Kódovanie na stránke ako jeden z významných faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 2.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. november 2013 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Každý rok SEO špecialisti skúmajú, ako sa mení algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch a podľa toho prispôsobujú aj svoju stratégiu. V predchádzajúcom čísle elektronického spravodaja sme sa v článku Kódovanie na stránke ako jeden z významných faktorov  ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 1. zaoberali prvou časťou výskumnej štúdie Marcusa Tobera, Leonharda Henniga a Daniela Furcha SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013, a to kódovaním na stránke (URL adresou a kľúčovými slovami v doméne a URL adrese). V štúdii sú podrobne rozobrané nasledujúce faktory:

 • kódovanie na stránke,
 • obsah stránky,
 • spojenia vedúce na stránku,
 • sociálne signály,
 • faktor značky,
 • úloha wikipédie.

Výskum bol uskutočnený spoločnosťou Searchmetrics, ktorá agreguje každý mesiac obrovské množstvo dát so snahou odpovedať na otázku: Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby sme získali vysokú pozíciu pri radení záznamov vo vyhľadávači Google? V dnešnom článku budeme pokračovať v kódovaní na stránke.

Kódovanie na stránke

Všetky faktory, ktoré sa nachádzajú na stránke patria k základom dobrej SEO optimalizácie. Podrobne sme sa nimi zaoberali v predchádzajúcich číslach elektronického spravodaja v článkoch Význam periodickej tabuľky SEO ranking faktorov so zameraním sa na obsah webového sídla, Dôležitosť HTML kódu ako jedného z on-page faktorov vplývajúceho na radenie záznamov na výstupe a Dôležitosť informačnej architektúry ako jedného z on-page faktorov vplývajúceho na radenie záznamov na výstupe.

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené faktory, ktoré majú vplyv na kódovanie na stránke. Ide predovšetkým o onpage faktory technického charakteru, ktoré sú vyznačené zelenou farbou.

Obr. 1 Kódovanie na stránke ‒ SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. 1 Kódovanie na stránke ‒ SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Kódovanie na stránke patrí medzi onpage faktory technického charakteru označené zelenou farbou uvedené podľa poradia dôležitosti:

 • dĺžka URL adresy (0,16),
 • pozícia kľúčového slova v titule, znak (0,12),
 • pozícia kľúčového slova v titule, slovo (0,11),
 • URL nie je subdoména (0,07),
 • existencia popisu, description (0,06),
 • existencia H2 (0,05),
 • rýchlosť sídla (0,04),
 • existencia H1 (0,03),
 • kľúčové slovo v mene domény (0,03),
 • integrácia videa (0,03),
 • kľúčové slovo v popise (0,02),
 • kľúčové slovo v URL (0,01),
 • kľúčové slovo v titule (0,00).

Prítomnosť popisu, titulu a nadpisov H1 a H2 je stále dôležitá

V minulom čísle elektronického spravodaja sme hovorili, že príliš veľa kľúčových slov v URL adrese a doméne stratilo svoj význam, ba dokonca sa niekedy chápe ako spam vďaka novým algoritmom Penguin a EMD Update. Samozrejme, že nie je tomu tak vo všetkých prípadoch. Podľa výsledkov štúdie “SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013” prítomnosť kľúčových slov má ešte stále veľký význam ako aj samotná existencia popisu description, titulu a nadpisov H1 a H2.

Obr. 2 Kódovanie na stránke ‒ Dôležitosť kľúčových slov v popise a nadpisoch (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. 2 Kódovanie na stránke ‒ Dôležitosť kľúčových slov v popise a nadpisoch (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

WDF*P*IDF

Ako sme už spomínali, hustota kľúčových slov ako izolovaný faktor už nemá svoj význam. Stále viac sa spomína význam vzorca WDF*P*IDF, ktorý odráža princíp príbuznosti dotazu k obsahu stránky. Uvedený princíp sa zameriava na koreláciu dvoch faktorov a to počtu výskytu kľúčového slova v dokumente vo vzťahu k ďalším predmetom "within-document-frequency" (=WDF) a počtu výskytu kľúčového slova v ďalších relevantných dokumentov v relevantnej databáze (v našom prípade Google index alebo inverse-document-frequency – IDF). Princíp spočíva teda v tom, že pri určovaní relevancie kľúčového slova v dokumente a v požiadavke sa berú do úvahy všetky webové sídla, čo je dané Google invertovaným indexom frekvencie výskytu kľúčových slov (IDF – Inverse Document Frequency).

