Prečo pripisujú vyhľadávače veľkú hodnotu spojeniam na stránke

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. december 2009 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V novembrovom čísle elektronického spravodaja sme si v článku Význam odkazov z hubov a autorít pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky ukázali na to, aký význam pripisujú prieskumové stroje hubom a autoritám pri posudzovaní dôležitosti stránky. Je známe, že Google berie do úvahy veľmi veľa faktorov pri radení záznamov vo výsledkoch vyhľadávania (v odbornej literatúre sa uvádza vyše 100 faktorov). Zatiaľ čo v prvých rokoch SEO optimalizácie to boli predovšetkým faktory na stránke, alebo tzv. on-page faktory, v ostatných rokoch práve kvôli mnohým technikám spamu sú to stále viac faktory mimo stránky alebo tzv. off-page faktory. Tieto faktory sa nedajú ľahko ovplyvniť tvorcami stránok. K významným pozitívnym faktorom mimo stránky patria predovšetkým počet a kvalita prichádzajúcich spojení, PageRank odkazujúcej stránky, text spojenia, vek spojenia, registrácia webového sídla v adresároch internetu a pod. V nasledujúcich článkoch sa budeme zaoberať stále dôležitejším faktorom a to hodnotou spojenia. Vychádzame predovšetkým z blogu odborníka na SEO optimalizáciu Randa Fishkina (2009) a jeho článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  

Ako posudzujú vyhľadávače hodnotu spojení

Predtým, než sa budeme hlbšie zapodievať hodnotou jednotlivých spojení, si vysvetlíme nasledujúci obrázok.

Obr. Graf spojení na stránke a doméne (prevzaté z Rand Fishkin 2009)

Obr. Graf spojení na stránke a doméne (prevzaté z Rand Fishkin 2009)

Na obrázku vľavo vyznačenej fialovou farbou vidíme, že sa počítajú spojenia medzi individuálnymi URL adresami a stránky sa hodnotia na základe týchto spojení. Napriek tomu v pravej časti obrázku vidíme, že spojenia existujú na každej stránke domény a do úvahy sa berú iba spojenia, ktoré sú medzi jednotlivými doménami.

Z toho teda vyplýva, že vyhľadávače berú stále viac do úvahy metriky týkajúce sa celých domén a nie len jednotlivých stránok domény. Tak si môžeme vysvetliť aj skutočnosť, že mnohé relatívne nové stránky sú umiestnené pomerne vysoko, pretože sa nachádzajú na dôležitej, dôveryhodnej doméne, na ktorú vedie vysoký počet spojení. V najnovšom prieskume faktorov radenia sa táto skutočnosť nazýva autorita domény a podľa názorov odborníkov je to piaty najdôležitejší faktor.

1 – interné vezus externé spojenia

Keď začali prieskumové stroje hodnotiť popularitu, relevanciu a hodnotu dokumentu na základe spojení vychádzali z toho, že externé spojenia, ktoré vedú na stránku majú väčší význam ako vlastné spojenia medzi jednotlivými stránkami webového sídla. Podobne sa posudzuje aj kvalita citácií vo vedeckej práci, kde sa vlastné citácie (autocitácie) nepočítajú. Uvedený princíp vidíme na nasledujúcom obrázku.

Obr. Interné verzus externé spojenia (prevzaté z Rand Fishkin 2009)

Obr. Interné verzus externé spojenia (prevzaté z Rand Fishkin 2009)

Ako vidíme na obrázku, vyhľadávač pripisuje ďaleko väčšiu váhu spojeniu ZA, ktoré vedie z URL adresy Z na URL adresu A, ako spojeniam BA a CA. Vysvetlenie je jednoduché. Spojenie ZA vedie z inej domény ako spojenie BA a CA, ktoré sú v rámci tej istej domény. V praxi to znamená, že aj keď je veľmi dôležité poprepájať obsah vlastného webového sídla kvalitnými spojeniami, o skutočnej kvalite, význame a kredibilite webového sídla svedčí až počet a kvalita externých odkazov. Je vynikajúce, ak na nás odkazujú huby a autority, o ktorých sme hovorili v novembrovom čísle spravodaja v článku Význam odkazov z hubov a autorít pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky.

O tom, koľko externých spojení vedie na stránku sa môžeme presvedčiť v Yahoo Site Exploreri.

