Panda Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. júl 2012 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našich článkoch často zdôrazňujeme, že k základným kvalitatívnym aspektom webových sídiel patrí ich nájditeľnosť, prístupnosť, použiteľnosť a kredibilita. Tieto faktory majú veľký vplyv aj na SEO optimalizáciu webových sídiel. So zaujímavou a podnetnou kategorizáciou kritérií pre benchmarking webových stránok v oblasti SEO prichádza Andrej Miklošík (2012). Známy odborník na SEO optimalizáciu Bruce Clay uverejňuje každý január prehľadovú štúdiu o kľúčových faktoroch a trendoch, ktoré mali vplyv na SEO optimalizáciu v predchádzajúcom roku a zároveň naznačuje aj trendy pre nastávajúci rok. K dispozícii sú už tri obsiahle štúdie, tento rok vyšla štúdia SEO Factors & Trends. January 2012. Uvedené štúdie majú vysokú výpovednú hodnotu a ak chceme byť úspešní v oblasti SEO optimalizácii, mali by sme im venovať patričnú pozornosť a prispôsobovať našu stratégiu SEO optimalizácie meniacim sa algoritmom vyhľadávacích nástrojov.

Podľa Bruca Claya (2012) ku kľúčovým faktorom v roku 2011 patrili Panda Update, mobilné vyhľadávanie, nárast Facebooku, sociálne signály, Google+, aktuálnejšie výsledky vo vyhľadávaní, duplikátny obsah, Google+1, JavaScrip & Ajax, Schema.org, integrácia Yahoo & Bing, Yahoo Site Explorer a CRO (Conversion Rate Optimisation) v súvislosti so SEO. V dnešnom článku sa budeme venovať jednému z kľúčových faktorov, ku ktorým patrí Panda Update.

Čo je Panda Update?

Už v článku Chcete získať vysokú pozíciu vo vyhľadávači Google alebo najnovšie informácie o jeho stratégii pri radení záznamov (Makulová 2007) sme hovorili o tom, že v roku 2001 Google predstavil tzv. Google Dance, čo znamenalo pravidelnú mesačnú aktualizáciu indexu. Pre mnohých znamená aktualizácia indexu veľké zmeny vo výsledkoch vyhľadávania a často aj nemilé prekvapenie.

Z historického pohľadu veľký vplyv na SEO optimalizáciu mala tzv. Florida Update zo 16. novembra 2005. Býva zvykom, že aktualizácii indexu sa dávajú podobné mená ako hurikánom a táto aktualizácia sa stala známou ako "Florida". Florida Update znamenala pre niektoré webové sídla hotovú katastrofu. Aj keď sa držali v top pozícii mnohé mesiace, niektoré vzhľadom na neetickú optimalizáciu jednoducho zmizli z výsledkov vyhľadávania.

Google Panda Update vychádza zo sofistikovaného algoritmu využívajúceho umelú inteligenciu. Odborníci na kvalitu webových sídiel  testovali tisícky sídiel na základe ich kvality, dizajnu, kredibility, rýchlosti a mnohých ďalších kritérií. Tento algoritmus sa pomenoval podľa inžiniera Navneeta Pandu, ktorý hľadal podobnosti medzi webovými sídlami s nízkou a vysokou kvalitou.

Odborníci vysvetľujú dôvody, ktoré viedli k Panda Update nasledovne:

 • Medzi rokom 1995 a 2011 vzrástol počet registrovaných domén z 15 tisíc na 350 miliónov.
 • V roku 2009 bol priemerný mesačný prírastok nových URL adries 3,7 milióna a v roku 2011 už 4,5 milióna.

Stručne povedané, internet je doslova prehltený novými webovými sídlami s pomerne nízkou kvalitou a Panda Update predstavuje riešenie tohoto problému. Treba si uvedomiť, že Panda Update nepredstavuje úplne nový algoritmus, ale iba faktor, ktorý má vplyv na radenie záznamov a bol pridaný k existujúcemu algoritmu. Je to vlastne filter, ktorý detekuje webové sídla s nízkou kvalitou. Panda Update sa aplikuje v určitých pravidelných intervaloch. Doteraz prebehli nasledovné aktualizácie (Google Algorithm 2012):

 • 23. február 2011 bola predstavená Panda/Farmer Update, ktorá znížila ranking asi 12% webových sídiel.
 • 11. apríla 2011 bola predstavená verzia Panda 2.0, ktorá už bola zameraná medzinárodne na všetky anglické dotazy.
 • 9. mája 2011  Panda 2.1
 • 21. júna 2011 Panda 2.2
 • 23. júla 2011 Panda 2.3
 • 12. augusta 2011 Panda 2.4, ktorá sa už orientuje aj na dotazy v iných jazykoch.
 • 28. septembra 2011 Panda 2.5
 • 18. novembra 2011 Panda 3.1
 • 18. januára Panda 3.2
 • 27. februára 2012 Panda 3.3
 • 23. marca 2012 Panda 3.4
 • 19. apríla 2012 Panda 3.5
 • 27. apríla 2012 Panda 3.6
 • 8. júna 2012 Panda 3.7

Už z naznačeného prehľadu aktualizácii vyplýva, že v Google venujú stále väčšiu pozornosť kvalite webových sídiel a nekvalitné webové sídla sa často ani nedostanú do výsledkov vyhľadávania.

