Penguin Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2012

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. august 2012 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Známy odborník na SEO optimalizáciu Bruce Clay uverejňuje každý január prehľadovú štúdiu o kľúčových faktoroch a trendoch, ktoré mali vplyv na SEO optimalizáciu v predchádzajúcom roku a zároveň naznačuje aj trendy pre nastávajúci rok. K dispozícii sú už tri obsiahle štúdie, tento rok vyšla štúdia SEO Factors & Trends. January 2012.

Podľa Bruca Claya (2012) ku kľúčovým faktorom v roku 2011 patrili Panda Update, mobilné vyhľadávanie, nárast Facebooku, sociálne signály, Google+, aktuálnejšie výsledky vo vyhľadávaní, duplikátny obsah, Google+1, JavaScrip & Ajax, Schema.org, integrácia Yahoo & Bing, Yahoo Site Explorer a CRO (Conversion Rate Optimisation) v súvislosti so SEO. V minulom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Panda Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2011 venovali podrobne tomuto faktoru. Vzhľadom na to, že v roku 2012 sa opäť zmenil algoritmus vyhľadávania predstavením nového algoritmu Penguin Update, v dnešnom čísle si ho bližšie rozoberieme.

Čo je Penguin Update?

Matt Cutts v svojom článku Another step to reward high-quality sites (2012) zdôrazňuje, že Google vždy uprednostňoval tzv. white hat (etické) techniky SEO optimalizácie, ktoré zvyšovali použiteľnosť, nájditeľnosť a prístupnosť webových sídiel. Google ale už celé roky bojuje proti spamu, alebo tzv. black hat webspam. Viacej o tomto probléme nájdete v článku Zakázané techniky SEO optimalizácie, za ktoré je webové sídlo penalizované alebo vylúčené z indexu vyhľadávacieho nástroja (Makulová, 2010). Patria k nim predovšetkým cloaking, doorway pages a presmerovania, keyword stuffing (príliš časté opakovanie kľúčových slov), skrytý text, nerelevantné kľúčové slová v meta tagu keywords, farmy odkazov, dočasná zámena obsahu stránky (page swapping), page jacking (obsah je dočasne nahradený cudzou stránkou ukradnutou z iného webu, ktorá má vysoké postavenie u prieskumových strojov) a duplikovaný obsah. Práve preto, Google predstavil 24. apríla 2012 nový algoritmus Penguin Update, ktorý je zameraný na detekovanie neetických metód pri SEO optimalizácii.

Podľa odhadov Google (Cutts 2012) Penguin zasiahne približne 3,1% dotazov v angličtine a asi 3% dotazov v nemčine, čínštine a ďalších jazykoch. 25. mája 2012 bola predstavená nová verzia Penguin 1.1.

Webové sídla zasiahnuté Penguin Update

Penguin Update sa zameriava na filtrovanie webových sídiel, ktoré nedodržiavajú smernice kvality odporúčané Google.

 • Vytvárajte stránky pre používateľov a nie pre prieskumové stroje, ktoré nezavádzajte. Nesnažte sa im prezentovať in typ stránky (cloaking).
 • Vyhýbajte sa trikom, ktoré zvyšujú umiestnenie stránky vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Vyhýbajte sa pochybným návodom na zvýšenie PageRanku. Môže to vyvolať presne opačný účinok.
 • Nevyužívajte neautorizované programy na registráciu stránok a kontrolu rankingu (napr. WebPosition Gold™).
 • Vystríhajte sa použitia skrytého textu alebo skrytých spojení.
 • Nepoužívajte cloaking alebo redirect.
 • Nepoužívajte stránky s nerelevantnými slovami.
 • Na stránkach prezentujte obsah, ktorý je pridanou hodnotou pre používateľa a motivuje ho k opätovnej návšteve Vašej stránky.

V prípade, že nájdete stránku, ktorá nedodržiava smernice kvality Google, odporúča sa nahlásiť stránku prostredníctvom spam reportu, formulár ktorého nájdeme na stránke.

