Viete, prečo musíme optimalizovať štruktúru webového sídla?

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 30. november 2010 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Prečo je dôležitá štruktúra webového sídla?

Veľa ľudí z oblasti SEO sa domnieva, že pri optimalizácii webového sídla stále zohrávajú najväčší význam externé spojenia. Aj keď im vyhľadávače pripisujú veľkú váhu, treba venovať veľkú pozornosť predovšetkým optimalizácii štruktúry webového sídla.

Podľa Dana Thiesa (2009) pri navrhovaní štruktúry alebo reštrukturalizácii webového sídla by sme si mali vytýčiť 4 primárne ciele:

1. Navrhnúť štruktúru tak, aby plne vyhovovala očakávaniam používateľa webového sídla a rešpektovala jeho správanie. Pri takto zvolenej štruktúre webového sídla sa zlepší konverzný pomer a tým sa dosiahnu aj lepšie výsledky, napr. pri predaji tovaru.

Obr. Systém NAJ.SK umožňuje sledovať aj jednoduché a zložené konverzie

Obr. Systém NAJ.SK umožňuje sledovať aj jednoduché a zložené konverzie

Ako vidíme na obrázku, úspech štruktúry webového sídla umožňuje zistiť aj systém NAJ.SK tak, že si napríklad zadefinujeme jednoduchý konverzný pomer. Tento vyjadruje pomer medzi celkovým počtom návštev a takým počtom návštev, pri ktorých boli dosiahnuté určité časti webu alebo uskutočnené operácie, napr. dokončenie objednávky, odoslanie formulára, zobrazenie kontaktných údajov atď.

Na uvedenom obrázku vidíme, že za mesiac september 2009 navštívilo webové sídlo ponúkajúce predaj produktov 20 625 používateľov, z čoho si pridalo tovar 179, objednalo tovar 126 ale odoslalo objednávku iba 32 používateľov. Elektronický spravodaj si aktivovalo 13 používateľov.

Systém umožňuje si zadefinovať aj zložený konverzný pomer, ktorý vyjadruje pomer medzi celkovým počtom návštev a takým počtom návštev, pri ktorých bolo dosiahnutého určitého cieľa na webe. Zároveň pritom návštevník prešiel konkrétnymi časťami webu, napr. titulnou stránkou, katalógom výrobkov, karta výrobku, vloženie do košíka, potvrdenie objednávky.

Obr. Ukážka správy o zloženom konverznom pomere v systéme NAJ.SK

Obr. Ukážka správy o zloženom konverznom pomere v systéme NAJ.SK

Ako vidíme na obrázku, v aktuálnom týždni z celkových 2733 návštev 3 používatelia e-shopu poslali záväznú objednávku. Ako uvádza Jakob Nielsen v svojom článku Does User Annoyance Matter ? výsledky výskumu skúmania používateľov na 50 komerčných sídlach ukazujú, že prakticky skoro všetky sídla nedodržiavajú smernice týkajúce sa nákupu na komerčných sídlach. Často vyžadujú od používateľov vypĺňanie komplikovaných formulárov prostredníctvom rozbaľovacieho menu (drop-down menu), ktoré často zbytočne mätie používateľov. Výnimkou je napríklad Amazon.com.

2. Zlepšenie viditeľnosti webového sídla úzko súvisí s jeho nájditeľnosťou, čiže môžeme povedať, že webové sídlo je ľahko čitateľné robotmi prieskumových strojov. Dynamickým linkovaním môžeme zvyšovať PageRank najvýznamnejších častí webového sídla, ktoré by sme chceli dostať do výsledkov vyhľadávania. O význame PageRanku a jeho výpočte sme hovorili v článku Význam PageRanku ako patentovanej techniky Google a jeho vplyv pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky.

3. Zlepšiť radenie jednotlivých webových stránok webového sídla. V odbornej literatúre sa stretávame s pojmom on site techniky. Ide o to, že prieskumové stroje identifikujú tematické zhluky informácií na webe. Pri indexovaní webu potom zaraďujú jednotlivé webové sídla do príslušných zhlukov.  Ak webové sídlo jasne vyjadruje svoju hlavnú tému a cieľ, ľahšie ho prieskumový stroj dokáže kategorizovať. Budovaniu tematicky založených sídiel sa podrobne venuje Dan Thies v publikácii Search Engine Fast Start (2004). Hovorí, že najdôležitejšie je správne rozvrstvenie webového sídla, vytvorení relevantného obsahu pre jednotlivé vrstvy a následné logické poprepájanie vrstiev. Ako analógiu uvádza pyramídu, kde vrchol pyramídy nenesie zďaleka takú váhu ako základné kamene na spodku. Preto by sme sa nemali sústrediť iba na optimalizáciu úvodnej stránky sídla. Úspech sa dostaví pri budovaní konzistentného tematického bloku v rámci celého sídla, zhora nadol. Na nasledujúcom obrázku vidíme rozvrstenie webového sídla.