Webové sídla zasiahnuté Panda Update

Panda Update sa zameriava na filtrovanie webových sídiel pochybnej kvality. Na základe analýzy odbornej literatúry môžeme konštatovať, že najviac boli postihnuté nasledovné typy webových sídiel:

 • komerčné webové sídla s nízkou kvalitou produktových stránok,
 • webové sídla navrhnuté s cieľom predávať reklamu,
 • webové sídla s článkami s nízkou kvalitou často preberaného obsahu,
 • webové sídla porovnávajúce ceny prakticky so žiadnym obsahom,
 • cestovné portály so slabými alebo preberanými recenziami,
 • webové sídla s nízkou mierou použiteľnosti.

Čo treba robiť, aby sme neboli zasiahnutí Panda Update?

Ako naznačuje horeuvedený obrázok, prioritou Panda Update je uprednostniť kvalitný obsah a filtrovať obsah pochybnej kvality. Odporúča sa dodržiavať nasledovné zásady:

 • Vytvárajte jedinečný a kvalitný obsah s pridanou hodnotou. Hovoria o tom aj smernice Google týkajúce sa obsahu a dizajnu stránky. Vyslovene sa odporúča vytvoriť webové sídlo s užitočnými a informačne bohatými informáciami. Informačne bohatá stránka znamená, že na stránke nájdeme originálne informácie, ktoré sa nenachádzajú na ďalších stránkach. Podrobne sme o uvedenej smernici hovorili v článku Zlepšite nájditeľnosť Vašej stránky vo vyhľadávačoch kvalitným obsahom (Makulová 2007).
 • Stále viac sa berie do úvahy, ako sa používatelia správajú na stránke. Treba využiť dostupné analytické nástroje webu na analýzu ich správania (Google Analytics, NAJ.SK) a návštevnosť podporiť aj marketingom na sociálnych médiách.

Ale najdôležitejší je stále kvalitný obsah. Pri tvorbe kvalitného obsahu by sme sa mali zamyslieť nad odpoveďou na nasledovné otázky:

 • Vytvorili ste sami webové sídlo alebo ste prebrali obsah z iných webových sídiel?
  Treba si uvedomiť, že vytvoriť neznamená skopírovať obsah z iných webov. Skopírovanie obsahu z iných webov s vysokým Page Rankom predstavuje spam a je viac menej isté, že Google stránku penalizuje a vylúči ju zo svojho indexu.
 • Sú informácie alebo služba, ktorú poskytujete aj na iných webových sídlach?
  Je väčšinou samozrejmé, že uvedené informácie sa nachádzajú aj na iných webových sídlach, čiže je tu konkurencia. Preto je dôležité, aby stránka bola informačne bohatá, mala vysokú návštevnosť a obsahovala kľúčové slová, ktoré používajú používatelia. V tom prípade bude mať stránka vysoké umiestnenie pre dané kľúčové slová.
 • Je stránka užitočná? Predstavuje pridanú hodnotu pre používateľa?
  Znova si treba uvedomiť, že používatelia internetu prichádzajú na webové sídlo, aby našli informácie. Na stránke, kde sa nič nemení, informácie sú zastaralé a podobné ako na desiatkach iných weboch, je aj nízka návštevnosť. Dnes existujú nástroje, kde môžeme veľmi jednoducho zistiť a analyzovať správanie sa používateľov pri návšteve webového sídla (vzrastajúci počet návštevníkov, kľúčové slová prostredníctvom ktorých nájdu používatelia stránku, čas, ktorý strávia na stránke a pod.).

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o Panda Update, ako jednom z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvnil SEO optimalizáciu v roku 2011. Je dôležité poznať, ako sa menia algoritmy Google pri radení záznamov a ako sa menia jednotlivé faktory v čase. Iba tak sa môžeme vyhnúť nemilým prekvapeniam, keď zistíme veľký pokles vo výsledkoch vyhľadávania. Stále ale platí, že obsah je kráľ. V roku 2012 bol predstavený Penguin Update, ktorý opäť mení algoritmus radenia záznamov. Budeme o ňom hovoriť v budúcom čísle elektronického spravodaja.


Literatúra


a) CLAY, Bruce. 2012. SEO Factors & Trends January 2012. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-06-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/au/bruceclay-aus-seo-factors-trends-2012.pdf
b) CLAY, Bruce. 2011. SEO Factors & Trends January 2011. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-06-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2011.pdf 
c) CLAY, Bruce. 2010. SEO Factors & Trends January 2010. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-06-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com.au/seo/report/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2010.pdf 
d) Google Algorithm Change History. 2012. In SEOMOZ. [online]. 2012, [cit.2012-06-11]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/google-algorithm-change#view-all
e) Makulová, Soňa, Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje |online|. Bratislava: Elet, 2011. 150 s. ISBN 978 – 80 – 88812 – 22- 7. Dostupné na internete: www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf
f) Makulová, Soňa. 2007. Zlepšite nájditeľnosť Vašej stránky vo vyhľadávačoch kvalitným obsahom In Newsletter. 1. september 2007 [online], [cit. 2012-06-11].Dostupné na internete http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=zlepsite-najditelnost-vasej-stranky-vo-vyhladavacoch-kvalitnym-obsahom
g) Miklošík, Andrej. Kategorizácia kritérií pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit.2012-06-11]. Dostupné na internete: http://www.ikaros.cz/node/7530. URN-NBN:cz-ik7530. ISSN 1212-5075.
h) Sullivan, Danny. 2012. Google Launches “Penguin Update” Targeting Webspam In Search Results. In Search Engine Land. [online]. April 24, 2012 [cit.2012-06-11]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/google-launches-update-targeting-webspam-in-search-results-119295

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.