Pri návrhu interfejsu dávame pozor na zobrazenie nájdených záznamov

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. júl 2011 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

V roku 2010 vyšla publikácia Od Petra Morvilla a Jefferyho Callendera Search Patterns, ktorá vychádza z najnovších poznatkov a výskumov vo vyhľadávaní a pomáha nám lepšie pochopiť správanie používateľov pri vyhľadávaní informácií. Ak chceme navrhnúť úspešné vyhľadávanie, mali by sme vždy pri návrhu interfejsu vyhľadávania vychádzať zo správania používateľov. V publikácii autori rozlišujú 10 vzorov pri návrhu vo vyhľadávaní, ktoré vychádzajú z výskumov správania používateľov.

V júnovom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Pri návrhu interfejsu vyhľadávania využívame personalizáciu zaoberali najnovšími trendami v oblasti personalizácie vyhľadávacích nástrojov. Personalizácia zahŕňa proces získavania informácií o používateľovi počas interakcie s ním. Informácie sa použijú na doručenie vhodného informačného obsahu a služieb ušitých na mieru jeho potrebám. Cieľom je zlepšiť skúsenosti používateľa so službou. Upozornili sme na rozdiel medzi kastomizáciou a personalizáciou. To, že personalizácia vyhľadávacích nástrojov je jedným z budúcich smerov riešenia dodávania kvalitných a relevantných informácií, dnes už nikto nepochybuje.

Je nepochybné, že personalizácia predstavuje významný nástroj umožňujúci zlepšiť výsledky vo vyhľadávaní. Zbieranie informácií o používateľoch by malo dodržiavať etické zásady a rešpektovať súkromie. Výsledky personalizácie sa využívajú aj pri ďalších návrhoch interfejsu, akými sú napríklad samodopĺňanie, prípadne samonápoveda, zoraďovanie výsledkov podľa relevancie a pod. Zakladateľ Google Sergey Brin napriek tomu nazýva konečným personalizovaným vyhľadávačom knihovníka (Morville, Callender 2010, s. 110).

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sa budeme bližšie zaoberať zobrazovaním výsledkov na výstupe rešerše alebo pagináciou.

Paginácia alebo zobrazovanie výsledkov vyhľadávania

Podobne ako pri jednoduchom a rozšírenom vyhľadávaní, platia určité konvencie, týkajúce sa zobrazovania výsledkov vyhľadávania (MAKULOVÁ 2010, s. 74). Stránka s výsledkami vyhľadávania by mala obsahovať iba údaje vzťahujúce sa na výsledok vyhľadávania.

 • Výsledky vyhľadávania by mali byť zobrazené v jednom stĺpci.
 • Počet nájdených dokumentov by mal byť zobrazený medzi okienkom vyhľadávania a výsledkami vyhľadávania.
 • Nájdené záznamy by mali byť usporiadané podľa relevancie s požiadavkou, v prípade obchodov podľa ceny a pod.
 • Kľúčové slová použité pri informačnej požiadavke by mali ostať zobrazené v okienku vyhľadávania.
 • Zobrazené záznamy by nemali obsahovať žiadne duplikáty. To sa týka aj viacerých URL, ktoré odkazujú na rovnaký obsah.
 • Každý záznam nájdených výsledkov by mal mať nasledujúce usporiadanie:
  • Hľadané kľúčové slová alebo fráza by mali byť v zobrazenom zázname vyznačené tučným fontom,
  • názov dokumentu by mal byť zobrazený 10 bodovým fontom a zároveň by mal byť spojením na daný dokument,
  • ostatný text by mal byť zobrazený 8 bodovým fontom,
  • je vhodné zobraziť abstrakt (summary) dokumentu (mali by sa využiť informácie z metaprvkov),
  • URL adresa dokumentu by mala byť zobrazená na ďalšom riadku, nie však ako spojenie.
  • Výsledky vyhľadávania by mali byť delené po desať na jednej strane.
  • V spodnej časti stránky s nájdenými záznamami by mali byť spojenia na ďalšie skupiny záznamov až po 10. stranu s výsledkami (napr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10).
  • Prvá strana s nájdenými záznamami by nemala byť spojením, môže byť zvýraznená inou farbou, aby užívateľ vedel, na ktorej strane s vyhľadanými záznamami sa nachádza.
  • Mali by byť k dispozícii spojenia “Predchádzajúce” a “Ďalšie”. Spojenie “Predchádzajúce” odkazuje na predošlú stránky s výsledkami a spojenie “ďalšie” vedie na ďalšiu stranu s vyhľadanými záznamami.

