Význam personalizácie na SEO optimalizáciu webových sídiel

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. júl 2013 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V júnovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Význam dôvery a autority na SEO optimalizáciu webových sídiel zaoberali stále narastajúcim vplyvom dôvery a autority na SEO optimalizácii. Bližšie sme sa zaoberali pojmom dôveryhodná autorita a história webového sídla.

V našej štúdii vychádzame z periodickej tabuľky SEO ranking faktorov, ktorú by sme mali pravidelne sledovať a riadiť sa odporúčaniami jej tvorcov. V našich článkoch vychádzame predovšetkým z vynikajúcej prehľadovej štúdie Search Engine Land’s Guide To SEO.

Periodická tabuľka SEO ranking faktorov

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Uvedená tabuľka nám pomôže pri dôkladnom preštudovaní získať návštevníkov z hlavných vyhľadávačov, ku ktorým patria predovšetkým Google a Bing.

V tabuľke si môžeme všimnúť štyri základné typy SEO ranking faktorov:

  • On-page ranking faktory (faktory na stránke)
  • Off-page ranking faktory (faktory mimo stránky)
  • porušenia
  • blokovanie

V rámci každej skupiny nájdeme ďalšie podskupiny, ktoré obsahujú jeden alebo viac SEO faktorov. Dve písmenká, ktoré nájdeme v tabuľke reprezentujú každý prvok. Prvé písmeno predstavuje vždy podskupinu, v ktorej sa prvok nachádza. Ďalšie písmeno predstavuje už individuálny faktor. Jednotlivé faktory sa navzájom ovplyvňujú. V predchádzajúcich článkov sme sa zaoberali faktormi na stránke (obsah, HTML kód a architektúra) a faktormi mimo stránky, ku ktorým patrili spojenia na stránke, sociálne signály a dôvera a autorita.

V dnešnom článku sa budeme zaoberať ďalším faktorom mimo stránky a to personalizáciou webového sídla.

Ktoré faktory sa berú pri personalizácii do úvahy?

V nedávnej minulosti dostávali všetci používatelia internetu na jeden dotaz tie isté výsledky vo vyhľadávaní. So zlepšovaním kvality výsledkov vo vyhľadávaní sa stále viac berie do úvahy oblasť záujmu používateľa a výsledky sa podľa toho aj personalizujú. Aj oblasť personalizácie prechádza svojím sofistikovaným vývojom. Dôležité je, že sa to deje všetko v snahe zlepšiť výsledky vyhľadávania a tým aj uspokojiť informačné potreby používateľa. O dôležitosti personalizácie sme už písali v roku 2005 v článku Personalizované vyhľadávanie ako jedno z riešení informačného preťaženia používateľov a v roku 2011 v článku Pri návrhu interfejsu vyhľadávania využívame personalizáciu

Môžeme hovoriť aj o personalizovaných informačných službách, čo znamená dodávanie správnych informácií v správnom čase, mieste a formáte, ktoré sú prispôsobené informačnej potrebe používateľa. Podľa Nielsena (1998) je personalizácia počítačom riadený proces, ktorého cieľom je na základe modelu potrieb používateľa poskytovať konkrétne stránky. Vyžaduje implicitné a explicitné zbieranie informácie o používateľovi a využitie tejto poznatkovej bázy na to, aby sme mu dodali správny obsah v správnom tvare a formáte. Efektívna personalizácia sa porovnáva so skúsenosťou, kedy človek príde do reštaurácie, kde ho oslovia menom, alebo keď mu jeho obľúbený kníhkupec podá knihu, ktorá sa mu určite bude páčiť. Jej najvyšším cieľom je spokojnosť používateľa, ktorá je motivovaná poznaním, že používateľ má potreby a ak mu vyhovieme je pravdepodobné, že tým vytvoríme pozitívny vzťah a používateľ využije naše služby znova. 

