Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 2. február 2006 v kategórii SEO optimalizácia

Ako navštevujú používatelia internetu naše stránky

Používatelia internetu nájdu webové stránky väčšinou prostredníctvom vyhľadávacích nástrojov internetu, o čom svedčia aj rozsiahle výskumy a štatistiky. V odbornej literatúre sa píše, že až 30% používateľov navštívi stránky prostredníctvom vyhľadávača. Môžete sa o tom sami presvedčiť, keď zaregistrujete Vašu stránku v profesionálnom systéme NAJ.sk, ktorý monitoruje návštevnosť slovenského internetu a ponúka rozsiahle množstvo štatistík a analýz. V nasledujúcej tabuľke nájdete porovnanie štatistík a funkcií pre jednotlivé tarify NAJ.sk.

Marketing vyhľadávacích strojov

V dnešnej dobe, keď je na webe niekoľko miliárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch. Súvisí to úzko s marketingom prieskumových strojov (Search Engine Marketing - SEM). Tento sa skladá z dvoch častí:
 1. Z platenej, kedy platíte rovno vyhľadávaču za tzv. platené umiestnenie za určité kľúčové slovo (skupinu slov, frázu). Priekopníkom v oblasti platenej reklamy je systém Overture, ktorý nedávno vytvoril alianciu s Yahoo!, u nás systém ETARGET.
 2. Z optimalizácie samotného webového sídla pre vyhľadávače tak, aby získal čo najvyššie umiestnenie a tým sa aj zároveň zvýšila jeho návštevnosť.

Súčasťou optimalizácie webového sídla je predovšetkým striktné dodržiavanie štandardov World Wide Web konzorcia a zásad informačnej architektúry webového sídla. Ak sa pri tvorbe webového sídla dodržiavajú konvencie informačnej architektúry, významne sa zvýši aj nájditeľnosť webových stránok.

Optimalizácia webového sídla pre vyhľadávače

V odbornej literatúre sa tretávame s viacerými prístupmi k definovaniu SEO. Podľa Ramosa a Cotovej je SEO súbor metód použitých k získaniu vyššieho umiestnenia u vyhľadávacích nástrojov (RAMOS - COTA, 2004, s. 11).

Thurow v publikácii Search Engine Visibility definujeme SEO ako proces dizajnu, písania, kódovania (HTML), programovania a skriptovania webového sídla s cieľom získať vysoký ranking pre dané kľúčové slová v prieskumových strojoch s cieľom pomôcť potenciálnym zákazníkom nájsť webové sídlo (THUROW, 2003, s. 18).

SEO sa v slovenskom prostredí prakticky vôbec nevyužíva, stratégiu, princípy a metódy ovláda iba úzky okruh profesionálov a firiem orientovaných na internet. V našom ponímaní je SEO nástrojom, pri ktorom sa na základe analýzy najprv sformuluje účinná stratégia a tá sa potom aplikuje ako súčasť informačnej architektúry webových sídiel.

Podľa nášho názoru sa nedá SEO chápať iba v úzkom poňatí, ale SEO chápeme ako vedu a umenie zároveň, ktorej cieľom je získať vyššie umiestnenie pre definované kľúčové slová a frázy. Zdôrazňujeme predovšetkým etické pricípy SEO optimalizácie, ktoré zdôrazňujú budovanie kvalitného obsahu a dodržiavanie štandardov W3C a zásad informačnej architektúry.

Optimalizácia web stránok pre vyhľadávače pozostáva z viacerých pilierov:

 • systematické budovanie hodnotného obsahu,
 • zabezpečenie bezproblémovej prístupnosti obsahu,
 • štruktúrovanie a riadenie obsahu podľa jednotlivých pilierov informačnej architektúry (metadáta, navigácia, klasifikácia, vyhľadávanie a grafický dizajn),
 • dôsledné dodržiavanie webových štandardov.

Vyššie umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch zvýši jej návštevnosť a tým sa v konečnom dôsledku zvýši predaj produktov a služieb na stránke.
Často diskutovanou otázkou je, pre ktoré vyhľadávače treba stránku optimalizovať. Čiastočnou odpoveďou na otázku je aj nasledujúci graf, kde vidíme podiel jednotlivých vyhľadávačov na trhu v júli roku 2005.

Podiel jednotlivých vyhľadávačov na trhu v júli 2005 (podľa Sullivan 2005)

Obr. 1 Podiel jednotlivých vyhľadávačov na trhu v júli 2005 (podľa Sullivan 2005)

Vzhľadom na to, že Yahoo je adresár, kde je potrebné stránku manuálne zaregistrovať (prípadne využiť platené umiestnenie) je zrejmé, že ak je stránka dobre optimalizovaná pre vyhľadávač Google má veľmi vysokú šancu zvýšiť cielenú návštevnosť stránky. Preto by našou prioritnou snahou malo byť získať čo najvyššie umiestnenie práve vo vyhľadávači Google.

