Obsah na stránke ako jeden z významných faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 2.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. január 2014 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

 Každý rok SEO špecialisti skúmajú, ako sa mení algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch a podľa toho prispôsobujú aj svoju stratégiu a taktiku. V predchádzajúcom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Obsah na stránke ako jeden z významných faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 1 zaoberali obsahom na stránke podľa výskumnej štúdie Marcusa Tobera, Leonharda Henniga a Daniela Furcha SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013. V štúdii sú podrobne rozobrané nasledujúce faktory:

 • kódovanie na stránke,
 • obsah stránky,
 • spojenia vedúce na stránku,
 • sociálne signály,
 • faktor značky,
 • úloha wikipédie.

Výskum bol uskutočnený spoločnosťou Searchmetrics, ktorá agreguje každý mesiac obrovské množstvo dát so snahou odpovedať na otázku: Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby sme získali vysokú pozíciu pri radení záznamov vo vyhľadávači Google? V dnešnom článku sa budeme ďalej podrobnejšie zaoberať obsahom stránky.

Obsah stránky

Podobne ako v prípade kódovania na stránke, autori stránky značne ovplyvňujú aj obsah stránky. Treba si uvedomiť, že obsah webového sídla patrí k najdôležitejším faktorom a tak k tomu pristupuje aj Google.

V podstate faktory týkajúce sa obsahu môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín: kvalita obsahu, spojenia a reklama. Obsahové faktory sú označené modrou farbou a uvádzame ich podľa poradia dôležitosti:

Obr. Obsahové faktory na stránke SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. Obsahové faktory na stránke SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

 • počet interných spojení (0,15),
 • dĺžka HTML (0,13),
 • počet slov (0,11),
 • kľúčové slová v tele textu (0,11),
 • kľúčové slová v externých spojeniach (0,11),
 • dĺžka znakov v texte (0,11),
 • interné spojenia odkazuje na vlastné sídlo (0,11),
 • kľúčové slovo v internom spojení (0,11),
 • počet externých spojení (0,09),
 • počet obrázkov (0,08),
 • kľúčové slovo v H2 (0,03),
 • spojenia na reklamu (0,00),
 • blokovanie programu AdSense (-0,01),
 • počet znakov v titule (-0,01),
 • AdSense (-0,01),
 • Kľúčové slovo v H1 (-0,03).

Dĺžka HTML kódu a textu je do istej miery stále dôležitá

Aj keď dĺžka HTML kódu patrí k technickým faktorom, predsa sa len dotýka obsahu väčšiny webových sídiel. Sídla, ktoré sa umiestnili na prvých 30 miestach vo výsledkoch vyhľadávania, mali určitú minimálnu dĺžku HTML kódu, za optimálnu sa považuje približne 80 000 znakov. Podobne, ako je to v prípade dĺžky HTML kódu, je to aj v prípade dĺžky textu. Všeobecne môžeme povedať, že webové sídla, ktoré obsahujú viac textu majú lepšie umiestnenie.

Na obohatenie obsahu sa oplatí využívať multimédiá

Google hodnotí veľmi pozitívne používanie obrázkov a videí. Je jasné, že čím je väčší počet obrázkov na webovom sídle, tým je vyššie umiestnenie. Podľa výsledkov výskumu na prvých 30 pozíciách sú webové sídla, ktoré majú v priemere od 35 do 25 obrázkov.

Interné spojenia: počet, štruktúra a text spojení ovplyvňujú “šťavu spojení“ (link juice)

Štruktúra interných spojení určitej domény je významným ukazovateľom výkonnosti domény. Najevidentnejším ukazovateľom popularity webového sídla sú stále odkazy. Sila webu alebo šťava spojení (link juice) sa získava vďaka odkazom z kvalitných a autoritatívnych stránok. Faktory, ako počet a text spojení sú stále rozhodujúcim faktorom pre šťavu spojení. Veľmi dôležitá je aj štruktúra spojení. Výsledky výskumov ukazujú, že na prvých 30 miestach vo výsledkoch vyhľadávania sa umiestňujú webové sídla, na ktoré vedie v priemere od 115 do 85 spojení. Nezanedbateľným faktorom je aj autorita domény, z ktorých vedú spojenia na stránku. Jednotlivé stránky webového sídla sú vzájomne prepojené podľa tématicky príbuzných blokov a relevantného obsahu. Ak berieme do úvahy, že robot vyhľadávacieho nástroja prehľadáva hypertextovú štruktúru webu a sleduje spojenia na webovom sídle, potom aj tzv. mikrosídla, ktoré pochádzajú z domény s vysokou autoritou získavajú po čase vysoký PageRank.

Niektorí popisujú autoritu domény ako kombináciu popularity, dôležitosti, veku domény a dôveryhodnosti, ktorú vypočítajú prieskumové stroje, pričom berú do úvahu aj spojenia vedúce na stránku. Nezanedbateľný faktor je aj autorita domény, z ktorých vedú spojenia na stránku. Treba si uvedomiť, že autoritu domény webového sídla môžeme prirovnať aj k autorite experta v reálnom svete. Jediným rozdielom je, že v prípade webového sídla vyhľadávacie nástroje sa dívajú na každú stránku webového sídla ako jedinečné mikrosídlo. Preto má aj každá stránka webového sídla iný PageRank, ktorý záleží od dátumu vytvorenia stránky.  Podrobnejšie informácie o autorite domény sú v článku Viete aký má význam pre Vaše sídlo autorita domény? (Makulová 2010).

Jemná integrácia služby AdSense a Adlink má menší negatívny dopad

Služba Google AdSense je bezplatný program, ktoré umožňuje vlastníkom online získavať príjmy zobrazovaním relevantných reklám v širokej ponuke obsahu online. V roku 2012 bola zreteľná negatívna korelácia medzi umiestnením webového sídla a používaním dokonca vlastného produktu Google AdSense. Čiže webové sídla, ktoré využívali reklamu mali nižšie umiestnenie. V roku 2013 používanie reklamy nemá prakticky žiaden dopad na umiestnenie webového sídla. Týka sa to ale webových sídiel od piatej pozície, sídla na prvých štyroch pozíciách väčšinou majú menej reklamy.

Záver

Obsah stránky patrí k jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý berie Google do úvahy pri radení záznamov. Stále viac sa ukazuje, že ľudia hľadajú predovšetkým hodnotný obsah, informácie, ktoré majú vysokú výpovednú hodnotu. Kvalita obsahu bola dôležitá už v roku 2012, ale jej význam stále rastie. Dobre hodnotené webové sídla majú väčšinou viacej textu a viac využívajú multimédiá ako webové sídla v roku 2012. Podobne nie je na škodu aj nenásilné používanie reklamy. Kľúčové slová v záhlaviach H1 alebo H2 a v titule už nemajú taký veľký význam ako v minulosti. Veľmi dôležitým faktorom je štruktúra a obsah spojení. V priemere väčšina webových sídiel využíva aspoň jedno spojenie na seba.


Literatúra


a) MAKULOVÁ, S. 2010. Viete aký má význam pre Vaše sídlo autorita domény?. In ELET newsletter. 1. marec 2010 [online], [cit. 2013-12-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=viete-aky-ma-vyznam-pre-vase-sidlo-autorita-domeny
b) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-12-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/
c) Tober, M.- Hennig, L. – Furch, D.:  White paper: “SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013” © Searchmetrics. Google USA. [online] [cit. 2013-12-09]Dostupné na internete: http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.