Vzrastajúci vplyv sociálnych médií na SEO optimalizáciu

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. máj 2013 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V aprílovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Viete aký veľký vplyv majú spojenia na SEO optimalizáciu? zaoberali významom spojení pri SEO optimalizácii.

V našej štúdii vychádzame z periodickej tabuľky SEO ranking faktorov, ktorú by sme mali pravidelne sledovať a riadiť sa odporúčaniami jej tvorcov. V našich článkoch vychádzame predovšetkým z vynikajúcej prehľadovej štúdie Search Engine Land’s Guide To SEO.

Periodická tabuľka SEO ranking faktorov

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Uvedená tabuľka nám pomôže pri dôkladnom preštudovaní získať návštevníkov z hlavných vyhľadávačov, ku ktorým patria predovšetkým Google a Bing.

V tabuľke si môžeme všimnúť štyri základné typy SEO ranking faktorov:

 • On-page ranking faktory (faktory na stránke)
 • Off-page ranking faktory (faktory mimo stránky)
 • porušenia
 • blokovanie

V rámci každej skupiny nájdeme ďalšie podskupiny, ktoré obsahujú jeden alebo viac SEO faktorov. Dve písmenká, ktoré nájdeme v tabuľke reprezentujú každý prvok. Prvé písmeno predstavuje vždy podskupinu, v ktorej sa prvok nachádza. Ďalšie písmeno predstavuje už individuálny faktor. Jednotlivé faktory sa navzájom ovplyvňujú. V predchádzajúcich článkov sme sa zaoberali faktormi na stránke (obsah, HTML kód a architektúra) a prvým faktorom mimo stránky, ku ktorému patrili spojenia na stránke.

V ďalších článkoch sa budeme bližšie zaoberať faktormi mimo stránky. Práve v poslednom čase hlavne v súvislosťou s mnohými technikami spamu majú tieto faktory stále väčší význam. K off-page ranking faktorom patrí budovanie spätných odkazov, vplyv sociálnych médií, dôvera a autorita a v neposlednom rade aj personalizácia.

Vplyv sociálnych médií

Spojenia patrili vždy k významným faktorom mimo stránky, ktoré mali vplyv na to, ako sa stránka umiestnila na výstupe. Jedno je isté, že v súčasnosti spojenia už nemajú taký veľký vplyv na radenie záznamov na výstupe. Je to dôsledok nekalých praktík, ako napríklad kupovanie spojení, spam a pod.

Na trh vstupujú sociálne médiá, ktoré podobne ako spojenia umožňujú hlasovať za úspešné príspevky. Sociálne signály sa tak stávajú stále dôležitejším faktorom pri SEO optimalizácii. Pri sociálnych signáloch sa berie do úvahy sociálna reputácia a zdieľanie sociálnych signálov.

Sociálna reputácia

V aprílovom článku elektronického spravodaja Viete aký veľký vplyv majú spojenia na SEO optimalizáciu? sme písali o tom, že prieskumové stroje rozlišujú typy a kvalitu spojení. Podobne je to aj so sociálnymi sieťami. Z vlastných skúseností vieme, že aj profily na sociálnych sieťach sa líšia pokiaľ ide o počet likov a tiež ich samotnú kvalitu. V článku Sociálne signály ako jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvnili SEO optimalizáciu v roku 2011 sme hovorili aj o tom, že pri optimalizácii a vytvorení stránky na sociálnych sieťach by sme sa mali dodržiavať nasledovné pravidlá:

 • snažiť sa zvýšiť počet spätných odkazov na podpornú stránku vytvorenú na konkrétnej sociálnej sieti (Facebook, Twitter a pod.),
 • vytvárať hodnotný obsah a stať sa zdrojom informácií pre návštevníkov,
 • snažiť sa, aby obsah zdieľalo čo najviac účastníkov, zverejňovať odkazy na médiá, ktoré majú vysokú dennú návštevnosť (video zdieľajte na youtube.com),
 • byť aktívnymi diskutujúcimi,
 • odmeňovať pravidelne prispievajúcich  a hodnotných zákazníkov,    
 • aby ste mohli vytvoriť cielenú kampaň, získať čo najviac informácií o zákazníkoch,
 • zostaviť si stratégiu SMO a zadefinovať ciele (zvýšenie návštevnosti, predaja, popularity a pod.).

Danny Sullivan (2010) vo svojom článku What Social Signals Do Google & Bing Really Count? podrobne vysvetľuje ako Google a Bing berú do úvahy sociálne signály. Jedno je isté, že sociálne signály sa stále viac stávajú dôležitým meradlom pri rankingu nájdených záznamov. 

Zdieľanie sociálnych signálov

Podobne ako pri spojeniach, keď odkazujeme na kvalitný obsah, nám sociálne siete umožňujú tento obsah zdielať, čo je signálom, že ide o obsah, ktorý stojí za to, aby sme sa naň pozreli. Práve preto sa odporúča mať účet na Facebooku, Twitteri a tiež v rámci sociálnej siete LinkedIn. Súčasné mobilné telefóny umožňujú veľmi jednoduché zdieľanie kvalitného obsahu.

Tiež služba Google +1 umožňuje zdieľanie obsahu, ktorý sa nám páči. O služba sme písali podrobne v článku Služba Google + 1 ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011.

Obr. Služba Google +1 umožňuje sledovať aktivitu v rámci jednotlivých príspevkov

Obr. Služba Google +1 umožňuje sledovať aktivitu v rámci jednotlivých príspevkov

Tomuto trendu sa prispôsobila väčšina producentov obsahu, ktorí umožňujú veľmi jednoducho zdielať obsah na sociálnych sieťach.

Obr. Producenti obsahu umožňujú zdielať obsah jednoduchým spôsobom

Obr. Producenti obsahu umožňujú zdielať obsah jednoduchým spôsobom

Jedno je isté, že sociálne signály majú stále väčší vplyv na radenie záznamov na výstupe a preto využívanie sociálnych sietí by malo byť súčasťou marketingovej stratégie každej firmy, ktorá sa chce presadiť na trhu.

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o sociálnych signáloch, ktoré majú stále väčší vplyv na SEO optimalizáciu. Sociálne signály patria podobne ako spojenia k off-page ranking faktorom. O ďalšom faktore mimo stránky dôvere, budeme hovoriť v budúcom čísle elektronického spravodaja.


Literatúra


a) MAKULOVÁ, S. 2012. Sociálne signály ako jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvnili SEO optimalizáciu v roku 2011. In ELET newsletter. 1. január 2012 [online], [cit. 2013-04-02]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=socialne-signaly-ako-jeden-z-najdolezitejsich-faktorov-ktore-ovplyvnili-seo-optimalizaciu-v-roku-2011 ISSN 1338-0419
b) Search Engine Land’s Guide To SEO. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-04-02]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/guide/seo
c) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-04-02]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.