Uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení. Časť 2. (Najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. január 2016 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji sa už od roku 2006 venujeme tematickému okruhu optimalizácie webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu alebo SEO. V našom prvom článku vo februári 2006 Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme hovorili, že v  dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch. Súvisí to úzko s marketingom prieskumových strojov (Search Engine Marketing - SEM), ktorý sa skladá z dvoch častí:

 1. Z platenej, kedy platíte rovno vyhľadávaču za tzv. platené umiestnenie za určité kľúčové slovo (skupinu slov, frázu).
 2. Z optimalizácie samotného webového sídla pre vyhľadávače tak, aby získal čo najvyššie umiestnenie a tým sa aj zároveň zvýšila jeho návštevnosť.

Aj keď od uverejnenia článku ubehlo viac ako 9 rokov, mnohé zásady SEO ostávajú stále v platnosti. V dnešnom článku si povieme, aké najčastejšie chyby robíme stále pri SEO optimalizácii webových sídiel.

Čo je to optimalizácia webového sídla pre vyhľadávače

V odbornej literatúre sa stretávame s viacerými prístupmi k SEO. Podľa nášho názoru sa nedá SEO chápať iba v úzkom poňatí, ale SEO chápeme ako vedu a umenie zároveň, ktorej cieľom je získať vyššie umiestnenie pre definované kľúčové slová a frázy. Zdôrazňujeme predovšetkým etické princípy SEO optimalizácie, ktoré zdôrazňujú budovanie kvalitného obsahu a dodržiavanie štandardov W3C a zásad informačnej architektúry.

Optimalizácia web stránok pre vyhľadávače pozostáva z viacerých pilierov:

 • systematické budovanie hodnotného obsahu,
 • zabezpečenie bezproblémovej prístupnosti obsahu,
 • štruktúrovanie a riadenie obsahu podľa jednotlivých pilierov informačnej architektúry (metadáta, navigácia, klasifikácia, vyhľadávanie a grafický dizajn),
 • dôsledné dodržiavanie webových štandardov.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke. V súčasnosti sa stretávame s mnohými chybami pri optimalizácii webových sídiel. Vychádzame z článku Jamieho Tolentina 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them) (2014). K najčastejším 13 chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel patria:

 1. mýlenie si PPC (Pay Per Click) so SEO,
 2. očakávanie, že SEO sa okamžite prejaví aj na nových sídlach,
 3. uprednostňovanie lacných SEO služieb využívajúcich zakázané techniky,
 4. uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení,
 5. nevytvorenie rozpočtu pre aktivity SEO,
 6. ignorovanie fázy brainstormingu kľúčových slov,
 7. zabúdanie na adresovanie duplikovaného obsahu na sídle,
 8. na webovom sídle je príliš veľa dokumentov vo formáte PDF bez optimalizácie,
 9. veľa obsahu vo formáte flash,
 10. ignorovanie sociálnych prvkov,
 11. zanedbanie obsahu,
 12. nepoužívanie správneho príkazu redirect,
 13. sústreďovanie sa na detaily a zabúdanie na celkový rámec.

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Uvažovanie o SEO optimalizácii webového sídla až po jeho vytvorení. Časť 1. (najčastejšie chyby pri SEO optimalizácii webových sídiel) hovorili o tom, že veľmi častou chybou je, že sa o SEO optimalizácii sídla uvažuje až po jeho vytvorení. V prvej časti článku sme sa venovali základným krokom, ktoré by mali byť súčasťou pri plánovaní webového sídla. Išlo predovšetkým o výber správnych kľúčových slov a sledovanie spätných spojení. K nemenej dôležitým krokom patrí aj návrh informačnej architektúry webového sídla.

Návrh informačnej architektúry webového sídla

O postupe pri optimalizácii webových sídiel sme písali v publikácii Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje (Makulová – Hrčková 2011, s. 109 - 135). Už dávno neplatí, že SEO optimalizácia spočíva iba v budovaní spojení a používaní správnych kľúčových slov.

Postup optimalizácie spočíva v dodržaní nasledovných krokov:

 1. Plánovanie projektu
 2. Návrh informačnej architektúry
 3. Tvorba obsahu: SEO copywriting
 4. Grafický dizajn: prispôsobenie potrebám obsahu
 5. Technická realizácia
 6. Prevádzka

K najdôležitejším krokom patrí návrh informačnej architektúry webového sídla. Veľký vplyv na uvedenie informačnej architektúry do praxe majú Louis Rosenfeld a Peter Morville. Ich tretie vydanie knihy Information architecture for the World Wide Web (2006) predstavuje klasiku informačnej architektúry. Hlavnou úlohou informačného architekta pred návrhom webového sídla je nájsť odpoveď na nasledujúce otázky:

 • komu a ako bude slúžiť stránka (hľadanie rovnováhy medzi požiadavkami zadávateľa projektu a potrebami používateľov),
 • aký bude obsah, úroveň funkčnosti,
 • ako sa budú používatelia na stránke orientovať (výber spôsobu organizácie, navigácie, klasifikovania a vyhľadávania),
 • či a ako má byť stránka prispôsobená na ďalší rast a vývoj.

