Nepodceňujte skutočnosť, ktoré a koľko sídiel odkazuje na Vašu stránku

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. apríl 2010 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Vo marcovom čísle elektronického spravodaja sme v článku Viete aký má význam pre Vaše sídlo autorita domény? hovorili o tom, že aj keď neexistuje univerzálna definícia autority domény, väčšina SEO špecialistov popisujú autoritu domény ako kombináciu popularity, dôležitosti, veku domény a dôveryhodnosti, ktorú vypočítajú prieskumové stroje, pričom berú do úvahu aj spojenia vedúce na stránku.

Autoritu domény webového sídla môžeme prirovnať aj k autorite experta v reálnom svete. Jediným rozdielom je, že v prípade webového sídla vyhľadávacie nástroje sa dívajú na každú stránku webového sídla ako jedinečné mikrosídlo. Preto má aj každá stránka webového sídla iný PageRank, ktorý záleží od dátumu vytvorenia stránky.

Odborník na SEO optimalizáciu Rand Fishkin (2009) v článku 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link rozoberá 17 faktorov, ktoré berú vyhľadávače pri hodnotení spojenia.
Patria k nim:

1. Interné verzus externé spojenia
2. Text kotvy odkazu
3. PageRank
4. TrustRank
5. Autorita domény
6. Rôznorodosť zdrojov
7. Jedinečnosť zdrojov
8. Umiestnenie na stránke
9. Tématická relevancia
10. Posúdenie obsahu a kontextu
11. Geografická lokácia
12. Použitie Rel="Nofollow"
13. Typ spojenia
14. Ďalšie ciele spojenia na zdrojovej stránke
15. Pokuty týkajúce sa domény a spojení na stránke
16. Spôsob tvorby obsahu a spojení
17. Historické a dočasné dáta

V dnešnom čísle spravodaja sa budeme bližšie venovať ďalšiemu faktoru, ktorý berú vyhľadávače do úvahy a to rôznorodosťou zdrojov, ktoré odkazujú na stránku.

Rôznorodosť zdrojov

Je nepopierateľným faktom, že vyhľadávače pri posudzovaní hodnoty spojení berú do úvahy rôznorodosť zdrojov, ktoré odkazujú na stránku. Na nasledujúcom obrázku vidíte 11 najdôležitejších domén podľa Linkscape Top 500.

Obr. 11 najdôležitejších z 500 domén podľa nástroja Linkscape

Obr. 11 najdôležitejších z 500 domén podľa nástroja Linkscape

Na obrázku vidíme tiež ďalšie zaujímavé údaje, ako napríklad počet externých odkazov, počet odkazov z domén, PageRank, mozRank, mozTrust, ako aj zmenu v čase. Ide o údaje z februára 2010 a je celkom prirodzené, že najdôveryhodnejšou doménou je Google.com, nasleduje Adobe.com a Blogspot.com. Je zaujímavou skutočnosťou, že v prvej desiatke sa umiestnili aj sociálne siete Youtube.com, Facebook.com a Twitter.com. Znamená to, že odkazy z týchto sietí budú mať stále väčší význam pri rankingu webových sídiel.

Linkscape poskytuje údaje z viac ako 43 miliárd URL a z viac ako 251 miliónov domén. Toto obrovské množstvo informácií umožňuje zistiť:

  • Koľko jedinečných domén odkazuje na stránku, subdoménu, alebo na celé webové sídlo.
  • Analyzovať konkurenciu, príčiny jej úspechu, prípadne neúspechu.
  • Posudzovať kvality spojení vedúcich na sídlo.

Nástroj Linkscape je produktom spoločnosti SEOMOZ.org, ktorá sprístupňuje softvér umožňujúci analýzu a zlepšenie SEO optimalizácie webového sídla. Aj keď pokročilejšie funkcie sú platené, veľa informácií získame aj zo základnej verzie Linkscape.

Na nasledujúcom obrázku vidíme analýzu spoločnosti ELET s.r.o.

Obr. Analýza spoločnosti ELET s.r.o.

Obr. Analýza spoločnosti ELET s.r.o.

Pre porovnanie môžeme porovnať spoločnosť ELET s firmami s podobným zameraním.

