Metóda triedenia kariet ako nástroj na analýzu štruktúry webového sídla

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. máj 2008 v kategórii Informačná architektúra

Úvod

V minulom čísle elektronického spravodaja sme v článku Dôležitosť a princípy dizajnu navigácie na webovom sídle zdôraznili význam navigácie ako jedného z najdôležitejších pilierov informačnej architektúry. Dobrá navigácia na webovom sídle umožňuje jednoduchú a rýchlu navigáciu a používateľ rýchlo nájde požadovaný obsah.

Pri návrhu navigačného systému platia určité princípy, ktoré sú výsledkom skúseností z navrhovania webových sídiel počas posledných 15 rokov. Osobitne sme sa venovali princípu, ktorý zdôrazňuje, že pri návrhu navigácie by sa malo vychádzať z potrieb a požiadaviek webového sídla. Samozrejme, že tieto sú odlišné a záležia od veľkosti webového sídla, používateľov, ich požiadaviek a potrieb a aj primárnych a sekundárnych cieľov sídla. Zatiaľ čo ciele webového sídla určuje organizácia, ktorej sídlo patrí (predávať, propagovať, inzerovať, informovať, získať nových klientov a pod.), ťažšie je určiť správanie sa používateľov webového sídla. Je známe, že rôzne skupiny používateľov preferujú rôzne systémy navigácie ako aj usporiadanie prvkov na webovom sídle. K dispozícii je množstvo metód a nástrojov, ktoré toto umožňujú zistiť. Už v minulom čísle sme naznačili možnosti metódy triedenia kariet. Budeme sa jej venovať podrobnejšie.

Metóda triedenia kariet

K jednej z najznámejších a nenáročných metód skúmajúcou potreby používateľov pri navrhovaní webových sídiel je metóda triedenia kariet. Podrobný popis uvedenej metódy nájdeme v článku Dony Maurer a Todda Warfela (2004). Predstavuje techniku, ktorú využíva väčšina informačných architektov pri návrhu štruktúry a navigácie webového sídla.

Metóda triedenia kariet umožní pochopiť pravidlá usporiadania prvkov do skupín tak, aby ľudia našli to, čo hľadajú. Podobne uľahčuje nájsť a zafixovať si správnu terminológiu. Podľa publikácie Information architecture for the World Wide Web (s. 255) uvedená metóda umožňuje pochopiť mentálny model používateľa, ako používateľ pomenúva, triedi a zoskupuje skupiny obsahu na webovom sídle.

Uvedenú metódu využil už v roku 1995 Jakob Nielsen pri redizajne webového sídla spoločnosti Sun a podrobne ju popisuje v svojom článku Card Sorting to Discover the Users’ Model of the Information Space. Na nasledujúcom obrázku vidíme ukážku postupu návrhu štruktúry webového sídla spoločnosti Sun.

Obr. Ukážka použitia metódy triedenia kariet pri redesigne webového sídla Sun (prevzaté z Nielsen 2005)

Obr. Ukážka použitia metódy triedenia kariet pri redesigne webového sídla Sun (prevzaté z Nielsen 2005)

Uvedenú metódu môžeme využiť v dvoch hlavných variantoch:

 • Otvorená metóda triedenia kariet. Používatelia dostanú k dispozícii kartičky s obsahom webového sídla, pričom nie sú určené skupiny. Sami roztriedia jednotlivé kartičky do skupín a popíšu každú skupinu. Táto metóda je užitočná ako vstup do informačnej štruktúry nového alebo existujúceho sídla.
 • Uzatvorená metóda triedenia kariet. Používatelia dostanú k dispozícii kartičky s obsahom webového sídla, pričom sú vopred určené skupiny. Potom roztriedia jednotlivé kartičky do predom určených skupín. Táto metóda je užitočná, ak dodávame nový obsah už do existujúcej a navrhnutej štruktúry.

Podľa Dony Maurer a Todda Warfela (2004) uvedená metóda má nasledovné výhody a nevýhody.

Výhody metódy triedenia kariet:

 • Jednoduchá – triedenie kariet je jednoduché ako pre organizátora tak aj pre používateľov.
 • Lacná – potrebujeme kartičky vo formáte 10 x 15 cm, nálepky a pero.
 • Rýchla – v krátkom čase môžeme vykonať viacero triedení.
 • Etablovaná – uvedená metóda sa už v praxi využíva viac ako 10 rokov a sú s ňou veľmi dobré skúsenosti.
 • Zahrňuje používateľov – informačná štruktúra, ktorá je výsledkom metódy triedenia kariet nevzniká v laboratórnych podmienkach, ale zahŕňa predstavy budúcich používateľov webového sídla a preto môžeme predpokladať, že sa bude jednoduchšie využívať.
 • Predpokladá dobrý základ pre návrh informačnej štruktúry webového sídla.

