Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

I. Základné ustanovenie a pojmy

1.1 Prevádzkovateľom portálov je spoločnosť ELET systems, s.r.o.:

ELET systems, s.r.o.
Gorazdova 24
811 04 Bratislava
IČO: 52 626 571
DIČ: 2121095163
IČ DPH: SK2121095163
adresa elektronickej pošty: office@elet-systems.sk
tel.: 02 5479 2179, 02 5479 2279
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 140513/B
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Názov a adresa orgánu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07 Bratislava

1.2 Prevádzkovateľ aktuálne prevádzkuje tieto portály: PREDAJ.sk, DONASKAKVETOV.sk, MOJOSUD.sk, POHLADNICE.sk, REHOT.sk, TLACENE.POHLADNICE.SK.

(Ďalej spoločne len „Portály“ alebo ktorýkoľvek z nich ako „Portál“.)

1.3 Používateľ - osoba, ktorá využíva Portál/Portály.

1.4 VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na Portály.

1.5 Popis tovaru/služieb Prevádzkovateľa poskytovaných na Portáloch, ako aj podmienky ich objednania, platobné podmienky, dodacie podmienky a pod. upravujú tie ktoré špecifické podmienky Portálov podľa bodu 1.9 týchto VOP.

1.6 Používanie Portálov je dobrovoľné.

1.7 Používanie Portálov a Konta je bezodplatné, ak špecifické obchodné podmienky podľa bodu 1.9 týchto VOP neurčia inak.

1.8 Používateľ Portálov je akákoľvek osoba, ktorá má záujem o informácie, tovar alebo služby nachádzajúce sa na Portáloch Prevádzkovateľa. Používateľ registráciou akceptuje tieto VOP spolu so špecifickými obchodnými podmienkami pre jednotlivé Portály, ktoré využíva a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.9 Prevádzkovateľ k jednotlivým Portálom vydáva nasledovné špecifické obchodné podmienky:

1.9.1 Špecifické obchodné podmienky PREDAJ.sk

1.9.2 Špecifické obchodné podmienky DONASKAKVETOV.sk

1.9.3 Špecifické obchodné podmienky MOJOSUD.sk

1.9.4 Špecifické obchodné podmienky POHLADNICE.sk

1.9.5 Špecifické obchodné podmienky TLACENE.POHLADNICE.sk

1.10 V prípade, že je/sú niektoré ustanovenie/ustanovenia týchto VOP v rozpore s ustanovením/ustanoveniami tých ktorých špecifických obchodných podmienok, má prednosť právna úprava obsiahnutá v tých ktorých špecifických obchodných podmienkach.


II. Registrácia

2.1 Elektronický obsah zverejňovaný na tom ktorom Portáli je prístupný Používateľom prostredníctvom siete internet. Prístup k Portálu, alebo jeho časti, či k jeho obsahu môže byť podmienený registráciou Používateľa. Prístup k Používateľa k svojmu Kontu na horeuvedených Portáloch je podmienený registráciou. Registrácia je rozdelená na registráciu pre fyzické osoby nepodnikateľov (ďalej len „Používateľ – fyzická osoba“) a právnické osoby / fyzické osoby – podnikateľov (ďalej len „Používateľ – podnikateľ“).

(Používateľ – fyzická osoba a Používateľ – podnikateľ ďalej spoločne len „Používateľ“)

2.2 Registračné údaje budú slúžiť pre spracovanie a tlač daňových dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely ELET systems, s.r.o.. Prípadné daňové doklady budú Používateľovi automaticky zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii po uskutočnení objednávky platených služieb.

2.3 Po úspešnej registrácii bude Používateľovi vytvorený virtuálny účet (aj len „Konto“) a na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii bude doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačný odkaz. Používateľ kliknutím na odkaz aktivuje svoje Konto. Ak Používateľ neklikne na odkaz do 30 dní odo dňa registrácie, Konto sa zruší.


III. Pravidlá používania

3.1 Pri registrácii je Používateľ povinný poskytnúť o sebe pravdivé a správne informácie, ktoré sa následne budú používať pri komunikácii s ním a na ktoré budú vystavované daňové doklady.

