Lokálne vyhľadávanie ako kľúčový faktor, ktorý ovplyvnil SEO optimalizáciu v roku 2011

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. december 2011 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Ktoré hlavné faktory a trendy ovplyvnili SEO optimalizáciu v roku 2011 zaoberali kľúčovými faktormi a trendami, ktoré mali vplyv na SEO optimalizáciu v roku 2011. Vychádzali sme z prehľadovej štúdie austrálskeho experta na SEO Bruca Claya.

Podľa Bruca Claya ku kľúčovým faktorom, ktoré sa udiali v roku 2010 a majú vplyv na SEO optimalizáciu v roku 2011 patria: lokálne vyhľadávanie, sociálne signály, online prezentácia značky, mobilné vyhľadávanie, video, vyhľadávanie značky, Google Maydate Update, rýchlosť webového sídla, rich snippets, monitorovanie a indexovanie webového sídla, linkovanie, Google Instant, Instant Previews, Google Caffeine a pod.

K ďalším dôležitým faktorom patrila dohoda medzi vyhľadávačmi Yahoo a Bing, ktorá umožňuje preberanie záznamov z Bingu do organických výsledkov vyhľadávača Yahoo. Bing ďalej potvrdil, že v algoritme pre radenie záznamov používajú algoritmus click through rate (CTR). V dnešnom článku sa budeme bližšie zaoberať geografickými aspektmi SEO, ktoré súvisia s lokálnym vyhľadávaním.

Lokálne vyhľadávanie

Lokálne vyhľadávanie umožňuje, že ak používateľ hľadá firmu, dostane k dispozícii žiadané informácie v jeho okolí. Od mája roku 2009 je lokálne vyhľadávanie aj na Slovensku. Namiesto zobrazenia výsledkov v tradičnom zobrazení, dostaneme výsledky vo forme mapy s bodmi. Pri mape vidíme vyznačené názvy, adresy a ďalšie kontakty firiem, ktoré vyhovujú zadaným podmienkam.

Obr. Na požiadavku kvetinárstvo sa nám zobrazia adresy firiem v blízkosti Bratislavy

Obr. Na požiadavku kvetinárstvo sa nám zobrazia adresy firiem v blízkosti Bratislavy

O dôležitosti lokálneho vyhľadávania sme už hovorili v článku Význam geografickej lokácie pri spojení na Vaše webové sídlo. Geografická lokácia spojenia závisí od umiestnenia hostiteľského počítača, ale ako uvádza Rand Fishkin (2009), špeciálne vyhľadávač Google využíva sofistikovaný algoritmus na určenie geografickej lokácie. Využíva pri tom:

 • IP adresu hostiteľského počítača,
 • rozšírenie TLD extension (.de, .co.uk, sk, cz a pod.),
 • jazyk obsahu webového sídla,
 • registráciu v lokálnych vyhľadávačoch a regionálnych adresároch, 
 • asociáciu s fyzickou adresou,
 • geografickú lokácia spojení na webové sídlo alebo jeho sekciu.

O tom, ako môžu geografické faktory významne ovplyvniť ranking pojednáva John Trenaman v článku SEO Ranking – Can Geographical Factors Significantly Improve Your Ranking? Podľa autora by sme sa mali zamerať na nasledovné faktory:

 • uvedomiť si dôležitosť a rozvoj lokálneho vyhľadávania,
 • sledovať, prečo je konkurencia umiestnená vyššie,
 • zistiť, prečo webové sídlo neoslovuje cieľovú skupinu.

John Trenaman uvádza 9 tipov na zlepšenie umiestnenia stránky vo vyhľadávačoch.

