Kódovanie na stránke ako jeden z významných faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 1.

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. október 2013 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Každý rok SEO špecialisti skúmajú, ako sa mení algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch a podľa toho prispôsobujú aj svoju stratégiu. V predchádzajúcom čísle elektronického spravodaja sme  v článku Výskum faktorov ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013 charakterizovali výskumnú štúdiu Marcusa Tobera, Leonharda Henniga a Daniela Furcha SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013, kde sa podrobne zamerali na nasledujúce faktory:

 • kódovanie na stránke,
 • obsah stránky,
 • spojenia vedúce na stránku,
 • sociálne signály,
 • faktor značky,
 • úloha wikipédie.

Výskum bol uskutočnený spoločnosťou Searchmetrics, ktorá agreguje každý mesiac obrovské množstvo dát so snahou odpovedať na otázku: Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby sme získali vysokú pozíciu pri radení záznamov vo vyhľadávači Google? V dnešnom článku sa podrobnejšie zameriame na kódovanie na stránke.

Kódovanie na stránke

Všetky faktory, ktoré sa nachádzajú na stránke patria k základom dobrej SEO optimalizácie. Podrobne sme sa nimi zaoberali v predchádzajúcich číslach elektronického spravodaja v článkoch Význam periodickej tabuľky SEO ranking faktorov so zameraním sa na obsah webového sídla, Dôležitosť HTML kódu ako jedného z on-page faktorov vplývajúceho na radenie záznamov na výstupe a Dôležitosť informačnej architektúry ako jedného z on-page faktorov vplývajúceho na radenie záznamov na výstupe.

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené faktory, ktoré majú vplyv na kódovanie na stránke. Ide predovšetkým o onpage faktory technického charakteru, ktoré sú vyznačené zelenou farbou.

Obr. 1 Kódovanie na stránke ‒ SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. 1 Kódovanie na stránke ‒ SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Kódovanie na stránke patrí medzi onpage faktory technického charakteru označené zelenou farbou uvedené podľa poradia dôležitosti:

 • dĺžka URL adresy (0,16),
 • pozícia kľúčového slova v titule, znak (0,12),
 • pozícia kľúčového slova v titule, slovo (0,11),
 • URL nie je subdoména (0,07),
 • existencia popisu, description (0,06),
 • existencia H2 (0,05),
 • rýchlosť sídla (0,04),
 • existencia H1 (0,03),
 • kľúčové slovo v mene domény (0,03),
 • integrácia videa (0,03),
 • kľúčové slovo v popise (0,02),
 • kľúčové slovo v URL (0,01),
 • kľúčové slovo v titule (0,00).

Kódovanie na stránke, zmeny oproti roku 2012

Na nasledujúcom obrázku vidíme zmeny v kódovaní na stránke oproti roku 2012. Vzhľadom na to, že v roku 2012 bol predstavený Penguin Update (pozri článok Penguin Update ako jeden z kľúčových faktorov SEO optimalizácie za rok 2012) došlo k mnohým výrazným zmenám. Faktory, ktoré sa brali do úvahy prvýkrát a preto nebolo s čím porovnávať sú vyznačené šedou farbou. Išlo predovšetkým o nasledovné faktory: dĺžka URL adresy (0,16), URL nie je subdoména (0,07), existencia popisu, description (0,06), existencia H2 (0,05), rýchlosť sídla (0,04), existencia H1 (0,03), integrácia videa (0,03), kľúčové slovo v titule (0,00).

Obr. 2 Kódovanie na stránke ‒ zmeny oproti roku 2012 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Obr. 2 Kódovanie na stránke ‒ zmeny oproti roku 2012 (prevzaté z http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/)

Dĺžka URL adresy

Dĺžka URL adresy podľa SEO expertov dlho nehrala žiadnu významnú úlohu, dokonca väčšina z nich si myslela, že čím je URL adresa popisnejšia, tým je to lepšie. Vďaka zmenám v algoritmu Google v roku 2012 a to predovšetkým Penguin Update a EMD Update (Exact Match Domain) sa neodporúča mať príliš dlhú URL adresu, pretože sa to už považuje za spam.