3.2 O zmene registračných údajov musí Používateľ upovedomiť Prevádzkovateľa okamžite tým spôsobom, že si po prihlásení aktualizuje osobné svoje údaje vo svojom Konte.

3.3 Používateľ je povinný informovať Prevádzkovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť funkčnosť Portálu/Portálov.


IV. Používateľ sa zaväzuje

4.1 Uviesť pravdivé a aktuálne informácie v registrácií o sebe, prípadne o organizácii a zabezpečiť ich aktualizáciu v prípade potreby.

4.2 Používateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za to, že porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

4.3 Používateľ je povinný chrániť prístup, najmä heslo ku Kontu pred jeho zničením, stratou, alebo pred neoprávneným prístupom tretích osôb k nemu, najmä je povinný zabezpečiť, aby sa neoprávnené osoby k tomuto heslu nedostali a nemohli ho zneužiť. V prípade, že tretia osoba takto nadobudnutý prístup, či heslo získa a dostane sa ku Kontu Používateľa, a tieto zmení, zničí, zlikviduje, alebo akokoľvek upraví, zodpovedá za dané Používateľ. Ak tretia osoba, ktorá získala neoprávnený prístup ku Kontu Používateľa z dôvodu na strane Používateľa, zmení jeho užívateľské práva, prípadne objedná služby u Prevádzkovateľa, má sa za to, že túto osobu Prevádzkovateľ na vykonanie daných úkonov splnomocnil.

4.4 Účasť v Portáloch je dobrovoľná a Používateľ má právo od využívania služieb kedykoľvek odstúpiť s okamžitou účinnosťou.

4.5 Ak nie je v týchto VOP alebo špecifických obchodných podmienkach podľa bodu 1.9 týchto VOP uvedené inak, tak Používateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, poskytovať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, software, produkty alebo služby získané z Portálov ani z nich vytvárať odvodené diela.


V. Udelenie licencie

5.1 Ak Používateľ do toho ktorého Portálu zadáva fotografie, videá, články, texty, či iné dokumenty (ďalej len „Dokumenty“), je Používateľ povinný pred poskytnutím týchto Dokumentov do toho ktorého Portálu vysporiadať všetky práva tretích osôb s nimi súvisiace, najmä autorské práva a iné práva tretích osôb. Používateľ vyhlasuje, že má právo nakladať s Dokumentmi do takej miery, že ich môže sprístupniť Prevádzkovateľovi, ako aj tretím osobám prostredníctvom toho ktorého Portálu a udeliť týmto osobám licenciu, t.j. súhlas na ich ďalšie používanie. V prípade, že si akákoľvek tretia osoba bude uplatňovať práva voči Prevádzkovateľovi, je Používateľ povinný práva tretej osoby vyporiadať a/alebo uhradiť náklady, ktoré musel Prevádzkovateľ vynaložiť na svoju ochranu vrátane právnych služieb, súdnych poplatkov alebo na vyporiadanie práv tretej osoby.

5.2 Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na používanie toho ktorého Dokumentu, t.j. Licenciu, pričom Prevádzkovateľ je oprávnený ten ktorý Dokument používať nasledovnými spôsobmi:

 1. vyhotovenie rozmnoženiny/rozmnoženín toho ktorého Dokumentu,
 2. verejné rozširovanie Dokumentu predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, tiež nájmom alebo vypožičaním,
 3. spracovanie toho ktorého Dokumentu,
 4. zaradenie toho ktorého Dokumentu do súborného diela,
 5. verejný prenos toho ktorého Dokumentu,
 6. poskytovanie sublicencií k tomu ktorému Dokumentu tretím osobám,
 7. využívanie toho ktorého Dokumentu na propagačné, reklamné účely Prevádzkovateľa,

Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi nevýhradnú Licenciu, územne a časovo neobmedzenú. Licencia sa udeľuje ako bezodplatná.


VI. Zodpovednosť

6.1 Používateľ sa zaväzuje, že:

a) bude dodržiavať všetky platné právne predpisy a obchodné podmienky vydané Prevádzkovateľom pri používaní Portálov vrátane Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov; zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorského zákona) v platnom znení.

b) nebude sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;

c) nebude využívať Portál/Portály na ilegálne alebo nemorálne účely;

d) nebude uverejňovať obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej fyzickej, či právnickej osoby.

