Faktory ovplyvňujúce algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2005 a 2009 - porovnanie výsledkov ankety SEO odborníkov

Miroslava Falatová 29. október 2010 v kategórii SEO optimalizácia

Úvod

1. Faktory radenia záznamov vo vyhľadávači - ranking factors (RF)

V odbornej literatúre sa uvádza, že pri radení záznamov na výstupe vyhľadávací nástroj berie do úvahy viac ako 100 faktorov. K základným prístupom patrí ich členenie na pozitívne a negatívne faktory, ktoré sa nachádzajú na stránke, alebo mimo stránky. V súčasnosti, vzhľadom na mnohé techniky spamu, sa do popredia dostávajú stále viac faktory mimo stránky (off-page faktory), pretože sa nedajú ľahko ovplyvniť tvorcami stránky.

Hoci princípy algoritmov, na základe ktorých vyhľadávače určujú poradie záznamov pre danú vyhľadávaciu frázu, poznáme z odbornej literatúry a patentových prihlášok, ich konkrétnu podobu držia vyhľadávače v prísnej tajnosti. Je to preto, že ich odtajnenie by spôsobilo masové zneužitie a úplné znehodnotenie systému radenia záznamov - vyhľadávače by sa rýchlo stali pre ľudí nepoužiteľnými. Vyhľadávacie faktory môžeme zoradiť od úplne známych až po veľmi záhadné, no prakticky všetky sú opradené istým rúškom tajomstva v tom, nakoľko presne v skutočnosti ovplyvňujú poradie jednotlivých stránok. Okrem toho, tieto faktory nie sú vytesané do kameňa a pomerne dynamicky sa menia. Ich porovnanie prináša zaujímavý pohľad nie len na evolúciu vyhľadávačov, ale kopíruje aj myslenie a najmä správanie sa ľudí na webe. Zástupy SEO odborníkov sa zameriavajú na analýzu algoritmov používaných jednotlivými vyhľadávačmi a ich trpezlivá práca prináša výsledky, na ktoré sa dá veľmi dobre spoľahnúť... avšak vždy iba na určitý čas.

2. Metodika

Zber a vyhodnocovanie dát

Zoznam RF a hodnotenie ich vplyvu za rok 2005 bol vytvorený pomocou ankety, ktorej sa zúčastnilo 13 popredných SEO odborníkov. Ich zámerom bolo zistiť, ktoré faktory a akým spôsobom, resp. do akej miery, ovplyvňujú radenie záznamov v popredných vyhľadávačoch v danom období. Metodika hodnotenia nie je opísaná úplne jednoznačne, ale ku každému faktoru bola pridelená, na základe priemeru získaných hlasov, miera dôležitosti na 5 stupňovej škále. Taktiež bola počítaná štandardná odchýlka a veľmi zaujímavým bolo aj hodnotenie miery zhody - teda nakoľko sa odborníci vedeli dohodnúť medzi sebou na význame konkrétneho faktoru.

V roku 2009 boli dáta získané prostredníctvom panelu 72 odborníkov, čo celkom určite prispelo k väčšej objektivite. Výrazne stúpol aj počet hodnotených faktorov a zmenila sa hodnotiaca škála. Upustilo sa od, pre daný súbor pomerne bezvýznamnej, štandardnej odchýlky a zachovalo sa určenie miery zhody. Vývoj trhu spôsobil, že niektoré z nových faktorov priamo súviseli so službami a produktmi firmy Google, čím dochádza k optimalizácií výsledkov predovšetkým pre dominantný vyhľadávač.

Porovnávanie

Nakoľko sa metodika zberu a kategorizácie dát medzi rokmi významne líši, objektívne porovnávanie vôbec nie je jednoduché. Oba prieskumy sa rozchádzajú prakticky vo všetkých parametroch, ako to dokumentuje nasledujúca tabuľka:

  2005 2009
Počet hlasujúcich 13 72
Počet kategórií 5 10
Počet hodnotených faktorov 103 149
- z toho negatívnych 12 41
- z toho špecifických pre Google 0 17
Škála pre hodnotenie dôležitosti RF 5 stupňová 6 stupňová
Škála pre hodnotenie miery zhody 5 stupňová 5 stupňová
Použité jednotky reálne čísla od 0 do 5 percentá


Náročné je aj porovnávanie významu jednotlivých faktorov v roku 2005 a dnes, lebo málo z nich si zachovalo svoj pôvodný názov. Neboli iba premenované, začali byť užšie špecifikované a v mnohých prípadoch došlo aj k istému významovému posunu.

