Na webovom sídle by mali byť vždy funkčné spojenia a správny html kód

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. január 2008 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V minulých číslach elektronického spravodaja sme sa podrobne venovali Smerniciam Google pre tvorcov webových sídiel, ktoré obsahujú 31 odporúčaní v štyroch kategóriách. Všímame si predovšetkým kategóriu venovanú obsahu a dizajnu stránky, ktorá obsahuje deväť pravidiel. Doteraz sme si vysvetlili podrobne aj s praktickými príkladmi prvých šesť pravidiel.

1. hierarchia webového sídla a spojenia,
2. mapa webového sídla,
3. webové sídlo s užitočnými a informačne bohatými informáciami,
4. dôležitosť slov a ich používanie,
5. uprednostnite informačný dizajn pred dizajnom grafickým
6. prvky Title a ALT sú dostatočne výstižné a presné

V dnešnom článku sa venujeme siedmemu pravidlu v smerniciach týkajúcich sa obsahu a dizajnu stránky, ktoré zdôrazňuje, že na stránke by mali byť funkčné spojenia a správny html kód.

Funkcia spojení na stránke

Už v článku Ak chcete, aby vaše sídlo malo vysokú návštevnosť, uprednostnite informačný dizajn pred dizajnom grafickým sme zdôraznili, že dôležitou časťou vyhľadávača je robot, ktorý monitoruje internet a sťahuje informácie z jednotlivých serverov. Robot je vlastne program, ktorý prehľadáva hypertextovú štruktúru webu s cieľom nájsť dokument a zároveň všetky dokumenty, ktoré tento dokument cituje. Práve preto je veľmi dôležité, aby v rámci webového sídla bola optimálna štruktúra tak ako interných, aj externých spojení.

Mapa webu ako teória viazanky motýlika

Výskumníci z IBM Research, Compaq Corporate Research Laboratories a AltaVista Company ukončili v máji 2000 komplexný výskum mapy World Wide Webu a zistili, že niektoré hranice medzi regiónmi webu veľmi sťažujú, ba priam niekedy neumožňujú navigovanie vo webovom priestore (Broder a kol 2000).

Vo výskumnom projekte sa pri analýze 500 miliónov stránok zistilo, že celý web možno rozdeliť do 4 veľkých oblastí, z ktorých každá obsahuje približne taký istý počet stránok. Zistenia ďalej ukázali, že k veľkému množstvu sídiel sa nedá dostať prostredníctvom spojení, čo je veľmi bežný spôsob hľadania informácií vo webe.

Výsledkom výskumu bol obrázok webu, ktorý pripomína viazanku motýlika, preto sa aj nová teória nazýva "Bow Tie" (viazanka motýlika).


Obr. Mapa webu ako teória viazanky motýlika

Obr. Mapa webu ako teória viazanky motýlika

Štyri regióny webu predstavujú takmer 90% webu (viazanku motýlika) a prakticky 22% webu je od motýlika odpojených. Silne prepojené jadro (uzol motýlika) obsahuje približne tretinu webových sídiel. Používatelia sa medzi týmito sídlami môžu pohybovať veľmi jednoduchým spôsobom, prostredníctvom hypertextových spojení.

Jedna strana motýlika prestavuje tzv. "východzie" stránky. Tvoria takmer štvrtinu celého webu. Sú to tie stránky, ktoré umožňujú užívateľom dostať sa na silne prepojené jadro webu, ale z jadra webu už na tieto stránky nie je spojenie. Ďalšia stránka motýlika predstavuje "ukončujúce" stránky, ktoré opäť tvoria približne štvrtinu webu. Na ukončujúce stránky sa môžeme dostať z jadra webu, ale zase z týchto stránok nevedie spojenie na jadro webu. Posledná štvrtá oblasť webu obsahuje tzv. "odpojené" stránky, ktoré tvoria približne pätinu webu. Tieto stránky môžu byť spojené s východzími alebo ukončujúcimi stránkami, ale nie sú napojené ani na nich nevedie spojenie z jadra webu.

Ak sa zamyslíme nad tým, že na niektoré stránky nevedie žiadne spojenie, robot vyhľadávacieho nástroja ich jednoducho nenájde a nezindexuje. Nedostanú sa tak do vyhľadávačov a tak je ich nájditeľnosť je veľmi malá.

Problém nefunkčných spojení

Vážnym problémom sú aj mnohé nefunkčné spojenia. Väčšinou vznikajú z nasledovných príčín:

  • veľká časť webových sídiel prestane fungovať,
  • údržba webových sídiel je nedostatočná,
  • nestála zmena informačnej architektúry sídiel.

Pritom práve spojenia umožňujú indexovanie webového sídla robotmi a uľahčujú navigáciu na webovom sídle. Nefunkčné alebo mŕtve spojenie znižuje kredibilitu webového sídla a je znakom neprofesionality.

