Viete aký veľký vplyv majú spojenia na SEO optimalizáciu?

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. apríl 2013 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V marcovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Dôležitosť informačnej architektúry ako jedného z on-page faktorov vplývajúceho na radenie záznamov na výstupe zaoberali posledným z faktorov na stránke, ktorý má vplyv na SEO optimalizáciu.

V našej štúdii vychádzame z periodickej tabuľky SEO ranking faktorov, ktorú by sme mali pravidelne sledovať a riadiť sa odporúčaniami jej tvorcov. V našich článkoch vychádzame predovšetkým z vynikajúcej prehľadovej štúdie Search Engine Land’s Guide To SEO.

Periodická tabuľka SEO ranking faktorov

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Obr. Periodická tabuľka SEO ranking faktorov (prevzaté z Types Of Search Engine Ranking Factors)

Uvedená tabuľka nám pomôže pri dôkladnom preštudovaní získať návštevníkov z hlavných vyhľadávačov, ku ktorým patria predovšetkým Google a Bing.

V tabuľke si môžeme všimnúť štyri základné typy SEO ranking faktorov:

 • On-page ranking faktory (faktory na stránke)
 • Off-page ranking factory (faktory mimo stránky)
 • porušenia
 • blokovanie

V rámci každej skupiny nájdeme ďalšie podskupiny, ktoré obsahujú jeden alebo viac SEO faktorov. Dve písmenká, ktoré nájdeme v tabuľke reprezentujú každý prvok. Prvé písmeno predstavuje vždy podskupinu, v ktorej sa prvok nachádza. Ďalšie písmeno predstavuje už individuálny faktor. Jednotlivé faktory sa navzájom ovplyvňujú. V predchádzajúcich článkov sme sa zaoberali faktormi na stránke (obsah, HTML kód a architektúra).

V ďalších článkoch sa budeme bližšie zaoberať faktormi mimo stránky. Práve v poslednom čase hlavne v súvislosťou s mnohými technikami spamu majú tieto faktory stále väčší význam. K off-page ranking faktorom patrí budovanie spätných odkazov, vplyv sociálnych médií, dôvera a autorita a v neposlednom rade aj personalizácia. 

Budovanie spojení

Spojenia patrili vždy k významným faktorom mimo stránky, ktoré mali vplyv na to, ako sa stránka umiestnila na výstupe. Môžeme ich prirovnať aj  k forme citácií. Čím viac citácií odkazuje na určitý dokument, tým viac sa predpokladá, že je kvalitnejší a má význam. Google ako prvý vyhľadávač začal brať do úvahy nielen počet spojení, ale aj ich kvalitu. Spojenia sú stále dôležitým kritériom, ale do úvahy sa berú mnohé ďalšie faktory.

Kvalita spojení

Kvalita spojení (Link quality) je veľmi dôležitý faktor. Odborník na SEO optimalizáciu Rand Fishkin (2009) v článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link rozoberá 17 faktorov, ktoré berú vyhľadávače pri hodnotení spojenia. Patria k nim: interné verzus externé spojenia, text kotvy odkazu, PageRank, TrustRank, autorita domény, rôznorodosť zdrojov, jedinečnosť zdrojov, umiestnenie na stránke, tématická relevancia, posúdenie obsahu a kontextu, geografická lokácia, použitie Rel="Nofollow", typ spojenia, ďalšie ciele spojenia na zdrojovej stránke, pokuty týkajúce sa domény a spojení na stránke, spôsob tvorby obsahu a spojení a historické a dočasné dáta.

Podrobný popis jednotlivých faktorov nájdete v elektronickom spravodaji ELET. Na kvalitu spojenia má veľký význam PageRank a TrustRank stránky, z ktorej spojenie prichádza. O PageRanku sme podrobne informovali v článku Význam PageRanku ako patentovanej techniky Google a jeho vplyv pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky a TrustRanku v článku TrustRank ako faktor dôveryhodnosti stránky a jeho význam pri hodnotení spojení na stránke z hľadiska SEO otimalizácie.

Preto je veľmi dôležitá kvalita spojení, to znamená, aby na stránku viedli spojenia zo stránok, ktoré majú vysoký PageRank a TrustRank.

