Zlepšite nájditeľnosť Vašej stránky vo vyhľadávačoch kvalitným obsahom

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. september 2007 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Ako vplýva mapa sídla na umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch písali o Smerniciach Google pre tvorcov webových sídiel, ktoré obsahujú 31 odporúčaní v štyroch kategóriách. Konkrétne ide o smernice týkajúce sa dizajnu a obsahu stránky, technické smernice, smernice kvality a smernice týkajúce sa zaradenia stránky do vyhľadávača.

V dnešnom článku sa venujeme tretiemu pravidlu v smerniciach týkajúcich sa obsahu a dizajnu stránky, ktoré zdôrazňuje, že webové sídlo by malo obsahovať užitočné a informačne bohaté informácie.

Smernice Google týkajúce sa obsahu a dizajnu stránky

Patrí sem deväť pravidiel:

  1. hierarchia webového sídla a spojenia, 
  2. mapa webového sídla, 
  3. webové sídlo s užitočnými a informačne bohatými informáciami
  4. dôležitosť slov a ich používanie, 
  5. text versus obrázky, 
  6. značka Title a ALT, 
  7. mŕtve spojenia a správny HTML kód, 
  8. dynamické stránky, 
  9. menej ako 100 spojení na stránke.

V tretej smernici týkajúcej sa obsahu webového sídla sa odporúča vytvoriť webové sídlo, ktoré by malo mať užitočné a informačne bohaté informácie. Ďalej sa zdôrazňuje, že stránky by mali vyjadrovať jasne a presne obsah sídla.

Aj keď sa môže zdať, že ide o jednoduchú smernicu, práve splnenie tejto smernice často patrí k najdôležitejším faktorom vysokej návštevnosti stránky a jej popredného umiestnenia vo vyhľadávačoch. V článku Aký je dnešný internet a aké sú jeho problémy sme písali o enormnom náraste webových sídiel, ktoré je dôsledkom demokratizácie publikovania informácií v internete. V štúdii Lymana a Variana (2003) sa uvádza, že tlačený obsah reprezentuje iba 0,003% celého obsahu publikovaného vo svete.

Znamená to, že každej jednej vete v tlačených médiách zodpovedá 30 000 viet v digitálnej forme. Keď sa v minulosti hovorilo o informačnom preťažení čitateľov, dnes to platí niekoľkonásobne. Dnes už nestačí mať iba webové sídlo a byť na internete. Aby webové sídlo malo vysokú návštevnosť musí predstavovať pridanú hodnotu pre používateľa, musí byť výnimočné a zaujať. Iba potom sa budú návštevníci na stránku vracať, čo sa nakoniec odrazí vo zvýšenom zisku z predaja produktov a služieb.

Často tvorcovia webových sídiel robia chybu, keď si myslia, že grafický dizajn stránky vplýva na návštevnosť sídla a venujú veľa pozornosti a finančných prostriedkov flashovým animáciám a tzv. grafickým vylepšeniam. Pritom v článku Problém prístupnosti slovenských webových sídiel sme zdôraznili, že preceňovanie grafického dizajnu často vedie k tomu, že webové sídla nie sú prístupné pre používateľov internetu.

Pritom zabúdajú na to, že povinnosť mať prístupný web (pre organizácie financované z verejných zdrojov) je už daná zákonom, a to konkrétne Výnosom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (pdf verzia), ktorý obsahuje aj štandardy prístupnosti vychádzajúce z odporúčaní WCAG 1.0.

Dnes je už na základe mnohých výskumov dokázané, že dôraz treba klásť na informačný dizajn pred dizajnom grafickým. Dizajn webových stránok by mal podporovať princípy dizajnu informačnej architektúry. Podrobne sa zásadám informačného dizajnu venujeme v článku Informačná architektúra a jej vplyv na nájditeľnosť webových stránok.

