Zakázané techniky SEO optimalizácie webových sídiel

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. august 2013 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V júlovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Význam personalizácie na SEO optimalizáciu webových sídiel zaoberali stále väčším vplyvom personalizácie pri optimalizácii webových sídiel. Bližšie sme sa zaoberali vplyvom krajiny pôvodu, vplyvom miesta lokality, osobnou históriou a sociálnymi signálmi.

V našej štúdii vychádzame z periodickej tabuľky SEO ranking faktorov, ktorú by sme mali pravidelne sledovať a riadiť sa odporúčaniami jej tvorcov. V našich článkoch vychádzame predovšetkým z vynikajúcej prehľadovej štúdie Search Engine Land’s Guide To SEO.

Periodická tabuľka SEO ranking faktorov

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Uvedená tabuľka nám pomôže pri dôkladnom preštudovaní získať návštevníkov z hlavných vyhľadávačov, ku ktorým patria predovšetkým Google a Bing.

V tabuľke si môžeme všimnúť štyri základné typy SEO ranking faktorov:

  • On-page ranking faktory (faktory na stránke)
  • Off-page ranking faktory (faktory mimo stránky)
  • porušenia
  • blokovanie

V rámci každej skupiny nájdeme ďalšie podskupiny, ktoré obsahujú jeden alebo viac SEO faktorov. Dve písmenká, ktoré nájdeme v tabuľke reprezentujú každý prvok. Prvé písmeno predstavuje vždy podskupinu, v ktorej sa prvok nachádza. Ďalšie písmeno predstavuje už individuálny faktor. Jednotlivé faktory sa navzájom ovplyvňujú. V predchádzajúcich článkoch sme sa zaoberali faktormi na stránke (obsah, HTML kód a architektúra) a faktormi mimo stránky, ku ktorým patrili spojenia na stránke, sociálne signály, dôvera a autorita a personalizáciou.

V dnešnom článku sa budeme zaoberať ďalším faktorom mimo stránky a to zakázanými technikami a blokovaním.

Porušenia SEO optimalizácie

V praxi sa bohužiaľ stále častejšie stretávame so snahami dostať webovú stránku na popredné priečky vo vyhľadávaní využitím nečestných techník. Tvorcovia webových stránok sa snažia oklamať prieskumové stroje, že stránka je kvalitná, hodnotná a relevantná pre určité kľúčové slová alebo frázy. Prieskumové stroje so spamom bojujú a spam penalizujú. V závislosti od druhu použitej zakázanej techniky znižujú ranking danej stránky, v extrémnych prípadoch ju natrvalo
vylúčia z indexu.

Plytký obsah

K významný porušeniam (violations) patrí plytký obsah (thin content). Ako odpoveď na túto techniku spamu predstavil Google vo februári 2011 Panda Update. Google Panda Update vychádza zo sofistikovaného algoritmu využívajúceho umelú inteligenciu. Odborníci na kvalitu webových sídiel  testovali tisícky sídiel na základe ich kvality, dizajnu, kredibility, rýchlosti a mnohých ďalších kritérií.

Stručne povedané, internet je doslova prehltený novými webovými sídlami s pomerne nízkou kvalitou a Panda Update predstavuje riešenie tohoto problému. Treba si uvedomiť, že Panda Update nepredstavuje úplne nový algoritmus, ale iba faktor, ktorý má vplyv na radenie záznamov a bol pridaný k existujúcemu algoritmu. Je to vlastne filter, ktorý detekuje webové sídla s nízkou kvalitou. O Panda Update sme písali v článku Panda Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011 (Makulová 2012).

Príliš veľa reklamy

Často sa stáva, že používateľ namiesto hodnotného obsahu je konfrontovaný s množstvom reklamy. Je úplne prirodzené, že takéto stránky dostávajú nižší rating. Viacej informácií nájdete v článku Danny Sullivana (2012) The Top Heavy Update: Pages With Too Many Ads Above The Fold Now Penalized By Google’s “Page Layout” Algorithm.

