Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 1.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. august 2014 v kategórii Marketing sociálnych médií

Úvod

Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre marketingové účely a dokonca až 92% má pocit, že sociálne siete sú veľmi  dôležité pre ich úspešné napredovanie (2014 Social Media Industry Report).

Napriek tomu, že mnohé firmy si uvedomujú dôležitosť sociálnych médií a ich úlohu pri marketingu, stále majú problém, aké taktiky a ktoré siete je najlepšie využívať. Preto spoločnosť Software Advice spolu so spoločnosťou Adobe uskutočnila prieskum Social Media Content Optimization Survey, výsledky ktorého sú nasledovné:

Kľúčové výsledky prieskumu

  1. Väčšina pracovníkov marketingových oddelení (84%) rutinne využíva aspoň tri sociálne siete, pričom až 70% dáva informácie na sociálne siete aspoň raz za deň.
  2. Marketingoví pracovníci často využívajú vizuálny obsah, hashtagy a mená používateľov, ako dôležitú taktiku na optimalizáciu obsahu sociálnych médií. Hashtag je v prípade sociálnych médií, ako napríklad Twitter, slovo alebo fráza vystihujúca obsah správy, pred ktorou je hash (#).
  3. Vyše 57% marketingových pracovníkov využíva na manažovanie postovania správ softvérové systémy.

V dnešnom čísle elektronického spravodaja si bližšie rozoberieme prvý kľúčový fakt, že väčšina účastníkov prieskumu využíva najmenej tri sociálne siete.

Väčšina pracovníkov marketingu využíva tri alebo viac sociálnych sietí

Až 84% účastníkov prieskumu uviedlo, že aktívne dávajú obsah na minimálne tri sociálne siete, pričom najviac využívajú Facebook, Twitter a LinkedIn.

Obr. Počet aktívnych sociálnych médií, ktoré využívajú účastníci prieskumu (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Obr. Počet aktívnych sociálnych médií, ktoré využívajú účastníci prieskumu (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Ako vidíme na obrázku, iba 2% účastníkov využíva jedno sociálne médium, 14% dve sociálne médiá a potešiteľné je, že až 61% využíva najmenej štyri sociálne siete. Je nepopierateľný fakt, že dnes už nestačí publikovať obsah iba na Facebooku, prípadne Twitteri, pretože čím viac sociálnych sietí sa využíva pre obchodné a marketingové účely, tým je lepší obrat. Výsledky prieskumu ale ukazujú, že ešte veľa obchodníkov využíva tieto siete bez jasného cieľa a neuvážene, čím sa nedosahuje požadovaný efekt. Čiže, je veľký rozdiel, ak niekto aj využíva často sociálne siete, ale bez jasného zámeru a stratégie.

Väčšina marketingových pracovníkov publikuje často a má časový plán publikovania

Väčšina účastníkov prieskumu (70%) uviedla, že publikuje obsah na sociálnych médiách minimálne raz denne, dokonca až 19% uviedlo, že obsah publikuje až trikrát denne. Na druhej strane 16% publikuje menej ako raz denne a 14% nemá žiaden plán publikovania. Je veľmi dobré, že veľa obchodníkov využíva veľký počet sociálnych sietí, aj keď mnohé majú svoje obmedzenia  (Twitter umožňuje publikovať maximálne 140 znakov a YouTube vyžaduje obsah videa).

Obr. Počet postov na sociálnych sieťach behom dňa (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Obr. Počet postov na sociálnych sieťach behom dňa (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Časový horizont plánovania publikovania na sociálnej sieti

Je jasné, že mnohým obchodníkom ešte stále chýba stratégia využívania sociálnych sietí. Na druhej strane, stále viac si uvedomuje nutnosť zahrnúť časový plán publikovania do svojej obchodnej stratégie. K zaujímavej otázke patril časový horizont, v ktorom plánujú publikovať obsah na sociálnej sieti. Výsledky prieskumu demonštruje nasledovný obrázok.

Obr. Ako je plánovaný časový rozvrh publikovania obsahu na sociálnych sieťach (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Obr. Ako je plánovaný časový rozvrh publikovania obsahu na sociálnych sieťach (prevzaté z http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/)

Ako vidíme na obrázku, až 41% účastníkov prieskumu plánuje publikovať obsah od niekoľkých dní až po jeden týždeň. Je potešiteľné, že iba 12% účastníkov prieskumu nemalo žiaden plán publikovania a až 65% uviedlo, že plánujú publikovať obsah najmenej jeden deň dopredu.

Záver

Ako sme uviedli, ku kľúčovým zisteniam prieskumu využívania sociálnych sietí na marketingové a obchodné účely patrilo zistenie, že väčšina pracovníkov marketingových oddelení (84%) rutinne využíva aspoň tri sociálne siete, pričom až 70% dáva informácie na sociálne siete aspoň raz za deň. Je potešiteľné, že narastá počet firiem, ktoré využívajú viac sietí, dodávajú obsah viackrát denne a majú jasný marketingový plán a časový harmonogram publikovania obsahu na sociálnych sieťach. V budúcom čísle elektronického spravodaja si bližšie charakterizujeme ďalšie kľúčové zistenie, že marketingoví pracovníci často využívajú vizuálny obsah, hashtagy a mená používateľov ako dôležitú taktiku na optimalizáciu obsahu sociálnych médií.


Literatúra


a) IVERY, J. 2014. Study: How Marketers Optimize Their Social Content. In B2B Marketing Mentor. June 16, 2014. [online], [cit. 2014-07-09]. Dostupné na internete: http://b2b-marketing-mentor.softwareadvice.com/study-how-marketers-optimize-social-content-0614/
b) STELZNER, M. A. 2014 SOCIAL MEDIA MARKETING INDUSTRY REPORT. How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses. Social Media Examiner May 2014. [online], [cit. 2014-07-09]. Dostupné na internete: http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2014.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Marketing sociálnych médií

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 3.

1. október 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode firmy. Časť 2.

1. september 2014

Úvod Dnes je nesporným faktom, že význam sociálnych sietí pri marketingu a obchode narastá a tento fakt si stále viac uvedomujú aj mnohé firmy. Podľa správy spoločnosti Social Media Examiner až 97% firiem využíva sociálne siete pre...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.