Práve užitočný a informačne bohatý obsah na stránke je najčastejšie dôvodom, prečo má webové sídlo vysokú návštevnosť a ľudia sa na ňu často vracajú a odkazujú na ňu. Počet odkazov na webové sídlo udáva aj jeho popularitu. Veľmi jednoducho ju zistíme, ak na klikneme na adresu http://www.linkpopularity.com a do formulára napíšeme URL adresu webového sídla. Popularita webového sídla sa sleduje vo vyhľadávačoch Google, Yahoo a MSN. Správu o popularite môžeme dostávať aj každý mesiac vo forme reportu.

Obr. Správa o popularite webového sídla, ktorá je daná počtom odkazov smerujúcich na webové sídlo

Obr. Správa o popularite webového sídla, ktorá je daná počtom odkazov smerujúcich na webové sídlo

Čo znamená informačne bohatá stránka?
Informačne bohatá stránka znamená, že na stránke nájdeme originálne informácie, ktoré sa nenachádzajú na ďalších stránkach. Predstavte si napríklad, že sa Vaša spoločnosť zaoberá predajom a výrobou krbov a krbových vložiek. Postupným budovaním kvalitného obsahu je možné významným spôsobom zvýšiť návštevnosť a nájditeľnosť webového sídla, ako v svojej diplomovej práci na prípadovej štúdii webového sídla Caminus prakticky demonštrovala Jana Dukátová (2007). Okrem ďalších faktorov SEO optimalizácie sledovala aj rozloženie a hustotu kľúčových slov.

V pôvodnom sídle sa na domovskej stránke webu kľúčové slovo krby alebo kozuby nenachádzalo ani raz na významnejšej pozícii (napr. title tag, alt tag, nadpisy, text linky, text boldom). Podobná situácia bola aj u ostatných stránok webu. Kľúčové slová relevantné pre jednotlivé stránky nefigurovali na dôležitých pozíciách a takisto v hustote slov dosahovali slabé percentá.

Celkovým problémom webového sídla bol nedostatok textového obsahu. Počet slov na stránke sa pohyboval približne od 60 do 140, pomerne veľkú časť tvorili obrázky, kde navyše nebol použitý atribút alt. Pomerne vážnou chybou bolo ignorovanie tagov h1 - h6 pre nadpisy a tak sa nevyužívala váha, ktorú prieskumové stroje nadpisom prisudzujú (Dukátová 2007, s. 75 - 76).

V rámci SEO optimalizácie realizovanej spoločnosťou ELET, s.r.o. sa sledovaním konkurenčných webov vytvoril zoznam kľúčových slov, ktoré boli charakteristické pre celé webové sídlo ako aj pre jednotlivé časti. Ukázalo sa, že pre SEO optimalizáciu boli najvhodnejšie kľúčové slová krby, krb, kozuby, kozub, krbové vložky a krbová vložka a preto sa sledovala vyhľadávanosť týchto slov pomocou nástrojov eTarget, Google AdWords Selection tool a Overture Suggestion Tool.

Pri samotnej tvorbe textového obsahu sa dodržiaval zoznam kľúčových slov, ktoré boli charakteristické pre konkrétnu stránku. Hlavné kľúčové slová sa použili v texte viackrát, prípadne sa zvýraznili tučným písmom. Okrem doplnenia textov v existujúcich stránkach bola pripravená aj nová textová sekcia v rámci webového sídla, ktorá predstavovala pridanú hodnotu pre používateľa. Išlo o užitočné rady pre návštevníkov zaujímajúcich sa o výber, nákup, inštaláciu či údržbu krbu.

O úspešnosti SEO optimalizácie svedčí aj skutočnosť, že na začiatku experimentu sa webové sídlo Caminus nachádzalo pri hľadaní na slovo krb vo vyhľadávači Google až na 74. mieste, čiže stránka mala veľmi malú šancu, že ju návštevník webu navštívi. Na základe prieskumov je totiž dokázané, že až 90 percent respondentov neprejde pri listovaní vo výsledkoch cez tretiu ponúkanú stranu (iProspect Search Engine User Behavior Study 2006).

