Získajte vyššiu pozíciu vo vyhľadávačoch vhodným výberom kľúčových slov

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 30. september 2007 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Zlepšite nájditeľnosť Vašej stránky vo vyhľadávačoch kvalitným obsahom zdôraznili kvalitný obsah webového sídla ako predpoklad vyššieho umiestnenia stránky vo vyhľadávačoch. O tom, ako sa dá zlepšiť nájditeľnosť sme demonštrovali na konkrétnom príklade SEO optimalizácie webového sídla Caminus.

V čase písania článku v auguste 2007 po úspešnej SEO optimalizácii a redizajne realizovanom spoločnosťou ELET sa webové sídlo CAMINUS vo vyhľadávači Google pre slovo krby umiestnilo na 2. mieste z takmer 2 000 000 vyhľadaných záznamov, oproti 74. miestu pred začiatkom optimalizácie. V súčasnosti je na 1. mieste. Najväčší vyhľadávač Google v snahe pomôcť tvorcom webových sídiel vydal tzv. Smernice Google pre tvorcov webových sídiel, ktoré obsahujú 31 odporúčaní v štyroch kategóriách.

V dnešnom článku sa venujeme štvrtému pravidlu v smerniciach týkajúcich sa obsahu a dizajnu stránky, ktoré zdôrazňuje, že pri určovaní kľúčových slov na stránke by sme sa mali snažiť používať slová, ktoré napíšu používatelia internetu, keď hľadajú informácie. 

Smernice Google týkajúce sa obsahu a dizajnu stránky

Patrí sem deväť pravidiel:
 1. hierarchia webového sídla a spojenia, 
 2. mapa webového sídla, 
 3. webové sídlo s užitočnými a informačne bohatými informáciami, 
 4. myslite na slová, ktoré používajú používatelia internetu s cieľom nájsť informácie a snažte sa ich použiť aj vo Vašom webovom sídle
 5. text versus obrázky, 
 6. značka Title a ALT, 
 7. mŕtve spojenia a správny HTML kód, 
 8. dynamické stránky, 
 9. menej ako 100 spojení na stránke.

Uvedená smernica má tesné prepojenie aj s treťou smernicou týkajúcej sa obsahu webového sídla. V tejto smernici sa odporúča vytvoriť webové sídlo s užitočným a informačne bohatým obsahom. Ďalej sa zdôrazňuje, že stránky by mali vyjadrovať jasne a presne obsah sídla.

Dôležitosť výberu správnych kľúčových slov

V uvedenej smernici sa zdôrazňuje dôležitosť výberu správnych kľúčových slov charakterizujúcich obsah stránky. Kľúčové slovo je termín, ktorý sa používa pre slová na webovom sídle, ktoré by mali byť zhodné s kľúčovými slovami, ktoré napíšu do vyhľadávača používatelia, ktorí hľadajú informáciu. Kľúčové slová môžu byť v texte dokumentu, prípadne v hlavičke html dokumentu v rámci metaprvkov. Výber správnych kľúčových slov patrí k dôležitej marketingovej taktike.

Ak vyberiete správne kľúčové slová, používatelia Vašu stránku nájdu, ale čo je ešte dôležitejšie, buď si kúpia tovar, prípadne objednajú službu, zapíšu sa na odoberanie spravodaja a pod. Bohužiaľ veľa vlastníkov webových sídiel je ochotných venovať obrovské finančné prostriedky na flashové animácie, grafické vylepšenia, venujú príliš veľa pozornosti na grafický vzhľad stránky a zabúdajú na správny výber kľúčových slov ako jeden z najdôležitejších aspektov nájditeľnosti webového sídla.

Prečo je výber správnych kľúčových slov dôležitý, si vysvetlíme na základe analýzy činnosti vyhľadávača alebo prieskumového stroja (search engine). Vyhľadávač (fulltextový vyhľadávač) môžeme definovať ako systém, ktorý na základe kľúčového slova naformulovaného používateľom hľadá v databáze alebo indexe a používateľovi oznámi výsledok. K najznámejším prieskumovým strojom patrí Google, AltaVista, WebCrawler, Teoma a pod.

