Pri návrhu interfejsu využívame výsledky nabádajúce k akcii

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. september 2011 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

V roku 2010 vyšla publikácia Od Petra Morvilla a Jefferyho Callendera Search Patterns, ktorá vychádza z najnovších poznatkov a výskumov vo vyhľadávaní a pomáha nám lepšie pochopiť správanie používateľov pri vyhľadávaní informácií. Ak chceme navrhnúť úspešné vyhľadávanie, mali by sme vždy pri návrhu interfejsu vyhľadávania vychádzať zo správania používateľov. V publikácii autori rozlišujú 10 vzorov pri návrhu vo vyhľadávaní, ktoré vychádzajú z výskumov správania používateľov.

V augustovom  čísle elektronického spravodaja sme v článku Pri návrhu interfejsu využívame štruktúrované výsledky zdôraznili, že dnešný internet je multimediálny a na určitý dotaz dostaneme množstvo nájdených záznamov. Preto sa vyhľadávače snažia prispôsobiť používateľom a v rámci nájdených záznamov zobrazujú aj videá, mapy, obrázky, správy a ďalšie informácie. Uvedenú stratégiu má veľmi pekne prepracovanú vyhľadávač Google. Prístupy k štruktúrovaným výsledkom sú rozdielne podľa typov vyhľadávačov. Pri štruktúrovaných výsledkoch sa využíva personalizácia ako aj  fazetová navigácia. Obohatenie nájdených záznamov o videá, obrázky, mapy a informácie z ďalších zdrojov (encyklopédie, príručky a pod.) pomáhajú lepšie uspokojovať informačné potreby používateľov.

Výsledky nabádajúce k akcii

Výsledky výskumov ukazujú, že používatelia sú stále náročnejší. Na výstupe nechcú iba zoznam nájdených záznamov, ale uprednostňujú aj ďalšie činnosti, ako napríklad možnosť si daný záznam uchovať, vytlačiť, prípadne sa oň podeliť v sociálnych sieťach.

Obr. Pri článkoch v elektronickom spravodaji ELET je možnosť ich zdielať v sociálnych sieťach Facebook a Twitter alebo si ich nechať posielať elektronickou poštou

Obr. Pri článkoch v elektronickom spravodaji ELET je možnosť ich zdielať v sociálnych sieťach Facebook a Twitter alebo si ich nechať posielať elektronickou poštou

Obr. Články je možné jednoduchým spôsobom zdielať v sociálnych sieťach

Obr. Články je možné jednoduchým spôsobom zdielať v sociálnych sieťach

Túto možnosť využíva stále viac vydavateľov. Uvedenú stratégiu má veľmi pekne prepracovanú denník SME.sk, ktorý umožňuje o článku diskutovať, vytlačiť si ho, poslať mailom, umiestniť na Facebook, Vybrali sme, My Space, Twitter, delicious.com a Google bookmarks.

Obr. Používateľ denníka SME.sk má veľa možností ďalšej práce s článkom

Obr. Používateľ denníka SME.sk má veľa možností ďalšej práce s článkom

Používatelia chcú veľakrát daný článok komentovať, hodnotiť, hlasovať o ňom a zdielať ho v sociálnych sieťach. Uvedené požiadavky spĺňa Digg, webové sídlo s najnovšími informáciami z kultúrneho a spoločenského života, technológií a pod.

Obr. Webové sídlo Digg umožňuje efektívne ďalej pracovať so získanými správami

Obr. Webové sídlo Digg umožňuje efektívne ďalej pracovať so získanými správami

Výsledky výskumov ukazujú, že používatelia preferujú vykonávanie činností priamo z výslednej stránky nájdených záznamov. Na nasledujúcom príklade Yahoo! si môžeme rovno z nájdených záznamov púšťať video, prípadne počúvať piesne.

Obr. Yahoo! nabáda svojich používateľov k akcii bez toho, aby museli opustiť nájdené záznamy

Obr. Yahoo! nabáda svojich používateľov k akcii bez toho, aby museli opustiť nájdené záznamy

Záver

Výsledky nabádajúce k akcii predstavujú podobne ako personalizované vyhľadávanie, fazetová navigácia a štruktúrované výsledky ďalší významný krok, ktorý zlepšuje používateľskú skúsenosť. Ako uvádzajú autori publikácie Search Patterns (2010), uvedený vzor sa môže kombinovať s ďalšími vzormi, ako napríklad samonápoveda. Samonápovedu vidíme aj pri príklade Yahoo! Výsledky nabádajúce k akcii nachádzajú široké uplatnenie pri mobilných aplikáciách.


Literatúra


a) MAKULOVÁ, Soňa. 2010. Informačná architektúra sieťových médií a multimédií.|online|. Bratislava: Elet, 2010. 137 s. ISBN 978-80-88812-21-0. [online], [cit. 2011-08-10. Dostupné na: http://www.elet.sk/monografia/obsah-informacna-architektura.pdf

b) MAKULOVÁ, Soňa. 2011 a. Vzory návrhov interfejsu vyhľadávania, ako jedného z najdôležitejších pilierov informačnej architektúry. In ELET newsletter. 1. január 2011 [online], [cit. 2011-08-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=vzory-navrhov-interfejsu-vyhladavania-ako-jedneho-z-najdolezitejsich-pilierov-informacnej-architektury

c) MAKULOVÁ, Soňa. 2011 b. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme model najlepšie výsledky sú na prvom mieste. In ELET newsletter. 1. február 2011 [online], [cit. 2011-08-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-uplatnime-model-najlepsie-vysledky-su-na-prvom-mieste

d) MAKULOVÁ, Soňa. 2011 c. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme federatívne vyhľadávanie. In ELET newsletter. 1. marec 2011 [online], [cit. 2011-08-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-uplatnime-federativne-vyhladavanie

e) Morville, P., Callender, J.  2010. Search Patterns. 1. vyd. Sebastopol : O´Reilly Media, 2010, 180 s. ISBN 978-0-596-80227-1

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT) a výskumného projektu VEGA 1/0429/10 Akademické informačné prostredie - modelovanie z hľadiska informačnej ekológie.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.