Pri návrhu interfejsu využívame jednotné objavovanie

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. október 2011 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

V roku 2010 vyšla publikácia Od Petra Morvilla a Jefferyho Callendera Search Patterns, ktorá vychádza z najnovších poznatkov a výskumov vo vyhľadávaní a pomáha nám lepšie pochopiť správanie používateľov pri vyhľadávaní informácií. Ak chceme navrhnúť úspešné vyhľadávanie, mali by sme vždy pri návrhu interfejsu vyhľadávania vychádzať zo správania používateľov. V publikácii autori rozlišujú 10 vzorov pri návrhu vo vyhľadávaní, ktoré vychádzajú z výskumov správania používateľov. 


V septembrovom  čísle elektronického spravodaja sme v článku Pri návrhu interfejsu využívame výsledky nabádajúce k akcii zdôraznili, že výsledky výskumov ukazujú, že používatelia sú stále náročnejší. Na výstupe nechcú iba zoznam nájdených záznamov, ale uprednostňujú aj ďalšie činnosti, ako napríklad možnosť si daný záznam uchovať, vytlačiť, prípadne sa oň podeliť v sociálnych sieťach.

Túto možnosť využíva stále viac vydavateľov. Uvedenú stratégiu má veľmi pekne prepracovanú denník SME.sk, ktorý umožňuje o článku diskutovať, vytlačiť si ho, poslať mailom, umiestniť na Facebook, Vybrali sme, My Space, Twitter, delicious.com a Google bookmarks.

Používatelia chcú veľakrát daný článok komentovať, hodnotiť, hlasovať o ňom a zdieľať ho v sociálnych sieťach a vykonávať činností priamo z výslednej stránky nájdených záznamov (napríklad púšťanie videa alebo počúvanie hudby). Výsledky nabádajúce k akcii predstavujú podobne ako personalizované vyhľadávanie, fazetová navigácia a štruktúrované výsledky ďalší významný krok, ktorý zlepšuje používateľskú skúsenosť. Ako uvádzajú autori publikácie Search Patterns (2010), uvedený vzor sa môže kombinovať s ďalšími vzormi, ako napríklad samonápovedou, fazetovou navigáciou, štruktúrovnými výsledkami a pod. Výsledky nabádajúce k akcii nachádzajú široké uplatnenie pri mobilných aplikáciách.

Jednotné objavovanie

Klasický model informačného prieskumu v knižničnej a informačnej vede predstavoval viac ako 25 rokov presnú zhodu medzi naformulovanou informačnou požiadavkou používateľa naformulovanej prostredníctvom kľúčových slov, ktoré boli spojené výrokmi Boolovej algebry a reprezentáciou dokumentu.  Uvedený model ale postupne s rozvojom informačných technológií neodrážal aktuálny stav.

Vylepšením uvedeného modelu bol prínos Gerarda Saltona v zavedení interaktívnej spätnej väzby. Na základe spätnej väzby od používateľa systému k prvému súboru výsledkov rešerše sa postupne reformulovala požiadavka až po dosiahnutie požadovanej presnosti a úplnosti vo vyhľadávaní (MAKULOVÁ 2003).

Behom procesu informačného prieskumu sa predpokladalo, že informačná požiadavka sa nemení. Ako poukazuje Marcia J. Bates (1989), v skutočnosti a hlavne v prostredí internetu prebieha prieskum rozdielnym spôsobom. Nový model, tzv. "model zbierania čučoriedok" (berrypicking model) sa odlišuje od predchádzajúceho modelu v štyroch hlavných oblastiach:

  1. Povaha informačnej požiadavky
  2. Povaha celého prieskumového procesu
  3. Rozsah použitých techník pri vyhľadávaní
  4. Informačná doména alebo oblasť, v ktorej prebieha prieskum.

Uvedený model ako kontrast ku klasickému modelu uvádza:

  • typické rešeršné dotazy nie sú statické, ale postupne sa menia,
  • používatelia získavajú informácie postupne po kúskoch,
  • používatelia využívajú množstvo rôznych vyhľadávacích techník, ktoré sa odlišujú od techník pri vyhľadávaní v bibliografických databázach.

Podobného názoru sú aj Peter Morville a Jeffery Vallender (2010, s. 125). Vyhľadávanie v internete nie je priamočiare a jednoduché ale prebieha po krokoch, pričom používatelia vyhľadávajú, browsujú a pýtajú sa (search, browse and ask).  Samozrejme, že použitá technika záleží od informačnej gramotnosti používateľov, ale aj od vedeckej disciplíny.

Experti vo vyhľadávaní poznajú nástroje a informačné zdroje, vedia akým spôsobom sa treba pýtať, aby sme našli správnu odpoveď a nájdené informácie dokážu aj hodnotiť. Ich požiadavky na hodnotu informácií sú obyčajne veľmi vysoké. Výhodou je, že poznajú klasifikáciu disciplíny, v ktorej pracujú, najdôležitejších autorov, publikácie, organizácie, vedecké tímy a školy, konferencie, históriu a smer rozvoja odboru. Často predstavujú časť invisible college a prostredníctvom špičkových odborníkov sa kontaktujú prostredníctvom elektronickej pošty, osobných stretnutí, konferencií a pod.

