Nezanedbajte skutočnosť, z ktorej časti webovej stránky na Vás vedie spojenie

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. máj 2010 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V aprílovom čísle  elektronického spravodaja sme v článku  Nepodceňujte skutočnosť, ktoré a koľko sídiel odkazuje na Vašu stránku hovorili o tom, že vyhľadávače pri posudzovaní hodnoty spojení berú do úvahy rôznorodosť zdrojov a jedinečnosť zdrojov, ktoré odkazujú na stránku.

Rôznorodosť zdrojov, ktoré odkazujú na Vašu stránku zvyšujú ranking webového sídla. Ich význam môžeme vidieť vo viacerých rovinách:

  • Sféra vplyvu – čím viac spojení vedie na webové sídlo z rôznorodých zdrojov, tým viac sa zvyšuje dôvera a autorita webového sídla.
  • Spojenia z viacerých zdrojov zvyšujú tiež návštevnosť webového sídla.
  • Lepšia viditeľnosť – čím viac spojení vedie na webové sídlo z rôznorodých zdrojov, tým sa webové sídlo stáva dôveryhodnejšie a jeho značku vníma väčší počet používateľov.
  • Autenticita (hodnovernosť, pravosť) – je veľmi zlé, ak na webové sídlo vedú spojenia z málo domén. Vyhľadávače to môžu považovať za kupovanie spojení a tým aj za spam.

Odborník na SEO optimalizáciu Rand Fishkin (2009) v článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link rozoberá 17 faktorov, ktoré berú vyhľadávače pri hodnotení spojenia.
Patria k nim:

1. Interné verzus externé spojenia
2. Text kotvy odkazu
3. PageRank
4. TrustRank
5. Autorita domény
6. Rôznorodosť zdrojov
7. Jedinečnosť zdrojov
8. Umiestnenie na stránke
9. Tématická relevancia
10. Posúdenie obsahu a kontextu
11. Geografická lokácia
12. Použitie Rel="Nofollow"
13. Typ spojenia
14. Ďalšie ciele spojenia na zdrojovej stránke
15. Pokuty týkajúce sa domény a spojení na stránke
16. Spôsob tvorby obsahu a spojení
17. Historické a dočasné dáta

V dnešnom čísle spravodaja sa budeme bližšie ďalšiemu dôležitému faktoru a to umiestneniu odkazu na webovej stránke.

Umiestnenie odkazu na webovej stránke

Prvý nástroj, ktorý začal uskutočňovať analýzu blokov textu na webovej stránke bol vyhľadávač Microsoftu. Zámer bol podporený serióznym výskumom, ktorý bol publikovaný v štúdii VIPS: a Vision-based Page Segmentation Algorithm v roku 2003.

Ako uvádzajú, väčšina prieskumových systémov v internete pokladá webové stránky za najmenšie a nedeliteľné jednotky, ale webová stránka ako celok by nemala reprezentovať jednu sémantickú jednotku. Ak analyzujeme webovú stránku vidíme, že je na nej hlavička (väčšinou obsahuje globálnu navigáciu), pätička (kontaktné informácie, copyright, právne informácie, vyhlásenie o prístupnosti), postranná navigácia a tiež značná časť venovaná obsahu.   

Veľakrát na stránke nájdeme viac tém, ktoré nie sú navzájom relevantné. Preto autori výskumnej správy považujú za veľmi dôležité, aby sa analyzovala sémantická štruktúra stránky, ktorá by mohhla zlepšiť výkonnosť informačného prieskumu na webe.

Ako vidíme na nasledujucom obrázku, na webovej stránke sa nachádzajú nasledovné najdôležitejšie časti: hlavička, pätička, postranné lišty a centrálna najväčšia čas venovaná obsahu.

Obr. Prieskumové stroje analyzujú sekcie stránky a potom pripisujú rozdielnu váhu spojeniam na základe ich lokácie na stránke.

Obr. Prieskumové stroje analyzujú sekcie stránky a potom pripisujú rozdielnu váhu spojeniam na základe ich lokácie na stránke.

Ako uvádza aj Rand Fishkin (2009 a), na základe mnohých pozorovaní sa zistilo, že hlavne Google a Yahoo! pripisujú väčšiu váhu interným spojeniam umiestneným bližšie k hlavičke webovej stránky ako tým, ktoré sa nachádzajú v pätičke. Podobne sa často v pätičke stránky často vyskytujú externé odkazy, ktoré majú reklamný charakter. Všetci SEO špecialisti sa zhodujú v tom, že najväčší význam majú odkazy z obsahovej časti stránky.

Na nasledujúcom obrázku vidíme webové sídlo Slovenskej pedagogickej knižnice, kde je jasne vidieť štruktúra stránky.

Obr. Štruktúra časti webovej stránky Slovenskej pedagogickej knižnice

Obr. Štruktúra časti webovej stránky Slovenskej pedagogickej knižnice

Je jasné, že najväčší význam majú odkazy z centrálnej časti stránky, ktoré odkazujú na významné bibliografie.

Na ďalšom obrázku vidíme pätičku webového sídla s kontaktnými informáciami a odkazmi na redakčný systém a spoločnosť, ktorá stránku vytvorila.

Obr. Odkazom v pätičke stránky sa nepripisuje taká veľká dôležitosť ako odkazom v tele stránky

Obr. Odkazom v pätičke stránky sa nepripisuje taká veľká dôležitosť ako odkazom v tele stránky

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o dôležitosti toho, z ktorej časti webovej stránky vedú ďalšie odkazy. Vychádza sa z toho, že webová stránka pozostáva z viacerých jednotiek, ktoré majú rozdielny sémantický význam. Vyhľadávače pripisujú malý význam odkazom vedúcim z pätičky stránky a väčší význam odkazom umiestneným bližšie k hlavičke webovej stránky.


Literatúra


a) Fishkin, Rand, (2009 a). 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 10th September 2009. [cit. 2010-04-16]. Dostupné na internete:  http://www.seomoz.org/blog/17-ways-search-engines-judge-the-value-of-a-link

b) Fishkin, Rand, (2009 b). How Google's Rankings Algorithm Has Changed Over Time How Google's Rankings Algorithm Has Changed Over Time.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 19th April 2009. [cit. 2010-04-16]. Dostupné na internete:  http://www.seomoz.org/blog/how-googles-rankings-algorithm-has-changed-over-time

c) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.

d) MAKULOVÁ, Soňa. 2006. Analýza faktorov vplývajúcich na nájditeľnosť webových sídiel. In: Information Use in Information Society. International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, s. 109 – 118.

e) Search Engine Ranking Factors 2009 [online]. Seattle : SEOmoz. [cit. 2010-04-16]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors.

f) VIPS: a Vision-based Page Segmentation Algorithm. Nov. 1, 2003. Microsoft Research Microsoft Corporation. Technical Report MSR-TR-2003-79. [cit. 2010-04-16]. Dostupné na internete: http://research.microsoft.com/en-us/um/people/jrwen/jrwen_files/publications/vips_technical%20report.pdf.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.