Význam periodickej tabuľky SEO ranking faktorov so zameraním sa na obsah webového sídla

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. január 2013 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji je časť venovaná SEO optimalizácii. Dnes už nikto nepochybuje, že SEO je veda a umenie získať pre dané kľúčové slová alebo frázy čo najvyššie umiestnenie vo vyhľadávačoch. SEO môžeme chápať aj ako aktívnu činnosť úpravy webového sídla, ktorá sa realizuje zlepšovaním jeho interných (on-page) a externých (off-page) aspektov s cieľom zvýšiť počet návštevníkov prichádzajúcich z vyhľadávacích nástrojov. Popri interných úpravách samotných stránok by sme nemali zabúdať ani na externé faktory dotýkajúce sa vzťahu sídla a jeho stránok k okolitým sídlam webu. Hlavným cieľom je zvýšiť počet návštevníkov prichádzajúcich z vyhľadávacích nástrojov. Samozrejme, že Google neustále pracuje na zdokonaľovaní svojho algoritmu na základe najnovších výskumov. Odporúča sa pravidelne sledovať Periodickú tabuľku SEO ranking faktorov. V dnešnom článku vychádzame predovšetkým z vynikajúcej prehľadovej štúdie Search Engine Land’s Guide To SEO.

Periodická tabuľka SEO ranking faktorov

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Uvedená tabuľka nám pomôže pri dôkladnom preštudovaní získať návštevníkov z hlavných vyhľadávačov, ku ktorým patria predovšetkým Google a Bing.

V tabuľke si môžeme všimnúť štyri základné typy SEO ranking faktorov:

 • On-page ranking faktory (faktory na stránke)
 • Off-page ranking factory (faktory mimo stránky)
 • porušenie
 • blokovanie

V rámci každej skupiny nájdeme ďalšie podskupiny, ktoré obsahujú jeden alebo viac SEO faktorov. Dve písmenká, ktoré nájdeme v tabuľke reprezentujú každý prvok. Prvé písmeno predstavuje vždy podskupinu, v ktorej sa prvok nachádza. Ďalšie písmeno predstavuje už individuálny faktor. Jednotlivé faktory sa navzájom ovplyvňujú.

Ak si bližšie všimneme on-page ranking faktory tak zistíme, že hlavné skupiny predstavujú obsah (content), HTML a architektúra. Tieto faktory vyslovene záležia od autora webového sídla. Ide o to, aký druh obsahu publikuje na stránke, aký čistý kód HTML používa a samozrejme aj od samotnej architektúry webového sídla.

V dnešnom čísle si všimneme bližšie on-page faktory týkajúce sa obsahu. Patria sem kvalita obsahu (Content quality – Cq), výskum obsahu (Content research - Cr), Slová obsahu (Content words - Cw),  porozumenie obsahu (Content engagement - Ce) a aktuálnosť obsahu (Content freshness - Cf). 

Kvalita obsahu

Už neplatia časy, kedy ľudia hľadali na webovom sídle zaujímavú grafiku, stále viac platí, že používatelia uprednostňujú predovšetkým aktuálny živý obsah. Aké sú hlavné atribúty živého obsahu?

 • Ide o obsah, ktorý je napísané pre používateľov webového sídla a nie pre prieskumové stroje s cieľom získať vyššie umiestnenie.
 • Obsah je aktuálny, vyjadruje, čo sa práve deje a je pravidelne aktualizovaný.
 • Stále viac sa uprednostňuje tzv. User Generated Content (obsah tvorený používateľom) na rôznych diskusných fórach a sociálnych sieťach (recenzie na produkty a pod.).
 • Kvalitou obsahu sa zaoberá aj algoritmus Panda Update, o ktorom sme hovorili podrobne v článku Panda Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011. Pre záujemcov o problematiku odporúčame tiež článok Hit By Panda Update? Google Has 23 Questions To Ask Yourself To Improve, ktorý pomocou odpovedí na 23 otázok pomôže zlepšiť kvalitu obsahu.