Vzhľadom na to, že väčšina používateľov nezjemňuje ďalej svoju rešeršnú požiadavku, výsledkom býva väčšinou veľké množstvo záznamov. Všeobecne sa hovorí, že pri vyhľadávaní sme takí dobrí, ako prvé výsledky. Dôvodom je aj skutočnosť, že podľa výsledkov výskumov publikovaných iProspect Blended Search Results Study (2008) 68% používateľov vyhľadávacích nástrojov kliká na výsledky vyhľadávania na prvej strane a  92% používateľov klikne na výsledky v rámci prvých troch strán. Znamená to, že je veľmi dôležité, aby sme sa umiestnili čo najvyššie vo výsledkoch vyhľadávania (Makulová 2011 b).

Preto je veľmi dôležité koľko záznamov umiestnime na každú stranu. Google zvolil stratégiu 10 záznamov na každej strane. Ako vidíme na nasledujúcom obrázku, pri dizajne výslednej stránke treba brať do úvahy množstvo faktorov. Na stránke sú umiestnené sponzorované spojenia, ktoré by mali byť zreteľne odlíšené od ďalších záznamov. Podľa množstva reklamy sa nachádzajú hore nad nájdenými záznamami a v pravom stĺpci.

Obr. Google má prepracovanú stratégiu zobrazovania nájdených záznamov

Obr. Google má prepracovanú stratégiu zobrazovania nájdených záznamov

Ako vidíme na ľavej strane je možné zúženie rešerše podľa typov dokumentov (obrázky, videá, správy, blogy, atď.). V spodnej časti obrazovky je možný výber ďalších strán nájdených záznamov.

Obr. Stratégia Google pri zobrazovaní nájdených záznamov rešpektuje odporúčania informačných architektov

Obr. Stratégia Google pri zobrazovaní nájdených záznamov rešpektuje odporúčania informačných architektov

Samozrejme, že spôsob zobrazovania záznamov záleží od typu zariadenia (iné je napr. pri mobilných telefónoch) a tiež typu webového sídla. Hlavne pri komerčných sídlach používatelia uprednostnia zobrazovanie záznamov podľa ďalších kritérií.

Obr. Elektronický obchod SPORTOVE.SK umožňuje triediť nájdené záznamy podľa ďalších kritérií

Obr. Elektronický obchod SPORTOVE.SK umožňuje triediť nájdené záznamy podľa ďalších kritérií

Ako uvádzajú Morville a Callender (2010, s. 113) nie vždy musíme zorganizovať nájdené výsledky vo forme lineárneho zoznamu. Služba Jinni umožňujúca hľadať filmy podľa rôznych kategórií zvolila nelineárne zobrazenie, kde veľkosť obrázku zodpovedá ratingu záznamu.

Obr. Systém Jinny zobrazuje záznamy podľa ratingu

Obr. Systém Jinny zobrazuje záznamy podľa ratingu

Záver

Ako vidieť aj z prechádzajúcich príkladov, pri návrhu zobrazovania nájdených záznamov musíme dať vždy používateľovi dostatočnú možnosť voľby. Berieme do úvahy typ zariadenia, formát a kontext. Hlavne pri elektronickom obchode využívame výhody fazetovej navigácie. Naším cieľom by malo byť vždy maximálne uspokojenie potrieb používateľa.


Literatúra


a) iProspect Blended Search Results Study, (April 2008). [cit. 2011-06-12]. Available from: http://www.iprospect.com/premiumPDFs/researchstudy_apr2008_blendedsearchresults.pdf

b) MAKULOVÁ, Soňa. 2010. Informačná architektúra sieťových médií a multimédií.|online|. Bratislava: Elet, 2010. 137 s. ISBN 978-80-88812-21-0. Dostupné na: http://www.elet.sk/monografia/obsah-informacna-architektura.pdf

c) MAKULOVÁ, Soňa. 2011 a. Vzory návrhov interfejsu vyhľadávania, ako jedného z najdôležitejších pilierov informačnej architektúry. In ELET newsletter. 1. január 2011 [online], [cit. 2011-06-12]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=vzory-navrhov-interfejsu-vyhladavania-ako-jedneho-z-najdolezitejsich-pilierov-informacnej-architektury

d) MAKULOVÁ, Soňa. 2011 b. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme model najlepšie výsledky sú na prvom mieste. In ELET newsletter. 1. február 2011 [online], [cit. 2011-06-12]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-uplatnime-model-najlepsie-vysledky-su-na-prvom-mieste

e) MAKULOVÁ, Soňa. 2011 c. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania uplatníme federatívne vyhľadávanie. In ELET newsletter. 1. marec 2011 [online], [cit. 2011-06-12]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-uplatnime-federativne-vyhladavanie

f) Morville, P., Callender, J.  2010. Search Patterns. 1. vyd. Sebastopol : O´Reilly Media, 2010, 180 s. ISBN 978-0-596-80227-1

g) NIELSEN, Jakob. 1998. Personalization is Over-Rated. In Nielsen's Alertbox [online]. October 4, 1998 [cit. 2011-03-10]. Dostupné na internete: http://www.useit.com/alertbox/981004.html.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT) a výskumného projektu VEGA 1/0429/10 Akademické informačné prostredie - modelovanie z hľadiska informačnej ekológie.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.