Nové smernice na hodnotenie kvality vyhľadávania na webových sídlach v roku 2015 vychádzajúce z Google požiadaviek na užitočnosť

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. november 2016 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Vyhľadávanie patrí k mimoriadne dôležitému pilieru informačnej architektúry. Používatelia internetu sú pri vyhľadávaní informácií konfrontovaní s viacerými problémami. Ide predovšetkým o to, že nevedia správne formulovať svoju informačnú požiadavku a hodnotiť nájdené záznamy. So vznikom internetu už nie je vyhľadávanie doménou informačných špecialistov, ktorí sa špecializovali predovšetkým na vyhľadávanie v databázových centrách, kde bolo vyhľadávanie za poplatok a preto si aj vyžadovalo premyslenú informačnú stratégiu a taktiku, dokonalé zvládnutie dotazovacieho jazyka a štruktúry jednotlivých databáz.

Ďalej sme svedkami aj vzniku množstva vyhľadávacích nástrojov pozostávajúcich z prieskumových strojov a predmetových adresárov. Výsledky výskumov ukazujú, že iba málo používateľov pozná vyhľadávacie nástroje, nevie aký je rozdiel medzi prieskumovým strojom a predmetovým adresárom a že informácie sú rozptýlené v hĺbkovom a povrchovom webe.

Princíp vyhľadávania informácií v internete

Informačný prieskum v internete môžeme definovať ako komplex procesov smerujúcich k vyhľadaniu informácií zodpovedajúcich informačnej požiadavke. Každému informačnému prieskumu by mala predchádzať dôkladná príprava a zvolenie správnej rešeršnej stratégii a taktiky. Správne naformulovaná rešeršná požiadavka je ďalej postúpená vyhľadávaciemu programu, ktorý určí:

 • ktoré záznamy v databáze vyhovujú požiadavke,
 • v akom poradí budú zoradené na výstupe.

Vyhľadávací program určí, ktoré záznamy vyhovujú požiadavke na základe spôsobu, akým ju používateľ formuluje. V prípade, že použije jednoduché vyhľadávanie bez použitia operátorov Boolovej algebry, proximitných operátorov, vyhľadávanie podľa polí a pod., najjednoduchší postup je taký, že všetky slová z rešeršnej požiadavky sú spojené buď operátorom AND alebo OR a porovnávajú sa s databázou. Je to tzv. implicitné vyhľadávanie, ktoré je definované tvorcami vyhľadávacieho programu. Väčšina prieskumových strojov má implicitné vyhľadávanie nastavené tak, že sa termíny spoja pomocou operátora AND.

Ak používateľ použije rozšírené vyhľadávanie s boolovskými operátormi, filtrami a pod., aplikuje sa sofistikovanejšie vyhľadávanie, na základe ktorého sa každému záznamu priradí určité skóre podľa výsledku relevancie s prieskumovou požiadavkou. Vzhľadom na súperenie medzi prieskumovými strojmi a rýchlemu nárastu internetu sa väčšinou iba ťažko dostaneme k presnému algoritmu, ktorý používajú jednotlivé nástroje. Algoritmus radenia záznamov na výstupe záleží od viacerých faktorov, sú to predovšetkým:

 • analýza frekvencie výskytu vyhľadávacích termínov,
 • váha termínu podľa umiestnenia v rámci dokumentu,
 • počet termínov v požiadavke, ktoré sa zhodujú so záznamami,
 • niektoré vyhľadávacie nástroje preferujú menšie dokumenty pred väčšími,
 • frekvencia aktualizácie webových stránok (čím je frekvencia častejšia a pravidelnejšia, tým sú stránky radené vyššie),
 • hybridné vyhľadávacie nástroje preferujú tie stránky, ktoré sa nachádzajú v ich adresári,
 • analýza počtov spojení na stránky (čím viac spojení na stránky, tým sa stránka pokladá za populárnejšiu a relevantnejšiu),
 • analýza kvality spojení na stránky,
 • obsah metaprvkov,
 • doména, z ktorej pochádzajú záznamy,
 • platené alebo tzv. sponzorované spojenia,
 • prístup využívajúci princíp spätnej väzby a pod. (Makulová 2006).

Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch bola hlavným princípom relevancia medzi informačnou požiadavkou v súčasnosti je cieľom vyhľadávacích nástrojov predovšetkým zvýšiť spokojnosť používateľov. Čiže slovo relevancia je nahrádzané slovom užitočnosť. Z pohľadu na užitočnosť pri vyhľadávaní vychádzajú aj nové smernice pre hodnotenie vyhľadávania, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcich číslach (Paula Allen 2015). 