6.2 Používateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom Portálov žiadny nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávidený, rasovo, či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušuje platné právne predpisy; alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy.

6.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Dokumentov, ktoré na ten ktorý Portál pridal Používateľ, či inú jeho komunikáciu, zverejnenie, alebo údaje, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takéhoto obsahu alebo za akýkoľvek zločin, ku ktorému dopomohlo využívanie Portálov Prevádzkovateľa.

6.4 V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v článku VI. týchto VOP sa Používateľ vystavuje riziku trestného stíhania.

6.5 Ďalej sa Používateľ zaväzuje, že:

a) nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného;

b) nebude zasahovať alebo narúšať siete spojené s Portálom/Portálmi;

c) nebude používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku Portálov, či služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú tieto Portály ponúkajú;

d) neurobí nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž na technológii Prevádzkovateľa.

6.6 Tým, že Používateľ má prístup ku Kontu, vyjadruje svoj súhlas, že pri používaní Portálov bude používať len prostriedky, ktoré mu poskytuje Prevádzkovateľ alebo spoločnosť poverená Prevádzkovateľom. Používateľ taktiež súhlasí, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders) a to zo žiadneho dôvodu.

6.7 Porušenie autorských práv tretej strany.

V prípade, že Používateľ zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý porušuje alebo môže porušovať autorské práva tretej strany, môže Prevádzkovateľ, ukončiť prístup Používateľa k jeho Kontu. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté takýmto spôsobom.

6.8 Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť Používateľovi prístup ku Kontu, pokiaľ pri prevádzke porušil alebo existuje podozrenie, že porušil akýkoľvek bod čl. VI týchto VOP.


VII. Obmedzenie zodpovednosti

7.1 S prihliadnutím na to, že využívanie Portálov, Konta je bezodplatné, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosti za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame, škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať Portály alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol Prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd.

7.2 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vymazanie alebo chybu pri uložení Dokumentov v Konte alebo na Portáli.

7.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov a za spôsob, akým Služby využívajú.

7.4 Prevádzkovateľ poskytuje prístup k Portálom, ku Kontám v stave v akom sa nachádzajú (tak ako sú), t.j. so všetkými prípadnými vadami. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia Portálu/Portálov alebo Konta.

7.5 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prístupnosť k Portálu/Portálom, ku Kontu, alebo za ich funkčnosť, prevádzkyschopnosť a je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia bez súhlasu Používateľov a i bez ich predchádzajúceho oboznámenia Portál/Portály kedykoľvek upravovať, inovovať alebo zrušiť.


VIII. Reklamačný poriadok

8.1 Reklamáciu Používateľ zasiela Prevádzkovateľovi e-mailom na e-mailovú adresu office@elet-systems.sk alebo písomne na adresu: ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava. Reklamácia musí obsahovať identifikačné a kontaktné údaje Používateľa a popis toho, čo je predmetom (dôvodom) reklamácie.

8.2 Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, Prevádzkovateľ Používateľovi, ktorý reklamáciu podal, potvrdí jej doručenie na e-mail, z ktorého bola Prevádzkovateľovi doručená reklamácia.

8.3 Prevádzkovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od podania reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa podania reklamácie.


IX. Ochrana osobných údajov

9.1 Ochrana údajov na Portáloch

Portály zhromažďujú osobné údaje o Používateľoch – fyzických osobách výlučne na účely podľa článku II. bod 2.2 týchto VOP. Registračné údaje o Používateľoch – fyzických osobách sú zhromažďované výlučne na základe ich súhlasu ako dotknutej osoby so spracovaním registrácie.

9.2 Používateľ – fyzická osoba registráciou na ktoromkoľvek z Portálov udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 122/2013 Z. z."), aby tento spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie vo všetkých svojich informačných systémoch na marketingové účely, na účel podľa článku II. bod 2.2 týchto VOP. Používateľ – fyzická osoba zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov spoločnosti Účtovníctvo & Dane s.r.o., ktorá spracúva účtovnú agendu Prevádzkovateľa. Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlasy podľa predchádzajúcich viet na dobu neurčitú.