 1. Kód krajiny Top Level Doména (TLD) a lokácia používateľa, ktorý hľadá informácie. Pre SEO ranking je dôležité, aby sme mali kód krajiny v TLD v tom prípade, ak sú cieľovou skupinou používatelia tej krajiny. Napríklad stránka www.myinvestments.co.uk je hodnotená pre kľúčové slová „financial investments online“. Ranking by sa mohol líšiť v závislosti od lokácie používateľa a od toho, akú krajinu z možnosti Google vyhľadávania využíva. Ak je používateľ z Ameriky a používa www.google.com, pre požiadavku „financial investments online“ môže mať stránka pozíciu 50. Je to preto, lebo doména je .co.uk,  ide teda o doménu založenú vo Veľkej Británii a Google usudzuje, že stránka nie je relevantné pre používateľa z USA. Google v tomto prípade vráti používateľovi stránky založené s doménou .com. Znamená to, že keď je cieľom špecifická krajina, najlepšou možnosťou je použiť príslušnú TLD (sk, cz, atď.). V prípade, že cieľovou skupinou sú používatelia vo viacerých krajinách je lepšie používať generickú doménu org, com, net a pod.
 2. Lokácia servera v cieľovej krajine. Pri registrácii domény sú dva dôležité faktory, ktoré majú vplyv na ranking vo vyhľadávačoch. Prvým je adresa, ktorá sa použije na registráciu domény. Ak je cieľom napríklad Rakúsko a stránka sa zaregistruje z adresy na Slovensku, Google takúto stránku môže považovať za menej nerelevantnú ako doménu registrovanú z rakúskej adresy. Druhým faktorom je lokácia servera. Je vždy lepšie, ak sa server nachádza v krajine, v ktorej je cieľová skupina používateľov.
 3. Google lokálne vyhľadávanieregistrovanie v aplikácii Mapy Google. Registrovanie je dôležité pre viditeľnosť webového sídla v lokálnom vyhľadávaní. Až 40 % všetkých vyhľadávaní býva spojených so zámerom spojeným s určitým miestom.
 4. Sledovanie konkurencie – pri lokálnom vyhľadávaní môžeme zistiť viac informácií o konkurenčných firmách, ich registráciu v predmetových adresároch a pod.
 5. Google AdWords ponúka sponzorované zoznamy inzerátov v aplikácii Mapy Google. Ako vidíme na nasledujúcom obrázku, v prípade registrácie firmy nemusíme využívať sponzorovanú inzerciu, ale webové sídlo sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania.

 6. Obr. Pri registrácii firmy v aplikácii Mapy Google nemusíme využívať platené umiestnenie

  Obr. Pri registrácii firmy v aplikácii Mapy Google nemusíme využívať platené umiestnenie

 7. Geografický charakter spätných liniek a externých liniek. Ak je cieľový trh vo Veľkej Británii a spätné linky vedú z UK založených stránok, významne môžu pomôcť v hodnotení v www.google.co.uk. Rovnaké platí pre externé linky. Ak väčšinou odkazujete na UK založené stránky, taktiež to môže pomôcť Google-u vidieť, že cieľom je UK a preto by stránka mala byť aj naďalej optimalizovaná k lepším výsledkom. Existuje aj možnosť kontroly množstva spätných liniek na vašu stránku.
 8. Nástroje Google webmaster. V týchto nástrojoch môžeme špecifikovať geografický cieľ  webového sídla. Máme tak možnosť zasiahnuť rozličné krajiny s rozličnými stránkami.
 9. Stránka kontaktujte nás. Google berie do úvahy aj adresu a kontaktné údaje uvedené na webovom sídle. Preto je dobré, ak má stránka adresy, ktoré sa zhodujú s cieľovou krajinou.
 10. Umiestnenie v sociálnych médiách. Výsledky výskumov potvrdzujú, že je veľmi dobré využívať sociálne médiá, registráciu v predmetových adresároch ako napríklad Yahoo.com, DMOZ.com ale aj mnoho ďalších.

Záver

V dnešnom článku sme sa bližšie zaoberali lokálnym vyhľadávaním, ktoré ovplyvnilo SEO optimalizáciu v roku 2011. K ďalším dôležitým faktorom patrí personalizácia, štruktúrované výsledky, sociálne signály, mobilné vyhľadávanie a pod. O jednotlivých faktoroch a trendoch budeme bližšie hovoriť v ďalších číslach elektronického spravodaja.


Literatúra


a) CLAY, Bruce. 2011. SEO Factors & Trends January 2011. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2011-11-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2011.pdf 

b) CLAY, Bruce. 2010. SEO Factors & Trends January 2010. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2011-11-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com.au/seo/report/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2010.pdf 

c) MAKULOVÁ, Soňa. 2010. Význam geografickej lokácie pri spojení na Vaše webové sídlo. In ELET newsletter. 1. júl 2010 [online], [cit. 2011-11-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=vyznam-geografickej-lokacie-pri-spojeni-na-vase-webove-sidlo

d) TRENEMAN, John. 2010. SEO Ranking – Can Geographical Factors Significantly Improve Your Ranking? In: Interleado.com. Driving online traffic. 15. Marec 2010. [cit. 2011-11-11]. Dostupné na internete: http://www.interleado.com/blog/index.php/2010/03/15/seo-ranking-can-geographical-factors-significantly-improve-your-ranking/


Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT) a výskumného projektu VEGA 1/0429/10 Akademické informačné prostredie - modelovanie z hľadiska informačnej ekológie.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.