Obr. Na webové sídlo SPORTOVE.SK vedie veľký počet spojení z inej domény

Obr. Na webové sídlo SPORTOVE.SK vedie veľký počet spojení z inej domény

Je zrejmé, že do úvahy sa neberie iba počet spojení, ale aj ich kvalita. Znamená to, aký PageRank ma odkazujúca stránka a či predstavuje autoritu v danej oblasti. Neodporúča sa využívať systém recipročných spojení, alebo aj tzv. farmy liniek, ktoré sa považujú za spam. V prípade Stránky SPORTOVE.SK by to mali byť napríklad relevantné adresáre internetu zaoberajúce sa internetovým obchodom, alebo odkazy zo stránok potvrdzujúce bezpečný obchod. Takéto odkazy zvyšujú kredibilitu webového sídla.

Význam externých odkazov spočíva aj v tom, že ak na Vaše sídlo nevedie žiaden odkaz, nemôže Vás nájsť robot vyhľadávacieho nástroja a ste preň stratený. Preto je stratégia budovania spätných odkazov veľmi dôležitá. Na to, aby sme ju vedeli precízne formulovať si predovšetkým musíme objasniť svoju pozíciu na trhu. Ako sa aj správne uvádza v článku Kena McGaffina The definitive link building strategy (2006), stratégia nepozostáva z predsavzatia si, že musíme získať odkazy z 50 webových sídiel s PageRankom 5 a viac, ale zo série premyslených krokov. Ide predovšetkým o:

  • porozumenie trhu, na ktorom Vaša firma pôsobí,
  • tvorbu hodnotného obsahu, ktorý je napísaný spôsobom, akým ľudia hľadajú Vaše produkty a služby a zároveň je prístupný pre robot vyhľadávacieho nástroja (uprednostňujeme informačný dizajn pred dizajnom grafickým),
  • monitorovanie a vyhodnocovanie návštevnosti webového sídla pomocou nástrojov na analýzu webu (NAJ.sk, Google Analytics a pod.).

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o význame spojení na webovom sídle. Spojenia predstavujú významný off-page faktor pri SEO optimalizácii webového sídla a podľa názorov odborníkov vyhľadávače stále viac berú do úvahy autoritu domény, z ktorej prichádzajú spojenia a tiež rozlišujú interné a externé spojenia vedúce na webové sídlo. Prieskumové stroje pripisujú väčšiu váhu externým spojeniam ako spojeniam interným. Záleží od ich počtu a kvalite. O tom, ktoré ďalšie faktory berú vyhľadávače do úvahy pri posudzovaní kvality spojení budeme hovoriť v ďalších číslach elektronického spravodaja. O tom, že pri posudzovaní relevancie stránky stále viac zohrávajú off page faktory sme sa mohli presvedčiť aj pri poslednom prieskume Search Engine Ranking Factors 2009, kde sa jednotliví experti vyjadrovali, ktoré faktory pokladajú za najdôležitejšie pri radení záznamov na výstupe. Na treťom mieste sa podľa názoru 72 expertov z celého sveta umiestnilo množstvo jedinečných spojení z rôznych domén a na piatom mieste dôveryhodnosť domény.


Literatúra


a) Fishkin, Rand, (2009). 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 10th September 2009. [cit. 2009-11-29]. Dostupné na internete:  <http://www.seomoz.org/blog/17-ways-search-engines-judge-the-value-of-a-link>

b) Google Ranking Factors - SEO Checklist. [cit. 2009-11-10]. Dostupné na internete: http://www.vaughns-1-pagers.com/internet/google-ranking-factors.htm#positive-on

c) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.

d) MAKULOVÁ, Soňa. 2006. Analýza faktorov vplývajúcich na nájditeľnosť webových sídiel. In: Information Use in Information Society. International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, s. 109 – 118.

e) Mc GAFFIN, Ken. 2006. The definitive link building strategy. In Webcredible. [cit. 2009-11-14]. Dostupné na internete: <http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/search-engine-optimisation/link-building-strategy.shtml>

f) Search Engine Ranking Factors 2009 [online]. Seattle : SEOmoz. [cit. 2009-11-14]. Dostupné na internete: <http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors>.

g) SMIČKA, Radim. 2004. Optimalizace pro vyhledávače – SEO : jak zvýšit návštěvnost webu. Dubany : Jasminka, 2004. 120 s. ISBN 80-239-2961-5.

h) Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.