Výskum obsahu/výskum kľúčových slov

K najdôležitejšej SEO taktike pri vytváraní kvalitného obsahu patrí používanie správnych kľúčových slov. Ide predovšetkým o to, aby ste vystihli pri písaní tie kľúčové slová, ktoré hľadajú používatelia. Dnes existuje množstvo nástrojov, ktoré do značnej miery uľahčujú voľbu správnych kľúčových slov. Písali sme o nich v článku Získajte vyššiu pozíciu vo vyhľadávačoch vhodným výberom kľúčových slov (Makulová 2007). Pri výbere kľúčových slov nezabúdame na

 • viacslovné výrazy (nerezové krby, záhradné krby),
 • varianty bez diakritiky,
 • synonymné výrazy (krby, kozuby),
 • hovorové výrazy,
 • skratky,
 • preklepy a pod.   

Pri výbere kľúčových slov postupujeme od všeobecnejších kľúčových slov ku konkrétnejším. V prvom rade si treba premyslieť a zistiť, aké kľúčové slová by mohli používatelia vyhľadávať v súvislosti s našou stránkou a treba si vytvoriť ich zoznam vrátane synonymných termínov. Kľúčové slová treba vhodne zapracovať do obsahu a vytvoriť na ne linky.

Najdôležitejšie kľúčové slová treba použiť v záhlaví a na vrchu stránky, v prvom paragrafe či odseku textu. Pri hľadaní kľúčových slov nám môžu pomôcť samotní používatelia, pozrieme si konkurenčné stránky, využívame metódu brainstormingu, analyzujeme transakčné logy a taktiež môžeme použiť rôzne nástroje na internete. K dispozícii je množstvo nástrojov na výber kľúčových slov, odporúčame prehľad v článku The Giant List Of Keyword Tools.

Slová v obsahu/používanie kľúčových slov

Výskum správnych kľúčových slov je prvým dôležitým krokom. K ďalším dôležitým krokom je ich správne rozmiestnenie v texte. V odbornej literatúre sa odporúča, že každé slovo, na ktoré sa snažíme optimalizovať stránku by sa malo v texte nachádzať aspoň 5 krát a hustota kľúčového slova pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mala byť asi 2,45%. Samozrejme, že toto je iba odporúčanie a negarantuje zaručený výsledok. Preto pri výbere kľúčových slov berieme do úvahy aj také faktory, ako sú relevancia, hľadanosť a konkurenčnosť.

Relevancia – niekedy je ťažké odhadnúť, ktoré kľúčové slová pritiahnú na našu stránku najviac návštevníkov. Získame to až pri analýze ich správania na stránke. Preto treba investovať prostriedky na monitorovanie analýzy správania návštevníkov, ktoré nám ponúka profesionálny systém NAJ.sk alebo Google Analytics. Systém umožňuje presne zistiť, vďaka ktorým slovám alebo frázam prichádzaju používatelia na webové sídlo.
Hľadanosť – často hľadané frázy privedú na web väčší počet zákazníkov, ale majú zase väčšiu konkurenčnosť. Mnohé zo spomínaných nástrojov na určovanie kľúčových slov uvádzajú aj ich hľadanosť.
Konkurenčnosť – kvantitatívny odhad konkurenčnosti získame veľmi jednoducho pomocou tzv. indexu efektívnosti kľúčových slov (KEI -Keyword Effectiveness Index). Meria sa podielom hľadanosti slova a počtom nájdených odkazov. Čím je vyššia hodnota KEI, tým je aj slovo vhodnejšie pre optimalizáciu. Ak je index 0-10 znamená to, že kľúčové slovo je nevhodné pre našu stránku, to znamená, že mnoho iných stránok používa to isté slovo a tak pri vyhľadávaní sa môžeme ocitnúť na nevýhodnej pozícii. Index 10-100 sú dobré kľúčové slová, ešte lepšie je hodnotenie 100-400. Ak dosiahneme index nad 400 znamená to, že naša stránka sa určite ocitne medzi prvými nájdenými stránkami.

