Je váš web pripravený pre mobilné zariadenia? (Podľa priorít Google v nových smerniciach na hodnotenie kvality vyhľadávania na webových sídlach v roku 2015)

Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. 1. december 2016 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

Vyhľadávanie patrí k mimoriadne dôležitému pilieru informačnej architektúry. Používatelia internetu sú pri vyhľadávaní informácií konfrontovaní s viacerými problémami. Ide predovšetkým o to, že nevedia správne formulovať svoju informačnú požiadavku a hodnotiť nájdené záznamy. So vznikom internetu už nie je vyhľadávanie doménou informačných špecialistov, ktorí sa špecializovali predovšetkým na vyhľadávanie v databázových centrách, kde bolo vyhľadávanie za poplatok a preto si aj vyžadovalo premyslenú informačnú stratégiu a taktiku, dokonalé zvládnutie dotazovacieho jazyka a štruktúry jednotlivých databáz.

Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch bola hlavným princípom relevancia medzi informačnou požiadavkou v súčasnosti je cieľom vyhľadávacích nástrojov predovšetkým zvýšiť spokojnosť používateľov. Čiže slovo relevancia je nahrádzané slovom užitočnosť. Z pohľadu na užitočnosť pri vyhľadávaní vychádzajú aj nové smernice Google pre hodnotenie vyhľadávania, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcich číslach (Paula Allen 2015). 

Nové smernice Google na hodnotenie kvality vyhľadávania

Nové smernice Google na hodnotenie kvality vyhľadávania ukazujú posun, ktorý sa týka aj SEO optimalizácie. Celé roky bol kladený maximálny dôraz na relevanciu nájdených záznamov, čo v praxi znamenalo, aby na webovom sídle čo najviac záznamov odpovedalo požiadavke používateľa. Ako ale ukazujú nové smernice, v súčasnosti sa kladie najväčší dôraz na užitočnosť a spokojnosť. Cieľom vyhľadávacích nástrojov je zvýšiť spokojnosť používateľov. Zatiaľ čo v predchádzajúcom období malo prioritu slovo relevancia, v súčasnosti je to užitočnosť.

uzitocnost

Google každoročne aktualizuje interné smernice pre hodnotiteľov webových sídiel, ktoré v rámci experimentu naznačujú priority pre hodnotenie webového sídla. Zatiaľ čo pre verejnosť bol k dispozícii vždy iba sumár smerníc, Google urobil výnimku a smernice za rok 2015 publikoval ako celý PDF dokument (General Guideline 2016).  

Aj keď v dokumente nie sú k dispozícii žiadne algoritmy, na základe ktorých Google hodnotí webové sídla, je k dispozícii veľa príkladov a náhľadov obrazoviek na ozrejmenie toho, čo Google pokladá za prioritu. Ako Google vyslovene hovorí, smernice odzrkadľujú to, čo podľa Googlu používatelia hľadajú a čo je pre nich užitočné. Preto chce pomôcť tvorcom a majiteľom webových sídiel porozumieť tomu, čo Google hľadá na webových sídlach. Čiže, kvalitné webové sídlo, ktoré sa má umiestniť vysoko vo výsledkoch vyhľadávania musí byť predovšetkým užitočné pre budúcich používateľov.

Smernice nepredstavujú algoritmus, ale ukazujú na čo sa Google sústreďuje pri hodnotení vo výsledkoch vo vyhľadávaní a na čo sa oplatí klásť dôraz.

Aké sú priority Google?

Prieskumové stroje pravidelne menia svoju stratégiu a taktiku radenia záznamov na výstupe na základe pravidelných výskumov správania používateľov. Ak chceme, aby bolo naše webové sídlo úspešné, treba tieto zmeny sledovať a prispôsobovať im aj webové sídlo. Ukazuje sa, že v súčasnosti sú to dve najväčšie zmeny:

 • veľký posun na vyhľadávanie na mobilných zariadeniach,
 • ako vyhľadávanie na mobilných zariadeniach uspokojuje požiadavky používateľov.