Prieskumový stroj sa skladá zo štyroch základných častí: 
 1. z robota (spider, crawler, web wanderer a pod.), ktorý monitoruje internet a sťahuje informácie z jednotlivých serverov, 
 2. vlastnej databázy internetovských zdrojov, 
 3. z vyhľadávacieho programu, ktorý na základe požiadavky vyhľadá relevantné stránky, 
 4. používateľského interfejsu, ktorý umožňuje naformulovať rešeršnú požiadavku. 

K najdôležitejšej časti vyhľadávača patrí robot, ktorý monitoruje internet a sťahuje informácie z jednotlivých serverov. Už v článku Problém prístupnosti slovenských webových sídiel sme hovorili, že pri návrhu webovej stránky musíme brať do úvahy, že internet využívajú aj ľudia, ktorí nevidia, nepočujú, prípadne nedokážu spracovať určitý typ informácií a preto je dôležité vytvárať prístupné stránky, ktoré rešpektujú používateľa, jeho technické vybavenie, zdravotné dispozície, vedomosti, skúsenosti a vzdelanie.

Pritom mnohí zabúdajú, že aj robot vyhľadávacích nástrojov patrí k znevýhodneným používateľom internetu, dokonca podľa Fojtu (2005, s. 18) možno povedať, že práve roboti vyhľadávacích nástrojov sú najviac znevýhodnenými používateľmi internetu, pretože sú nevidiace. Ak vychádzame z toho, že stále viac používateľov nájde stránky cez vyhľadávacie nástroje, potom je mimoriadne dôležité, aby stránka bola prístupná aj pre robot vyhľadávacieho nástroja.

Roboty vyhľadávacích nástrojov predovšetkým potrebujú textové informácie, pretože nedokážu čítať obrázky, flash, JavaScript a ďalšie technológie. Znamená to, že čím viac relevantného textu je na stránke, tým lepšie.

V článku Ako hodnotia vyhľadávače internetu vašu stránku sme hovorili, že na umiestnenie stránky vplývajú viaceré faktory, ktoré môžeme rozdeliť do štyroch skupín. 

 1. Faktory v dokumente (na stránke) ovplyvňujúce jeho umiestnenie 
 2. Faktory ovplyvňujúce hodnotu odkazu 
 3. URL, technické, hosťovské a serverové vedľajšie faktory 
 4. Škodlivé faktory vplývajúce na pozíciu dokumentu

K faktorom na stránke patrí predovšetkým: 

 • názov dokumentu, 
 • metaprvky v hlavičke dokumentu, 
 • použitie kľúčových slov v dokumente, 
 • prepojenie dokumentu s inými stránkami na webovom sídle, 
 • unikátnosť textu dokumentu,
 • využitie príbuzných termínov v texte, 
 • externé odkazy v dokumente.

Za jeden z najvýznamnejších faktorov je názov dokumentu Title. Značka Title patrí k najdôležitejším a najvýznamovejším prvkom pre optimalizáciu webového sídla pre všetky prieskumové stroje. Vyhľadávače ju berú ako kľúčový zdroj o obsahu stránky a preto by mala byť dostatočne výstižná. Informácia vložená v značke <title> sa ukladá aj ako informácia v obľúbených položkách internetového prehliadača. Podrobne informácie o význame názvu dokumentu sú v článku Ako vplýva nadpis dokumentu na nájditeľnosť stránky

Ako zistíme, či je naša stránka čitateľná pre vyhľadávacie nástroje

Existuje veľa nástrojov, ktoré umožňujú zistiť, ako vidí robot vyhľadávacieho nástroja našu stránku. Sú to tzv. spider simulátory. Na nasledujúcom obrázku vidíme iba časť textu úvodnej stránky elektronického obchodu SPORTOVE.sk, ktorý ako sa môžeme sami presvedčiť obsahuje veľa kľúčových slov a má vysokú nájditeľnosť. PR uvedenej stránky je 6.