Obr. Priamo zo stránky Google môžeme prostredníctvom spam reportu nahlásiť stránku, ktorá nedodržiava smernice kvality

Obr. Priamo zo stránky Google môžeme prostredníctvom spam reportu nahlásiť stránku, ktorá nedodržiava smernice kvality

Čo treba robiť, aby sme neboli zasiahnutí Penguin Update?

Peter Roesler v svojom článku How to Recover from the Google Penguin Update (2012) dáva nasledovné rady používateľom, ktorých postihol Penguin Update.

Správne zdôrazňuje, že stránky, ktoré stratili vysoký ranking v dôsledku nového algoritmu Penguin Update. Stále je najdôležitejší kvalitný aktuálny obsah na ktorý vedú kvalitné spätné spojenia, čo zaručuje hodnotný informačný zdroj.

 • Ak máte pocit, že ste stratili ranking nespravodlivo, máte možnosť kontaktovať Google a požiadať ho o prehodnotenie. K dispozícii je formulár na algoritmus Penguin Update.
 • Vašou snahou by malo byť získať kvalitné spätné spojenia. Jednou z ciest je napísať kvalitnú tlačovú správu s objektívnymi a pravdivými informáciami o webovom sídle čo môže viesť k väčšiemu počtu spätných spojení.
 • Na propagáciu webového sídla využívajte blogy a ďalšie sociálne médiá. Hovorili sme o nich v našom elektronickom spravodaji v časti týkajúce sa marketingu sociálnych médií. Veľmi účinný je aj tzv. virálny marketing.
 • Využite validátory W3C týkajúce sa validného HTML kódu, rýchlosti downloadovania stránky, spätných spojení a pod.
 • Kontrolujte kvalitu spätných spojení vedúcich na stránku. K dispozícii je Open Site Explorer, ktorý umožňuje zistiť zaujímavé informácie.
 • Nezabúdajte, že kvalitná SEO optimalizácia vyžaduje čas a trpezlivosť. Kvalitná práca bude určite odmenená.

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o Penguin Update, ako jednom z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvnil SEO optimalizáciu v roku 2012. Je dôležité poznať, ako sa menia algortimy Google pri radení záznamov a ako sa menia jednotlivé faktory v čase. Iba tak sa môžeme vyhnúť nemilým prekvapeniam, keď zistíme veľký pokles vo výsledkoch vyhľadávania. Stále ale platí, že obsah je kráľ.


Literatúra


a) CLAY, Bruce. 2012. SEO Factors & Trends January 2012. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-07-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/au/bruceclay-aus-seo-factors-trends-2012.pdf
b) CLAY, Bruce. 2011. SEO Factors & Trends January 2011. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-07-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2011.pdf 
c) CLAY, Bruce. 2010. SEO Factors & Trends January 2010. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2012-07-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com.au/seo/report/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2010.pdf 
d) CUTTS, Matt. 2012. Another Step to reward high-quality sites. In Google Webmaster Central Blog. [online], [cit. 2012-07-11]. Dostupné na internete: http://googlewebmastercentral.blogspot.sk/2012/04/another-step-to-reward-high-quality.html
e) Google Algorithm Change History. 2012. In SEOMOZ. [online]. 2012, [cit.2012-07-11]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/google-algorithm-change#view-all
f) Makulová, Soňa, Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje |online|. Bratislava: Elet, 2011. 150 s. ISBN 978 – 80 – 88812 – 22- 7. Dostupné na internete: www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf
g) Roesler, Peter. 2012. How to Recover from the Google Penguin Update. In Web Marketing Pros. [online]. 2012, [cit.2012-07-11]. Dostupné na internete: http://www.webmarketingpros.com/blog/how-to-recover-from-the-google-penguin-update/
h) Sullivan, Danny. 2012. Google Launches “Penguin Update” Targeting Webspam In Search Results. In Search Engine Land. [online]. April 24, 2012 [cit.2012-07-11]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/google-launches-update-targeting-webspam-in-search-results-119295

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.