Text kotvy spojenia

O tom, že textu spojenia sa pripisuje stále väčší dôraz, svedčí aj prieskum Search Engine Ranking Factors 2009, kde sa jednotliví experti vyjadrovali, ktoré faktory pokladajú za najdôležitejšie pri radení záznamov na výstupe. Podľa väčšiny expertov sa na prvom mieste umiestnil text kotvy (anchor text) externého spojenia vedúci na stránku. O význame spojení sme podrobne písali už v článku Prečo sú dôležité spätné spojenia a ich text vedúci na stránku.

Význam spojení je nasledovný (Kent 2004, s. 212):  

 • Spojenia uľahčujú robotom nájsť webové sídlo, pretože roboty sledujú hypertextové spojenia.
 • Prieskumové stroje využívajú počet spojení, ktoré vedie na stránku ako indikátor kvality stránky (Google nazýva túto kvalitu PageRankom). Podľa tvorcov Google predstavuje práve PageRank srdce systému. Patentovaná technológia PageRank bola vyvinutá zakladateľmi Google Larry Pagom a Sergeyom Brinom na univerzite v Stanforde počas ich doktorandského štúdia.
 • Spojenia dávajú informáciu prieskumovému stroju o stránke, na ktorú odkazujú. Text spojenia obsahuje kľúčové slová, ktoré vystihujú obsah webového sídla. Podobne aj téma odkazujúceho sídla býva podobná téme sídla. Ak napríklad  na Vaše webové sídlo vedie množstvo odkazov zo sídiel zaoberajúcich sa kvetmi, je zrejmé, že aj Vaše webové sídlo sa zaoberá kvetmi.

Počet spojení

Ako uvádza aj Peter Kent (2004, s. 213) spätné spojenia, ktoré odkazujú na webovú stránku bývajú veľmi dôležitou súčasťou SEO optimalizácie webového sídla. Zatiaľ čo v prvých počiatkoch sa dával veľký dôraz na počet spojení vedúcich na stránku, dnes aj ako odozva na rôzne techniky spamu, sa berie do úvahy predovšetkým, kto odkazuje na Vašu stránku a aký má odkazujúca stránka PageRank a TrustRank.

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o dôležitých faktoroch, ktoré sa tvorby odkazov. Dnes už nestačí, aby na stránku viedlo veľa odkazov, ale do úvahy sa berie aj z akých stránok vedú odkazy na webové sídlo. Veľký význam má tiež text kotvy odkazu. Cieľavedomé budovanie spätných odkazov patrí k dôležitej stratégii pri SEO optimalizácii. V poslednom čase sa stále viac stretávame aj s tzv. linkbaitingom, čo je pasívna forma linkbuildingu. Odporúča sa dodržiavať nasledovné odporúčania:

 • uverejňujte na svojich stránkach užitočné programy a nástroje, ktoré prilákajú návštevníkov,
 • zapojte návštevníkov do tvorby obsahu webu,
 • snažte sa byť stále aktuálny,
 • umiestňujte na svoje stránky ankety, kvízy, testy, súťaže,
 • buďte vtipní, zábavní, uverejňujte odborné materiály, prieskumy, štatistiky, skúsenosti.

Literatúra


a) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.
b) MAKULOVÁ, S. 2013. Dôležitosť informačnej architektúry ako jedného z on-page faktorov vplývajúceho na radenie záznamov na výstupe. In ELET newsletter. 1. marec 2013 [online], [cit. 2013-03-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=dolezitost-informacnej-architektury-ako-jedneho-z-on-page-faktorov-vplyvajuceho-na-radenie-zaznamov-na-vystupe ISSN 1338-0419
c) MAKULOVÁ, S. 2009. Prečo sú dôležité spätné spojenia a ich text vedúci na stránku. In ELET newsletter. 1. august 2009 [online], [cit. 2013-03-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=preco-su-dolezite-spatne-spojenia-a-ich-text-veduci-na-stranku ISSN 1338-0419
d) Search Engine Land’s Guide To SEO. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-03-10]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/guide/seo
e) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-03-10]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.