Vyhľadávač Google bude v mobilných zariadeniach zvýhodňovať tie stránky, ktoré majú web optimalizovaný pre mobilné zariadenia. V praxi to znamená, že ak používatelia zadajú hľadaný výraz do Google cez mobilné zariadenie a výraz sa nachádza na viacerých webových sídlach, Google uprednostní tie weby, ktoré majú obsah prispôsobený pre mobil. Pre vyhľadávanie cez počítač alebo notebook sa však podmienky nemenia.

Uvádzame kontrolné otázky, ktoré by webové sídlo malo spĺňať podľa priority Google:

Na nasledujúcom obrázku vidíme, že webové sídlo spoločnosti ELET prešlo testom spoločnosti Google.

Obr. Webové sídlo spoločnosti ELET prešlo testom spoločnosti Google.

Obr. Webové sídlo spoločnosti ELET prešlo testom spoločnosti Google.

Čo by mali spĺňať webové sídla aby boli používateľsky prívetivé k mobilným zariadeniam?

 • Mali by sme sa vyhnúť používaniu softvéru, ktorý sa nepoužíva na mobilných zariadeniach (napr. Flash).
 • Mali by sme používať text, ktorý sa dá ľahko prečítať bez zväčšenia.
 • Obsah by sa mal zmestiť na obrazovku, aby sme ho nemuseli horizontálne posúvať, prípadne zväčšovať.
 • Hypertextové spojenia by mali byť dostatočne vzdialené, aby sa mohli jednoducho aktivovať.
 • Webové sídla by mali prejsť Mobile-Friendly Testom.
 • Je jednoduché vypĺňať formuláre a vkladať údaje?
 • Ako sa jednotlivé aplikácia správajú na malých obrazovkách? Dajú sa využiť všetky aplikácie? Vidieť obrázky aj na menších obrazovkách?
 • Aký je spôsob navigácie? Sú jednotlivé tlačidlá a ponukové zoznamy dostatočne veľké?
 • Čo sa deje v prípade pomalšieho pripojenia na internet?

Záujemcom o hlbšie štúdium problematiky odporúčame článok Prečo by mala byť vaša stránka optimalizovaná na mobilné zariadenia a ako na to?

Záver

Nové smernice týkajúce sa hodnotenia kvality na webových sídlach predstavujú posun v doterajšom vnímaní kvality vyhľadávania. Slovo relevancia nahrádza spokojnosť používateľov a užitočnosť nájdených záznamov. V nových smerniciach nie je algoritmus, na základe ktorého sa hodnotia nájdené záznamy. V 160 stránkovom dokumente je veľmi veľa príkladov a fotografií obrazovky, ktoré poukazujú na to, čo pokladá Google za prioritu. Správne sa zdôrazňuje optimalizovať webové sídla pre mobilné zariadenia, pretože ich počet zo dňa na deň narastá. V ďalších číslach spravodaja sa budeme venovať ďalším detailom smerníc na hodnotenie kvality vyhľadávania na webových sídlach.


Literatúra


a) Allen, Paula. 2015. 2015 Search Quality Rating Guidelines Checklist: Aligning with Google’s Focus on Usefulness. In Bruce Clay, Inc. Global Internet Marketing Solutions. December 7, 2015, [online], [cit. 2016-11-11]. Dostupné na internete: http://www.bruceclay.com/blog/google-search-quality-rating-guidelines/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=seonewsletter_120815
b) General Guidelines. Google March 2016. [online], [cit. 2016-11-11].Dostupné na internete: http://www.sumago.de/searchqualityevaluatorguidelines.pdf
c) Makulová, Soňa. 2009. Najdôležitejšie faktory, ktoré vplývajú na umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch. In ELET Newsletter. 1. júl 2009 [online], [cit. 2016-09-11].Dostupné na internete https://www.elet.sk/blog/najdolezitejsie-faktory-ktore-vplyvaju-na-umiestnenie-stranky-vo-vyhladavacoch
d) Makulová, Soňa – Hrčková, Andrea. 2011. Optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje. Bratislava, ELET 2011. [cit. 2016-08-09]. Dostupné na internete:  http://www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.