V čase písania článku v auguste 2007 po úspešnej SEO optimalizácii sa webové sídlo CAMINUS vo vyhľadávači Google pre slovo krb umiestnilo na 2. mieste oproti 74. miestu pre začiatkom optimalizácie. Pritom bolo nájdených 1 480 000 dokumentov.
Obr. Umiestnenie webového sídla Caminus na slovo krby vo vyhľadávači Google po SEO optimalizácii
Obr. Umiestnenie webového sídla Caminus na slovo krby vo vyhľadávači Google po SEO optimalizácii

Netreba zabúdať na to, že SEO optimalizácia je dlhodobý a nepretržitý proces, pretože aj vyhľadávače menia svoju stratégiu pri radení záznamov. O novej stratégii radenia záznamov vyhľadávača Google sme informovali v článku Chcete získať vysokú pozíciu vo vyhľadávači Google alebo najnovšie informácie o jeho stratégii pri radení záznamov.

O úspešnej SEO optimalizácii pre vyhľadávač Google svedčí aj skutočnosť, že v roku 2007 až 72% používateľov navštívilo stránku z vyhľadávača Google.

Obr. V roku 2007 až 72% používateľov navštívilo webové sídlo Caminus z vyhľadávača Google

Obr. V roku 2007 až 72% používateľov navštívilo webové sídlo Caminus z vyhľadávača Google

O tom, že webové sídlo bolo úspešne optimalizované pre slovo krb, svedčí to, že za rok 2007 skoro 31% návštevníkov našlo webové sídlo po zadaní slova krb do vyhľadávača Google.

Obr. V roku 2007 až 72% používateľov navštívilo webové sídlo Caminus z vyhľadávača Google

Obr. V roku 2007 skoro 31% návštevníkov našlo webové sídlo Caminus po zadaní slova krby do vyhľadávača Google

Webové sídlo Caminus bolo úspešne optimalizované aj pre ďalšie dôležité kľúčové slová. Napríklad pre kľúčové slovo nerezové komíny vo vyhľadávači Google sa umiestnilo na 1. mieste zo 78 000 dokumentov.

Obr. Umiestnenie webového sídla Caminus na slovo nerezové komíny vo vyhľadávači Google po SEO optimalizácii

Obr. Umiestnenie webového sídla Caminus na slovo nerezové komíny vo vyhľadávači Google po SEO optimalizácii

Pri tvorbe kvalitného obsahu by sme sa mali zamyslieť nad odpoveďou na nasledovné otázky

Vytvorili ste sami webové sídlo alebo ste prebrali obsah z iných webových sídiel?
Treba si uvedomiť, že vytvoriť neznamená skopírovať obsah z iných webov. Skopírovanie obsahu z iných webov s vysokým Page Rankom predstavuje spam a je viac menej isté, že Google stránku penalizuje a vylúči ju zo svojho indexu.

Sú informácie alebo služba, ktorú poskytujete aj na iných webových sídlach?
Je väčšinou samozrejmé, že uvedené informácie sa nachádzajú aj na iných webových sídlach, čiže je tu konkurencia, ako tomu bolo aj v prípade webového sídla Caminus. Videli sme, že len pre slovo krby sme našli skoro 1,5 milióna záznamov. Preto je dôležité, aby stránka bola informačne bohatá, mala vysokú návštevnosť a obsahovala kľúčové slová, ktoré používajú používatelia. V tom prípade bude mať stránka vysoké umiestnenie pre dané kľúčové slová.

Je stránka užitočná? Predstavuje pridanú hodnotu pre používateľa?
Znova si treba uvedomiť, že používatelia internetu prichádzajú na webové sídlo, aby našli informácie. Na stránke, kde sa nič nemení, informácie sú zastaralé a podobné ako na desiatkach iných weboch, je aj nízka návštevnosť. Dnes existujú nástroje, kde môžeme veľmi jednoducho zistiť a analyzovať správanie sa používateľov pri návšteve webového sídla (vzrastajúci počet návštevníkov, kľúčové slová prostredníctvom ktorých nájdu používatelia stránku, čas, ktorý strávia na stránke a pod.).

