978-80-969674-0-7

g) Search Engine Ranking FactorsV2. 1996-2009 [online]. Seattle : SEOmoz, c1996-2009 h) Šušol, J. 2007. Posudzovanie relevancie v tradičných a elektronických informačných zdrojoch [elektronický dokument]. In: Ikaros [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 9 (2007), s. 1-12.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.