Jasne identifikujte Vašu univerzitu na každej stránke webového sídla (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. november 2014 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší význam informačná architektúra, ktorá ako komplexná vedecká disciplína sa zaoberá okrem iného aj organizáciou informácií v digitálnom priestore tak, aby ľudia dokázali nájsť informácie. V prípade webových sídiel platí, informáciu, ktorú nikto nenájde ani nikto neprečíta. Webové sídla univerzít predstavujú špeciálnu kategóriu, pretože väčšina študentov sa na ne obracia ako na významný zdroj informácií. Efektívne webové sídla zvýšia návštevnosť, vo významnej miere prispievajú k zvýšeniu kredibility a zlepšeniu vnímania značky, zlepšia spokojnosť používateľov a čo je najdôležitejšie, znamenajú významnú úsporu času a peňazí.

Smernice na budovanie univerzitných webových sídiel

Býva zvykom, že pre špecifické webové sídla sa publikujú smernice, ktoré vychádzajú z používateľských výskumov a rešpektujú zásady informačnej architektúry. Preto treba privítať smernice týkajúce sa webových sídiel univerzít, ktoré publikovala Katie Sherwin v januári 2014 v štúdii University Websites: Top 10 Design Guidelines. Smernice vychádzali z používateľského testovania budúcich študentov a ich rodičov. Používatelia mali možnosť výberu z predom definovaných univerzít alebo si zvoliť podľa vlastného výberu. Výsledky používateľského testovania vyústili do nasledovných 10 smerníc na budovanie univerzitných webových sídiel.

  1. Jasne identifikujte Vašu univerzitu na každej strane webového sídla.
  2. Používajte obrázky, ktoré reflektujú priority a hodnoty univerzity.
  3. Časť sekcie O nás by mala mať vysokú výpovednú a informačnú hodnotu.
  4. Zvýraznite Vaše silné stránky a úspechy.
  5. Používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkých študijným odborom a programom.
  6. Poskytnite informácie o možnostiach zamestnania po skončení univerzity a prelinkujte to na sekciu absolventov univerzity.
  7. Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku.
  8. Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle.
  9. Webové sídlo by malo zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov.
  10. Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach.

Jasne identifikujte Vašu univerzitu na každej strane webového sídla

Meno fakulty alebo univerzity musí byť jasne viditeľné na každej stránke webového sídla. Treba si uvedomiť, že niektorí používatelia sa môžu dostať do stredu sídla z niektorého vyhľadávača. Na nasledujúcich obrázkoch vidíme, kde sme sa dostali, keď sme do vyhľadávača Google dali frázu katedra slovenského jazyka.

Obr. Výsledok vo vyhľadávači Google po zadaní frázy Katedra slovenského jazyka

Obr. Výsledok vo vyhľadávači Google po zadaní frázy Katedra slovenského jazyka

Ak si bližšie pozrieme prvé dva záznamy, zistíme medzi nimi pomerne významné rozdiely. V prípade prvého záznamu ide o Katedru slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Obr. Webové sídlo Katedry slovenského jazyka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Obr. Webové sídlo Katedry slovenského jazyka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Zo stránky katedry nie je žiadne prepojenie ani na Filozofickú fakultu ani na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, pričom katedra je integrálnou súčasťou fakulty a táto je integrálnou súčasťou univerzity. Ak by sme si lepšie všimli dizajn stránky fakulty a univerzity sú nekonzistentné so stránkou webového sídla katedry.

Obr. Dizajn webového sídla Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je nekonzistentný s dizajnom webového sídla katedry

Obr. Dizajn webového sídla Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je nekonzistentný s dizajnom webového sídla katedry

Úplne iná je situácia v prípade Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Obr. Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Obr. Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ako vidíme na predchádzajúcom obrázku, už z webového sídla je zrejmé, že katedra slovenského jazyka je integrálnou súčasťou Filozofickej fakulty a tiež Univerzity Komenského. Na webovom sídle je klikateľné aj logo Filozofickej fakulty aj logo Univerzity Komenského. Tento prístup podporuje tiež budovanie lojality k značke fakulty a Univerzity Komenského a zjednodušuje navigáciu po webovom sídle.

Záver

K veľmi dôležitej smernici pri budovaní webových sídiel patrí, aby univerzita bola jasne definovaná na každej stránke webového sídla. Ide predovšetkým o to, že často sa môžeme dostať na niektorú stránku súčasti univerzity z vyhľadávača a ak nemáme odkaz na ďalšie časti univerzity, nesmierne nám to sťažuje navigáciu. K veľmi zaujímavej a odporúčanej navigácii patrí aj tzv. navigácia podľa cesty, ako to vidíme na príklade webového sídla Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (O fakulte > Pedagog. a ved. pracoviská > Katedra slovenského jazyka).


Literatúra


a) Sherwin, Katie. 2014. University websites: Top 10 Design Guidelines. In NN/g Nielsen Norman Group. January 19, 2014. [online], [cit. 2014-110-09]. Dostupné na internete:  http://www.nngroup.com/articles/university-sites/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.