Používajte obrázky, ktoré reflektujú hodnoty a priority univerzity (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. december 2014 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší význam informačná architektúra, ktorá ako komplexná vedecká disciplína sa zaoberá okrem iného aj organizáciou informácií v digitálnom priestore tak, aby ľudia dokázali nájsť informácie. V prípade webových sídiel platí, informáciu, ktorú nikto nenájde ani nikto neprečíta. Webové sídla univerzít predstavujú špeciálnu kategóriu, pretože väčšina študentov sa na ne obracia ako na významný zdroj informácií. Efektívne webové sídla zvýšia návštevnosť, vo významnej miere prispievajú k zvýšeniu kredibility a zlepšeniu vnímania značky, zlepšia spokojnosť používateľov a čo je najdôležitejšie, znamenajú významnú úsporu času a peňazí.

Smernice na budovanie univerzitných webových sídiel

Býva zvykom, že pre špecifické webové sídla sa publikujú smernice, ktoré vychádzajú z používateľských výskumov a rešpektujú zásady informačnej architektúry. Preto treba privítať smernice týkajúce sa webových sídiel univerzít, ktoré publikovala Katie Sherwin v januári 2014 v štúdii University Websites: Top 10 Design Guidelines. Smernice vychádzali z používateľského testovania budúcich študentov a ich rodičov. Používatelia mali možnosť výberu z predom definovaných univerzít alebo si zvoliť podľa vlastného výberu. Výsledky používateľského testovania vyústili do nasledovných 10 smerníc na budovanie univerzitných webových sídiel. V novembrovom čísle elektronického spravodaja sme sa zaoberali prvou smernicou, ktorá hovorí, že je potrebné jasne identifikovať univerzitu na každej stránke webového sídla. V dnešnom čísle sa budeme zaoberať smernicou, ktorá hovorí, že by sme mali používať obrázky, ktoré reflektujú priority a hodnoty univerzity.

 1. Jasne identifikujte Vašu univerzitu na každej strane webového sídla.
 2. Používajte obrázky, ktoré reflektujú priority a hodnoty univerzity.
 3. Časť sekcie “O nás“ by mala mať vysokú výpovednú a informačnú hodnotu.
 4. Zvýraznite Vaše silné stránky a úspechy.
 5. Používatelia by mali mať jednoduchý prístup k všetkých študijným odborom a programom.
 6. Poskytnite informácie o možnostiach zamestnania po skončení univerzity a prelinkujte to na sekciu absolventov univerzity.
 7. Jasne vyznačte uzávierku prihlášok a umožnite popis prihlásenia sa na univerzitu krok po kroku.
 8. Sledujte, kadiaľ prechádza každá skupina používateľov po webovom sídle.
 9. Webové sídlo by malo zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov.
 10. Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach.

Používajte obrázky, ktoré reflektujú priority a hodnoty univerzity

Návštevníci často posudzujú univerzitu aj podľa obrázkov na webovom sídle. V prípade obrázkov by sme mali dávať pozor, aby boli autentické a vystihovali poslanie a dianie na univerzite, mali by sme sa vystríhať používať obrázky z galérií predajných na internete. Ako uvádza Jacob Nielsen (2010) v článku Photos as Web Content na základe eyetrackingových štúdií bolo zistené, že používatelia majú rozdielny prístup k obrázkom na webovom sídle.

 • Niektoré skupiny obrázkov používatelia úplne ignorujú. Týka sa to predovšetkým obrázkov, ktoré majú skôr dekoratívnu funkciu.
 • Napriek tomu používatelia venujú pomerne veľkú pozornosť obrázkom a videám skutočných produktov a ľudí.

Svedčí o tom aj eyetrackingová štúdia, ktorá skúmala pohyb očí na webovom sídle. Je dokázané, že používatelia radi vidia za spoločnosťou reálnych ľudí, v neposlednom rade to zvyšuje aj kredibilitu webového sídla. Na nasledujúcom obrázku vidíme,  že používatelia venujú ďaleko viac času obrázkom reálnych ľudí, ako čítaním ich životopisov. Výsledky výskumu ukazujú, že čím je stránka dlhšia, tým venujú používatelia menej času v spodnej časti stránky.