Často hľadané slová bývajú aj veľmi konkurenčné a preto napríklad aj inzeráty pri PPC kampaniach môžu byť veľmi drahé. Preto je dobré využívať aj tzv. princíp dlhého chvostu. Znamená to, že väčšina používateľov hľadá konkrétnejšie dotazy, tzv. dlhý chvost. Vždy môžeme nájsť kľúčové slová, ktoré predstavujú rozumný kompromis medzi konkurenčnosťou a hľadanosťou. Tak napríklad miesto kľúčového slova dovolenka sa môžeme napríklad sústrediť na kľúčové slovo dovolenka v Slovinsku.

Porozumenie obsahu/content engagement

Za kvalitný obsah sa používatelia odvďačia. Dnes existujú nástroje, ktoré zistia, ako dlho ostanú používatelia na Vašom webovom sídle, spôsob ich správania a pod. V prípade kvalitného obsahu návštevníci ostanú dlhšie na našej stránke a tiež počas jednej návštevy navštívia viacero stránok. Môžeme sa o tom presvedčiť, ak stránku zaregistrujeme v systéme NAJ.SK, kde získame aj podrobné informácie o správaní sa návštevníkov na našej stránke.

Obr. V systéme štatistiky NAJ.SK vidíme, že veľká väčšina návštevníkov ostane na stránke pol minúty

Obr. V systéme štatistiky NAJ.SK vidíme, že veľká väčšina návštevníkov ostane na stránke pol minúty

V súčasnosti zanietenosť pre obsah najlepšie demonštrujú sociálne siete. Živým dôkazom toho sú nedávne prezidentské voľby v USA. Víťazná fotografia Baracka Obamu v objatí s manželkou Michelle dostala najviac "lajkov" v histórii Facebooku a rekordný počet "retweetov" na Twitteri (Americké prezidentské voľby na sociálnych sieťach lámali rekordy).

Aktuálnosť obsahu

Aktuálnosť obsahu je veľmi dôležitá. V odbornej literatúre sa píše, že Google rozpoznáva niečo ako Query Deserved Freshness. Znamená to, že v prípade veľmi populárneho dotazu Google zisťuje, či sa na niektorom webovom sídle nenachádzajú aktuálne informácie a tak sa môže na niekoľko týždňov dostať uvedené sídlo na prvé miesta vo vyhľadávaní.


Záver

V dnešnom článku sme hovorili o dôležitých faktoroch, ktoré sa týkajú obsahu webového sídla. Ide predovšetkým o kvalitu obsahu (Content quality – Cq), výskum obsahu (Content research - Cr), slová obsahu (Content words - Cw),  porozumenie obsahu (Content engagement - Ce) a aktuálnosť obsahu (Content freshness - Cf).  Jednotlivé faktory nemôžeme chápať izolovane, ale v ich vzájomnej symbióze. Jeden faktor ovplyvňuje druhý.  Jedno je ale isté, obsah webového sídla patrí k jedným z najdôležitejších on-page faktorov, ktoré berú vyhľadávacie stroje do úvahy pri rankingu webového sídla.


Literatúra


a) Americké prezidentské voľby na sociálnych sieťach lámali rekordy. In Medialne.sk. 7. 11. 2012. [online], [cit. 2012-12-10].Dostupné na internete: http://medialne.etrend.sk/internet-spravy/americke-prezidentske-volby-na-socialnych-sietach-lamali-rekordy.html
b) MAKULOVÁ, Soňa. 2007. Získajte vyššiu pozíciu vo vyhľadávačoch vhodným výberom kľúčových slov. In Newsletter. 1. október 2007 [online], [cit. 2012-12-10].Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=ziskajte-vyssiu-poziciu-vo-vyhladavacoch-vhodnym-vyberom-klucovych-slov
c) Search Engine Land’s Guide To SEO. In Search Engine Land [online] [cit. 2012-12-11]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/guide/seo
d) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2012-12-11]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/
e) Chapter 1: Types Of Search Engine Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2012-12-11]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/guide/seo/types-of-search-engine-ranking-factors

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.