9.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na vopred neurčenú dobu a Používateľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Používateľom Prevádzkovateľovi. Ak Používateľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho Kontu.

9.4 Používateľ registráciou na ktoromkoľvek z Portálov vyhlasuje, že má od dotknutých osôb ako tretích osôb súhlas v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. a privolenie v zmysle § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov s tým, aby fotografie, na ktorých sú tieto dotknuté osoby zachytené, osobné údaje, údaje, a iné Dokumenty, vťahujúce sa k týmto osobám, spracoval, najmä aby ich uložil vo svojom Konte a aby ich zverejnil na Portáli/Portáloch.

9.5 Používateľ registráciou na ktoromkoľvek z Portálov Prevádzkovateľa potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Používateľ registráciou na ktoromkoľvek z Portálov Prevádzkovateľa potvrdzuje, že bol Prevádzkovateľom pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný, najmä o:

 1. identifikačných údajoch Prevádzkovateľa,
 2. identifikačných údajoch sprostredkovateľov – t.j. spoločnosti Účtovníctvo & Dane s.r.o., ktorá spracúva účtovnú agendu Prevádzkovateľa,
 3. účele spracúvania osobných údajov,
 4. rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 5. ďalších informáciách potrebných pre Používateľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov najmä, že
 • Prevádzkovateľ osobné údaje Používateľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku, či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,
 • Prevádzkovateľ osobné údaje Používateľov nebude zverejňovať,
 • Prevádzkovateľ poučil Používateľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z..

9.6 Používateľ – fyzická osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

9.7 Používateľ – fyzická osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu.

9.8 Používateľ – fyzická osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

9.9 Používateľ – fyzická osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu.

X. Ukončenie používania Konta

10.1 Ukončenie prístupu Používateľa ku Kontu zo strany Používateľa

Pokiaľ Používateľ nesúhlasí alebo namieta niečo proti akémukoľvek ustanoveniu týchto VOP, ako i špecifických podmienok Portálov alebo ich neskoršej modifikácii, zmene, doplneniu, môže Používateľ okamžite ukončiť používanie Portálov a informovať Prevádzkovateľa o ukončení. Zároveň Používateľ zašle Prevádzkovateľovi žiadosť o ukončenie registrácie e-mailom na e-mailovú adresu office@elet-systems.sk, kde uvedie svoje prístupové údaje (meno a heslo). Po overení identity Používateľa, Prevádzkovateľ ukončí registráciu Používateľa k jeho Kontu.

10.2 Ukončenie prístupu Používateľa ku Kontu zo strany Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ môže ukončiť Používateľovu registráciu a prístup ku Kontu okamžite:

a) tým, že Používateľovi doručí oznámenie o ukončení. Ak bolo využívanie Portálu spoplatnené, Používateľ súhlasí, že na základe ukončenia podľa tohto bodu pravidiel, Prevádzkovateľ vyplatí zostávajúcu (alikvotnú) časť zaplatenej služby za rozdiel medzi predplateným obdobím a skutočne realizovaným obdobím, kedy Používateľ Portál využíval, prípadne vráti Používateľovi späť neminuté kredity z Konta. Používateľ nemá nárok na vrátenie kreditu, ktorý získal ako bonus pri dobíjaní kreditov a promo akciách.

b) V prípade, že Používateľ porušil podmienky VOP alebo špecifické obchodné podmienky uvedené v bode 1.9 týchto VOP alebo existuje podozrenie z porušenia týchto podmienok.

10.3 Dôsledky ukončenia prístupu ku Kontu

V prípade ukončenia prístupu ku Kontu Používateľa, je právo Používateľa využívať Konto okamžite zrušené a Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže vymazať všetky Dokumenty v jeho Konte, alebo zverejňované na Portáloch a zablokovať ďalší prístup k týmto Dokumentom.


XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami a špecifickými podmienkami jednotlivých Portálov sa uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, a/alebo zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorského zákona) v platnom znení.

11.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť.

11.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.11.2019. Tieto všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú všeobecné obchodné podmienky zo dňa 1.5.2005.

V Bratislave 1.11.2019.

Prevádzkovateľ ELET systems, s.r.o.

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.