Obr. Ako vidí robot vyhľadávacieho nástroja stránku SPORTOVE.sk

Obr. Ako vidí robot vyhľadávacieho nástroja stránku SPORTOVE.sk

Ako by sme mali postupovať pri výbere kľúčových slov

Pri výbere kľúčových slov hľadáme odpovede na nasledovný okruh otázok: 
 1. aké sú ciele sídla (informovať, vychovávať, presviedčať, propagovať, predávať a pod.), 
 2. kto bude cieľovou skupinou (zamestnanci, náhodní používatelia, aké vekové skupiny, vzdelanostné a pod.), 
 3. aký bude obsah webového sídla (ktoré materiály sú k dispozícii, aké databázy, ktoré užitočné a relevantné zdroje na internete a pod.).

Po nájdení odpovedí na tento okruh otázok pristúpime k výberu vhodných kľúčových slov. 

V prvom rade by sme si mali vytvoriť zoznam potencionálnych kľúčových slov, pričom využijeme brainstorming a uskutočníme výskum. Spýtame sa používateľov internetu, pozrieme si konkurenciu. K vynikajúcim pomôckam patria štatistiky zo systému NAJ.sk, kde môžeme zistiť, prostredníctvom ktorých hľadaných spojení sa dostali používatelia na našu stránku. Na nasledujúcom obrázku vidíme, že webové sídlo Pohladnice.sk našlo v roku 2007 zo 124 172 návštevníkov až 34,51% prostredníctvom slova „pohladnice“ a 19,16% prostredníctvom slova „pohľadnice“.

Obr. Ako našli stránku www.pohladnice.sk používatelia internetu v roku 2007

Obr. Ako našli stránku www.pohladnice.sk používatelia internetu v roku 2007

O tom, že stránka je vynikajúco optimalizovaná pre slovo pohladnice svedčí aj skutočnosť, že po napísaní slova pohladnice je toto webové sídlo na 1. mieste z viac ako 2 miliónov záznamov.

Obr. Webové sídlo POHLADNICE.sk je na prvom mieste vo vyhľadávači Google

Obr. Webové sídlo POHLADNICE.sk je na prvom mieste vo vyhľadávači Google

Pri výbere kľúčových slov nezabúdame na 

 • viacslovné výrazy (nerezové krby, záhradné krby),
 • varianty bez diakritiky, 
 • synonymné výrazy (krby, kozuby),
 • hovorové výrazy, 
 • skratky, 
 • preklepy a pod.

Pri výbere kľúčových slov postupujeme od všeobecnejších kľúčových slov ku konkrétnejším. V prvom rade si treba premyslieť a zistiť, aké kľúčové slová by mohli používatelia vyhľadávať v súvislosti s našou stránkou a treba si vytvoriť ich zoznam vrátane synonymných termínov. Kľúčové slová treba vhodne zapracovať do obsahu a vytvoriť na ne linky.

Najdôležitejšie kľúčové slová treba použiť v záhlaví a na vrchu stránky, v prvom paragrafe či odseku textu. Pri hľadaní kľúčových slov nám môžu pomôcť samotní používatelia, pozrieme si konkurenčné stránky, využívame metódu brainstormingu, analyzujeme transakčné logy a taktiež môžeme použiť rôzne nástroje na internete.

K významným nástrojom na nájdenie vhodných kľúčových slov patrí služba Wordtracker. Službu Wordtracker si môžete vyskúšať bezplatne alebo zakúpiť, ktorá poskytuje ďaleko viac možností. Databáza sa generuje z metaprieskumových vyhľadávačov a obsahuje rôzne možné kombinácie kľúčových slov, ktoré hľadajú používatelia internetu.

Na nasledujúcom obrázku vidíme, ktoré príbuzné kľúčové slová sme dostali ako ponuku na frázu web design. Tieto si môžeme potom ďalej vložiť do nášho košíka a ďalej s nimi pracovať. Nevýhodou služby Wordtracker je, že je viac orientovaná na anglické termíny.

Obr. Služba Wordtracker ako pomôcka pri výbere kľúčových slov

Obr. Služba Wordtracker ako pomôcka pri výbere kľúčových slov

Podobnú službu ponúka aj systém ETARGET. Systém funguje na Slovensku od Septembra 2002. Momentálne je do neho pripojených 266 partnerských portálov, do ktorých dodáva cielenú reklamu. Okrem Slovenska môžete služby systému využiť aj v Čechách, Maďarsku a Rumunsku.