Niektoré rady pre optimalizáciu stránky

Vzhľadom na to, že významnou časťou vyhľadávača Google je robot, ktorý si sťahuje informácie z webových sídiel internetu, indexuje ich a vytvára si vlastnú databázu je potrebné, aby stránka bola pre robot vyhľadávacieho nástroja maximálne čitateľná.

Ako vidí robot stránku finančného portálu FINANCNIK.sk optimalizovanú pre vyhľadávače.

Stránka optimalizovaná pre vyhľadávače

Obr. 2 Stránka optimalizovaná pre vyhľadávače

Už z ukážky je jasné, že robot vyhľadávacieho nástroja získa pomerne veľa informácií pri návšteve webového sídla, pretože okrem použitia metaprvkov typu kľúčové slová a abstrakt (popisu stránky) sú nositeľom významu aj texty spojení a URL adresa, nehovoriac o informáciách na úvodnej stránke.
Naše rady na získanie vyššieho umiestnenia by sme mohli zosumarizovať nasledovne:

Výber vhodných kľúčových slov
, ktoré charakterizujú obsah stránky. Odporúča sa vytvárať aj synonymné reťazce príbuzných termínov, kde by nemali chýbať najviac hľadané slová. Získame ich, ak si predplatíme službu Naj.sk tarif Profi alebo Platinum.

Akým spôsobom sa používatelia dostanú ná stránku www.donaskakvetov.sk

Obr. 3 Akým spôsobom sa používatelia dostanú ná stránku www.donaskakvetov.sk

Samotný obsah stránky má veľký vplyv na radenie stránky na výstupe. Je potrebné rešpektovať zásady písania pre web, ktoré sú rozdielne ako pri tlačených médiách. Odporúča sa vychádzať z výsledkov štúdie Jakoba Nielsena, ako ľudia čítajú web. Hlavné zásady by sme mohli zhrnúť nasledovne:

 • stručné odseky rozoberajúce jednu základnú myšlienku,
 • výstižné nadpisy,
 • využívanie zoznamov,
 • zvýrazňovanie kľúčových slov – využívaním odkazov,
 • stručnejší text – údajne len polovica rozsahu klasického textu.

Štruktúra stránky patrí k ďalším dôležitým faktorom. Musíme vždy vytvoriť stránku atraktívnu pre čitateľa, ale aj robota vyhľadávacieho nástroja. Tu si musíme uvedomiť, že robot ju číta slovo po slove, riadok za riadkom. Odporúča sa využívať indexy a mapu sídla. Podobne robot pripisuje vysokú sémantickú váhu nadpisom <h1>, <h2> a pod. Najvyššiu váhu má nadpis <h1>.

Ďalšia optimalizácia stránky podľa frekvencie hustoty kľúčových slov. Pojem hustota kľúčových slov hovorí o tom, koľko percent z celkového počtu slov tvoria kľúčové slová, podľa ktorých používateľ vyhľadáva. Optimálna hustota je v rozpätí 4% - 12%.

Registrácia vo vyhľadávacích nástrojoch internetu patrí k neodmysliteľnej súčasti marketingovej stratégie. Dobrý SEO špecialista pozná komplikované vzťahy a väzby medzi jednotlivými vyhľadávačmi a vie, v ktorých sa oplatí stránku zaregistrovať, aby získala vysoký rating.

Popularita stránky hovorí o počte odkazov z jednotlivých vyhľadávačov internetu. Budovanie popularity stránky je dlhodobý a cieľavedomý proces, pretože prestížne vyhľadávače neberú do úvahy iba počet spojení, ale aj kvalitu týchto spojení, to znamená kto na stránku odkazuje. Ako príklad uvádzame popularitu spojení spoločnosti ELET.

www.elet.sk
Altavista 1910 spojení
MSN 13979 spojení
Yahoo 7880 spojení
Google 2240 spojení
Alltheweb 448 spojení

Záver

Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje je dlhodobý proces. Je ale isté, že investície vložené do optimalizácie sa mnohonásobne vrátia v zvýšenej návštevnosti stránky a tým aj v raste predaja tovaru a služieb.

Literatúra


a) Sullivan, Danny. comScore Media Metrix Search Engine Ratings. In Searchenginewatch.com, August 23, 2005. [cit. 2006-02-01] http://searchenginewatch.com/reports/article.php/2156431
b) Makulová, Soňa. Prečo je potrebné dodržiavať štandardy World Wide Web konzorcia. In IT lib. roč. 9 (2005), č. 3, s. 54-55. [cit. 2006-02-01]. Dostupné na internete: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib053/makulova.htm
c) McGovern, Gerry; Norton, Rob. 2002. Content Critical. London : Pearson Education Limited, 2002. 241 s.
d) Nielsen, Jakob. How Users Read on the Web. In Alertbox. October 1, 1997 [cit. 2006-02-01]. Dostupné na internete: http://www.useit.com/alertbox/9710a.html

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.