K populárnym nástrojom na získanie uvedených údajov patrí systém NAJ.sk na meranie a analýzu návštevnosti stránok. K dispozícií sú rozsiahle štatistiky zahrňujúce základné informácie o návštevnosti, ako napríklad počet návštev, počet návštevníkov, počet zobrazených stránok, počet aktívnych návštevníkov, informácie o tom, odkiaľ ľudia na stránky prichádzajú a ako sa správajú, aké používajú prehliadače, aké majú technické možnosti (podpora flash, java, cookies a pod.), ako a odkiaľ sa k internetu pripájajú a veľa ďalších ukazovateľov spracovaných v prehľadných tabuľkách a grafoch.

Tieto údaje možno ďalej využiť na optimalizáciu webových sídiel pre prehliadače, zlepšenie informačnej architektúry, určenia vyhľadávacích zón a pod.

Je stránka jedinečná?
Jedinečná stránka by mala mať obsah, ktorý nenájdeme inde na webe. Môžeme sa o tom presvedčiť, ak si vyznačíme niekoľko krátkych viet a dáme ich do vyhľadávača Google v úvodzovkách, čo znamená, že hľadáme tento istý text.

Obr. O jedinečnosti obsahu sa môžeme veľmi ľahko presvedčiť

Obr. O jedinečnosti obsahu sa môžeme veľmi ľahko presvedčiť

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje je dlhodobý a komplexný proces a preto sa odporúča dodržiavať odporúčania tvorcov vyhľadávacích nástrojov. V dnešnom čísle sme hovorili o dôležitosti jedinečného a informačne bohatého obsahu na webovom sídle. O ďalších pravidlách budeme hovoriť v nasledujúcich číslach spravodaja.


Literatúra
a) Lyman, Peter - Varian, Hal, R. 2003. How Much Information? 2003. University of California. [cit. 2007-08-06]. Dostupné na internete: http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003

b) DUKÁTOVÁ, Jana. 2007. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje internetu. [Diplomová práca]. Bratislava : Filozofická faktulta Univerzity Komenského, 2007. 103 s.

c) iProspect Search Engine User Behavior Study. April 2006. [cit. 2007-08-19]. Dostupné na internete: http://www.iprospect.com/premiumPDFs/WhitePaper_2006_SearchEngineUserBehavior.pdf

d) MAKULOVÁ, S. 2007. Ako vplýva mapa sídla na umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch? 1. august 2007 [online], [cit. 2007-08-06].Dostupné na internete http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=ako-vplyva-mapa-sidla-na-umiestnenie-stranky-vo-vyhladavacoch

e) MAKULOVÁ, S. 2007. Chcete získať vysokú pozíciu vo vyhľadávači Google alebo najnovšie informácie o jeho stratégii pri radení záznamov. In Newsletter. 1. jún 2007 [online], [cit. 2007-08-19].Dostupné na internete http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=chcete-ziskat-vysoku-poziciu-vo-vyhladavaci-google-alebo-najnovsie-informacie-o-jeho-strategii-pri-radeni-zaznamov

f) MAKULOVÁ, S. 2006. Informačná architektúra a jej vplyv na nájditeľnosť webových stránok. In Newsletter. 13. január 2006 [online], [cit. 2007-08-06]. Dostupné na internete  http://www.elet.sk/?newsletter&sprava=informacna-architektura-a-jej-vplyv-na-najditelnost-webovych-stranok

g) MAKULOVÁ, S. 2006. Problém prístupnosti slovenských webových sídiel. In Newsletter. 14. december 2006 [online], [cit. 2007-08-06]. Dostupné na internete http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=problem-pristupnosti-slovenskych-webovych-sidiel  

h) Rosenfeld, L., Morville, P. 2002. Information Architecture for the World Wide Web. 2. vyd. Sebastopol : O´Reilly&Associates, 2002, 461 s. ISBN 0-596-00035-9

i) Understanding the Google webmaster guidelines. 2007. [cit. 2007-05-163]. Dostupné na internete: http://www.feedthebot.com

j) VÝNOS Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. [cit. 2007-08-19]. Dostupné na internete: http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Modules/Content/Downloader.axd?filepath=Dokumenty/eGovernment/Vynos_o_standardoch_ISVS.pdf

k) Webmaster Guidelines 2007. [cit. 2007-06-16]. Dostupné na internete: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.