Význam dôvery a autority na SEO optimalizáciu webových sídiel

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. jún 2013 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V májovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Vzrastajúci vplyv sociálnych médií na SEO optimalizáciu zaoberali stále narastajúcim vplyvom sociálnych médií na SEO optimalizáciu. Bližšie sme sa zaoberali sociálnou reputáciou a zdieľaním sociálnych signálov.

V našej štúdii vychádzame z periodickej tabuľky SEO ranking faktorov, ktorú by sme mali pravidelne sledovať a riadiť sa odporúčaniami jej tvorcov. V našich článkoch vychádzame predovšetkým z vynikajúcej prehľadovej štúdie Search Engine Land’s Guide To SEO.

Periodická tabuľka SEO ranking faktorov

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Uvedená tabuľka nám pomôže pri dôkladnom preštudovaní získať návštevníkov z hlavných vyhľadávačov, ku ktorým patria predovšetkým Google a Bing.

V tabuľke si môžeme všimnúť štyri základné typy SEO ranking faktorov:

  • On-page ranking faktory (faktory na stránke)
  • Off-page ranking faktory (faktory mimo stránky)
  • porušenia
  • blokovanie

V rámci každej skupiny nájdeme ďalšie podskupiny, ktoré obsahujú jeden alebo viac SEO faktorov. Dve písmenká, ktoré nájdeme v tabuľke reprezentujú každý prvok. Prvé písmeno predstavuje vždy podskupinu, v ktorej sa prvok nachádza. Ďalšie písmeno predstavuje už individuálny faktor. Jednotlivé faktory sa navzájom ovplyvňujú. V predchádzajúcich článkov sme sa zaoberali faktormi na stránke (obsah, HTML kód a architektúra) a faktormi mimo stránky, ku ktorému patrili spojenia na stránke a sociálne signály.

V dnešnom článku sa budeme zaoberať ďalším faktorom mimo stránky a to dôverou a autoritou.

Aký vplyv majú dôvera a autorita stránky na jej umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania?

Mnohí si určite kladiete otázku, aký vplyv má dôvera a autorita stránky na jej umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Môžeme bez nadsádzky povedať, že stále väčší, predovšetkým v súvislosti s enormným nárastom webových sídiel a s tým súvisiacim informačným preťažením používateľov webu.

Dôveryhodná autorita

S dôveryhodnou autoritou veľmi úzko súvisí aj autorita domény. Písali sme o nej podrobne v článku Viete aký má význam pre Vaše sídlo autorita domény? (Makulová 2010). Autoritu domény popisujú niektorí autori ako kombináciu popularity, dôležitosti, veku domény a dôveryhodnosti, ktorú vypočítajú prieskumové stroje, pričom berú do úvahu aj spojenia vedúce na stránku. Treba si uvedomiť, že autoritu domény webového sídla môžeme prirovnať aj k autorite experta v reálnom svete. Jediným rozdielom je, že v prípade webového sídla sa vyhľadávacie nástroje dívajú na každú stránku webového sídla ako jedinečné mikrosídlo. Preto má aj každá stránka webového sídla iný PageRank, ktorý záleží od dátumu vytvorenia stránky. S dôveryhodnou autoritou úzko súvisí aj PageRank a predovšetkým TrustRank webového sídla. O TrustRanku webového sídla sme písali podrobne v článku TrustRank ako faktor dôveryhodnosti stránky a jeho význam pri hodnotení spojení na stránke z hľadiska SEO otimalizácie (Makulová 2010). Koncept TrustRanku je založený na predpoklade, že dobré stránky málokedy odkazujú na zlé stránky a zlé stránky často odkazujú na dobré stránky v snahe zvýšiť si svoje skóre. Odborníci na SEO optimalizáciu sa zhodujú, že dôveryhodnosť a autorita domény sa stáva jedným z najdôležitejších faktorov pri SEO optimalizácii.

O aktuálnosti problému svedčí aj skutočnosť, že Google neustále aktualizuje svoj index a hľadá spôsoby ako sa vyrovnať so sídlami s nekvalitným obsahom. Stručne povedané, internet je doslova prehltený novými webovými sídlami s pomerne nízkou kvalitou a preto Google predstavil Panda Update ako riešenie tohoto problému. Treba si uvedomiť, že Panda Update nepredstavuje úplne nový algoritmus, ale iba faktor, ktorý má vplyv na radenie záznamov a bol pridaný k existujúcemu algoritmu. Je to vlastne filter, ktorý detekuje webové sídla s nízkou kvalitou. Podrobne o Panda Update sme písali v článku Panda Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011 (Makulová 2012).

História webového sídla

Vzhľadom na to, že prieskumové stroje pravidelne monitorujú webové sídlo získavajú dostatočnú predstavu o správaní sa webového sídla v časovom horizonte. K dôležitým informáciám patria spojenia vedúce z webového sídla, obsah webového sídla a pod. Treba si dať pozor na koho odkazujeme, rozhodne nie na stránky s nedôveryhodným obsahom a nízkym Page Rankom. Je tiež podozrivé, ak sa na stránke zobrazí obsah, ktorý nesúvisí s tematickým zameraním webového sídla. Všetky tieto faktory sa posudzujú vo vzájomnej súvislosti a majú vplyv na SEO optimalizáciu webového sídla. Samozrejme, že výhodu majú sídla, ktorých doména je zaregistrovaná dlhšiu dobu a vykazuje stabilitu. Podrobnejšie informácie o uvedených problémoch nájdete v článkoch Do Links From Expired Domains Count With Google? (Sullivan 2009) a Google Says Domain Registrations Don’t Affect SEO, Or Do They? (Matt McGee 2009).

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o význame dôvery a autority pri SEO optimalizácii webového sídla. Dôvera a autorita patria podobne ako sociálne signály k off-page ranking faktorom. O ďalšom faktore mimo stránky a to o personalizácii, budeme hovoriť v budúcom čísle elektronického spravodaja.


Literatúra


a) MAKULOVÁ, S. 2010. Viete aký má význam pre Vaše sídlo autorita domény? In ELET newsletter. 1. marec 2010 [online], [cit. 2013-05-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=viete-aky-ma-vyznam-pre-vase-sidlo-autorita-domeny. ISSN 1338-0419
b) MAKULOVÁ, S. 2010. TrustRank ako faktor dôveryhodnosti stránky a jeho význam pri hodnotení spojení na stránke z hľadiska SEO otimalizácie. In ELET newsletter. 1. február 2010 [online], [cit. 2013-05-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=trustrank-ako-faktor-doveryhodnosti-stranky-a-jeho-vyznam-pri-hodnoteni-spojeni-na-stranke-z-hladiska-seo-otimalizacie. ISSN 1338-0419
c) MAKULOVÁ, S. 2012. Panda Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011. In ELET newsletter. 1. júl 2012 [online], [cit. 2013-05-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=panda-update-ako-jeden-z-klucovych-faktorov-seo-optimalizacie-za-rok-2011. ISSN 1338-0419
d) Search Engine Land’s Guide To SEO. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-05-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/guide/seo
e) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-05-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.