Kľúčové slová v titule by sa mali podľa možnosti nachádzať na začiatku

Výskumy ukazujú, že stále väčší význam má umiestnenie kľúčových slov na začiatku titulu. O tom, že kľúčové slová v titule sú veľmi dôležité sme hovorili v článku Presvedčte sa o tom, že prvky Title a ALT sú dostatočne výstižné a presné. Značka Title patrí k najdôležitejším a najvýznamovejším prvkom pre optimalizáciu webového sídla pre všetky prieskumové stroje. Prvok Title sa vkladá do hlavičky HTML dokumentu a vidíme ho ako popis stránky nad prehliadačom. Vyhľadávače berú Title ako kľúčový zdroj o obsahu stránky a preto by mal byť dostatočne výstižný. Informácia vložená v značke <title> sa ukladá aj ako informácia v obľúbených položkách internetového prehliadača. Preto je veľmi dôležité, aby bol názov dostatočne zmysluplný a výstižný a jasne hovoril, o čom stránka pojednáva. Preto aj rozdielne stránky webového sídla by mali mať rozdielne názvy. Veľmi dôležité je umiestniť dôležité slovo na začiatok názvu, ideálne je začínať slovom, ktoré najviac vystihuje obsah stránky. Veľkou chybou, ktorú často nájdeme na slovenskom internete je názov „Vitajte na stránkach XY!“. Podobne v prípade viacjazyčných verzií by nadpis nemal začínať určitým a neurčitým členom (A, An, The, Die, Der, Das a pod.). Viac informácií nájdete aj v článku 15 Title Tag Optimization Guidelines For Usability and SEO.

K dôležitým faktorom patrí rýchlosť načítavania webového sídla

Prvýkrát sa brala do úvahy aj rýchlosť načítavania sídla. Výsledky ukazujú, že patrí k dôležitým faktorom. Medzi prvými 30 webovými sídlami sa umiestnili tie, ktoré sa načítavali o 1/10 sekundy rýchlejšie ako bol priemer.

Záver

Uvedené faktory kódovania na stránke patria k dôležitým predpokladom, aby stránka získala dobré umiestnenie v Googli a patria k základom SEO optimalizácie. Počas posledných 15 mesiacov stratilo na význame príliš veľa kľúčových slov v doméne a URL adrese vďaka algoritmom Penguin Update a EMD. Kľúčové slová majú veľký význam v popise a v titule stránky, pričom platí, že ideálne je umiestniť významné kľúčové slová na začiatku titulu. Podobne sú dôležité v nadpisoch H1 a H2. V budúcom čísle elektronického spravodaja sa pozrieme bližšie na ďalšie faktory, ktoré sa týkajú obsahu stránky.


Literatúra


a) MAKULOVÁ, S. 2007. Presvedčte sa o tom, že prvky Title a ALT sú dostatočne výstižné a presné. In ELET newsletter. 1. december 2007 [online], [cit. 2013-10-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=presvedcte-sa-o-tom-ze-prvky-title-a-alt-su-dostatocne-vystizne-a-presne
b) MIFSUD, Justin. 15 Title Tag Optimization Guidelines For Usability and SEO. In Usability and User Experience Blog. October 3rd 2011 [online] [cit. 2013-10-09]. Dostupné na internete: http://usabilitygeek.com/15-title-tag-optimization-guidelines-for-usability-and-seo/
c) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-10-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/
d) Tober, M.- Hennig, L. – Furch, D.:  White paper: “SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013” © Searchmetrics. Google USA. [online] [cit. 2013-10-09] Dostupné na internete: http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.