Obr. Výsledky eyetrackingovej štúdie ukazujú, že používatelia venujú viac času portrétom reálnych ľudí, ako ich životopisom (prevzaté z http://www.nngroup.com/articles/photos-as-web-content/)

Obr. Výsledky eyetrackingovej štúdie ukazujú, že používatelia venujú viac času portrétom reálnych ľudí, ako ich životopisom (prevzaté z http://www.nngroup.com/articles/photos-as-web-content/)

Výsledky mnohých štúdií a výskumov ukazujú, že uvedenie skutočných fotografií zvyšuje aj kredibilitu webového sídla. Píšeme o tom podrobne v článku Ako by sme mali postupovať, aby naše webové sídla mali vysoký punc kredibility? (Makulová 2006). Zaujímavý, dlhodobý výskum zaoberajúci sa kredibilitou webových sídiel, porovnaním hodnotenia kredibility sídiel bežnými používateľmi a expertami ako aj pre rôzne typy sídiel sa uskutočnil na Stanfordskej univerzite. B. J. Fogg spolu s jeho výskumným tímom zostavil na základe tri roky trvajúceho výskumu zahŕňajúceho vyše 4500 respondentov tzv. Stanford Guidelines for Web Credibility, ktoré predstavujú výbornú metodickú pomôcku pri zvyšovaní kredibility webového sídla. (Fogg, 2002). V smernici sa zdôrazňuje využívanie skutočných obrázkov, kontaktov a pod.

 • Dokážte, že za vaším webovým sídlom stojí skutočná organizácia (uvedenie kontaktov, fotografie, členstvo vo významných organizáciách a pod.).
 • Poukážte na odbornosť vo vašej organizácii, v obsahu a službách ktoré poskytujete (uveďte významných klientov, riešené projekty, ocenenia a pod.).
 • Dokážte, že za vaším sídlom stoja čestní a dôveryhodní ľudia (uveďte CV Vašich expertov, ich prednáškovú, publikačnú činnosť a vedeckovýskumnú činnosť).
 • Zabezpečte, aby sa s Vami dalo jednoducho skontaktovať (uveďte telefón, fax, mail, fyzickú adresu s mapkou a pod.).

Ako vidíme na nasledujúcich dvoch obrázkoch, v prípade slovenských univerzít sú väčšinou tieto informácie rozdelené do viacerých častí a miera prekliku je potom pomerne veľká.

Obr. Vedenie STU – členovia. Na získanie ďalších informácií musíme využívať odkazy

Obr. Vedenie STU – členovia. Na získanie ďalších informácií musíme využívať odkazy

Obr. Podrobné informácie vrátane obrázkov zvyšujú kredibilitu webového sídla

Obr. Podrobné informácie vrátane obrázkov zvyšujú kredibilitu webového sídla

Odporúča sa tiež používanie videí zo života univerzity. Univerzita Komenského predstavila nové webové sídlo, kde svojim záujemcom ponúka aj videá zo života univerzity.

Obr. Čestný doktorát UK nemeckej kancelárke Angele Merkelovej

Obr. Čestný doktorát UK nemeckej kancelárke Angele Merkelovej

Na webovom sídle je aj veľmi pekne spracované promočné video Univerzity Komenského vystihujúce jej jedinečné postavenie a charakterizujúce jednotlivé fakulty http://uniba.sk/media/videa/. Skúsenosti ukazujú, že sa investície do webového sídla, ktoré obsahuje kvalitné videá a obrázky sa vyplatia.

Záver

K veľmi dôležitej smernici pri budovaní webových sídiel patrí, aby na webovom sídle boli vierohodné videá a obrázky, ktoré reflektujú život univerzity. Výsledky eyetrackingových štúdií ukazujú, že používatelia uprednostňujú tento druh obsahu, čo zvyšuje tiež kredibilitu a návštevnosť webového sídla.


Literatúra


a) FOGG, B.J. 2002. Stanford Guidelines for Web Credibility. A Research Summary from the Stanford Persuasive Technology Lab. Stanford University. [cit. 20014-11-09]. Dostupné na internete: http://www.webcredibility.org/guidelines.
b) Makulová, Soňa. 2006. Ako by sme mali postupovať, aby naše webové sídla mali vysoký punc kredibility? In ELET newsletter. 2. október 2006 [online], [cit. 2014-11-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?kredibilita-webovych-sidiel&sprava=ako-by-sme-mali-postupovat-aby-nase-webove-sidla-mali-vysoky-punc-kredibility
c) Nielsen, Jacob. 2010. Photos as Web Content. In NN/g Nielsen Norman Group. November 1, 2010. [online], [cit. 2014-11-09]. Dostupné na internete: http://www.nngroup.com/articles/photos-as-web-content/
d) Sherwin, Katie. 2014. University websites: Top 10 Design Guidelines. In NN/g Nielsen Norman Group. January 19, 2014. [online], [cit. 2014-11-09]. Dostupné na internete:  http://www.nngroup.com/articles/university-sites/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.