Obr. Analýza spoločnosti EXMEDIA

Obr. Analýza spoločnosti EXMEDIA

Obr. Analýza spoločnosti KREA.sk

Obr. Analýza spoločnosti KREA.sk

Prvok dizajnu Prvok dizajnu Odpovede veľmi negatívne alebo negatívne Prvok dizajnu Odpovede veľmi negatívne alebo negatívne
ELET, s.r.o. 6,99 105 688 115 domén 5,45
EXMEDIA 5,1 733 spojení 28 domén 4,33
KREA.sk 6,34 8 203 spojení 84 domén 5,10

Porovnanie troch spoločností podľa nástroja Linkscape

Ako vidíme v tabuľke, jednotlivé spoločnosti sú v kvalitatívnych ukazovateľoch odlišné. Je to predovšetkým počet spojení, ktoré vedú na stránku, ale veľmi dôležitým ukazovateľom je z koľkých domén vedú spojenia na stránku.

Rôznorodosť zdrojov, ktoré odkazujú na Vašu stránku zvyšujú ranking webového sídla. Ich význam môžeme vidieť vo viacerých rovinách:

  • Sféra vplyvu – čím viac spojení vedie na webové sídlo z rôznorodých zdrojov, znamená to zvýšenie dôvery a autority webového sídla.
  • Spojenia z viacerých zdrojov zvyšujú tiež návštevnosť webového sídla.
  • Lepšia viditeľnosť – čím viac spojení vedie na webové sídlo z rôznorodých zdrojov, tým sa webové sídlo stáva dôveryhodnejšie a jeho značku vníma väčší počet používateľov.
  • Autenticita (hodnovernosť, pravosť) – je veľmi zlé, ak na webové sídlo vedú spojenia z málo domén. Vyhľadávače to môžu považovať za kupovanie spojení a tým aj za spam.

Spojenia môžeme prirovnať aj k hlasom vo voľbách. Vždy sa nájdu podvodníci, ktorí sa snažia manipuláciou a klamstvom získať podvodné hlasy. Podobne aj Google a ďalšie vyhľadávače zisťujú webové sídla s podozrivými vzormi spojení. Je nesporné, že webové sídla, na ktoré vedú spojenia z rôznych domén získavajú aj vysoký ranking vo vyhľadávačoch.

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme hovorili o význame rôznorodosti domén, z ktorých vedú spojenia na Vaše webové sídlo.
Podľa odborníkov patrí z dlhodobého hľadiska tento faktor k dôležitým faktorom SEO optimalizácie. O tom, že pri posudzovaní relevancie stránky stále viac zohráva rôznorodosť domén sme sa mohli presvedčiť aj pri poslednom prieskume Search Engine Ranking Factors 2009, kde sa jednotliví experti vyjadrovali, ktoré faktory pokladajú za najdôležitejšie pri radení záznamov na výstupe. Poradie jednotlivých faktorov bolo nasledovné:
1. Kľúčové slová v externých spojeniach na webové sídlo.
2. Externá popularita spojení (kvantita/kvalita externých spojení).
3. Rôznorodosť zdrojov, z ktorých vedú spojenia (spojenia z mnohých jedinečných domén).
4. Kľúčové slovo v Titule webového sídla.
5. Dôveryhodnosť domény založená na vzdialenosti spojenia od dôveryhodných domén (seeds), ako napríklad TrustRank, Domain mozTrust, etď.

Ako vidíme, na treťom mieste sa podľa názoru 72 expertov z celého sveta umiestnila rôznorodosť zdrojov, z ktorých vedú spojenia.


Literatúra


a) Fishkin, Rand, (2009 a). 17 Ways Search Engines Judge the Value of a Link.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 10th September 2009. [cit. 2010-03-15]. Dostupné na internete:  http://www.seomoz.org/blog/17-ways-search-engines-judge-the-value-of-a-link

b) Fishkin, Rand, (2009 b). How Google's Rankings Algorithm Has Changed Over Time How Google's Rankings Algorithm Has Changed Over Time.  In: SEOMOZ.org. The Web´s best SEO resources. 19th April 2009. [cit. 2010-03-15]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/blog/how-googles-rankings-algorithm-has-changed-over-time

c) KENT, Peter. 2004. Search engine optimization for dummies.  Indianapolis : Wiley Publishing, 2004. 384 s. ISBN 0-7645-6758-6.

d) MAKULOVÁ, Soňa. 2006. Analýza faktorov vplývajúcich na nájditeľnosť webových sídiel. In: Information Use in Information Society. International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, s. 109 – 118.

e) Search Engine Ranking Factors 2009 [online]. Seattle : SEOmoz. [cit. 2010-03-15]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.