Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme federatívne vyhľadávanie

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. marec 2011 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

V roku 2010 vyšla publikácia Od Petra Morvilla a Jefferyho Callendera Search Patterns, ktorá vychádza z najnovších poznatkov a výskumov vo vyhľadávaní a pomôže nám pochopiť správanie používateľov pri vyhľadávaní informácií. Ak chceme navrhnúť úspešné vyhľadávanie, mali by sme vždy pri návrhu interfejsu vyhľadávania vychádzať zo správania používateľov. V publikácii autori rozlišujú 10 vzorov pri návrhu vo vyhľadávaní, ktoré vychádzajú z výskumov správania používateľov.

Vo februárovom čísle elektronického spravodaja sme v článku Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme model najlepšie výsledky sú na prvom mieste predstavili vzor návrhu vyhľadávania, ktorý berie do úvahy výsledky výskumov správania používateľov, ktorí uprednostňujú, aby na prvých miestach nájdených záznamov sa nachádzali relevantné a aktuálne informácie. V dnešnom čísle elektronického spravodaja sa bližšie oboznámime s ďalším návrhom interfejsu pri vyhľadávaní, ktorý využíva federatívne vyhľadávanie.

Princíp federatívneho vyhľadávania

Federativne vyhľadávanie umožňuje súbežne prehľadávať viac rôznych typov zdrojov, ktoré sú dostupné online  (napr. katalógy knižníc, bibliografické alebo plnotextové databázy, digitálne knižnice, webové stránky atď.), a to pomocou jedného vyhľadávacieho rozhrania.

Federatívne vyhľadávanie sa využíva predovšetkým pri manažovaní obsahu z viacerých zdrojov s rozdielnymi dátovými modelmi. V prostredí internetu sa využíva predovšetkým aj pri hĺbkovom alebo neviditeľnom webe.

Jedným z príkladov môže byť napríklad globálna vedecká brána WorldWideScience.org. Ide o celosvetový vedecký portál, ktorý integruje vyhľadávanie z národných portálov z rôznych krajín do jedného rozhrania, čím sa stáva efektívnym nástrojom pre prehľadávanie tzv. neviditeľného webu, v tomto prípade vedeckých portálov, ktoré nie sú ľahko dostupné cez populárne vyhľadávače ako Google, Yahoo! a pod. V súčasnosti je možné pomocou portálu prehľadávať viac ako 40 národných vedeckých databáz z viac ako 50 krajín, ktoré prezentujú výsledky výskumov z oblasti energie, medicíny, poľnohospodárstva, životného prostredia a základných vied.

Obr. Ukážka vyhľadávania v portáli Worldscience.org

Obr. Ukážka vyhľadávania v portáli Worldscience.org

Ako vidíme na obrázku, systém umožňuje určiť si databázu, v ktorej chceme vyhľadávať, výsledky vyhľadávania sú zoskupené na základe relevancie do zhlukov.

K často využívaným systémom v našich knižniciach patrí aj MetaLib. Ide o pokročilý nástroj pre integrovanie lokálnych a vzdialených informačných zdrojov v knižniciach. Základom systému je metavyhľadávač, ktorý zabezpečuje paralelné vyhľadávanie v mnohých heterogénnych informačných zdrojoch súčasne v reálnom čase. Sada doplňujúcich nástrojov umožňuje používateľovi s výsledkami ďalej pracovať.

Obr. Využitie systému MetaLib na stránke Univerzitnej knižnice umožňuje vyhľadávať až v 38 zdrojoch

Obr. Využitie systému MetaLib na stránke Univerzitnej knižnice umožňuje vyhľadávať až v 38 zdrojoch

Ako uvádzajú autori publikácie Search Patterns (2010, s. 93), pred tým, než sa rozhodneme využiť systém federatívneho vyhľadávania, mali by sme vždy prehodnotiť očakávania používateľov od systému. Je samozrejmé, že v prípade federatívneho vyhľadávania nemôžu používatelia využiť všetky možnosti rozšíreného vyhľadávania.  Preto je namieste otázka, či niekedy nie je výhodnejšie na vyhľadávanie využiť vlastný interfejs jednotlivých databáz. Veľakrát sa radšej pristúpi k využitiu fazetovej navigácie, kde je dôraz na formát, prípadne tému ako na zdroj.

 Federatívne vyhľadávanie sa rieši aj v rámci národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), ktorého hlavným riešiteľom je Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave. V rámci projektu NISPEZ bol implementovaný a do prevádzky uvedený vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk. Hlavným cieľom tohto portálu je umožniť používateľom z jedného rozhrania súbežné federatívne  vyhľadávanie informácií v rôznorodých elektronických zdrojoch, ktoré sú orientované na oblasť výskumu a vývoja.

Obr. Aj vo vyhľadávacom portáli scientia.sk sa využíva federatívne vyhľadávanie

Obr. Aj vo vyhľadávacom portáli scientia.sk sa využíva federatívne vyhľadávanie

Záver

V dnešnom článku sme si predstavili stratégiu systému federatívneho vyhľadávania, ktorý využíva princíp vyhľadávania vo viacerých informačných zdrojov pri využití jedného interfejsu. Podobný princíp využívajú aj metaprieskumové stroje, ktoré využívajú princíp vyhľadávania vo viacerých prieskumových strojoch.


Literatúra


a) Morville, P., Callender, J.  2010. Search Patterns. 1. vyd. Sebastopol : O´Reilly Media, 2010, 180 s. ISBN 978-0-596-80227-1

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.