Vplyv krajiny pôvodu na personalizáciu

K najjednoduchším faktorom, ktorý sa berie do úvahy pri radení záznamov je vplyv krajiny, kde sa používateľ nachádza. Je samozrejmé, že ak hľadám vo vyhľadávači futbal, najprv sa mi ponúknu výsledky zo slovenského futbalu.

Obr. Google na základe osobného profilu automaticky ponúka futbal na Slovensku

Obr. Google na základe osobného profilu automaticky ponúka futbal na Slovensku

Vplyv miesta lokality

Vyhľadávacie nástroje personalizujú nielen na úrovni krajiny, v ktorej sa nachádzam, ale aj na základe mesta. Je samozrejmé, že ak hľadám vo vyhľadávači reštaurácie, najprv sa mi ponúknu reštaurácie v Bratislave, kde sa práve nachádzam.

Obr. Google na základe osobného profilu automaticky ponúka reštaurácie v Bratislave

Obr. Google na základe osobného profilu automaticky ponúka reštaurácie v Bratislave

Osobná história

V súčasnosti sa stále viac berie do úvahy správanie používateľov pri vyhľadávaní a prezeraní si výsledkov vyhľadávania. Berú sa do úvahy aj sociálne siete ako napríklad Facebook, Twitter prípadne +1.

Ako sa uvádza v štúdii, predovšetkým osobnú históriu (personal history) stále viac využíva Google a Bing pri prezentácii výsledkov vyhľadávania. Je to tiež jedna z ciest ako vylúčiť z výsledkov vyhľadávania spam, pretože sa kladie väčší dôraz na prvý dojem a lojalitu k značke. Ak používateľ využije výsledok vyhľadávania v svojich sociálnych sieťach, je zrejmé, že má k sídlu alebo značke bližší vzťah a preto sa tieto výsledky zobrazujú ako prvé.

Viac sa dočítate v nasledujúcich článkoch:

Sociálne spojenia

Tak ako v predchádzajúcom prípade, sociálne spojenia vychádzajú z názorov používateľov o konkrétnom webovom sídle. Sociálne spojenia patria v súčasnosti k najdôležitejším faktorom, ktoré sa berú do úvahy pri radení záznamov. Sociálne spojenia používateľov majú vo veľkej miere vplyv na to, čo vidia vo výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávačoch Google a Bing.

Prieskumové stroje berú sociálne spojenia ako osobných poradcov používateľa. Čiže niečo také, ako keď sa pýtate priateľov, ktorá reštaurácia sa Vám páči, alebo kde najradšej chodíte na dovolenku. Ak napríklad Vaši priatelia na sociálnej sieti odporúčajú určitú reštauráciu, alebo výrobok, hotel a pod., tak tieto typy informácií sa Vám ponúknu ako prvé.

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o stále väčšom význame personalizácii pri SEO optimalizácii webových sídiel. Personalizácia patrí podobne ako dôvera a autorita a sociálne signály k off-page ranking faktorom. V ďalšom článku budeme hovoriť o porušeniach a príkladoch spamu pri SEO optimalizácii.


Literatúra


a) MAKULOVÁ, Soňa: Personalizované vyhľadávanie ako jedno z riešení informačného preťaženia používateľov [elektronický dokument] In: Infórum 2005. - Praha : Albertina icome, 2005. - s. 1-9 [Infórum 2005. Praha, 24.-26.5.2005]: [cit. 2013-06-09]. Dostupné na internete: http://www.inforum.cz/pdf/2005/Makulova_Sona.pdf
b) MAKULOVÁ, S. 2010. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania využívame personalizáciu. In ELET newsletter. 1. jún 2011 [online], [cit. 2013-06-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-vyuzivame-personalizaciu. ISSN 1338-0419
c) NIELSEN, Jakob. 1998. Personalization is Over-Rated. In Nielsen's Alertbox [online]. October 4, 1998 [cit. 2013-06-10]. Dostupné na internete: http://www.useit.com/alertbox/981004.html
d) Search Engine Land’s Guide To SEO. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-05-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/guide/seo
e) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-05-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.