Nováčikovia vo vyhľadávaní nepoznajú nástroje informácií a informačné zdroje. Podobne je to aj s formulovaním informačnej požiadavky a hodnotením informačných zdrojov. Informačné zdroje nedokážu ohodnotiť z hľadiska kvality, čo súvisí aj s tým, že nepoznajú kľúčové informačné zdroje disciplíny.

Preto je veľmi dôležité, aby návrh interfejsu podporoval hľadanie, prehliadanie a pýtanie sa. Priekopníkom v tejto oblasti je systém Yahoo!, ktorý predstavil nový spôsob zobrazovania výsledkov pod názvom Glue pages v Indii. Na rozdiel od predchádzajúcich spôsobov zobrazovania, kde boli výsledky zobrazené v stĺpci, je nový systém zobrazovania ďaleko prehľadnejší a podporuje prehliadanie, pýtanie sa otázok a ďalšie hľadanie.

Na nasledujúcom obrázku vidíme zobrazené záznamy na požiadavku Einstein.

Obr. Návrh interfejsu Yahoo! podporuje prehliadanie, pýtanie sa otázok a vyhľadávanie

Obr. Návrh interfejsu Yahoo! podporuje prehliadanie, pýtanie sa otázok a vyhľadávanie

Ako vidíme na obrázku, vizuálne sú výsledky vyhľadávania zobrazené v dvoch stĺpcoch. Okrem samonápovedy a samodopĺňania sa využívajú štruktúrované výsledky z rôznych zdrojov (Answers.com, Wikipedia), ktoré pomáhajú používateľovi lepšie formulovať svoju požiadavku a nájsť to čo potrebuje vedieť o Einsteinovi.

Priam ukážkovým príkladom množstva užitočných informácií na jednej strane obrazovky je odpoveď v systéme na požiadavku diabetes.

Obr. Nájdené záznamy na požiadavku diabetes v systéme Yahoo!

Obr. Nájdené záznamy na požiadavku diabetes v systéme Yahoo!

Ako vidíme na obrázku, okrem samonápovedy a samodoplnenia sú jasne rozlíšené sponzorované spojenia. Hneď z úvodnej stránky si môžeme pozrieť video, napojiť sa na renomované medicínske organizácie a získať relevantné informácie.

V súčasnosti nachádzame hlavne v zahraničí systémy, ktoré podporujú jednotné objavovanie. K vynikajúcim projektom patrí tiež Amazon.com. Jednotné objavovanie podporuje vyhľadávanie a ku každému zoznamu nájdených záznamov máme možnosť prehliadania a ďalšieho zjemňovania na základe fazetovej navigácie. Samozrejmé je použitie samodoplnenia a samonápovedy a najlepšie výsledky sú umiestňované na prvom mieste. Čoraz častejšie sa využíva personalizácia. Cieľom je maximálne uspokojenie informačných potrieb používateľov.

Obr. Amazon.com má vynikajúco prepracované vyhľadávanie a prehliadanie využívajúce personalizáciu a fazetovú navigáciu

Obr. Amazon.com má vynikajúco prepracované vyhľadávanie a prehliadanie využívajúce personalizáciu a fazetovú navigáciu

Záver

Ben Shneiderman, známy guru v oblasti interakcie človeka s počítačovými systémami v najnovších prácach zdôrazňuje nutnosť akceptovať pri návrhu interfejsu dôležité zmeny, ktoré priniesli nové média a sociálne siete. Úspešní dizajnéri už neberú pri návrhu interfejsu iba používateľskú prívetivosť, ale snažia sa pochopiť správanie širokého spektra používateľov. Ich prioritou by malo byť predovšetkým uspokojiť ich rôznorodé informačné potreby.


Literatúra


a) BATES, Marcia J. 1989. The Design of Browsing and Berrypicking Techniques for the Online Search Interface. [cit. 2011-09-13]. Dostupné na internete: http://www.gseis.ucla.edu/faculty/bates/berrypicking.html

b) MAKULOVÁ, Soňa. 2010. Informačná architektúra sieťových médií a multimédií.|online|. Bratislava: Elet, 2010. 137 s. ISBN 978-80-88812-21-0. Dostupné na: http://www.elet.sk/monografia/obsah-informacna-architektura.pdf

c) MAKULOVÁ, Soňa. 2011 a. Vzory návrhov interfejsu vyhľadávania, ako jedného z najdôležitejších pilierov informačnej architektúry. In ELET newsletter. 1. január 2011 [online], [cit. 2011-09-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=vzory-navrhov-interfejsu-vyhladavania-ako-jedneho-z-najdolezitejsich-pilierov-informacnej-architektury

d) MAKULOVÁ, Soňa 2003. Informačné správanie používateľov pri vyhľadávaní informácií v internete. In Informačné správanie a digitálne knižnice. Bratislava: CVTI SR, 2003, s. 90–110.

e) Morville, P., Callender, J.  2010. Search Patterns. 1. vyd. Sebastopol : O´Reilly Media, 2010, 180 s. ISBN 978-0-596-80227-1

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT) a výskumného projektu VEGA 1/0429/10 Akademické informačné prostredie - modelovanie z hľadiska informačnej ekológie.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.