Potvrdili to aj výsledky výskumu Stanford - Makovsky Web Credibility Study uskutočnenom v roku 2002, kde sa zisťovalo, ktoré faktory majú vplyv na vnímanie kredibility webového sídla. Podrobné výsledky výskumu sú uvedené v článku Kredibilita webového sídla ako jeden z dôležitých aspektov jeho úspešnosti. Ukázalo sa, že z negatívnych faktorov odbornosti používateľom najviac vadili nefunkčné spojenia:

  • Na stránke je veľa informácií, ktoré sa nevzťahujú k žiadnemu zdroju -0,53
  • Na stránke sú typografické chyby -1,26
  • Stránka je niekedy nedostupná -1,29
  • Na stránke sú nefunkčné spojenia -1,42

Práve preto by v procese prevádzky a údržby webového sídla sa mala venovať pozornosť na kontrolu spojení. Na stránke W3C je k dispozícii W3C Link Checker, kde po zadaní URL adresy získame prehľad o nefunkčných spojeniach na stránke.

Obr. Kontrola funkčnosti spojení pomocou validátora W3C Link Checker

Obr. Kontrola funkčnosti spojení pomocou validátora W3C Link Checker

Ako vidíme na obrázku, robot našiel 16 funkčných spojení. Niektoré spojenia nemohol skontrolovať vzhľadom na robots exclusion rules.

Správny HTML kód

Podobne je dôležité, aby sa na stránke používal správny HTML kód, aby robot vyhľadávacieho nástroja zindexoval webovú stránku. Nesprávny kód môže byť dokonca príčinou toho, že robot stránku wôbexc nezindexuje. Nesprávny kód zapríčiňuje tuež dlhšie načítavanie stránky. V súčasnosti je k dispozícii viacero typov prehliadačov a správny HTML kód zabezpečí korektné zobrazenie stránky vo všetkých typoch.

Na stránke W3C opäť nájdeme W3C Markup Validation Service. Po napísaní URL adresy systém vyhodnotí stránku a detekuje možné chyby.

Obr. Výsledky validácie stránky prostredníctvom validátora HTML kódu

Obr. Výsledky validácie stránky prostredníctvom validátora HTML kódu

Ako vidíme na obrázku 3, webová stránka prešla validáciou a zodpovedá štandardom W3C o čom svedčí aj vyhlásenie This Page Is Valid XHTML 1.0 Strict!.

Bohužiaľ väčšinou po kontrole validátorom nachádzame aj takéto správy:

Obr. Stránka neprešla validátorom HTML kódu

Obr. Stránka neprešla validátorom HTML kódu

Našťastie je k dispozícii aj analýza chýb a návod, ako ich odstrániť.

Obr. Analýza chýb po kontrole validátorom HTML kódu

Obr. Analýza chýb po kontrole validátorom HTML kódu

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje je dlhodobý a komplexný proces a preto sa odporúča dodržiavať odporúčania tvorcov vyhľadávacích nástrojov. V dnešnom čísle sme hovorili o dôležitosti funkčných spojení a správneho html kódu. V budúcom čísle si povieme o problémoch pri indexovaní dynamických stránok.

Literatúra


a) Broder, Andrei a kol. 2000. Graph structure in the web. [cit. 2007-12-10]. Dostupné na internete: http://www9.org/w9cdrom/160/160.html

b) FOGG, B.J., et al. 2002. Stanford - Makovsky Web Credibility Study 2002: Investigating what makes Web sites credible today. A Research Report by the Stanford Persuasive Technology Lab & Makovsky & Company. Stanford University. [cit. 2007-12-10]. Dostupné na internete: http://captology.stanford.edu/pdf/Stanford-MakovskyWebCredStudy2002-prelim.pdf

c) MAKULOVÁ, S. 2007. Chcete získať vysokú pozíciu vo vyhľadávači Google alebo najnovšie informácie o jeho stratégii pri radení záznamov. In Newsletter. 1. jún 2007 [online], [cit. 2007-12-10].Dostupné na internete <http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=chcete-ziskat-vysoku-poziciu-vo-vyhladavaci-google-alebo-najnovsie-informacie-o-jeho-strategii-pri-radeni-zaznamov

d) MAKULOVÁ, S. 2006. Informačná architektúra a jej vplyv na nájditeľnosť webových stránok. In Newsletter. 13. január 2006 [online], [cit. 2007-12-10]. Dostupné na internete < http://www.elet.sk/?newsletter&sprava=informacna-architektura-a-jej-vplyv-na-najditelnost-webovych-stranok>

e) McGovern, Gerry. Broken links and poor information architecture design. New Thinking, August 20, 2001. [online], [cit. 2007-12-10]. Dostupné na internete: http://www.gerrymcgovern.com/nt/2001/nt_2001_08_20_broken_links.htm

f) NIELSEN, J. Change the Color of Visited Links. Alertbox, May 3, 2004. [cit. 2007-12-10]. Dostupné na internete: http://www.useit.com/alertbox/20040503.html

g) Nielsen, J. Alertbox, May 10, 2004. Guidelines for Visualizing Links. [cit. 2007-12-10]. Dostupné na internete:
http://www.useit.com/alertbox/20040510.html

h) Understanding the Google webmaster guidelines. 2007. [cit. 2007-12-10]. Dostupné na internete: < http://www.feedthebot.com/>

i) Webmaster Guidelines 2007. [cit. 2007-10-19]. Dostupné na internete: <http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769>

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.