3. Porovnanie top 5 hlavných faktorov

Ani jeden faktor z roku 2005 neostal na svojom pôvodnom umiestnení v rebríčku top 5 hlavných faktorov. V roku 2005 mali byť sídla sústredené hlavne na on-page faktory a museli dodržiavať štandardy W3C. Od roku 2006 mala byť každá stránka ešte aj v súlade so smernicami jednotlivých vyhľadávačov. Z porovnania je jednoznačne jasný presun z on-page faktorov smerom ku faktorom založeným na odkazoch a týkajúcich sa buď celého sídla alebo špecifiky jednotlivých stránok (site-wide link-based a page-specific link popularity based).

  2005 2009
1. značka Title text v spojení kotvy z externých stránok zameraný na kľúčové slová
2. text v spojení kotvy prichádzajúcej na stránku populárnosť externých odkazov (kvantita/kvalita externých linkov)
3. kľúčové slovo použité v texte dokumentu diverzita zdrojov prichádzajúcich odkazov (odkazy z mnohých unikátnych koreňových domén)
4. dostupnosť dokumentu kľúčové slovo použité kdekoľvek v značke Title
5. odkazy k dokumentu z interných stránok sídla dôveryhodnosť domén na základe vzdialenosti, resp. segmentov najkratšieho spojenia, od dôveryhodných domén (napr. TrustRank, mozTrust, atď)


4. Faktory, ktoré prešli najvýznamnejšími zmenami

Najvýznamnejšou zmenou prešlo samotné zloženie jednotlivých faktorov. Drvivá väčšina z nich sa zmenila - ak nie úplne, tak sa minimálne zmenil či upresnil ich význam. Často boli rozdelené na niekoľko špecifickejších faktorov. Typickou zmenou napríklad je, že značka title (Title Tag) z roku 2005 bola v roku 2009 už sledovaná konkrétnejšie ako:

  • prítomnosť kľúčových slov kdekoľvek v značke title (Keyword Use Anywhere in the Title-Tag)
  • prítomnosť kľúčového slova na prvom mieste v značke title (Keyword Use as the First Word(s) of the Title Tag) - tento faktor bol ohodnotený ako veľmi dôležitý, hoci s iba miernym stupňom zhody medzi expertmi

Zaujímavé je, ako veľmi sa opäť dostali do popredia kľúčové slová. Tie po raketovom nástupe v meta hlavičke začali byť rýchlo potláčané, aby sa znovu objavili v celkom novom význame. Až 33 nových faktorov obsahuje slovné spojenie “kľučové slová”, zatiaľ čo v roku 2005 to bolo iba 5 faktorov.

Podľa výsledkov z roku 2009 leží ťažisko optimalizácie na faktoroch založených na odkazoch. Spomedzi všetkých, práve kategórie týkajúce sa odkazov zaznamenali najvyššie priemerné hodnoty:

Obr. Priemerná výška percentuálneho vyjadrenia významnosti jednotlivých faktorov v rámci kategórie

Príchod faktorov špecifických pre ten-ktorý vyhľadávač postupne naberá na významnosti. Až 17 hodnotených faktorov sa týkalo špecificky vyhľadávača Google a s ním prepojených produktov, pričom v roku 2005 to nebol ani jeden. Väčšina z nich však bola ohodnotená najnižším stupňom ako bez mimoriadneho významu (very minimal) a dva s nízkym významom (minimal). Veľmi významnými (very high) boli iba externé linky na stránky, ktoré boli vylúčené z indexu Google kvôli spamu a na stránky, ktoré boli za takéto správanie penalizované zníženým rankingom. Mierne významný Google faktor sa týkal manuálneho hodnotenia a analýzy inžiniermi z Google a hodnotiteľmi kvality, avšak pri ňom SEO odborníci našli najmenší stupeň zhody a jeho prínos teda zostáva nejasný. Ostatné dva sa týkajú geo-targetingu a registrácie so službou Google Local v príslušnej krajine, čo sú faktory, ktorých význam bude do budúcnosti iba narastať a oplatí sa im venovať zvýšená pozornosť. Treba však mať na pamäti, že podobné služby a možnosti poskytuje aj konkurencia, konkrétne vyhľadávač Bing a stránky bude potrebné v tomto smere optimalizovať aj preň.

5. Vplyv negatívnych faktorov

Oproti roku 2005 výrazne stúpol počet faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotenie stránky negatívne. Je to reakciou na správanie špekulantov, ktorí sa snažia v na odkazoch založenom algoritme nájsť medzery a neférovým spôsobom tak tlačiť svoje stránky do popredia. Google sa snaží potláčať efekt tzv. fariem odkazov, predaja odkazov, nezmyselného natláčania veľkého počtu kľúčových slov do prvku title, hlavičiek či nadpisov na stránke a pod.