Obr. Ako hľadajú používatelia slovo krb na partnerských portáloch ETARGETu

Obr. Ako hľadajú používatelia slovo krb na partnerských portáloch ETARGETu

K významným pomôckam na výber kľúčových slov patrí aj Google AdWords. Uvedený nástroj môžeme použiť aj na vytvorenie PPC (Pay Per Click) kampane. Pri určovaní kľúčových slov pre reklamné kampane nesmieme zabúdať na vylučujúce kľúčové slová. Sú to tie kľúčového slová, ktoré zabránia tomu, aby sa Vaša reklama zobrazila pri irelevantných vyhľadávacích dopytoch.

Ak napríklad pridáme vylučujúce kľúčové slovo zadarmo k svojej reklamnej skupine, tak sa vaša reklama nezobrazí ako výsledok vyhľadávania, ktoré obsahuje toto slovo. Na nasledujúcom obrázku vidíme výsledok ponúkaných kľúčových slov pre slovo krby.

Obr. Google AdWords nám pomôže nájsť vhodné kľúčové slová

Obr. Google AdWords nám pomôže nájsť vhodné kľúčové slová

Ako vidíme na obrázku nástroja umožňuje aj tvorbu zaujímavých štatistík, ako napríklad počet vyhľadávaní, reklamná konkurencia a pod. Je dôležité si pamätať, že výber kľúčových slov by mal byť založený skôr na kvalite ako na kvantite. Viac relevantné kľúčové slová poskytnú aj lepšie výsledky.

Preto pri výbere kľúčových slov berieme do úvahy aj také faktory, ako sú
relevancia, hľadanosť a konkurenčnosť.

Relevancia – niekedy je ťažké odhadnúť, ktoré kľúčové slová pritiahnú na našu stránku najviac návštevníkov. Získame to až pri analýze ich správania na stránke. Preto treba investovať prostriedky na monitorovanie analýzy správania návštevníkov, ktoré nám ponúka profesionálny systém NAJ.sk. Systém umožňuje presne zistiť, vďaka ktorým slovám alebo frázam prichádzaju používatelia na webové sídlo. Hodnotu však môžu mať aj kľúčové slová, ktoré privedú návštevníkov iba pre informácie alebo doplnkový obsah. Takéto kľúčové slová označujeme ako laterálne a pomáhajú zvyšovať popularitu webu.

Hľadanosť – často hľadané frázy privedú na web väčší počet zákazníkov, ale majú zase väčšiu konkurenčnosť. Mnohé zo spomínaných nástrojov na určovanie kľúčových slov uvádzajú aj ich hľadanosť. Graficky vyjadruje popularitu kľúčového slova aj nástroj Google AdWords.

Konkurenčnost – kvantitatívny odhad konkurenčnosti získame veľmi jednoducho pomocou tzv. indexu efektívnosti kľúčových slov (KEI -Keyword Effectiveness Index). Meria sa podielom hľadanosti slova a počtom nájdených odkazov. Čím je vyššia hodnota KEI, tým je aj slovo vhodnejšie pre optimalizáciu. KEI umožňuje veľmi pekne zistiť služba Wordtracker.

KEI má veľký význam, pretože na mnohých webových sídlach sú nevhodné slová, ktoré nevystihujú predmet ich činnosti. Buď sú to slová príliš širokého významu, alebo slová, ktoré nevystihujú presne obsah stránky. Wordtracker pomáha nachádzať kľúčové slová, ktoré najlepšie vystihujú stránku. Po zadaní kľúčového slova vidíme, ako často ľudia toto slovo vyhľadávajú a koľko konkurenčných stránok používa tieto slová.