Obr. Rozvrstvenie webového sídla v tvare pyramídy

Obr. Rozvrstvenie webového sídla v tvare pyramídy

Rozvrstenie webového sídla v tvare pyramídy podrobne popisuje Jana Dukátová (2007, s. 55 - 57).

Úvodná stránka
V minulosti sa pre hlavné kľúčové slová optimalizovala predovšetkým úvodná stránka sídla. Dnes slúži skôr ako orientačný bod pre návštevníka a má ho priviesť k bohatému obsahu skrytému vo vnútri. Úvodná stránka by mala odkazovať na všetky stránky druhej úrovne (druhej vrstvy), poprípade aj na niektoré stránky tretej úrovne (tretej vrstvy) ak je to potrebné.

Hlavné tematické časti webového sídla
Jednotlivé stránky druhej úrovne predstavujú hlavné tematické časti sídla (roadmap pages). Prinášajú už určité množstvo obsahu, no ich prvotným cieľom je nasmerovať návštevníka (alebo prieskumový stroj) do tretej úrovne. Obsahujú teda linky smerujúce k samotnému obsahu v tretej úrovni, ako aj linku späť na úvodnú stránku. Pokiaľ nie sú dve stránky v tejto úrovni tematicky blízke, nevytvárame medzi nimi prepojenia. Neprelinkovaním, teda vytvorením virtuálnej steny medzi dvoma stránkami v rámci vrstvy, pomáhame nasledujúcej generácii prieskumových strojov porozumieť štruktúre témy (Thies, 2004). Pre každú takúto stránku sa odporúča vytvoriť v štruktúre vlastný adresár.

Stránky s obsahom (destination pages)
Tretiu úroveň tvorí obsah bohatý na kľúčové slová. Každá stránka tejto úrovne posilňuje tému sídla tým, že kladie dôraz na určitú podskupinu kľúčových slov. Stránky s obsahom odkazujú späť na svoju roadmap stránku, ako aj na úvodnú stránku. Platí pravidlo, že pokiaľ nie je obsah jednotlivých stránok tejto úrovne vyslovene blízky alebo tematicky nadväzujúci, opäť nevytvárame medzi nimi spojenia.

Hĺbkový obsah (deep content)
V niektorých prípadoch nie je potrebné vytvárať štvrtú úroveň s hĺbkovým obsahom. Ak sa však snažíme zviditeľniť naše sídlo vo vysoko konkurenčnej oblasti, je potrebné venovať pozornosť aj hĺbkovému obsahu. K vybraným stránkam tretej úrovne vytvárame ďalšie podstránky rozvíjajúce jej tému do detailov. Medzi týmito úzko tematicky ohraničenými podstránkami môžu byť vzájomné prepojenia. Zo štvrtej úrovne samozrejme odkazujeme na všetky vyššie úrovne (Thies, 2004).

Ako vidíme, snahou SEO špecialistov by malo byť hierarchicky a logicky členiť jednotlivé podtémy a vytvárať spojenia len medzi tými tematickými časťami, ktoré so sebou vyslovene súvisia. Takýto prístup uľahčuje kategorizáciu webových stránok pre prieskumový stroj a do veľkej miery zlapšuje aj orientáciu používateľa v rámci témy.

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o dôležitosti optimalizácii štruktúry webového sídla. Hlavne v prípade veľkých webových sídiel sa nedá optimalizovať webové sídlo ako celok. Je ďaleko výhodnejšie ho rozdeliť na tematické oblasti, ktoré spolu súvisia. Potom sa dostaneme k rozvrsteniu obsahu v tvare pyramídy, kde veľmi citlivo pristupujeme k prepájaniu jednotlivých oblastí.

Dôležité je, aby sme pri návrhu štruktúry sídla vychádzali vždy z výskumov a očakávaní budúcich používateľov. Iba tak môžeme navrhnúť webové sídlo, ktoré splní ich očakávania.


Literatúra


a) DUKÁTOVÁ, Jana. 2007. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje internetu. [Diplomová práca]. Bratislava : Filozofická faktulta Univerzity Komenského, 2007. 103 s.

b) NIELSEN, Jakob. 2007. Does User Annoyance Matter?. In Jakob Nielsen´s Alertbox March 26, 2007 [online ], [cit. 2010–11–10 ]. Dostupné na internete http://www.useit.com/alertbox/annoyances.html

c) THIES, Dan. 2009. Search Engine Optimisation Fast Start: A Simple, Step by Step System For Better Results. 2009. 100 s. [cit. 2010-11-10]. Dostupné na internete: http://www.seoresearchlabs.com/seo-book.php#order

d) THIES, Dan. 2004. Search engine fast start. 4. vyd. Frisco : Seo Research Labs, 2004.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.