Obsah na stránke ako jeden z významných faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 1.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. december 2013 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Každý rok SEO špecialisti skúmajú, ako sa mení algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch a podľa toho prispôsobujú aj svoju stratégiu a taktiku. V predchádzajúcom čísle elektronického spravodaja sme sa v dvoch článkoch Kódovanie na stránke ako jeden z významných faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 1 a Časť 2 zaoberali prvou časťou výskumnej štúdie Marcusa Tobera, Leonharda Henniga a Daniela Furcha SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013, a to kódovaním na stránke. V štúdii sú podrobne rozobrané nasledujúce faktory:

 • kódovanie na stránke,
 • obsah stránky,
 • spojenia vedúce na stránku,
 • sociálne signály,
 • faktor značky,
 • úloha wikipédie.

Výskum bol uskutočnený spoločnosťou Searchmetrics, ktorá agreguje každý mesiac obrovské množstvo dát so snahou odpovedať na otázku: Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby sme získali vysokú pozíciu pri radení záznamov vo vyhľadávači Google? V dnešnom článku sa budeme podrobnejšie zaoberať obsahom stránky.

Obsah stránky

Podobne ako v prípade kódovania na stránke, autori stránky značne ovplyvňujú aj obsah stránky. Treba si uvedomiť, že obsah webového sídla patrí k najdôležitejším faktorom a tak k tomu pristupuje aj Google. Ak porovnávame obsahové faktory, mnohé z nich oproti minulému roku významne vzrástli na dôležitosti.

Obr. Obsahové faktory na stránke SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Obsahové faktory na stránke SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

V podstate faktory týkajúce sa obsahu môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín: kvalita obsahu, spojenia a reklama. Obsahové faktory sú označené modrou farbou a uvádzame ich podľa poradia dôležitosti:

 • počet interných spojení (0,15),
 • dĺžka HTML (0,13),
 • počet slov (0,11),
 • kľúčové slová v tele textu (0,11),
 • kľúčové slová v externých spojeniach (0,11),
 • dĺžka znakov v texte (0,11),
 • interné spojenia odkazuje na vlastné sídlo (0,11),
 • kľúčové slovo v internom spojení (0,11),
 • počet externých spojení (0,09),
 • počet obrázkov (0,08),
 • kľúčové slovo v H2 (0,03),
 • spojenia na reklamu (0,00),
 • blokovanie programu AdSense (-0,01),
 • počet znakov v titule (-0,01),
 • AdSense (-0,01),
 • Kľúčové slovo v H1 (-0,03).

Obsahové faktory, zmeny v porovnaní s prechádzajúcim rokom

Na nasledujúcom obrázku vidíme, ako sa zmenili faktory týkajúce sa obsahu stránky v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Obr. Faktory obsahu na stránke 2013 – zmeny oproti roku 2012 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Faktory obsahu na stránke 2013 – zmeny oproti roku 2012 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Ako vidíme na obrázku, najvýznamnejšou zmenou prešiel faktor počet slov v texte. Nasledujúci detailný graf jasne ukazuje, že stránky, ktoré sú na popredných miestach majú väčší počet slov v texte.

Obr. Pozícia v Googli v závislosti od počtu slov v texte (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Pozícia v Googli v závislosti od počtu slov v texte (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Ako vidíme na grafe, prvé dve pozície úzko súvisia s faktorom značky. V tomto prípade webové sídla prezentujúce značku majú menší počet slov, webové sídlo na prvom mieste má 476 slov, čo je skoro o 100 slov menej ako webové sídlo na treťom mieste. Je zaujímavé, že v porovnaní s prieskumom v roku 2012 stále viac získavajú na význame obsahové faktory na stránke.

Záver

Obsah stránky patrí k jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý berie Google do úvahy pri radení záznamov. Stále viac sa ukazuje, že ľudia hľadajú predovšetkým hodnotný obsah, informácie, ktoré majú vysokú výpovednú hodnotu. Ďalšie faktory týkajúce sa obsahu stránky preberieme podrobnejšie v nasledujúcom čísle elektronického spravodaja.


Literatúra


a) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-10-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/
b) Tober, M.- Hennig, L. – Furch, D.:  White paper: “SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013” © Searchmetrics. Google USA. [online] [cit. 2013-10-09] Dostupné na internete: http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.