Nevýhody metódy triedenia kariet:

 • Uvedená metóda neberie do úvahy úlohy používateľov, ale je zameraná iba na obsah.
 • Môžeme získať viac možných výsledkov v závislosti na počte testovaných používateľov.
 • Analýza môže byť časovo veľmi náročná hlavne v prípade nekonzistencie medzi jednotlivými účastníkmi.
 • Môže zachytiť iba povrchové charakteristiky, používatelia nemusia brať do úvahy obsah, prípadne nevieme, ako by postupovali pri uskutočňovaní skutočných úloh.

Kedy by sa mala používať metóda triedenia kariet?

Metóda by sa mala používať pri návrhu časti alebo celého webového sídla a pri jeho redizajne. Nie je vhodná na hodnotenie webového sídla, ale predstavuje vynikajúcu doplnkovú metódu, ktorá by sa mala využívať spolu s analýzou používateľských potrieb, úloh a použiteľnosti webového sídla.

Využitie uvedenej metódy zahrňuje tri kroky:

1. Výber obsahu
2. Výber účastníkov
3. Príprava kartičiek

Výber obsahu
Pri výbere obsahu musíme zmapovať existujúci online obsah, ale nesmieme zabudnúť aj na potenciálny obsah v budúcnosti, ktorý by sme mali zahrnúť do budúcej informačnej štruktúry. Pri výbere obsahu by sme mali určiť kritériá výberu, môžu to byť jednotlivé stránky, časti sekcie webového sídla a pod. Dôležité je, aby obsah na kartičkách reprezentoval webové sídlo a zohľadňoval účastníkov prieskumu.

Výber účastníkov
Metódu triedenia kariet môžeme uskutočniť individuálne alebo v skupinách. V prípade jednotlivcov sa odporúča využiť vzorku 7 až 10 účastníkov, v prípade skupín sa odporúča využiť asi 5 skupín, pričom v každej by mali byť 3 účastníci (spolu 15 účastníkov). Dôležité je, aby výber vzorky zodpovedal všetkým budúcim používateľom webového sídla. Tí, ktorí majú záujem sa bližšie oboznámiť s aplikáciou uvedenej metódy si môžu prečítať prípadovú štúdiu Eurostar Card Sorting Case Study.

Príprava kariet
Na karičku by sme mali napísať každú položku zoznamu, pričom by sme mali venovať veľkú pozornosť jej pomenovaniu. V prípade nutnosti môžeme položku stručne popísať. Odporúča sa použiť kartičky vo formáte 10 x 15 cm, ich počet záleží od veľkosti webového sídla (väčšinou 30 až 100). Je potrebné nechať k dispozícii aj prázdne štítky, v prípade, že sme na niečo zabudli.

Vykonanie testu

Pri vykonaní testu oboznámime účastníkom s cieľom testu (redizajn webového sídla, návrh novej časti webového sídla a pod.). Každý účastník dostane k dispozícii určitý počet kariet, ktorú roztriedi do skupín podľa obsahu, ktorý mu dáva zmysel. Treba ich upozorniť, aby nebrali do úvahy existujúcu štruktúru webového sídla, prípadne organizačnú štruktúru organizácie. Po usporiadaní kartičiek do skupín by mali dať každej skupine zmysluplný názov, prípadne doplniť chýbajúci obsah a pod.

Organizátor testu by si počas uskutočnenia testu mal robiť poznámky a pozorovať účastníkov ako rozmýšľajú.

Vyhodnotenie testu

Najdôležitejšou časťou je vyhodnotenie testu. V súčasnosti sa v zahraničí využívajú dve metódy: buď sa snažíme nájsť širší model v analyzovaných dátach alebo použijeme softvér na vytvorenie príbuzných zhlukov. V prípade menších webových sídiel vidíme jasnú štruktúru budúceho webového sídla už rozložením kariet na stole alebo pripnutím hlavných skupín na tabuľu. V prípade analýzy väčšieho počtu kariet sa odporúča využiť tabuľku, kde napíšeme titul skupiny a počet kartičiek v skupine. V prípade, že používatelia navrhli nové pomenovanie, staré dáme do zátvorky.