Mohit Mahur v svojom článku uvádza nasledovné príklady dĺžok URL adries:

http://www.ABC.com/various-seo-tools-and-there-usage-in-the-current-google-algorithm-changes.html

http://www.ABC.com/seo-tools-and-usage.html

http://www.ABC.com/seo-tools.html

Ako vidíme, v prvom prípade je URL adresa príliš dlhá, ideálny je druhý a tretí prípad, kde sa nachádzajú všetky dôležité kľúčové slová. Netreba však zabúdať, že príliš krátka URL adresa môže ísť niekedy na úkor relevancie.

Kľúčové slová v doméne a URL adrese strácajú na význame

K zaujímavým zisteniam patrilo, že kľúčové slová v doméne a URL adrese prestávajú hrať takú významnú úlohu ako v predchádzajúcich rokoch. Bolo to predovšetkým vďaka Penguin Update, ktorý je zameraný na detekovanie neetických metód pri SEO optimalizácii. Google vždy uprednostňoval tzv. white hat (etické) techniky SEO optimalizácie a už celé roky bojuje proti spamu. Viacej informácií o tomto probléme nájdete v článku Zakázané techniky SEO optimalizácie, za ktoré je webové sídlo penalizované alebo vylúčené z indexu vyhľadávacieho nástroja (Makulová, 2010). Patria k nim predovšetkým cloaking, doorway pages a presmerovania, keyword stuffing (príliš časté opakovanie kľúčových slov), skrytý text, nerelevantné kľúčové slová v meta tagu keywords, farmy odkazov, dočasná zámena obsahu stránky (page swapping), page jacking (obsah je dočasne nahradený cudzou stránkou ukradnutou z iného webu, ktorá má vysoké postavenie u prieskumových strojov) a duplikovaný obsah. K ďalším faktorom patril tzv. EMD Update, ktorý sa zameriava na sídla pochybnej kvality, ale s doménou, presne zodpovedajúcou zadanému dotazu. Matt Cutts, vedúci tímu Google pre boj so spamom oznámil, že nový algoritmus EMD Update detekuje sídla s nízkou kvalitou, ale s presnou zhodou domény. Nový EMD sa pravdepodobne viac týka domén typu online-computer-training-schools.com, teda tam, kde ide o meno s viacerými kľúčovými slovami, ktoré nepredstavujú značku, ale bolo vytvorené umelo v snahe získať čo najvyššie umiestnenie v Googli. Tieto sídla väčšinou preberajú obsah z iných sídiel a nepredstavujú pridanú hodnotu pre používateľa. EMD sa zameriava predovšetkým na sídla s pochybnou kvalitou obsahu a nepenalizuje sídla, ktoré okrem dobrej domény venovali aj čas na kvalitný obsah, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre používateľov. Podľa tvorcov EMD bude aktualizovaný na periodickej báze.

Záver

V dnešnom článku sme hovorili o kódovaní na stránke ako jednom z významných faktorov, ktorý má vplyv na radenie záznamov. Zamerali sme sa predovšetkým na dĺžku URL adresy a tiež sme hovorili o tom, že vďaka algoritmom Penguin Update a EMD kľúčové slová v doméne a URL adrese už nie sú tak dôležité, ako tomu bolo v minulosti.  V budúcom čísle elektronického spravodaja sa pozrieme bližšie na ďalšie faktory, ktoré sú zamerané na kódovanie na stránke.


Literatúra


a) MATHUR, M. 2013. Factors Affecting Google Page Ranking-46/200- URL Length. In Tele-Columnist! Think Differently.. [cit. 2013-09-09]. Dostupné na internete: http://www.telecolumnist.com/factors-affecting-google-page-ranking-url-length.html
b) MAKULOVÁ, S. 2010. Pri Zakázané techniky SEO optimalizácie, za ktoré je webové sídlo penalizované alebo vylúčené z indexu vyhľadávacieho nástroja. In ELET newsletter. 1. október 2010 [online], [cit. 2013-09-09]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=zakazane-techniky-seo-optimalizacie-za-ktore-je-webove-sidlo-penalizovane-alebo-vylucene-z-indexu-vyhladavacieho-nastroja. ISSN 1338-0419
c) The Periodic Table Of SEO Ranking Factors. In Search Engine Land [online] [cit. 2013-09-09]. Dostupné na internete: http://searchengineland.com/seotable/
d) Tober, M.- Hennig, L. – Furch, D.:  White paper: “SEO Ranking Factors – Rank Correlation 2013” © Searchmetrics. Google USA. [online] [cit. 2013-09-09]Dostupné na internete: http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.