Obr. Počet skúmaných faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotenie stránky negatívne

Popri silnom zameraní na prácu s kľúčovými slovami je zaujímavé, že podľa poradia hodnotených faktorov penalizácia na základe tzv. prílišnej SEO optimalizácie (“SEO over optimization”) sa nezaradila medzi tie najviac rozhodujúce. Odborné fórum prisúdilo samozrejme najzávažnejší vplyv technikám súvisiacim s manipuláciou odkazov. Hneď za nimi sa objavilo skrývanie textu pomocou farieb (napr. biely text na bielom pozadí), ale aj techniky možné vďaka technologickému posunu webu v poslednom období. Ide napríklad o rôzne manipulácie prostredníctvom stále pokročilejších CSS štýlov a skrývanie IP adresy. Až potom nasledujú faktory súvisiace s kľúčovými slovami. To je v istom rozpore s väčšinou internetových diskusií, v ktorých používatelia varujú pred katastrofálnymi následkami prílišnej SEO optimalizácie.

Pravda bude asi niekde uprostred, stránky penalizované za prílišnú SEO optimalizáciu pravdepodobne získajú zlé body aj kvôli iným faktorom. Každopádne, možno predpokladať, že stránky písané pre Google a nie pre ľudí môžu aj v budúcnosti očakávať znižovanie svojho rankingu.

6. Faktory, ktoré budú ovplyvňovať poradie stránok v budúcnosti

V najbližšom období bude určite pokračovať nastupujúci trend radenia záznamov na základe lokálne kontextu a geo-targeting sa stane jedným z kľúčových faktorov. Popri tom, z čisto technického pohľadu, Google už dávnejšie oznámil, že do svojho algoritmu tento rok zahrnie aj rýchlosť načítavania stránky. Nakoľko bude toto významnou zmenou ešte len uvidíme, ale keďže ju Google oznámil s dostatočne veľkým časovým predstihom, na stránky, ktoré majú problémy s rýchlosťou, to môže mať značný dosah.

Sociálne siete zatiaľ veľký vplyv na radenie stránok nemajú, no toto sa bude v budúcnosti pravdepodobne meniť. Popri pilotných projektoch vyhľadávania v reálnom čase v spolupráci so službou Twitter a s inými budú sociálne siete čoraz vážnejšie miešať poradím aj pri “klasickom” vyhľadávaní. Jednak je to projekt Facebooku, ktorý umožňuje umiestňovať tlačidlo “Like” - “Páči sa mi” na ľubovoľné stránky aj mimo svojej sociálnej siete. Na jeho základe plánuje Bing uprednostňovať vo vyhľadávaní tie stránky, ktoré sa páčili našim priateľom. Google plánuje do konca roka predstaviť nový projekt sociálnej siete Google Me, ktorým chce konkurovať práve Facebooku. Je takmer isté, že tak ako všetky doterajšie služby, aj Google Me bude úzko integrovaný s ostatnými produktmi Google, vrátane vyhľadávača.

Pre prevádzkovateľov webových sídiel to bude znamenať zvýšené náklady na propagáciu svojich stránok na sociálnych sieťach a môžeme sa dočkať stále častejších pokusov o lavínovito sa šíriace kampane s cieľom rýchlo na seba strhnúť pozornosť celej cieľovej skupiny.

Je tiež pravdepodobné, že Google bude naďalej sprísňovať svoje pravidlá v boji proti nekalým praktikám, kupovaniu odkazov či tvorbe zavádzajúcich prepojení.

Záver

Veľmi zaujímavým vedľajším zistením pri porovnávaní RF bol fakt, že z vyhľadávacích nástrojov analyzovaných v roku 2005 dnes v nezmenenej podobe existuje už prakticky iba jeden. AskJeeves sa zmenil na Ask a snažil sa diferencovať prostredníctvom nabádania ku kladeniu otázok v prirodzenom jazyku. Microsoft svoj vyhľadávač MSN kompletne prebudoval a tiež zmenil meno na Bing. Yahoo! pre zmenu ako vyhľadávač zaniklo úplne tým, že svoje výsledky bude preberať z Bingu, z ktorého sa stáva síce jediný, no čoraz zaujímavejší konkurent Google.

Zaujímavým je aj porovnanie toho, nakoľko sa odborníci dokázali na hodnotení jednotlivých faktorov zhodnúť. Oproti roku 2005 ubudlo prípadov, kedy sa odborníci nevedeli zhodnúť (veľmi sporných), no zároveň doslova zmizli aj tie, kde by došlo k najvýznamnešiemu stupňu zhody. Celkovo sa však významne zvýšil počet tých faktorov, pri ktorých došlo k väčšej a priemernej zhode, čo je na jednej strane iste ovplyvnené vyšším počtom respondentov, no na druhej strane to vypovedá o celkovo lepšom pochopení problematiky a čoraz bližšom kopírovaní skutočných algoritmov.

