Výskum faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. september 2013 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Každý rok SEO špecialisti skúmajú, ako sa mení algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch a podľa toho prispôsobujú aj svoju stratégiu a taktiku. V nasledujúcich článkoch budeme vychádzať z výskumnej štúdie Marcusa Tobera, Leonharda Henniga a Daniela Furcha SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013. V štúdii sa autori zameriavajú na nasledujúce faktory:

 • kódovanie na stránke,
 • obsah stránky,
 • spojenia vedúce na stránku,
 • sociálne signály,
 • faktor značky,
 • úloha wikipédie.

Význam ranking faktora

Je zrejmé, že vyhľadávacie nástroje majú svoje vlastné algoritmy radenia záznamov podľa predmetu a relevancie. Tak ako internet narastá sa menia aj algoritmy radenia záznamov. V začiatkoch internetu sa využívala predovšetkým hustota kľúčových slov, čo ale skoro začali tvorcovia webových sídiel využívať pre rôzne techniky spamu a preto bolo nutné ranking faktory meniť a prispôsobovať meniacej sa dobe.

Výskum, výsledky ktorého sú uverejnené v štúdii, bol uskutočnený spoločnosťou Searchmetrics, ktorá agreguje každý mesiac obrovské množstvo dát so snahou odpovedať na otázku: Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby sme získali vysokú pozíciu pri radení záznamov vo vyhľadávači Google?

Samozrejme, že výsledky nájdených záznamov závisia od viacerých faktorov. Ide predovšetkým o personalizované vyhľadávanie samotného používateľa, od použitéhe prehliadača, IP adresy počítača, súboru cookies a pod.

Aktuálnosť dát a veľkosť vzorky

Pri výskume sa využili dáta zozbierané v marci a v júni 2013, ktoré boli detailne analyzované a porovnávané s výsledkami podobného výskumu uskutočneného v roku 2012. Analýzy boli založené na výsledkoch súboru 10 000 kľúčových slov z Google USA, pričom boli vylúčené špecifické navigačné kľúčové slová. Ako vzorka dát boli vždy použité prvé tri strany nájdených záznamov. Analýza 10 000 kľúčových slov bola výsledkom:

 • 30 000 strán nájdených záznamov
 • 300 000 titulov, popisov, URL adries a pod.,
 • približne 150 GB dát,
 • približne 5 300 000 000 spätných spojení,
 • približne 4 150 000 000 zdieľaní na Facebooku,
 • približne 12 950 000 000 likov na Facebooku,
 • približne 600 000 000 komentárov na Facebooku,
 • približne 1 000 000 000 tweetov,
 • približne 330 000 000 Google plus 1.

Obr. 1 Searchmetrics ‒ SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. 1 Searchmetrics ‒ SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Ako vidíme na obrázku, jednotlivé SEO ranking faktory sú rozdelené na sociálne (vyznačené oranžovou farbou), spätné spojenia (vyznačené tmavomodrou), onpage faktory technického charakteru (vyznačené zelenou farbou) a onpage faktory týkajúce sa obsahu vyznačené modrou farbou. Ako vidíme na obrázku, veľký vplyv majú predovšetkým sociálne faktory vyznačené oranžovou farbou uvedené podľa poradia dôležitosti:

 • Google +1 (0,40),
 • zdieľanie na Facebooku (0,34),
 • celkový počet Facebookov (0,34),
 • komentáre na Facebooku (0,33),
 • počet likov na Facebooku (0,31),
 • pinterest (0,29),
 • počet tweetov (0,28).

Za sociálnymi faktormi nasledujú spätné spojenia vyznačené tmavomodrou farbou uvedené podľa poradia dôležitosti:

 • počet spätných spojení (0,34),
 • % spätných spojení rel=nofollow (0,25),
 • SEO visibilita URL spätných spojení (0,20),
 • % spätných spojení so stopovými slovami (0,18),
 • počet slov v texte spojenia (0,14),
 • % spätných spojení z tej istej krajiny (0,11),
 • % spätných spojení s kľúčovým slovom (0,06).

Za spätnými spojeniami nasledujú onpage faktory technického charakteru označené zelenou farbou uvedené podľa poradia dôležitosti:

 • dĺžka URL adresy (0,16),
 • pozícia kľúčového slova v titule, znak (0,12),
 • pozícia kľúčového slova v titule, slovo (0,11),
 • URL nie je subdoména (0,07),
 • existencia popisu, description (0,06),
 • existencia H2 (0,05),
 • rýchlosť sídla (0,04),
 • existencia H1 (0,03),
 • kľúčové slovo v mene domény (0,03),
 • integrácia videa (0,03),
 • kľúčové slovo v popise (0,02),
 • kľúčové slovo v URL (0,01).

Ako posledné sú uvedené onpage faktory týkajúce sa obsahu označené modrou farbou uvedené podľa poradia dôležitosti:

 • počet slov (0,11),
 • kľúčové slová v tele textu (0,11),
 • kľúčové slová v externých spojeniach (0,11),
 • dĺžka znakov v texte (0,11),
 • kľúčové slová v interných spojeniach (0,11),
 • počet externých spojení (0,09),
 • počet obrázkov (0,08),
 • kľúčové slovo v H2 (0,03).

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o výskume faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Zo štúdie vyplýva, že jednotlivé faktory sa menia v čase a preto by im SEO špecialisti mali venovať svoju pozornosť. V budúcom čísle elektronického spravodaja sa budeme bližšie venovať kódovaniu na stránke.


Literatúra


a) Tober, M.- Hennig, L. – Furch, D.:  White paper: “SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013” © Searchmetrics. Google USA. [online] [cit. 2013-08-09]Dostupné na internete: http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/
b) PETERS, M. 2013. 2013 Search Engine Ranking Factors. In The Moz Blog [online] [cit. 2013-08-09]. Dostupné na internete: http://moz.com/blog/ranking-factors-2013
c) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-08-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.