Najdôležitejšie faktory, ktoré vplývajú na umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. júl 2009 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našom elektronickom spravodaji je významná časť článkov venovaná SEO optimalizácii. V príspevku Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO sme zdôraznili, že v dnešnej dobe, keď je na webe niekoľko milárd webových sídiel a ich počet denne neuveriteľne narastá, je aj na mieste snaha o zviditeľnenie webového sídla vo vyhľadávačoch. Tiež je dôležité, aby webové sídla spĺňali určité kvalitatívne atribúty, ku ktorým patria nájditeľnosť, prístupnosť, kredibilita a použiteľnosť (Makulová 2007 a). Nájditeľnosť webového sídla je dôležitá,  pretože stále viac návštevníkov prichádza na stránky z vyhľadávačov a ako výsledky prieskumov ukazujú, až 90 percent  respondentov neprejde pri listovaní vo výsledkoch cez tretiu ponúkanú stranu (iProspect Search Engine User Behavior Study 2008).

Súčasťou optimalizácie webového sídla je predovšetkým striktné dodržiavanie štandardov World Wide Web konzorcia a zásad informačnej architektúry webového sídla. Ak  sa pri tvorbe webového sídla dodržiavajú konvencie informačnej architektúry, významne sa zvýši aj nájditeľnosť webových stránok. V dnešnom príspevku si povieme, ako mení Google stratégiu radenia záznamov pri výstupe, čo má tiež veľký vplyv na SEO optimalizáciu.

Najdôležitejšie faktory, ktoré berie Google do úvahy

V článku Analýza a návrh odporúčaní na zlepšenie nájditeľnosti webových sídiel knižníc v internete (Makulová 2006 b) sme zdôraznili, že v odbornej literatúre sa uvádza, že pri radení záznamov na výstupe Google berie do úvahy viac ako 100 faktorov. Stretávame sa s rôznorodou klasifikáciou. K zaujímavým prístupom patrí ich členenie na pozitívne a negatívne faktory, ktoré sa nachádzajú na stránke, alebo mimo stránky (Google Ranking Factors - SEO Checklist).

1. Pozitívne SEO faktory na stránke
2. Negatívne SEO faktory na stránke
3. Pozitívne SEO faktory mimo stránky
4. Negatívne SEO faktory mimo stránky

K pozitívnym faktorom na stránke patrilo:

 • kľúčové slovo v URL adrese,
 • kľúčové slovo v doméne,
 • kľúčové slovo v titule, malo by sa meniť podľa obsahu stránky,
 • kľúčové slovo v metaprvku description,
 • kľúčové slovo v metaprvku keywords,
 • hustota kľúčových slov v tele textu,
 • individuálna hustota kľúčových slov,
 • kľúčové slová v záhlaviach H1, H2, H3,
 • navigácia – interné spojenia,
 • navigácia – externé spojenia.

K negatívnym faktorom patria predovšetkým tie, ktoré ovplyvňujú čitateľnosť stránky robotom prieskumového stroja. Sú to:

 • používanie Java Scriptu,
 • technológie flash,
 • tvorba úvodných (tzv. splash pages) vo flash animácii,
 • technológia rámcov,
 • využívanie obrázkov namiesto textov,
 • používanie obrázkových máp,
 • používanie rozbaľovacieho menu,
 • dynamické stránky s viac ako troma parametrami,
 • stránky, ktoré vyžadujú na sprístupnenie vyplnenie formulárov,
 • časté zmeny URL adries, duplicitné URL adresy,
 • validnosť HTML kódu a veľkosť webovej stránky.

K pozitívnym faktorom mimo stránky patrilo:

 • PageRank,
 • počet prichádzajúcich spojení na stránku,
 • počet prichádzajúcich spojení zo stránok s vyšším PageRankom,
 • text v spojení kotvy prichádzajúcej na stránku,
 • mapa sídla,
 • stránka je registrovaná v adresároch internetu,
 • registrácia domény.

K negatívnym faktorom mimo stránky patrili:

 • Mnohé z negatívnych faktorov sa považujú za techniky spamu (kupovanie spojení, umelé zvyšovanie návštevnosti, cloaking,  kradnutie obsahu webového sídla (domain hijacking), a pod.).
 • Za negatívny faktor sa berie ak na stránku nevedú žiadne spojenia, nespoľahlivosť servera.
 • Za negatívne faktory ste penalizovaní a vylúčený z indexu vyhľadávača.

Od publikovania príspevku uplynuli dva roky a ako je aj zrejmé, Google neustále prehodnocuje svoju stratégiu radenia záznamov na výstupe. Na webovom sídle SEOMOZ.org bol uverejnený zaujímavý článok Search Engine Ranking FactorsV2, kde sa analyzujú názory 37 expertov na faktory SEO optimalizácie.

Podľa expertov k top 10 pozitívnym faktorom, ktoré berie Google do úvahy patria nasledovné faktory:

1. kľúčové slová v titule stránky,
2. text spojenia vnútorných liniek,
3. globálna popularita webového sídla,
4. vek webového sídla,
5. popularita spojení v rámci internej štruktúry spojení,
6. relevancia tém vnútorných spojení na stránku,
7. popularita sídla v rámci príbuzných webových sídiel,
8. kľúčové slová v tele textu,
9. globálna popularita spojení odkazujúceho sídla,
10. príbuznosť témy odkazujúceho sídla.

