Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 3.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. október 2014 v kategórii Marketing sociálnych médií

Úvod

Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre marketingové účely a dokonca až 92% má pocit, že sociálne siete sú veľmi  dôležité pre ich úspešné napredovanie (2014 Social Media Industry Report).

Napriek tomu, že mnohé firmy si uvedomujú dôležitosť sociálnych médií a ich úlohu pri marketingu, stále majú problém, aké taktiky a ktoré siete je najlepšie využívať. Preto spoločnosť Software Advice spolu so spoločnosťou Adobe uskutočnila prieskum Social Media Content Optimization Survey, výsledky ktorého sú nasledovné:

Kľúčové výsledky prieskumu

  1. Väčšina pracovníkov marketingových oddelení (84%) rutinne využíva aspoň tri sociálne siete, pričom až 70% dáva informácie na sociálne siete aspoň raz za deň.
  2. Marketingoví pracovníci často využívajú vizuálny obsah, hashtagy a mená používateľov ako dôležitú taktiku na optimalizáciu obsahu sociálnych médií. Hashtag je v prípade sociálnych médií, ako napríklad Twitter, slovo alebo fráza vystihujúca obsah správy, pred ktorou je hash (#).
  3. Vyše 57% marketingových pracovníkov využíva na manažovanie postovania správ softvérové systémy.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 2 uviedli, že ku kľúčovým zisteniam prieskumu využívania sociálnych sietí na marketingové a obchodné účely patrilo zistenie, že väčšina pracovníkov marketingových oddelení využíva rôzne taktiky pre publikovanie obsahu na webe. K najčastejším taktikám patrí používanie obrázkov, hashtagov, ale aj videí. Fakt, že respondenti pripisovali všetkým 7 taktikám pomerne vysokú váhu vyžaduje integrovaný prístup. Pri otázke,  ktorú metódu pokladajú za dôležitú pre zistenie optimálneho času na publikovanie v sociálnych médiách, väčšina z nich uprednostňovala metódu pokusu a omylu. Firmy si uvedomujú, že sociálne siete im môžu pomôcť tiež pri naplnení mnohých cieľov, čo si ale vyžaduje ešte ďaleko premyslenejšiu stratégiu a taktiku. V dnešnom čísle elektronického spravodaja si bližšie charakterizujeme ďalšie kľúčové zistenie, vyše 57% marketingových pracovníkov využíva na manažovanie postovania správ softvérové systémy.

Väčšina marketingových pracovníkov využíva na manažovanie obsahu softvérové systémy

Vyše 57% respondentov odpovedalo, že ich spoločnosť využíva softvér alebo služby agentúr na manažovanie publikovania obsahu na sociálnych sieťach. Ak berieme do úvahy, že tieto softvéry sú na trhu pomerne krátku dobu, môžeme predpokladať, že marketingoví pracovníci pripisujú sociálnym sieťam pre marketingové účely stále väčšiu dôležitosť.

Obr. Používanie softvéru alebo služieb na manažovanie publikovania obsahu (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Obr. Používanie softvéru alebo služieb na manažovanie publikovania obsahu (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Napriek tomu ešte stále až 43% respondentov manažuje publikovanie obsahu manuálne. Tým sa pripravujú o nové obchodné príležitosti, pretože výstupom mnohých softvérových systémov sú dáta, ktoré sa dajú ďalej využívať na zlepšovanie taktík a stratégií pri využívaní sociálnych sietí. Najdôležitejšie je stanoviť si cieľ, ktorý chceme dosiahnuť s jasne definovanými parametrami pre úspech. Na nasledujúcej adrese nájdeme množstvo dostupného softvéru, ktorý môžeme ďalej zužovať podľa množstva rôznych kritérií.

Väčšina marketingových pracovníkov má ťažkosti pri optimalizácii sociálneho obsahu

Rôzne odpovede boli aj na otázku, ako optimalizujú obsah na rôznych sociálnych sieťach. 10% respondentov považovalo manažovanie obsahu za mimoriadne ťažké a 55% respondentov to považovala za ťažké. Aj z prieskumu vidieť, že oblasť výchovy a vzdelávania má ešte veľké rezervy.

Obr. Celkové ťažkosti pri optimalizácii sociálneho obsahu (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Obr. Celkové ťažkosti pri optimalizácii sociálneho obsahu (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Je zaujímavé, že relatívne tie isté výsledky mali malé firmy (menej ako 100 zamestnancov) a veľké firmy (viac ako 100 zamestnancov). K ďalším zaujímavým zisteniam patrila skutočnosť, že až 51% tých, ktorí využívali softvérové nástroje pokladali publikovanie obsahu za celkom alebo extrémne jednoduché v porovnaní s 35%, ktorí nepoužívali nástroje.

Obr. Celkové ťažkosti pri optimalizácii sociálneho obsahu pomocou softvérových nástrojov a služieb (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Obr. Celkové ťažkosti pri optimalizácii sociálneho obsahu pomocou softvérových nástrojov a služieb (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Toto zistenie potvrdzuje našu domnienku, že spoločnosti, ktoré nevyužívajú na manažovanie obsahu na sociálnych sieťach softvérové nástroje, strácajú konkurenčnú výhodu oproti iným firmám, hlavne pokiaľ ide o zvýšenie povedomia značky a budovanie vzťahov so zákazníkmi.

Demografia a metodológia

Ako vidíme na nasledujúcom obrázku, až 43% respondentov bola z podnikov z 10 alebo menej zamestnancami a 34% respondentov reprezentovalo podniky s 10 až 100 zamestnancami. Iba 22% respondentov predstavovalo podniky s viac ako 100 zamestnancami.

Obr. Demografia respondentov podľa veľkosti firmy (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Obr. Demografia respondentov podľa veľkosti firmy (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Záver

Predchádzajúce tri články sa venovali problematike využívania sociálnych sietí na marketingové a obchodné účely z viacerých aspektov. Jedno je isté, že zatiaľ čo pred pár rokmi sa sociálnym sieťam nepripisovala veľká vážnosť, ich význam neustále rastie. Toto si už uvedomujú mnohé firmy a preto využívanie sociálnych sietí predstavuje významnú súčasť ich celkovej marketingovej taktiky a stratégie. Mnohé príklady svedčia o tom, že sa to oplatí.


Literatúra


a) IVERY, J. 2014. Study: How Marketers Optimize Their Social Content. In B2B Marketing Mentor. June 16, 2014. [online], [cit. 2014-09-09]. Dostupné na internete: http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/
b) STELZNER, M. A. 2014 SOCIAL MEDIA MARKETING INDUSTRY REPORT. How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses. Social Media Examiner May 2014. [online], [cit. 2014-09-09]. Dostupné na internete: http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2014.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Marketing sociálnych médií

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 2.

1. september 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 1.

1. august 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.