Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 2.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. september 2014 v kategórii Marketing sociálnych médií

Úvod

Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre marketingové účely a dokonca až 92% má pocit, že sociálne siete sú veľmi  dôležité pre ich úspešné napredovanie (2014 Social Media Industry Report).

Napriek tomu, že mnohé firmy si uvedomujú dôležitosť sociálnych médií a ich úlohu pri marketingu, stále majú problém, aké taktiky a ktoré siete je najlepšie využívať. Preto spoločnosť Software Advice spolu so spoločnosťou Adobe uskutočnila prieskum Social Media Content Optimization Survey, výsledky ktorého sú nasledovné:

Kľúčové výsledky prieskumu

  1. Väčšina pracovníkov marketingových oddelení (84%) rutinne využíva aspoň tri sociálne siete, pričom až 70% dáva informácie na sociálne siete aspoň raz za deň.
  2. Marketingoví pracovníci často využívajú vizuálny obsah, hashtagy a mená používateľov ako dôležitú taktiku na optimalizáciu obsahu sociálnych médií. Hashtag je v prípade sociálnych médií, ako napríklad Twitter, slovo alebo fráza vystihujúca obsah správy, pred ktorou je hash (#).
  3. Vyše 57% marketingových pracovníkov využíva na manažovanie postovania správ softvérové systémy.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 1. zaoberali prvým kľúčovým faktom, ktorý potvrdil, že väčšina účastníkov prieskumu využíva najmenej tri sociálne siete, pričom až 70% dáva informácie na sociálne siete aspoň raz za deň. V dnešnom čísle si bližšie rozoberieme fakt, že marketingoví pracovníci často využívajú vizuálny obsah, hashtagy a mená používateľov, ako dôležitú taktiku na optimalizáciu obsahu sociálnych médií.

K najdôležitejším taktikám patrí vizuálny obsah a hashtagy

K dôležitým otázkam patrila taktika pre optimalizáciu sociálnych médií. V prieskume sa zisťovalo používanie obrázkov, prípadne fotografií, hashtagov a mien používateľov, cielenie na špecifické skupiny používateľov, výzva k akcii (share, retweet), optimalizácia obrázkov pre každú sieť, používanie videí a limitovanie počtu znakov. Výsledky prieskumu vidíme na nasledujúcom obrázku.

Najdôležitejšie taktiky pre optimalizáciu sociálnych médií

Obr. Aké sú najdôležitejšie taktiky pre optimalizáciu sociálnych médií (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Obr. Aké sú najdôležitejšie taktiky pre optimalizáciu sociálnych médií (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Ako vidieť na výsledkoch prieskumu, až 82% používateľov pokladalo za veľmi dôležité, prípadne dôležité používanie obrázkov a fotografií a 67% tú istú vážnosť prikladalo používaniu hashtagov a mien používateľov. Dokonca aj také taktiky, ako napríklad používanie videa pokladalo za stredne dôležité až 68% respondentov. Fakt, že respondenti pripisovali všetkým 7 taktikám pomerne vysokú váhu vyžaduje integrovaný prístup. Napriek tomu niektorí autori sa domnievajú, že pri optimalizácii sociálnych médií by sa mal klásť väčší dôraz na taktiku CTA (call to action – výzva k akcii), ako napríklad share, prípadne retweet. Ak chceme skutočne zaujať potenciálnych zákazníkov, odporúčame článok Paula Boaga 10 techniques for an effective ‘call to action’ (2009).