V dnešnom čísle elektronického spravodaja si bližšie rozoberieme prvý faktor a to kľúčové slová v titule stránky.

Kľúčové slová v titule stránky

O tom, že kľúčové slová v titule stránky patria k najdôležitejším pozitívnym faktorom sme písali už v článku Presvedčte sa o tom, že prvky Title a ALT sú dostatočne výstižné a presné a Ako vplýva nadpis dokumentu na nájditeľnosť stránky. Podľa názorov 37 expertov z oblasti SEO optimalizácie kľúčové slová alebo frázy v titule patria k najdôležitejším faktorom pri SEO optimalizácii.

Značka Title patrí k najdôležitejším a najvýznamovejším prvkom pre optimalizáciu webového sídla pre všetky prieskumové stroje. Prvok Title sa vkladá do hlavičky HTML dokumentu a vidíme ho ako popis stránky nad prehliadačom. Vyhľadávače berú Title ako kľúčový zdroj o obsahu stránky a preto by mal byť dostatočne výstižný. Informácia vložená v značke <title> sa ukladá aj ako informácia v obľúbených položkách internetového prehliadača.

Preto je veľmi dôležité, aby bol názov dostatočne zmysluplný a výstižný a jasne hovoril, o čom stránka pojednáva. Preto aj rozdielne stránky webového sídla by mali mať rozdielne názvy. Veľmi dôležité je umiestniť dôležité slovo na začiatok názvu, ideálne je začínať slovom, ktoré najviac vystihuje obsah stránky. Veľkou chybou, ktorú často nájdeme na slovenskom internete je názov „Vitajte na stránkach XY!“.

Preto by sme pri písaní názvov dokumentov mali dodržiavať podľa Nielsena nasledovné zásady (2002, s. 128 - 129):

 • Jasne povedať, o čom webová stránka pojednáva pomocou zrozumiteľných výrazov.
 • Používať jednoduchý jazyk používateľov a nie sofistikované názvy.
 • Vyhýbať sa názvom začínajúcim neurčitým členom, prvé slovo, prípadne skupina slov by mala byť dostatočne informačne bohatá.
 • Nezačínať názvy všetkých stránok rovnakým slovom a nepoužívať rovnaké názvy na všetkých stranách webového sídla.
 • Práve presný a výstižný popis stránky umožní používateľom lepšie sa zorientovať  v obsahu stránky, pretože titul stránky sa zobrazí v zozname výsledkov vyhľadávania.

Obr. Titul stránky veľa napovie o obsahu

Obr. Titul stránky veľa napovie o obsahu

Do prvku Titul rozhodne patrí aj názov spoločnosti. Odporúča sa tiež, aby prvok obsahoval špecifické frázy kľúčových slov. Podľa odporúčaní SEO špecialistov, prvok Title môže obsahovať 10 až 12 slov a prvok by sa mal vytvárať až po definitívnom texte na stránke, ktorý dnes často tvoria špecialisti pre tvorbu textov na stránke, tzv. copywriteri. 

Záver

V dnešnom čísle elektronického spravodaja sme si predstavili nové faktory, ktoré berú vyhľadávače do úvahy pri radení dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania podľa miery ich dôležitosti. Podrobnejšie sme sa venovali prvému faktoru a to titulu stránky. V nasledujúcom čísle sa bližšie oboznámime s textom spojení vnútorných liniek.


Literatúra


a) Google Ranking Factors - SEO Checklist. [cit. 2009-06-10]. Dostupné na internete: http://www.vaughns-1-pagers.com/internet/google-ranking-factors.htm#positive-on

b) DUKÁTOVÁ, Jana. 2007. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje internetu. [Diplomová práca]. Bratislava : Filozofická faktulta Univerzity Komenského, 2007. 103 s.

c) iProspect Search Engine User Behavior Study, [online]. April 2008 [cit. 2007-05-16]. Dostupné na internete: http://www.iprospect.com/premiumPDFs/researchstudy_apr2008_blendedsearchresul.ts.pdf

d) MAKULOVÁ, Soňa. 2006 a. Prečo musíme optimalizovať webové sídla pre vyhľadávače, alebo čo je SEO. In Newsletter. 2. február 2006 [online],  [cit. 2007-06-13].  Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?newsletter&sprava=preco-musime-optimalizovat-webove-sidla-pre-vyhladavace-alebo-co-je-seo

e) MAKULOVÁ, Soňa. 2006 b. Analýza faktorov vplývajúcich na nájditeľnosť webových sídiel. In: Information Use in Information Society. International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, s. 109 – 118

f) MAKULOVÁ, Soňa. 2005. Prečo je potrebné dodržiavať štandardy World Wide Web konzorcia. In  IT lib. roč. 9 (2005), č. 3, s. 54-55. [cit. 2007-06-13].  Dostupné na internete: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib053/makulova.htm

g) MAKULOVÁ, Soňa. 2007. Analýza a návrh odporúčaní na zlepšenie nájditeľnosti webových sídiel v internete [elektronický optický disk (CD ROM)]. In: INFOS 2007 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2007. - S. 1-19. - ISBN 978-80-969674-0-7

h) Search Engine Ranking FactorsV2. 1996-2009 [online]. Seattle : SEOmoz, c1996-2009 [cit. 2009-06-10]. Dostupné na: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.