Ktoré hlavné faktory a trendy ovplyvnili SEO optimalizáciu v roku 2011

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. november 2011 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

V našich článkoch o SEO optimalizácii neustále zdôrazňujeme, že ak chceme, aby sa naše webové sídlo umiestnilo vysoko na hľadané slová alebo frázy, ide o vedu ale aj umenie a tiež o nepretržitý proces sledovania, ako sa umiestňujeme vo vyhľadávačoch na vytipované kľúčové slová a frázy. Vyžaduje to aj neustále sledovať najznámejšie vyhľadávače, ako menia svoje algoritmy a potom prispôsobovať SEO stratégiu uvedeným zmenám.

K výborným zdrojom informácií patrí webové sídlo Search Engine Land, denný blog na SEOmoz a tiež webové sídlo austrálskeho experta na SEO optimalizáciu Bruca Claya.

V dnešnom čísle elektronického spravodaja vychádzame z jeho zaujímavej prehľadovej štúdie SEO Factors & Trends January 2011.

Kľúčové SEO faktory v roku 2010

Podľa Bruca Claya ku kľúčovým faktorom, ktoré sa udiali v roku 2010 a majú vplyv na SEO optimalizáciu v roku 2011 patria: lokálne vyhľadávanie, sociálne signály, online prezentácia značky, mobilné vyhľadávanie, video, vyhľadávanie značky, Google Maydate Update, rýchlosť webového sídla, rich snippets, monitorovanie a indexovanie webového sídla, linkovanie, Google Instant, Instant Previews, Google Caffeine a pod.

K ďalším dôležitým faktorom patrila dohoda medzi vyhľadávačmi Yahoo a Bing, ktorá umožňuje preberanie záznamov z Bingu do organických výsledkov vyhľadávača Yahoo. Bing ďalej potvrdil, že v algoritme pre radenie záznamov používajú algoritmus click through rate (CTR).

Vyhľadávače ďalej pokračovali v personalizácii výsledkov vo vyhľadávaní a naďalej pokračovali v trende zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania okrem webových sídiel aj videá, mapy, blogy, novinky a pod. Podrobne sme o tomto trende hovorili v článkoch Pri návrhu interfejsu využívame štruktúrované výsledky a Pri návrhu interfejsu vyhľadávania využívame personalizáciu.

Obr. Vo výsledkoch vyhľadávania sa stále viac zobrazujú štruktúrované výsledky

Obr. Vo výsledkoch vyhľadávania sa stále viac zobrazujú štruktúrované výsledky

Ako vidíme na obrázku, na požiadavku Bratislavský hrad dostaneme ako výsledok vo vyhľadávači Google obrázky, mapy, videá, správy, knihy, blogy, diskusie a pod. V pravej časti vidíme tiež mapu s vyznačením polohy Bratislavského hradu.

Personalizované vyhľadávanie prešlo ďalšími zmenami. Už v decembri 2009 Google zmenil spôsob, akým využíval osobnú históriu vyhľadávania. Predtým ponúkal personalizované výsledky iba používateľom, ktorí boli prihlásení a využívali účet Googlu. Od decembra 2009 ponúka Google personalizované výsledky na základe histórie vyhľadávania počas posledných 180 dní, ktoré sa nachádzajú v súbore cookie.

Obr. Google na základe osobného profilu v súbore cookie automaticky ponúka Univerzitu Komenského

Obr. Google na základe osobného profilu v súbore cookie automaticky ponúka Univerzitu Komenského

V roku 2010 sa vyhľadávače snažili vo výsledkoch vyhľadávania minimalizovať duplicitný obsah a sústreďovali sa predovšetkým na kvalitný a jedinečný obsah. Podobne Google dodáva nové funkcie do nástroja Google Analytics umožňujúceho analyzovať a optimalizovať návštevnosť webového sídla.

Kĺúčové SEO trendy v roku 2011

V roku 2011 vyhľadávacie nástroje pokračovali v snahe odstrániť z výsledkov vyhľadávania spam, duplicitný obsah, farmy liniek a webové sídla pochybnej kvality. Bolo to predovšetkým prostredníctvom nových nástrojov umožňujúcich používateľom spätnú väzbu o detailoch spamu.

Obr. Google v nástrojoch pre webmastrov umožňuje nahlásenie rôznych druhov spamu

Obr. Google v nástrojoch pre webmastrov umožňuje nahlásenie rôznych druhov spamu

Ako vidíme na obrázku, Google umožňuje nahlásiť či stránka nakupuje alebo predáva odkazy, má nevhodný obsah, obsahuje vírusy, porušuje autorské práva, prezrádza súkromné informácie, pokúša sa získať citlivé informácie a pod.

Predovšetkým v lokálnom vyhľadávaní má stále väčší význam pozitívne hodnotenie stránky. Personalizácia hrá stále väčšiu úlohu pri zobrazovaní výsledkov, pričom sa berie do úvahy lokácia používateľa, história vyhľadávania a informácie získané o používateľov a jeho priateľoch z iných zdrojov (napr. Bing s Facebookom).

Veľký vplyv bude mať aj väčšie využívanie jazyka HTML5, ktorý umožní zlepšiť dizajn a použiteľnosť webových sídiel a lepšie porozumieť práci vyhľadávačov. Budeme tiež svedkami narastajúcej konkurencie a súťaženia medzi existujúcimi hráčmi ako Bing, Yahoo, medzinárodnými hráčmi ako Yandex (Rusko) a Baidu (Čína) ako aj sociálnymi sieťami (napr. Twitter a Facebook. Predpokladá sa tiež dramatický nárast trhu postupným prenikaním internetu do ďalších kontinentov a častí sveta.

Záver

V dnešnom článku sme si naznačili, ktoré kľúčové faktory a trendy ovplyvnili SEO optimalizáciu v roku 2011. Ide predovšetkým o lokálne vyhľadávanie, personalizáciu, štruktúrované výsledky, sociálne signály, mobilné vyhľadávanie a pod. O jednotlivých faktoroch a trendoch budeme bližšie hovoriť v ďalších číslach elektronického spravodaja.


Literatúra


a) CLAY, Bruce. 2011. SEO Factors & Trends January 2011. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2011-10-10]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2011.pdf 

b) CLAY, Bruce. 2010. SEO Factors & Trends January 2010. In Bruce Clay, Inc. [online], [cit. 2011-10-10]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com.au/seo/report/bruceclay_aus_seo_factors_trends_jan2010.pdf

c) MAKULOVÁ, Soňa. 2010. Informačná architektúra sieťových médií a multimédií.|online|. Bratislava: Elet, 2010. 137 s. ISBN 978-80-88812-21-0. Dostupné na: http://www.elet.sk/monografia/obsah-informacna-architektura.pdf

d) MAKULOVÁ, Soňa. 2011. Pri návrhu interfejsu využívame štruktúrované výsledky. In ELET newsletter. 1. august 2011 [online], [cit. 2011-10-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyuzivame-strukturovane-vysledky

e) MAKULOVÁ, Soňa. 2011. Pri návrhu interfejsu vyhľadávania využívame personalizáciu. In ELET newsletter. 1. jún 2011 [online], [cit. 2011-10-10]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?informacna-architektura&sprava=pri-navrhu-interfejsu-vyhladavania-vyuzivame-personalizaciu

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT) a výskumného projektu VEGA 1/0429/10 Akademické informačné prostredie - modelovanie z hľadiska informačnej ekológie.

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.