Vzory návrhov interfejsu vyhľadávania, ako jedného z najdôležitejších pilierov informačnej architektúry

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. január 2011 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

Vzory návrhov interfejsu vyhľadávania

V našich článkoch sme viackrát zdôrazňovali, že systém vyhľadávania patrí k najdôležitejším pilierom informačnej architektúry a preto sa mu venuje aj patričná pozornosť. V roku 2010 vyšla publikácia  Petra Morvilla a Jefferyho Callendera Search Patterns, ktorá vychádza z najnovších poznatkov a výskumov vo vyhľadávaní a pomáha nám lepšie pochopiť správanie používateľov pri vyhľadávaní informácií. Samozrejme, že výsledky výskumov sa potom využívajú aj pri návrhu interfejsu vyhľadávania. V publikácii autori rozlišujú 10 vzorov pri návrhu vo vyhľadávaní, ktoré vychádzajú z výskumov správania používateľov.

  • Samodoplnenie (autocomplete) a samonápoveda (autosuggest)
  • Najlepšie výsledky prvé (best first)
  • Federatívne vyhľadávanie
  • Fazetová navigácia
  • Rozšírené vyhľadávanie
  • Personalizácia
  • Paginácia
  • Štruktúrované výsledky
  • Výsledky nabádajúce k akcii
  • Jednotný objav

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sa budeme venovať prvému vzoru a to samodoplneniu a samonápovede.

Návrh interfejsu samodoplnenia a samonápovedy

Návrh interfejsu samodoplnenia predstavuje jeden z prvých návrhov už pri prvých desktopových aplikáciách. Samodoplnenie  prináša celý rad výhod a pomáha riešiť problémy napríklad s pomalosťou písania, ďalej používatelia nie vždy ovládajú gramatiku a tiež samodoplnenie im napovedá terminológiu. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa samodoplnenie používa pri desktopových, webových a mobilných aplikáciách.

Obr. Samodoplnenie ako desktopová aplikácia v Adobe Photoshop 4.0

Obr. Samodoplnenie ako desktopová aplikácia v Adobe Photoshop 4.0

Obr. Príklad samodoplnenia vo vyhľadávači Google

Obr. Príklad samodoplnenia vo vyhľadávači Google

Obr. Príklad samodoplnenia vo vyhľadávači Yahoo!

Obr. Príklad samodoplnenia vo vyhľadávači Yahoo!

Na samodoplnenie sa využíva zdroj dát na návrh doplnenia. V prípade klasických desktopových aplikácií to môže byť napríklad abecedný index tém typu help. Google využíva na samodoplnenie osobnú históriu vyhľadávania a tiež múdrosť z kolektívneho vyhľadávania veľkého množstva používateľov internetu.

Yahoo! v betaverzii ponúka dokonca k samodoplneniu aj samonápovedu, ako to vidíme na nasledujúcom obrátku (prevzaté z Morville, Callender 2010, s. 83).

Obr. Yahoo! Ponúka okrem samodoplnenia aj návrh ďalších príbuzných termínov

Obr. Yahoo! Ponúka okrem samodoplnenia aj návrh ďalších príbuzných termínov

Ako vidíme na obrázku, v prípade Yahoo! má používateľ okrem samodoplnenia k dispozícii aj návrh ďalších príbuzných pojmov a termínov vzťahujúcich sa k predmetu vyhľadávania. V prípade vyhľadávania obrázkov je k dispozícii aj vizuálne samodoplnenie obrázku (prevzaté z Morville, Callender 2010, s. 84).

Obr. Yahoo! Ponúka okrem samodoplnenia aj vizuálne doplnenie obrázkov

Obr. Yahoo! Ponúka okrem samodoplnenia aj vizuálne doplnenie obrázkov

Záver

V dnešnom čísle sme sa bližšie venovali vzorom návrhu interfejsu, ktoré vychádzajú z výsledkov správania používateľov. Peter Morvill a Jeffery Callender v publikácii Search Patterns (2010) rozlišujú 10 dizajnov návrhu interfejsu vo vyhľadávaní. Bližšie sme si popísali dizajn samodoplnenia a samonápovedy. Ďalším návrhom dizajnu interfejsu sa budeme venovať v budúcich číslach elektronického spravodaja.


Literatúra


a) MORVILLE, Peter, CALLENDER, Jeffery. 2010. Search patterns. 1. vyd.  Sebastopol: O´Reilly&Associates, 2010, 180 s.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.