Joe Lamantia popisuje podrobne ďalšiu techniku s využitím tabuľky v článku Analyzing Card Sort Results with a Spreadsheet Template. Ako sama uvádza využitie tabuľky jasne ukazuje:

 • do ktorej kategórie patrí každá kartička,
 • ako často sa kartička vyskytuje v danej kategórii,
 • kde sa kartička vyskytuje percentuálne,
 • počet jedinečných kartičiek v každej kategórii,
 • farebné kódovanie na jednoduchšiu interpretáciu,
 • celkové zhrnutie obsahu jednotlivých kategórií.

V článku je k dispozícii aj šablóna tabuľky. V súčasnej dobe sa pri väčších sídlach využívajú aj automatizované nástroje umožňujúce metódu triedenia kariet. K populárny nástrojom patrí napríklad WebSort™.

Záver

V dnešnom čísle sme hovorili o metóde triedenia kariet ako možnosti na zistenie požiadaviek a potrieb používateľov webového sídla. Záujemcom o podrobnejšie štúdium problematiky odporúčam bibliografiu informačných zdrojov venovaných danej problematike.

V budúcom čísle sa budeme venovať podrobnejšie ďalšiemu princípu pri návrhu navigačného systému, ktoré zdôrazňuje, že používatelia by mali mať k dispozícii viac spôsobov navigácie. 

Literatúra


a) Lamantia, Joe. Analyzing Card Sort Results with a Spreadsheet Template. 2003. In: Boxes and arrows [online] . [cit.2008-03-10] Dostupné na internete: <http://www.boxesandarrows.com/view/analyzing_card_sort_results_with_a_spreadsheet_template>

b) Maurer, Donna. Eurostar Card Sorting Case Study In: Rosenfeld Media. [online] . [cit.2008-04-10] Dostupné na internete: <http://www.rosenfeldmedia.com/books/cardsorting/blog/eurostar_card_sorting_case_stu/>

c) Maurer, Donna. Warfel, Todd. 2008. Card sorting: a definitive guide. In: Boxes and arrows [online] . [cit.2008-03-10] Dostupné na internete: <http://www.boxesandarrows.com/view/card_sorting_a_definitive_guide >

d) McGovern, Gerry. Web navigation design principles, part 1: Reader-designed, fast download, with multiple paths. New Thinking [online].April 16, 2001. [cit. 2008-03-26]. Dostupné na internete: http://www.gerrymcgovern.com/nt/2001/nt_2001_04_16_navigation_01.htm.

e) MAKULOVÁ, S. Systém navigácie na WWW stránkach. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2007 , č. 2, [cit. 2008-03-057]. Dostupné na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib062/makulova2.htm>

f) MAKULOVÁ, S. 2006. Informačná architektúra a jej vplyv na nájditeľnosť webových stránok. In Newsletter. 13. január 2006 [online], [cit. 2008-03-05]. Dostupné na internete <http://www.elet.sk/?newsletter&sprava=informacna-architektura-a-jej-vplyv-na-najditelnost-webovych-stranok>

g) MORVILLE, P., ROSENFELD, L. 2006. Information Architecture for the World Wide Web. 3. vyd. Sebastopol: O´Reilly&Associates, 2006, 504 s.

h) NIELSEN, J. 2005. Nielsen, Jakob. 2005. Card Sorting to Discover the Users’ Model of the Information Space In Jakob Nielsen´s Alertbox May 2005 [online ], [cit. 2008–04–3 ]. Dostupné na internete http://www.useit.com/papers/sun/cardsort.html

i) POWAZEK, D. 2006. Where Am I? In A List Apart. 8. august 2006. [online], [cit. 2008-03-05]. Dostupné na internete <http://alistapart.com/articles/whereami>

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie Informačná architektúra

Buďte pripravení, že používatelia budú vyhľadávať informácie o Vašej univerzite aj na externých sídlach (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. august 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním....

Obsah webového sídla by mal zodpovedať vekovej hranici budúcich používateľov (Ako by mali vyzerať webové sídla univerzít)

1. júl 2015

Úvod Webové sídla spoločností sú často prvým miestom, kde sa potenciálni klienti oboznámia s jej základným poslaním, históriou, štruktúrou a smerovaním. Práve preto má stále väčší...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.