Vo všeobecnosti možno povedať, že faktory, ktoré nezohrávali význam v roku 2005 tento význam v roku 2009 ani nenadobudli. Niektoré ho mierne stratili, niektoré získali, no tieto posuny boli spôsobené predovšetkým úplným prepracovaním zoznamu faktorov, jeho omnoho užšej špecifikácii a zacieleniu. Došlo k rozdrobeniu niektorých faktorov na dva až štyri konkrétnejšie zamerané, z ktorých niektoré sa ukázali ako významnejšie a iné naopak ako o niečo menej významné než faktor, z ktorého boli odvodené.

Z porovnania je jednoznačne jasný presun z on-page faktorov smerom ku faktorom založeným na odkazoch týkajúcich sa buď celého sídla alebo špecifiky jednotlivých stránok (“site-wide link-based” a “page-specific link popularity based”). Tieto dve kategórie faktorov, čo sa týka významnosti vplyvu aj konsenzu hodnotiteľov, vysoko prekonali všetky ostatné a sú ťažiskovými pre SEO optimalizáciu.

Hoci možno pozorovať nárast v počte hodnotených faktorov o 50%, bez hlbšej analýzy by toto číslo bolo zavádzajúce. V skutočnosti bol nárast faktorov omnoho nižší a týkal sa špecifických oblastí - geo-targetingu, zasadzovania stránky do lokálneho kontextu, rozšíreniu množstva sledovaných negatívnych faktorov, vplyvu sociálnych sietí či optimalizácie pre konkrétne vyhľadávače. Z nich ako významné sa ukazujú práve faktory týkajúce sa geo-targetingu a negatívne faktory ako prílišná SEO optimalizácia. Možno predpokladať, že stránky písané pre Google a nie pre ľudí môžu aj v budúcnosti očakávať znižovanie svôjho rankingu.

Sociálne siete zatiaľ veľký vplyv nemajú, no toto sa bude v budúcnosti pravdepodobne meniť. Facebook možnosťou umiestniť tlačidlo “Like” na ľubovoľné stránky začal búrať bariéru medzi sociálnou sieťou a internetom. Vyhľadávač Bing chce v spolupráci s ním ponúkať vo výsledkoch vyhľadávania prednostne tie stránky, ktoré sa páčili našim priateľom na sociálnej sieti. Google pripravuje veľký projekt vlastnej sociálnej siete Google Me, ktorá v tomto smere určite nebude chcieť zaostávať.


Literatúra


a) Cracking the Google Algorithm, and Understanding Search Patents with Ted “tedster” Ulle. [online]. 2010 [cit. 2010-10-24]. Dostupné na internete: http://www.stuntdubl.com/2010/01/28/ted-ulle/

b) MAKULOVÁ, Soňa. 2007. Chcete získať vysokú pozíciu vo vyhľadávači Google alebo najnovšie informácie o jeho stratégii pri radení záznamov. IN ELET. [online]. 2007 [cit. 2010-10-24]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=chcete-ziskat-vysoku-poziciu-vo-vyhladavaci-google-alebo-najnovsie-informacie-o-jeho-strategii-pri-radeni-zaznamov

c) MAKULOVÁ, Soňa. 2009. Význam PageRanku ako patentovanej techniky Google a jeho vplyv pri posudzovaní dôležitosti webovej stránky. IN ELET. [online]. 2009 [cit. 2010-10-24]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-optimalizacia-1&sprava=vyznam-pageranku-ako-patentovanej-techniky-google-a-jeho-vplyv-pri-posudzovani-dolezitosti-webovej-stranky

d) Search engine ranking factors. [online]. 2006 [cit. 2010-10-24]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors-2005

e) Search engine ranking factors. [online]. 2010 [cit. 2010-10-24]. Dostupné na internete: http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors

f) Using site speed in web search ranking. [online]. 2010 [cit. 2010-10-24]. Dostupné na internete: http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html

Zdieľajte článok

Zasielajte mi nové články na e-mail:

Ďalšie články z kategórie SEO optimalizácia

Dôležitosť kontextu pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. máj 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Asociácia a relevancia pri vyhľadávaní (Ako Google interpretuje vyhľadávacie dotazy a čo to znamená pre SEO optimalizáciu)

1. apríl 2017

Úvod V súčasnosti patrí Google určite k najviac využívaným vyhľadávacím nástrojom internetu. Toho sú si vedomí aj vlastníci webových stránok a preto je ich snahou sa objaviť vo...

Spokojní klienti

Ceníme si dôveru mnohých významných klientov

Môžeme vám pomôcť?

Sme otvorení každej požiadavke. Radi využijeme naše skúsenosti vo váš prospech.