Preplnenie kľúčovými slovami

Keyword stuffing patrí k najstaršej technike spamu a znamená príliš časté opakovanie kľúčových slov. V minulosti vyhľadávače hodnotili relevanciu stránky najmä podľa toho, koľko kľúčových slov obsahovala. Tento fakt sa začal zneužívať a namiesto kvalitného obsahu sídla obsahovali iba množstvo populárnych kľúčových slov. Text na stránke by mal vždy vychádzať z potrieb používateľov, a preto by mal byť zrozumiteľný a ľahko čitateľný. Príliš časté opakovanie kľúčových slov znižuje kvalitu textu, a preto sa po presiahnutí určitej hustoty kľúčového slova hodnotenie stránky znižuje.

Skrytý text

Skrytý text je jednou z najstarších techník spamu. Tento text tvoria väčšinou opakujúce sa kľúčové slová, ktoré môžu byť skryté na pozadí (farba textu je rovnaká ako pozadie), v tagu <noframes> (používateľ ho nevidí, prieskumový stroj však áno), v skrytých poliach (polia, ktoré majú atribút type = hidden), v skrytých vrstvách (kaskádové štýly umožňujú prekrývať vrstvy cez seba).

Cloaking

Pri tejto neetickej metóde SEO optimalizácie existujú dve rôzne verzie stránky, pričom je jedna určená pre používateľov a druhá pre roboty vyhľadávačov.

Platené spojenia

Google penalizuje stránky, ktoré predávajú a kupujú si spojenia. Hneď ako prišiel Google s patentovanou technológiou PageRank, začali vznikať farmy odkazov. Farmy liniek generujú milióny odkazov a smerujú ich na určitú stránku s cieľom umelo zvýšiť jej PageRank. Ak farma odkazuje na našu stránku, nič sa nedeje, problém je ak my odkazujeme na farmu, vtedy nám hrozí penalizácia.

Spam pri texte spojení

Niektorí tzv. SEO špecialisti sa snažia optimalizovať text spojení pomocou automatizovaného softvéru. Bolo iba otázkou času, kedy Google začal riešiť uvedenú techniku spamu predstavením algoritmu Penguin, ktorý je zameraný na detekovanie neetických metód pri SEO optimalizácii.

Stále je najdôležitejší kvalitný aktuálny obsah na ktorý vedú kvalitné spätné spojenia, čo zaručuje hodnotný informačný zdroj. Viac o Penguin Update sa dočítate v článku Penguin Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2012 (Makulová 2012).

Porušenie autorského práva

K veľmi vážnym neetickým metódam patrí porušenie autorského práva. Môže to byť napríklad dočasná zámena obsahu stránky (page swapping), ktorá spočíva v krátkodobom umiestnení dobre optimalizovanej a obsahovo kvalitnej stránky na sídlo. Po zindexovaní prieskumovým strojom a dobrej pozícii vo výsledkoch vyhľadávania je jej obsah vymenený.

Ešte neetickejšiu zámenu obsahu predstavuje tzv. page hijacking. Obsah je dočasne nahradený cudzou stránkou (ukradnutou z iného webu), ktorá je dobre optimalizovaná a má vysoké postavenie vo výsledkoch prieskumových strojov. Odkedy Google predstavil Pirate Update, bolo z indexu odstránených niekoľko miliónov stránok na základe hlásení z DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Viac informácií nájdete v článku 50 Million Pages Removed From Google This Year Due To DMCA Piracy Reports (Schwartz 2012).

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o tom, že vyhľadávacie nástroje uprednostňujú etické metódy SEO optimalizácie a stále viac sa bránia spamu. To je tiež jeden z dôvodov, prečo majú stále väčší význam faktory mimo stránky ako sú spojenia, dôvera a sociálne siete.


Literatúra


a) MAKULOVÁ, S. 2010. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania využívame personalizáciu. In ELET newsletter. 1. jún 2011 [online], [cit. 2013-06-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-vyuzivame-personalizaciu. ISSN 1338-0419
b) Search Engine Land’s Guide To SEO. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-05-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/guide/seo
c) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-05-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.