Index efektívnosti kľúčových slov vyjadruje ako efektívne je kľúčové slovo pre našu stránku. Ak je index 0-10 znamená to, že kľúčové slovo je nevhodné pre našu stránku, to znamená, že mnoho iných stránok používa to isté slovo a tak pri vyhľadávaní sa môžeme ocitnúť na nevýhodnej pozícii. Index 10-100 sú dobré kľúčové slová, ešte lepšie je hodnotenie 100-400. Ak dosiahneme index nad 400 znamená to, že naša stránka sa určite ocitne medzi prvými nájdenými stránkami.

Obr. Služba Wordtracker ukazuje KEI

Obr. Služba Wordtracker ukazuje KEI

Často hľadané slová bývajú aj veľmi konkurenčné a preto napríklad aj inzeráty pri PPC kampaniach môžu byť veľmi drahé. Preto je dobré využívať aj tzv. princíp dlhého chvostu. Znamená to, že väčšina používateľov hľadá konkrétnejšie dotazy, tzv. dlhý chvost. Vždy môžeme nájsť kľúčové slová, ktoré predstavujú rozumný kompromis medzi konkurenčnosťou a hľadanosťou. Tak napríklad miesto kľúčového slova dovolenka sa môžeme napríklad sústrediť na kľúčové slovo dovolenka v Chorvátsku

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje je dlhodobý a komplexný proces a preto sa odporúča dodržiavať odporúčania tvorcov vyhľadávacích nástrojov. V dnešnom čísle sme hovorili o dôležitosti výberu správnych kľúčových slov na webovom sídle. O ďalších pravidlách budeme hovoriť v nasledujúcich číslach spravodaja.


Literatúra
a) Fojtu, A. 2005. Analýza súčasného stavu a perspektívy riešenia v oblasti iniciatívy prístupnosti webových sídiel. [Diplomová práca]. Bratislava : Filozofická faktulta Univerzity Komenského, 2005. 70 s.

b) iProspect Search Engine User Behavior Study. April 2006. [cit. 2007-08-19]. Dostupné na internete: http://www.iprospect.com/premiumPDFs/WhitePaper_2006_SearchEngineUserBehavior.pdf

c) MAKULOVÁ, S. 2007. Chcete získať vysokú pozíciu vo vyhľadávači Google alebo najnovšie informácie o jeho stratégii pri radení záznamov. In Newsletter. 1. jún 2007 [online], [cit. 2007-08-19].Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=chcete-ziskat-vysoku-poziciu-vo-vyhladavaci-google-alebo-najnovsie-informacie-o-jeho-strategii-pri-radeni-zaznamov

d) MAKULOVÁ, S. 2006. Informačná architektúra a jej vplyv na nájditeľnosť webových stránok. In Newsletter. 13. január 2006 [online], [cit. 2007-08-06]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?newsletter&sprava=informacna-architektura-a-jej-vplyv-na-najditelnost-webovych-stranok

e) MAKULOVÁ, S. 2006. Problém prístupnosti slovenských webových sídiel. In Newsletter. 14. december 2006 [online], [cit. 2007-09-06]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=problem-pristupnosti-slovenskych-webovych-sidiel  

f) NĚMEC, Robert. 2004. Analýza klíčových slov - letní škola SEO. [online], [cit. 2007-09-06]. Dostupné na internete: http://seo-sem.robertnemec.com/analyza-klicovych-slov  

g) PROKOP, Marek. 2003. Analyzujeme klíčová slova. In Živě.cz. 5. 12. 2003. [online], [cit. 2007-09-06]. Dostupné na internete: http://www.zive.cz/default.aspx?article=114974  

h) SAUR, Vladimír. 2007. Firemní web: Analýza klíčových slov. DigiWeb.cz [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete: http://digiweb.ihned.cz/c6-10134700-20414250-i00000_d-firemni-web-analyza-klicovych-slov-11

i) Understanding the Google webmaster guidelines. 2007. [cit. 2007-05-163]. Dostupné na internete: http://www.feedthebot.com

j) Webmaster Guidelines 2007. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769

k) ŽÁK, Přemysl. 2007. Jak vybrat klíčová slova pro reklamní PPC kampaň. DobrýWeb. [cit. 2007-09-10]. Dostupné na internete:< http://www.dobryweb.cz/newsletter-jak-vybrat-klicova-slova-pro-ppc-kampan

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.