Nové smernice Google na hodnotenie kvality vyhľadávania

Nové smernice Google na hodnotenie kvality vyhľadávania ukazujú posun, ktorý sa týka aj SEO optimalizácie. Celé roky bol kladený maximálny dôraz na relevanciu nájdených záznamov, čo v praxi znamenalo, aby na webovom sídle čo najviac záznamov odpovedalo požiadavke používateľa. Ako ale ukazujú nové smernice, v súčasnosti sa kladie najväčší dôraz na užitočnosť a spokojnosť. Cieľom vyhľadávacích nástrojov je zvýšiť spokojnosť používateľov. Zatiaľ čo v predchádzajúcom období malo prioritu slovo relevancia, v súčasnosti je to užitočnosť.

uzitocnost

Google každoročne aktualizuje interné smernice pre hodnotiteľov webových sídiel, ktoré v rámci experimentu naznačujú priority pre hodnotenie webového sídla. Zatiaľ čo pre verejnosť bol k dispozícii vždy iba sumár smerníc, Google urobil výnimku a smernice za rok 2015 publikoval ako celý PDF dokument (General Guideline 2016).  

Aj keď v dokumente nie sú k dispozícii žiadne algoritmy, na základe ktorých Google hodnotí webové sídla, je k dispozícii veľa príkladov a náhľadov obrazoviek na ozrejmenie toho, čo Google pokladá za prioritu. Ako Google vyslovene hovorí, smernice odzrkadľujú to, čo podľa Googlu používatelia hľadajú a čo je pre nich užitočné. Preto chce pomôcť tvorcom a majiteľom webových sídiel porozumieť tomu, čo Google hľadá na webových sídlach. Čiže, kvalitné webové sídlo, ktoré sa má umiestniť vysoko vo výsledkoch vyhľadávania musí byť predovšetkým užitočné pre budúcich používateľov.

Smernice nepredstavujú algoritmus, ale ukazujú na čo sa Google sústreďuje pri hodnotení vo výsledkoch vo vyhľadávaní a na čo sa oplatí klásť dôraz.

Záver

Nové smernice týkajúca sa hodnotenia kvality na webových sídlach predstavujú posun v doterajšom vnímaní kvality vyhľadávania. Slovo relevancia nahrádza spokojnosť používateľov a užitočnosť nájdených záznamov. V nových smerniciach nie je algoritmus, na základe ktorého sa hodnotia nájdené záznamy. V 160 stránkovom dokumente je veľmi veľa príkladov a fotografií obrazovky, ktoré poukazujú na to, čo pokladá Google za prioritu. Ako sa vyslovene v smerniciach uvádza, Google reflektuje to, čo si myslí, že hľadajú používatelia a preto chce tvorcom a majiteľom webových sídiel pomôcť pri ich tvorbe tak, aby dali na webové sídla to, čo bude pre používateľov užitočné. Potom sa dočkajú aj zaslúženej odmeny zo strany Google. V ďalších číslach spravodaja sa budeme venovať jednotlivým detailom smerníc na hodnotenie kvality vyhľadávania na webových sídlach.


Literatúra


a) Allen, Paula. 2015. 2015 Search Quality Rating Guidelines Checklist: Aligning with Google’s Focus on Usefulness. In Bruce Clay, Inc. Global Internet Marketing Solutions. December 7, 2015, [online], [cit. 2016-10-11].Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/blog/google-search-quality-rating-guidelines/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=seonewsletter_120815
b) General Guidelines. Google March 2016. [online], [cit. 2016-10-11].Dostupné na internete: http://www.sumago.de/searchqualityevaluatorguidelines.pdf
c) Makulová, Soňa. 2006. K niektorým problémom vyhľadávania na webových sídlach. In IT lib. 2006. č. 4, [online], [cit. 2016-09-11].Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2006/4/k-niektorym-problemom-vyhladavania-na-webovych-sidlach.html?page_id=1481
d) Makulová, Soňa. 2009. Najdôležitejšie faktory, ktoré vplývajú na umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch. In ELET Newsletter. 1. júl 2009 [online], [cit. 2016-09-11].Dostupné na internete https://www.elet.sk/blog/najdolezitejsie-faktory-ktore-vplyvaju-na-umiestnenie-stranky-vo-vyhladavacoch
e) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2016-08-09]. Dostupné na internete:  http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.