Venujte pozornosť časti sídla, kde predstavíte univerzitu (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. január 2015 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší význam informačná architektúra, ktorá ako komplexná vedecká disciplína sa zaoberá okrem iného aj organizáciou informácií v digitálnom priestore tak, aby ľudia dokázali nájsť informácie. V prípade webových sídiel platí, informáciu, ktorú nikto nenájde ani nikto neprečíta. Webové sídla univerzít predstavujú špeciálnu kategóriu, pretože väčšina študentov sa na ne obracia ako na významný zdroj informácií. Efektívne webové sídla zvýšia návštevnosť, vo významnej miere prispievajú k zvýšeniu kredibility a zlepšeniu vnímania značky, zlepšia spokojnosť používateľov a čo je najdôležitejšie, znamenajú významnú úsporu času a peňazí.

Smernice na budovanie univerzitných webových sídiel

Býva zvykom, že pre špecifické webové sídla sa publikujú smernice, ktoré vychádzajú z používateľských výskumov a rešpektujú zásady informačnej architektúry. Preto treba privítať smernice týkajúce sa webových sídiel univerzít, ktoré publikovala Katie Sherwin v januári 2014 v štúdii University Websites: Top 10 Design Guidelines. Smernice vychádzali z používateľského testovania budúcich študentov a ich rodičov. Používatelia mali možnosť výberu z predom definovaných univerzít alebo si zvoliť podľa vlastného výberu. Výsledky používateľského testovania vyústili do nasledovných 10 smerníc na budovanie univerzitných webových sídiel. V decembrovom čísle sme sa zaoberali smernicou, ktorá hovorí, že by sme mali používať obrázky, ktoré reflektujú priority a hodnoty univerzity a sú z reálneho sveta. V dnešnom čísle sa budeme venovať ďalšej smernici, ktorá hovorí, že pri tvorbe webového sídla by sme mali venovať veľkú pozornosť sekcii „O nás“, ktorá by mala mať veľkú informačnú a výpovednú hodnotu.

 1. Jasne identifikujte Vašu univerzitu na každej strane webového sídla.
 2. Používajte obrázky, ktoré reflektujú priority a hodnoty univerzity.
 3. Časť sekcie „O nás“ by mala mať vysokú výpovednú a informačnú hodnotu.
 4. Zvýraznite Vaše silné stránky a úspechy.
 5. Používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkých študijným odborom a programom.
 6. Poskytnite informácie o možnostiach zamestnania po skončení univerzity a prelinkujte to na sekciu absolventov univerzity.
 7. Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku.
 8. Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle.
 9. Webové sídlo by malo zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov.
 10. Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach.

Venujte veľkú pozornosť sekcii webového sídla „O nás“

Už článku Ak chcete mať úspešné webové sídlo, pri návrhu navigácie dodržiavajte webové konvencie (Makulová 2008) sme hovorili, že dnes už platia určité webové konvencie, ktoré sa etablovali ako výsledok vývoja informačnej architektúry.  Tu je niekoľko konvencií, ktoré by sme podľa Gerry McGoverna a Roba Nortona mali dodržiavať (2002, s. 154 - 155):

 • Globálna navigácia. Tento spôsob navigácie sa väčšinou nachádza na vrchu a v spodnej časti každej stránky a obsahuje spojenia na hlavné časti sídla. Konvenciou je, že sa globálna navigácia začína označením Home (Úvod). K ďalším bežne používaným odkazom patrí O nás a Kontakt.
 • Pre úvodnú domovskú stránku je konvencia používať Home, na Slovensku Úvod, Úvodná stránka, Hlavná stránka prípadne tiež Home. Úvodná stránka sa hlavne v prípade veľkých webových sídiel korporácií nahrádza menom a logom spoločnosti.
 • Názov About, O nás obsahuje väčšinou informácie o histórii firmy, jej poslaní, organizačnom usporiadaní, zameraní, finančných ukazovateľoch a pod. Niekedy sa k názvu O nás pridáva aj názov firmy.

Ako vidíme, sekcia „O nás“ je súčasťou globálnej navigácie, ktorá sa nachádza na každej časti webového sídla.

Obr. Sekcia O Univerzite Univerzity Komenského ju predstavuje komplexne budúcim uchádzačom o štúdium

Obr. Sekcia O Univerzite Univerzity Komenského ju predstavuje komplexne budúcim uchádzačom o štúdium

Obr. Komplexné informácie o Slovenskej technickej univerzite

Obr. Komplexné informácie o Slovenskej technickej univerzite

Podľa výskumov sekcia O nás býva prvým miestom, ktoré navštevujú perspektívni študenti vysokej školy. Preto by mala poskytovať dostatok hodnotných informácií. Podľa štúdie, ktorá sa zaoberala obsahovou stránkou tejto sekcie webového sídla, priemerná spokojnosť bola iba 4,6 zo škály 1-7, čo nie je dobré. V rámci sekcie by mala byť stručne predstavená univerzita, jej história, poslanie. Na webovom sídle Univerzity Komenského je aj veľmi pekne spracované jej promočné video vystihujúce jej jedinečné postavenie a charakterizujúce jednotlivé fakulty http://uniba.sk/media/videa/. Skúsenosti ukazujú, že sa investície do webového sídla, ktoré obsahuje kvalitné videá sa vyplatia.

Záver

K veľmi dôležitej smernici pri budovaní webových sídiel patrí, aby časť sekcie „O nás“ mala vysokú výpovednú a informačnú hodnotu, pretože býva prvým miestom, ktoré navštevujú potenciálni študenti vysokej školy a tak predstavuje aj dôležitý marketingový nástroj. V tejto sekcii by sa mali nachádzať všetky dôležité informácie o vysokej škole, vrátane jej histórie, poslania, štruktúry, ponúkaných odboroch, ale aj možnosti uplatnenia absolventov a významné ocenenia.


Literatúra


a) FOGG, B.J. 2002. Stanford Guidelines for Web Credibility. A Research Summary from the Stanford Persuasive Technology Lab. Stanford University. [cit. 20014-12-09]. Dostupné na internete: http://www.webcredibility.org/guidelines.
b) Makulová, Soňa. 2008. Ak chcete mať úspešné webové sídlo, pri návrhu navigácie dodržiavajte webové konvencie. In ELET newsletter. 1. október 2008 [online], [cit. 2014-12-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=ak-chcete-mat-uspesne-webove-sidlo-pri-navrhu-navigacie-dodrziavajte-webove-konvencie
c) McGovern, Gerry; Norton, Rob. 2002. Content Critical. London : Pearson Education Limited, 2002. 241 s.
d) Sherwin, Katie. 2014. University websites: Top 10 Design Guidelines. In NN/g Nielsen Norman Group. January 19, 2014. [online], [cit. 2014-12-09]. Dostupné na internete:  http://www.nngroup.com/articles/university-sites/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.