V tejto publikácii definujú informačnú architektúru nasledovne (2006, s. 4):

 • Štrukturálny dizajn spoločného informačného prostredia.
 • Kombinácia organizačných, popisných, vyhľadávacích a navigačných systémov v rámci webových sídiel a intranetov.
 • Umenie a veda tvarovania informačných produktov a skúseností na podporu použiteľnosti a nájditeľnosti.
 • Vznikajúca disciplína a spoločenská prax s cieľom zaviesť princípy dizajnu a architektúry do digitálneho sveta.

V uvedenej definícii sa oproti definícii informačnej architektúry v predchádzajúcich vydaniach zdôrazňuje použiteľnosť a nájditeľnosť v súvislosti s aplikáciami Webu 2.0 ako aj dôležitosť navigácie v rámci webových sídiel a intranetov.

Ak sa pri tvorbe webového sídla vychádza z naplánovanej a premyslenej informačnej architektúry, získa stránka aj vďaka kvalitne spracovaným metadátam vysoký ranking v rámci vyhľadávacích nástrojov internetu.

Informačná architektúra podľa Gerry McGoverna a Roba Nortona (2002, s. 125) stojí na 4 pilieroch: metadáta a klasifikácia, navigácia, vyhľadávanie a grafický dizajn.

Obr. Informačná architektúra webu podľa Gerry McGoverna a Roba Nortona stojí na štyroch pilieroch

Obr. Informačná architektúra webu podľa Gerry McGoverna a Roba Nortona stojí na štyroch pilieroch

Ak vychádzame z toho, že k základným pilierom informačnej architektúry patria metadáta a klasifikácia, navigácia, vyhľadávanie a dizajn, potom je jasné, že pri návrhu informačnej architektúry treba venovať veľkú pozornosť jej jednotlivým pilierom.

Tvorba informačnej architektúry webového sídla

K najdôležitejším krokom patrí tvorba informačnej architektúry webového sídla. Ak vychádzame z definície informačnej architektúry ako vedy a umenia štrukturovania, organizovania a popisovania informácie tak, aby ich vlastníci dokázali lepšie manažovať a používatelia našli čo hľadajú, je jasné, že informačná architektúra vychádza z navrhnutia organizačného systému, systému navigácie, vyhľadávacieho systému, systému klasifikácie a taxonómie.

Obr. Prvky pre tvorbu informačnej architektúry webového sídla

Obr. Prvky pre tvorbu informačnej architektúry webového sídla

Podrobný návod ako postupovať pri návrhu informačnej architektúry webového sídla nájdeme v publikácii Soni Makulovej Informačná architektúra sieťových médií a multimédií (2010). Podrobný popis metodológie tvorby vyhľadávacieho systému je popísaný v siedmej kapitole, možné typy navigácie a princípy pri tvorbe navigačného systému v šiestej kapitole. Grafickému dizajnu webových sídiel je venovaná ôsma kapitola. Pri návrhu jednotlivých pilierov informačnej architektúry vychádzame vždy z dôkladnej analýzy používateľov, obsahu a kontextu, v ktorom webové sídlo vzniká.

Náš prístup k metodológii tvorby webového sídla vychádza z integrovania informačnej architektúry do procesu budovania webového sídla a rešpektuje najnovšie trendy v tejto oblasti. Uvedený prístup kladie veľký dôraz na počiatočnú výskumnú fázu používateľov, obsahu a kontextu webového sídla ako základných prvkov informačnej architektúry. Pri tvorbe jednotlivých pilierov informačnej architektúry kladieme dôraz na spĺňanie štandardov W3C, odporúčania informačných architektov a na ďalšie kvalitatívne aspekty webového sídla, ku ktorým patrí nájditeľnosť, prístupnosť a kredibilita.

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávače si právom zasluhuje patričnú pozornosť. V dnešnom čísle sme hovorili o dôležitosti návrhu informačnej architektúry webového sídla, ktorá stojí na štyroch pilieroch. Tvorba webového sídla je interdisciplinárna záležitosť vyžadujúca spoluprácu odborníkov z viacerých disciplín. Z hľadiska informačnej architektúry webového sídla môže významnou mierou prispieť aj knižničná a informačná veda, ktorá sa organizáciou poznania zaoberá od jej vzniku a má dostatok odborníkov ako aj potrebné znalosti, ktoré môžu prispieť k riešeniu súčasných problémov obrovského nárastu informácií v digitálnom priestore. V ďalšom čísle sa budeme venovať ďalším chybám pri SEO optimalizácii webových sídiel.


Literatúra


a) Makulová, Soňa. 2013. Zakázané techniky SEO optimalizácie webových sídiel. In ELET newsletter. 1. august 2013 [online], [cit. 2015-10-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=zakazane-techniky-seo-optimalizacie-webovych-sidiel
b) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2015-10-09]. Dostupné na internete:  http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf
c) McGovern, Gerry - Norton, Rob. 2002. Content Critical. London : Pearson Education Limited, 2002,  241 s.
d) 13 SEO mistakes that are easy to make (and how to correct them). In TNW News. 3 December, 2014. [online], [cit. 2015-08-09]. Dostupné na internete:  http://thenextweb.com/socialmedia/2014/12/03/13-seo-mistakes-easy-make-correct/
e) MORVILLE, P., ROSENFELD, L. 2006. Information Architecture for the World Wide Web. 3. vyd. Sebastopol: O´Reilly&Associates, 2006, 504 s.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.