Optimálny čas na publikovanie obsahu na sociálnych médiách

Obr. Metódy na zistenie optimálneho času na publikovanie obsahu na sociálnych médiách (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Obr. Metódy na zistenie optimálneho času na publikovanie obsahu na sociálnych médiách (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Pri otázke, ktorú metódu pokladajú za dôležitú pre zistenie optimálneho času na publikovanie v sociálnych médiách, väčšina z nich uprednostňovala metódu pokusu a omylu. Prakticky až 87% respondentov považovala túto metódu za dôležitú pri zisťovaní miery prekliku (CTR – pomer medzi počtom zobrazení a počtom prekliknutí) a zdieľaním obsahu počas dňa a jednotlivých dní v týždni na zistenie, kedy sú potenciálni zákazníci najviac vnímaví. Prakticky až 64% respondentov považuje za veľmi dôležité (31%) alebo dôležité (33%) využívať nástroje na optimalizáciu sociálnych médií na zistenie najvhodnejšieho času na publikovanie obsahu na webe. K takýmto patria napríklad Hootsuite alebo Adobe Social. Na druhej strane iba 19% respondentov pokladá za veľmi dôležité čítať správy o trendoch na trhu, aby určili najlepší čas publikovania na webe, čo sa dá odôvodniť ďalšími faktormi, ako napríklad veľkosť obchodu, druh priemyslu a tiež geografická lokácia. Ale napriek tomu treba venovať aj tomuto druhu správ pozornosť. Napríklad podľa Social Intelligence Report najviac používateľov číta sociálne siete v piatok. K dôležitým metódam patrí aj A/B testovanie so špecifickými skupinami používateľov. Túto metódu pokladá za veľmi dôležitú alebo dôležitú až 43% používateľov.

Aké sú hlavné ciele pri využívaní sociálnych sietí

Obr. Ktoré ciele dosahujú marketingoví pracovníci prostredníctvom sociálnych médií (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Obr. Ktoré ciele dosahujú marketingoví pracovníci prostredníctvom sociálnych médií (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

K zaujímavým zisteniam patrilo aj aké ciele sa snažia dosiahnuť firmy prostredníctvom sociálnych médií a aká je ich úspešnosť. V prípade získania nových nasledovníkov boli najmenej stredne úspešní až v 74% a v uznaní budovania značky až v 77%. K nemenej zanedbateľným cieľom je aj vytváranie nových vzťahov so zákazníkmi,  ich angažovanie sa pri dianí firmy, vernosť zákazníkov, zlepšovanie návštevnosti stránok a pod.  Pomerne vyrovnané skóre  bolo, pokiaľ išlo o zvýšenie predaja a získavanie vedúceho postavenia. Dá sa z toho usudzovať, že sociálne siete majú veľký potenciál, ale firmy ho ešte stále nevedia efektívne využiť, pretože nemajú prepracovanú efektívnu stratégiu a taktiku a stavajú si nereálne ciele.

Záver

Ako sme uviedli, ku kľúčovým zisteniam prieskumu využívania sociálnych sietí na marketingové a obchodné účely patrilo zistenie, že väčšina pracovníkov marketingových oddelení využíva rôzne taktiky pre publikovanie obsahu na webe. K najčastejším taktikám patrí používanie obrázkov, hashtagov, ale aj videí Fakt, že respondenti pripisovali všetkým 7 taktikám pomerne vysokú váhu vyžaduje integrovaný prístup. Pri otázke,  ktorú metódu pokladajú za dôležitú pre zistenie optimálneho času na publikovanie v sociálnych médiách, väčšina z nich uprednostňovala metódu pokusu a omylu. Firmy si uvedomujú, že sociálne siete im môžu pomôcť tiež pri naplnení mnohých cieľov, čo si ale vyžaduje ešte ďaleko premyslenejšiu stratégiu a taktiku.

V budúcom čísle elektronického spravodaja si bližšie charakterizujeme ďalšie kľúčové zistenie, vyše 57% marketingových pracovníkov využíva na manažovanie postovania správ softvérové systémy.


Literatúra


a) IVERY, J. 2014. Study: How Marketers Optimize Their Social Content. In B2B Marketing Mentor. June 16, 2014. [online], [cit. 2014-08-09]. Dostupné na internete: http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/
b) STELZNER, M. A. 2014 SOCIAL MEDIA MARKETING INDUSTRY REPORT. How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses. Social Media Examiner May 2014. [online], [cit. 2014-08-09]. Dostupné na internete: http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2014.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Marketing sociálnych médií

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 3.

1. október 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 1.

1. august 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.